Safety requirements for passenger transportation by rope - Terminology

This European prestandard defines general terms used in the safety requirements for passenger transportation by rope. This prestandard concerns terms used in the design, manufacture, erection, maintenance and operation of the installations and is restricted to: - those terms which form part of the vocabulary specific to these installations; and - those terms, whether scientific, technical or in every day use, which have a particular meaning in this field or which it appears necessary to define in greater detail.

Sicherheitsanforderungen für Seilbahnen und Schleppaufzüge des Personenverkehrs - Begriffsbestimmungen

Diese Europäische Vornorm bestimmt die allgemeinen Begriffe, die in den Sicherheitsanforderungen für Seilbahnen und Schleppaufzüge des Personenverkehrs verwendet werden. Diese Vornorm bezieht sich auf die verwendeten Begriffe hinsichtlich der Planung, der Herstellung, der Montage, derInstandhaltung und des Betriebs der Anlagen: - die im spezifischen Sprachgebrauch bei Seilbahnen und Schleppaufzügen vorkommen; - die wissenschaftlich, technisch oder gebräulich sind und denen eine spezielle Bedeutung in diesem Bereich zukommt oder bei denen es notwendig erscheint, sie näher zu erläutern.

Prescriptions de sécurité des installations de transport a câbles destinées aux personnes - Terminologie

La présente prénorme européenne définit les termes généraux utilisés dans les prescriptions de sécurité relative aux installations de transport a câble destinées aux personnes. Cette prénorme européenne porte sur les termes utilisés pour la conception, la fabrication, la réalisation, la maintenance et l'exploitation des installations en se limitant: - a ceux qui font partie du vocabulaire spécifique de ces installations; -aux seuls termes, qu'ils soient scientifiques,techniques ou d'usage courant, qui revetent un sens particulier dans ce domaine, ou qu'il apparaît nécessaire de définir plus précisément.

Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz potnikov - Izrazje

General Information

Status
Withdrawn
Publication Date
31-Mar-2000
Withdrawal Date
24-Aug-2009
Current Stage
9900 - Withdrawal (Adopted Project)
Start Date
19-Aug-2009
Due Date
11-Sep-2009
Completion Date
25-Aug-2009

RELATIONS

Buy Standard

Standardization document
SIST ENV 1907:2000
English language
20 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview

e-Library read for
1 day
Standard – translation
SIST ENV 1907:2000
Slovenian language
16 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview

e-Library read for
1 day

Standards Content (sample)

SLOVENSKI STANDARD
SIST ENV 1907:2000
01-april-2000
9DUQRVWQH]DKWHYH]DåLþQLãNHQDSUDYH]DSUHYR]SRWQLNRY,]UD]MH
Safety requirements for passenger transportation by rope - Terminology

Sicherheitsanforderungen für Seilbahnen und Schleppaufzüge des Personenverkehrs -

Begriffsbestimmungen

Prescriptions de sécurité des installations de transport a câbles destinées aux personnes

- Terminologie
Ta slovenski standard je istoveten z: ENV 1907:1999
ICS:
01.040.45 Železniška tehnika (Slovarji) Railway engineering
(Vocabularies)
45.100 2SUHPD]DåLþQLFH Cableway equipment
SIST ENV 1907:2000 en

2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------
SIST ENV 1907:2000
---------------------- Page: 2 ----------------------
SIST ENV 1907:2000
---------------------- Page: 3 ----------------------
SIST ENV 1907:2000
---------------------- Page: 4 ----------------------
SIST ENV 1907:2000
---------------------- Page: 5 ----------------------
SIST ENV 1907:2000
---------------------- Page: 6 ----------------------
SIST ENV 1907:2000
---------------------- Page: 7 ---
...

SLOVENSKI SIST ENV 1907
STANDARD
marec 2000
Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz potnikov - Izrazje
Safety requirements for passenger transportation by rope - Terminology
Prescriptions de sécurité des installations de transport à câbles destinées aux
personnes - Terminologie
Sicherheitsanforderungen für Seilbahnen und Schleppaufzüge des
Personenverkehrs - Begriffsbestimmungen
Deskriptorji: postavitev, prevoz potnikov, žičnice, vlečnice, varnost, slovar
Referenčna številka
ICS 01.040.45; 45.100 SIST ENV 1907:2000 (sl)
Nadaljevanje na straneh II in od 2 do 16

© 2003-05. Slovenski prevod standarda je izdal in založil Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------
SIST ENV 1907 : 2000
UVOD

Standard SIST ENV 1907 (sl), Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz potnikov - Izrazje,

ima status slovenskega standarda in je enakovreden evropskemu predstandardu ENV 1907 (en),

Safety requirements for passenger transportation by rope - Terminology, 1999.
NACIONALNI PREDGOVOR

Evropski predstandard ENV 1907:1999 je pripravil tehnični odbor Evropskega komiteja za

standardizacijo CEN/TC 242 Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz potnikov, katerega

sekretariat vodi AFNOR.

Slovenski tehnični odbor SIST/TC DTN Dvigalne in transportne naprave je dne 2000-03-00 privzel

evropski predstandard ENV 1907:1999 po metodi ponatisa. Standard v slovenskem jeziku pa je le

jezikovna različica.
OSNOVA ZA IZDAJO STANDARDA
- Prevod predstandarda ENV 1907:1999.
OPOMBE

- Povsod, kjer se v besedilu standarda uporablja izraz “evropski predstandard”, v SIST ENV

1907:2000 to pomeni “slovenski standard”.
- Uvod in nacionalni predgovor nista sestavni del standarda.

- Ta nacionalni dokument je enakovreden ENV 1907:1999 in je objavljen z dovoljenjem

CEN
Rue de Stassart, 36
1050 Bruxelles
Belgija

This national document is equivalent with ENV 1907:1999 and is published with the permission of

CEN
Rue de Stassart, 36
1050 Bruxelles
Belgium
---------------------- Page: 2 ----------------------
EVROPSKI PREDSTANDARD ENV 1907
EUROPEAN PRESTANDARD
PRÉNORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE VORNORM januar 1999
ICS 01.040.45; 45.100
Deskriptorji: postavitev, prevoz potnikov, žičnice, vlečnice, varnost, slovar
Slovenska izdaja
Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz potnikov - Izrazje

Safety requirements for Sicherheitsanforderungen für Prescriptions de sécurité des

passenger transportation by Seilbahnen und installations de transport à
rope - Terminology Schleppaufzüge des câbles destinées aux personnes
Personenverkehrs - - Terminologie
Begriffsbestimmungen

Ta evropski predstandard je CEN sprejel dne 1999-01-08 za začasno uporabo kot morebitni prihodnji

standard.

Veljavnost tega predstandarda je na začetku omejena na 3 leta. Po dveh letih bodo člani CEN

zaprošeni, da podajo svoje mnenje o tem predstandardu, predvsem ali se lahko spremeni v evropski

standard.

Člani CEN naj objavijo obstoj tega predstandarda na enak način, kot to storijo za druge evropske

standarde, ter naj poskrbijo za njegovo dostopnost na nacionalni ravni v primerni obliki. Veljavne

nacionalne standarde, ki so v nasprotju s tem predstandardom, je dovoljeno uporabljati vzporedno s

predstandardom do odločitve o morebitni pretvorbi predstandarda v evropski standard.

Člani CEN so nacionalni organi za standarde Avstrije, Belgije, Danske, Finske, Francije, Grčije, Irske,

Islandije, Italije, Luksemburga, Nemčije, Nizozemske, Norveške, Portugalske, Španije, Švedske, Švice

in Združenega kraljestva.
CEN
Evropski komite za standardizacijo
European Committee for Standardisation
Europäisches Komitee für Normung
Comité Européen de Normalisation
Centralni sekretariat: Rue de Stassart 36, B-1050 Bruselj

© 1999 Lastnice avtorskih pravic so vse države članice CEN Ref. št. ENV 1907:1999 E

---------------------- Page: 3 ----------------------
SIST ENV 1907 : 2000
Vsebina Stran

Uvod .........................................................................................................................................................3

1 Področje uporabe .................................................................................................................................4

2 Splošni izrazi ........................................................................................................................................4

3 Vrste žičniških naprav ..........................................................................................................................4

4 Vrvi in vrvne zveze ...............................................................................................................................5

5 Vodenje vrvi in vozil..............................................................................................................................6

6 Vozila, vlačila in njihova pritrditev na vrv..............................................................................................7

7 Postaje, objekti na trasi, vlečna pot......................................................................................................8

8 Pogon in zavore....................................................................................................................................9

9 Izpraznitev in reševanje........................................................................................................................9

10 Obratovanje in pregled .....................................................................................................................10

11 Drugi izrazi........................................................................................................................................10

Dodatek A: Seznam izrazov v slovenščini, angleščini, nemščini in francoščini.....................................11

Dodatek B: Seznam angleških izrazov, ki se uporabljajo v Veliki Britaniji in ZDA.................................16

---------------------- Page: 4 ----------------------
SIST ENV 1907: 2000
Uvod

Ta evropski predstandard je pripravil tehnični odbor CEN/TC 242 Varnostne zahteve za žičniške

naprave za prevoz potnikov, katerega sekretariat vodi AFNOR.

Pri pripravi tega evropskega predstandarda so sodelovale tudi druge delovne skupine CEN/TC 242.

Ta evropski predstandard je del programa priprave standardov v zvezi z varnostnimi zahtevami za

žičniške naprave za prevoz potnikov, ki ga je potrdil Tehnični urad CEN (CEN/BT).

Program vključuje naslednje standarde:
− 1: Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz potnikov – Izrazje
− 2: Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz potnikov – Splošne določbe
− 3: Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz potnikov – Izračuni
− 4: Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz potnikov – Vrvi

− 5: Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz potnikov – Napenjalne naprave

− 6: Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz potnikov – Mehanske naprave
− 7: Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz potnikov – Vozila

− 8: Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz potnikov – Električna oprema

− 9: Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz potnikov – Gradbeni elementi

− 10: Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz potnikov – Prevzemni preskus,

vzdrževanje
in kontrole obratovanja

− 11: Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz potnikov – Izpraznitev in reševanje

− 12: Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz potnikov – Obratovanje

− 13: Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz potnikov – Zagotavljanje kakovosti

Navedeni standardi tvorijo celoto za načrtovanje, proizvodnjo, vgradnjo, vzdrževanje in obratovanje

žičniških naprav za prevoz potnikov. Na področju vlečnic je bilo upoštevano tudi delo Mednarodne

organizacije za žičniški transport (OITAF).

V dodatku B so bili v nekaterih primerih upoštevani izrazi iz standarda ANSI B77-1, 1990, »Aerial

tramways and lifts - Surface lifts and tows - Safety requirements«.

V skladu s poslovnikom CEN/CENELEC morajo ta evropski predstandard objaviti nacionalni organi za

standarde naslednjih držav: Avstrije, Belgije, Češke republike, Danske, Finske, Francije, Nemčije,

Grčije, Islandije, Irske, Italije, Luksemburga, Nizozemske, Norveške, Portugalske, Španije, Švedske,

Švice in Združenega kraljestva.
---------------------- Page: 5 ----------------------
SIST ENV 1907 : 2000
1 Področje uporabe

Ta evropski predstandard določa splošne izraze v zvezi z varnostnimi zahtevami za žičniške naprave

za prevoz potnikov.

Ta predstandard vključuje izraze, ki se uporabljajo v načrtovanju, proizvodnji, vgradnji, vzdrževanju in

obratovanju naprav, ter je omejen na izraze:
– ki so del izrazja, uporabljanega v zvezi z žičniškimi napravami, in

– ki imajo poseben pomen za znanstveno, tehnično in vsakdanjo rabo na tem področju ali pa jih je

treba pojasniti podrobneje.
Navedeni izrazi se uporabljajo za naprave in njihove sklope.

Izrazi, ki so specifični za standarde, naštete v uvodu, so pojasnjeni v vsakem od teh standardov.

Ta predstandard ne velja za žičniške naprave za prevoz tovora in za poševna dvigala.

V tem evropskem predstandardu se uporabljajo naslednje definicije, ki so opremljene z referenčnimi

številkami.
2 Splošni izrazi

Izrazi, ki so v definicijah tiskani krepko, so tudi sami definirani v tem besedilu.

2.1 Žičniška naprava (za prevoz potnikov): Naprava za prevoz potnikov v vozilih oz. za vleko z

vlačili, ki jih nosi oz. vleče ena ali več vrvi, in ni dvigalo (lift) ali poševno dvigalo.

2.1.1 Sklop žičniške naprave: Sestavni del, skupina sestavnih delov, delni sistem ali celotni sistem

žičniške naprave.

OPOMBA: Sklopi so praviloma strojniški sklopi, lahko pa pripadajo področjem gradbeništva, elektrotehnike, pnevmatske ali

hidravlične opreme oziroma avtomatizaciji in krmiljenju.
3 Vrste žičniških naprav
3.1 Žičnica: Žičniška naprava, pri kateri vozila nosi ena ali več vrvi.

OPOMBA: Izraz žičnica ni odvisen od načina premikanja vrvi, funkcije vrvi, načina pritrditve vozil na vrv ter vrste vozil.

3.1.1 Nihalna žičnica, nihalka: Žičnica, pri kateri se vozila vozijo med postajami v nihalnem načinu.

OPOMBA: Nihalne žičnice so navadno opremljene z dvema zaprtima voziloma ali dvema skupinama vozil, ki so fiksno

pritrjene na vlečno oz. transportno vrv.

3.1.2 Krožna žičnica: Žičnica, pri kateri se vozila premikajo vedno v isti smeri.

OPOMBA: Vozila so lahko na vrv pritrjena s fiksno ali vklopljivo prižemko.

3.1.2.1 Krožna žičnica s stalnim tekom: Krožna žičnica, pri kateri se vlečna(-e) oz. transportna(-e)

vrv(-i) premika(-jo) s konstantno hitrostjo.

3.1.2.2 Pulzirajoča krožna žičnica: Krožna žičnica, pri kateri se vlečna(-e) oz. transportna(-e)

vrv(-i) premika(-jo) z vmesnimi presledki ali pa se hitrost vrvi spreminja v odvisnosti od položaja vozil.

OPOMBA: Vozila ali skupine vozil so ponavadi pritrjeni na vrv s fiksno prižemko.

3.1.3 Enovrvna žičnica: Žičnica, pri kateri vozila nosi in premika ena transportna vrv ali skupina

transportnih vrvi.
---------------------- Page: 6 ----------------------
SIST ENV 1907: 2000

3.1.3.1 Dvojna enovrvna žičnica: Enovrvna žičnica, pri kateri vozila nosita in premikata dve

transportni vrvi ali ena transportna vrv, ki tvori dvojno zanko.

3.1.4 Dvovrvna žičnica: Žičnica, pri kateri vozila nosita (nosilna vrv) in premikata (vlečna vrv) dve

ločeni vrvi ali vrvni skupini.
3.1.5 Krožna kabinska žičnica: Krožna žičnica z več manjšimi zaprtimi vozili.
3.1.6 Krožna žičnica s košarami: Krožna žičnica, pri kateri so vozila košare.
3.1.7 Sedežnica: Krožna žičnica, pri kateri so vozila sedeži.

3.2 Vzpenjača: Žičniška naprava, pri kateri se vozila vlečejo z eno ali več vrvmi po vozišču na tleh

ali na podporni konstrukciji.

OPOMBA: Praviloma se vozila premikajo na kolesih različnih izvedb, prilagojenih vozišču.

3.3 Vlečnica: Žičniška naprava, ki z vlačilom vleče potnike na smučeh ali drugi primerni opremi po

vlečni poti.
OPOMBA: Vlačilo je lahko pritrjeno na vrv s fiksno ali vklopljivo prižemko.
4 Vrvi in vrvne zveze

4.1 Nepremična vrv, mirujoča vrv: Vrv, ki je vsaj na enem koncu sidrana in lahko leži na eni ali več

vmesnih podporah.

4.1.1 Nosilna vrv: Nepremična vrv, po kateri se s pomočjo tekal premikajo vozila.

4.1.2 Napenjalna vrv: Vrv, ki povezuje nesidran konec nepremične vrvi ali koluta vrvne zanke z

napenjalno utežjo ali napenjalno napravo.

4.1.3 Zavorna vrv; lovilna vrv: Nepremična vrv, na katero deluje vrvna zavora in nima nobene

druge funkcije.

4.1.4 Signalna vrv: Nepremična vrv za prenos signalov, npr. krmilnih in video signalov ali

telefonskih pogovorov.
4.2 Premična vrv: Vrv za večje vzdolžne premike.
OPOMBA: Na premične vrvi se lahko priključi eno ali več vozil.
4.2.1 Transportna vrv: Premična vrv, ki vozila sočasno nosi in premika.

4.2.2 Vlečna vrv: Premična vrv, ki premika nanjo pritrjena vozila, vendar jih ne nosi.

4.2.2.1 Protivrv: Premična vrv na vzpenjačah in nihalnih žičnicah, ki ima svoja konca preko vrvne

zveze vpeta na vozili in ju ne povezuje preko pogonskega kolesa.

OPOMBA: Če je pogonska postaja nihalke zgoraj, se lahko izraz »câble-lest« v francoščini uporablja namesto »contre-

câble« in prav tako izraz »ballast rope« v angleščini namesto »counter rope«.

4.2.3 Transportna vrv vlečnice: Premična vrv vlečnice, ki sočasno nosi in premika vlačila.

4.2.4 Vrvna zanka: Vrv, ki je s spletom povezana v brezkončno zanko.

4.2.5 Pomožna vlečna vrv: Premična vrv, katere edina funkcija je nadomestiti vlečne vrvi v

primeru njihove okvare in omogoča vrnitev vozil v postajo.
---------------------- Page: 7 ----------------------
SIST ENV 1907 : 2000

4.2.6 Reševalna vrv: Premična vrv, ki se uporablja izključno za premikanje reševalnih vozil.

4.3 Pritrditev konca vrvi: Sklop za povezavo enega konca vrvi s sklopom, ki prevzema natezno silo.

OPOMBA: To je lahko npr. zveza nepremične vrvi s sidriščem, protiutežjo ali napenjalno napravo ali tudi zveza vlečne vrvi

s tekalnim mehanizmom.

4.3.1 Vrvna zalivka: Pritrditev konca vrvi v obliki zalivke, prek katere se prenaša natezna sila.

4.3.2 Boben (vlečne) vrvi: Pritrditev konca vrvi, ki sestoji iz bobna, na katerega je z ovoji napeta

(vlečna) vrv.

4.3.3 Sidrni boben: Pritrditev konca vrvi, ki sestoji iz sidrnega bobna, prek katerega je z ovoji

pritrjena nepremična vrv.

4.4 Obojestransko sidranje: Izvedba, pri kateri sta oba konca nepremične vrvi zasidrana.

5 Vodenje vrvi in vozil

5.1 Vrvni kolut: Vrtljiva podpora vrvi, katere polmer je enak polmeru upogiba vrvi, ki teče čeznjo.

5.1.1 Odklonski vrvni kolut: Vrvni kolut, ki samo spreminja smer vrvi.

5.1.2 Lovilna kletka (vrvnega koluta): Naprava, ki ob lomu osi ali gredi vrvnega koluta omejuje

spremembo njegove lege.

5.2 Podporni vrvni kolut: Vrtljiva podpora vrvi, katere polmer je manjši od polmera upogiba vrvi v

točki dotika.

5.3 Nosilni (pozitivni) vrvni kolut: Podporni vrvni kolut, ki nosi vrv (sila na vrv deluje navzgor).

5.4 Negativni vrvni kolut: Podporni vrvni kolut, ki potiska vrv navzdol (sila na vrv deluje navzdol).

5.5 Kolutna baterija: Skupina zaporedno nameščenih podpornih vrvnih kolutov za odklon

premične vrvi, skupaj z njihovo nosilno konstrukcijo.

5.6 Izmenična kolutna baterija: Kolutna baterija, ki je sestavljena iz nosilnih in negativnih

podpornih vrvnih kolutov.

5.7 Vrvni jahač, vmesni nosilec vlečne vrvi: Naprava dvovrvne žičnice z dvema nosilnima

vrvema, ki je pritrjena na trasi na nosilnih vrveh in opremljena z enim ali več podpornimi vrvnimi

koluti ter zagotavlja vlečnim vrvem vmesno naleganje.

5.8 Iztirjenje: Dogodek, pri katerem vrv ali tekalo ali kolo vozila vzpenjače zapusti normalno lego.

5.8.1 Iztirjenje vrvi: Dogodek, pri katerem vrv zapusti normalno lego na podpori.

5.8.2 Iztirjenje tekala: Dogodek, pri katerem tekalo žičnice zapusti normalno lego na vrvi(-eh).

5.8.3 Iztirjenje osi: Dogodek, pri katerem kolesa ene ali več osi vagona zapustijo normalno lego na

vozišču vzpenjače.

5.9 Vodilo; vodilo vozil; vodilo obešal: Naprava za preprečevanje poškodb, ki bi lahko nastale ob

dotiku med vozilom ali vlačilom z mirujočo konstrukcijo.

OPOMBA: Vozilo oz. vlačilo lahko tudi v normalnih razmerah prideta v dotik z vodilom, npr. ob obvozu, izvozu oz. uvozu v

postajo.
---------------------- Page: 8 ----------------------
SIST ENV 1907: 2000
5.10 Varovalo proti iztirjenju: Naprava za preprečevanje iztirjenja.

5.11 Vodilo vrvi: Naprava za vračanje premične vrvi v normalno lego na vrvne kolute, ki jih je zapustila.

5.12 Lovilnik vrvi; lovilna naprava vrvi: Naprava za lovljenje iztirjene vrvi.

5.13 Držalo nosilne vrvi: Naprava na vrvnem čevlju za preprečevanje privzdigovanja nosilne vrvi, ki

hkrati dopušča njeno vzdolžno gibanje.
6 Vozila, vlačila in njihova pritrditev na vrv
6.1 Vozilo: Sklop žičnice ali vzpenjače, v katerem se prevažajo osebe.

OPOMBA: Pri žičnicah izraz »vozilo« ne pomeni samo posamičnega ali medsebojno povezanih sedežev, kabin ali košar,

ampak tudi vse sestavne dele za njihovo medsebojno povezavo in povezavo z vrvjo. Pri vzpenjačah so vozila

vagoni, ki se premikajo po vozišču in so lahko med seboj povezani v obliki vlaka.

6.1.1 Zaprto vozilo: Vozilo, v katerem so potniki zaščiteni pred vremenskimi vplivi in ga med

postajami samostojno ne morejo zapustiti.

6.1.1.1 Kabina, gondola: Sklop zaprtega vozila za prevoz potnikov sede ali stoje.

6.1.1.2 Vagon: Vozilo vzpenjače.
6.1.2 Odprto vozilo: Vozilo, ki ne izpolnjuje pogojev za zaprto vozilo.
6.1.2.1 Sedež: Sklop odprtega vozila za prevoz sedečih potnikov.

6.1.2.1.1 Sedež s pokrivalom: Sedež, opremljen s premikajočim pokrivalom za zaščito potnikov

pred vremenskimi vplivi.
6.1.2.2 Košara: Sklop vozila za prevoz stoječih potnikov.

6.1.3 Skupina vozil: Več vozil, ki so posamično pritrjena drugo poleg drugega na vrv, pri tem pa

med seboj niso povezana.

6.1.4 Vozilo v modulni izvedbi; modulno vozilo: Vozilo, sestavljeno z medsebojno povezanimi

kabinami ali košarami, ki so neodvisno druga od druge pritrjene na vrv.
6.1.5 Vozilo z lastnim pogonom: Vozilo žičnice z vgrajenim pogonom na vozilu.
6.1.6 Vozilo s spremstvom: Vozilo, v katerem je spremljevalec vozila.

6.1.7 Vozilo za vzdrževanje: Vozilo za opravljanje vzdrževalnih del na trasi in je temu primerno

opremljeno.
6.1.8 Zavora vozila: Zavora na vozilu za ustavitev vozila na trasi.
OPOMBA: Dva najpogostejša tipa zavor sta vrvna zavora in tirna zavora.

6.1.8.1 Vrvna zavora: Zavora vozila, ki deluje na nosilno(-e) vrv(-i) dvovrvne žičnice.

6.1.8.2 Tirna zavora: Zavora vozila, ki deluje na eno ali več tirnic ali na kakšno drugo neprekinjeno

napravo vzpenjače.

6.1.9 Tekalni mehanizem: Sklop vozila dvovrvne žičnice s kolesi, ki teče po eni ali več nosilnih

vrveh in je z obešalom povezan s kabino.
---------------------- Page: 9 ----------------------
SIST ENV 1907 : 2000

6.1.10 Obešalo: Sklop vozila žičnice, ki povezuje kabino, sedež ali košaro s tekalnim

mehanizmom ali prižemko.

6.1.11 Zapiralo: Naprava na sedežu, ki varuje potnike pred padcem in se na postajah ob vstopu oz.

izstopu odpre.

6.2 Vlačilo: Sklop vlečnice, sestavljen iz pritrditve na vrv in sklopa za vleko potnikov.

OPOMBA: To velja za teleskopsko ali togo vlečko s krožnikom in tudi za vlečne bobne z vlečnim krožnikom ali vlečnim

sidrom. Pri vlečnicah z nizko vodeno vrvjo so to lahko držala ali ročaji.
6.2.1 Vle
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.