Public transport - Operating raw data and statistics exchange

1.1   Introduction
The OpRa work scope is the definition of a minimum set of Public Transport raw data needed as PT quantitative analysis enabling factor. To obtain this considering all the several aspects involved in this complex domain, the work has been conducted through the following phases:
1)   assessment;
2)   use cases definition and classification;
3)   indicators definition;
4)   raw data identification.
OpRa work does not go into the field of service quality measurement and reporting: service quality analysis will of course use data provided by OpRa, but quality definition remains a contractual level issue between a Public Transport Authority and a Public Transport Operator or an operator’s internal choice for a purely private service. OpRa mainly only reports unbiased actual data (i.e. measured or observed), described and aggregated in a shared and understandable way.
The OpRa work documented in detail in this document is coherent with EU Directive 2010/40. In particular, it relates to the Article 4  of the Delegated Regulation EU 2017/1926 , as regards the historic data. OpRa proposes to complement NeTEx (dedicated to the static scheduled information), for the historic data based on the underlying conceptual data reference model Transmodel EN 12896, similarly to the requirement of the Delegated Regulation EU 2017/1926 referring to the static scheduled information .
1.2   Assessment phase
The assessment phase has been conducted studying the following aspects:
•   national scenarios for public transport raw data and statistics exchange, to identify indicators needs and usage;
•   public transport KPI definition in research projects to consider what has been already done in literature and research;
•   relations with public transport EU norms, to be coherent with already existent PT norms.
Moreover, involved actors and stakeholders have been identified like: Public Transport Authority (PTA), Public Transport Agencies, Public Transport Operator (PTO), system integrators and passengers, analysing public transportation Planning and Operation process, that have been divided into five main stages to group all the activates that characterize the Public Transport Service:
•   strategic planning: definition of network elements (lines, stops), main service parameters (vehicles sizes, operation intervals, service intervals for important time demand types), and guaranteed interchanges are planned;
•   tactical planning: operators plan their resource usage (vehicles, rolling stock, personnel), with detailed timetables for each resource unit;
•   before travel: all planned networks and timetables are published. Passengers and other types of clients can plan their use of the offered transportation services via printed and electronic media, and make their reservations as needed;
•   in-travel: the transportation service is conducted. Real-time information exchange is available while this takes place and can be recorded;
•   study and control: in this stage, operators and authorities review the history of actual operations, which could lead to improvements through operational changes, or an optimization of strategic and tactical planning.
The PTA and PTO are interested in all the defined stages, meanwhile from the passenger point of view; only the last three stages are relevant (all the preparation work being hidden).
During the assessment the most relevant research projects results have been considered and a deep analysis of the roles and usage of Public Transport Standards have been completed to guarantee a coherent approach of OpRa.
The first four stages are under the scope of NeTEx (Network Timetable Exchange) and SIRI (Service Interface for Real Time Information) and the last stage is the additional scope to be covered by OpRa. All these standards are compliant with the European Public Transport Reference Data Model (Transmodel).

Öffenlicher Verkehr - Betriebliche Rohdaten und Austausch statistischer Daten

Transports publics - Échange de données brutes d’exploitation et de données statistiques

Javni prevoz - Neobdelani operativni podatki in izmenjava statističnih podatkov

Delovno področje OpRa je določanje minimalnega nabora neobdelanih podatkov o javnem prevozu, potrebnih kot dejavnik, ki omogoča količinsko analizo javnega prevoza. Da bi ob upoštevanju mnogih vidikov, ki jih vključuje to zapleteno področje, dosegli cilj, je bilo delo izvedeno v naslednjih fazah:
1) ocena;
2) opredelitev primerov uporabe in klasifikacija;
3) opredelitev indikatorjev;
4) identificiranje neobdelanih podatkov.
Delo OpRa ne posega na področje merjenja kakovosti storitev in poročanja: analiza kakovosti storitev bo seveda uporabila podatke, ki jih ponuja OpRa, vendar opredelitev kakovosti ostaja pogodbeno vprašanje med organom javnega prevoza in izvajalcem javnega prevoza ali pa je interna izbira upravljavca za povsem zasebno storitev. OpRa pretežno poroča samo o nepristranskih dejanskih podatkih (tj. izmerjenih ali opazovanih), opisanih in združenih na skupen ter razumljiv način.
Delo OpRa, podrobno opisano v tem dokumentu, je skladno z direktivo EU 2010/40. V zvezi s preteklimi podatki se nanaša na 4. člen Delegirane uredbe EU 2017/1926. OpRa predlaga dopolnitev sistema NeTEx (namenjen statičnim rednim informacijam) za zgodovinske podatke, ki temeljijo na osnovnem konceptualnem referenčnem modelu Transmodel EN 12896, podobno kot zahteva Delegirana uredba EU 2017/1926, ki se nanaša na statične redne informacije.
1.2 Faza ocenjevanja
Faza ocenjevanja je bila izvedena s preučevanjem naslednjih vidikov:
• nacionalni scenariji za izmenjavo neobdelanih podatkov in statistike v javnem prevozu za določitev potrebe po uvedbi kazalnikov in njihove uporabe;
• opredelitev kazalnikov KPI za javni prevoz v raziskovalnih projektih za name vključevanja tega, kar je bilo že opravljeno v literaturi in raziskavah;
• razmerje z normami EU o javnem prevozu za namen zagotavljanja skladnosti z obstoječimi normami v javnem prevozu.
Poleg tega so bili opredeljeni akterji in zainteresirane strani, kot na primer organ za javni promet (PTA), agencije za javni promet, upravljavec javnega prevoza (PTO), sistemski integratorji ter potniki, ki analizirajo postopek načrtovanja in delovanja javnega prevoza, ki so bili razdeljeni v pet glavnih segmentov, za namen združevanja dejavnikov, značilnih za storitev javnega prevoza:
• strateško načrtovanje: določitev omrežnih elementov (proge, postajališča), načrtujejo se glavni storitveni parametri (velikosti vozil, intervali obratovanja, servisni intervali za pomembne vrste potreb po času) in zajamčene izmenjave;
• taktično načrtovanje: upravljavci načrtujejo porabo svojih virov (vozila, vozni park, osebje) s podrobnimi urniki za vsako enoto virov;
• pred potovanjem: objavljena so vsa načrtovana omrežja in vozni redi. Potniki in druge stranke lahko načrtujejo uporabo ponujenih prevoznih storitev prek tiskanih in elektronskih medijev ter po potrebi rezervirajo svoje storitve;
• med potovanjem: prevoz se izvaja. Med potovanjem lahko poteka izmenjava informacij v realnem času in se lahko snema;
• preučevanje in nadzor: v tej fazi upravljavci in organi pregledajo zgodovino dejanskih operacij, kar bi lahko vodilo do izboljšav s spremembami v delovanju ali do optimizacije strateškega in taktičnega načrtovanja.
PTA in PTO sta zainteresirana za vse opredeljene faze, medtem ko so z vidika potnikov pomembne le zadnje tri faze (vsa pripravljalna dela so skrita).
Med ocenjevanjem so bili upoštevani najpomembnejši rezultati raziskovalnih projektov. Izvedena je bila poglobljena analiza vlog in uporabe standardov javnega prevoza, da se zagotovi skladen pristop OpRa.
Prve štiri stopnje so vključene v NeTEx (omrežna izmenjava urnikov) in SIRI (storitveni vmesnik za informacije v realnem času), zadnja stopnja pa je dodatno področje, ki ga mora zajeti OpRa. Vsi ti standardi so skladni z evropskim referenčnim modelom podatkov o javnem prevozu (Transmodel).

General Information

Status
Published
Publication Date
18-Jul-2019
Technical Committee
Current Stage
6060 - National Implementation/Publication (Adopted Project)
Start Date
15-Jul-2019
Due Date
19-Sep-2019
Completion Date
19-Jul-2019

Buy Standard

Technical report
SIST-TP CEN/TR 17370:2019 - BARVE
English language
131 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview

e-Library read for
1 day

Standards Content (sample)

SLOVENSKI STANDARD
SIST-TP CEN/TR 17370:2019
01-september-2019
Javni prevoz - Neobdelani operativni podatki in izmenjava statističnih podatkov
Public transport - Operating raw data and statistics exchange
Öffenlicher Verkehr - Betriebliche Rohdaten und Austausch statistischer Daten
Ta slovenski standard je istoveten z: CEN/TR 17370:2019
ICS:
03.220.99 Druge oblike transporta Other forms of transport
35.240.60 Uporabniške rešitve IT v IT applications in transport
prometu
SIST-TP CEN/TR 17370:2019 en,fr,de

2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------
SIST-TP CEN/TR 17370:2019
---------------------- Page: 2 ----------------------
SIST-TP CEN/TR 17370:2019
CEN/TR 17370
TECHNICAL REPORT
RAPPORT TECHNIQUE
July 2019
TECHNISCHER BERICHT
ICS 35.240.60; 03.220.99
English Version
Public transport - Operating raw data and statistics
exchange

Transports publics – Échange de données brutes Öffenlicher Verkehr - Betriebliche Rohdaten und

d’exploitation et de données statistiques Austausch statistischer Daten

This Technical Report was approved by CEN on 3 June 2019. It has been drawn up by the Technical Committee CEN/TC 278.

CEN members are the national standards bodies of Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia,

Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway,

Poland, Portugal, Republic of North Macedonia, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey and

United Kingdom.
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATIO N
EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUN G
CEN-CENELEC Management Centre: Rue de la Science 23, B-1040 Brussels

© 2019 CEN All rights of exploitation in any form and by any means reserved Ref. No. CEN/TR 17370:2019 E

worldwide for CEN national Members.
---------------------- Page: 3 ----------------------
SIST-TP CEN/TR 17370:2019
CEN/TR 17370:2019 (E)
Contents Page

European foreword ...................................................................................................................................................... 4

0 Introduction ...................................................................................................................................................... 5

1 Scope .................................................................................................................................................................. 10

1.1 Introduction .................................................................................................................................................... 10

1.2 Assessment phase ......................................................................................................................................... 10

1.3 Use cases definition and classification phase ..................................................................................... 12

1.4 Indicators definition phase ....................................................................................................................... 12

1.5 Raw data identification phase .................................................................................................................. 12

2 Normative references .................................................................................................................................. 12

3 Terms and definitions ................................................................................................................................. 12

4 Symbols and abbreviations ....................................................................................................................... 15

5 National scenarios for Public Transport raw data and statistics exchange ............................ 16

5.1 General.............................................................................................................................................................. 16

5.2 France ................................................................................................................................................................ 16

5.2.1 General.............................................................................................................................................................. 16

5.2.2 Rail reporting ................................................................................................................................................. 16

5.2.3 Local public transport reporting ............................................................................................................. 17

5.2.4 Quality, economic and sociologic management ................................................................................. 18

5.2.5 Security analysis............................................................................................................................................ 18

5.3 Hungary ............................................................................................................................................................ 19

5.4 Italy .................................................................................................................................................................... 20

5.5 The Netherlands ............................................................................................................................................ 21

5.5.1 General.............................................................................................................................................................. 21

5.5.2 Monitoring ....................................................................................................................................................... 22

5.5.3 Reporting ......................................................................................................................................................... 23

5.6 Slovenia ............................................................................................................................................................ 24

5.6.1 General.............................................................................................................................................................. 24

5.6.2 Collecting and reporting of Public Transport raw data (operational statistics) ................... 24

5.7 Slovakia ............................................................................................................................................................ 26

5.8 Spain .................................................................................................................................................................. 28

6 Public Transport KPI definition in research projects ..................................................................... 31

6.1 General.............................................................................................................................................................. 31

6.2 EBSF — European Bus System of the Future (2008 to 2013) ........................................................ 32

6.3 KPI description .............................................................................................................................................. 32

6.4 MEDIATE — Methodology for describing the Accessibility of Transport in Europe

(2008 to 2010) ............................................................................................................................................... 35

6.4.1 General.............................................................................................................................................................. 35

6.4.2 KPI description .............................................................................................................................................. 35

6.5 CONDUITS — Coordination of Network Descriptors for Urban Intelligent

Transportation Systems (2009 to 2011) .............................................................................................. 37

6.5.1 General.............................................................................................................................................................. 37

6.5.2 KPI description .............................................................................................................................................. 37

6.6 METPEX — a MEasurement Tool to determine the quality of Passenger Experience

(2012 to 2015) ............................................................................................................................................... 39

6.6.1 General.............................................................................................................................................................. 39

6.6.2 KPI description .............................................................................................................................................. 40

6.7 TIDE — Transport Innovation Deployment for Europe (2012-2015) ....................................... 46

---------------------- Page: 4 ----------------------
SIST-TP CEN/TR 17370:2019
CEN/TR 17370:2019 (E)

6.7.1 General ............................................................................................................................................................. 46

6.7.2 KPI description .............................................................................................................................................. 47

6.8 D3IMPACT — Data-driven decisions for intelligent management of public

transportation (2015 to 2016) ................................................................................................................ 49

6.8.1 General ............................................................................................................................................................. 49

6.8.2 KPI description .............................................................................................................................................. 50

6.9 CELSO — Low-cost and high-performance pocket Automated Vehicle Monitoring

system for Public Transport (2016) ...................................................................................................... 50

6.9.1 General ............................................................................................................................................................. 50

6.9.2 KPI description .............................................................................................................................................. 51

6.10 MOP — Mobility Operation Platform: an Italian research and development project ......... 51

6.10.1 General ............................................................................................................................................................. 51

6.10.2 Operation Monitoring Control: Status and Process KPI in PT Systems ..................................... 52

6.10.3 Evaluation standards of the PT service ................................................................................................ 53

6.10.4 MOP Outline: indicators and methodologies for monitoring public transport services

............................................................................................................................................................................. 54

7 Use cases .......................................................................................................................................................... 54

7.1 Purpose ............................................................................................................................................................ 54

7.2 Actors and use case categories ................................................................................................................ 55

7.2.1 Actors ................................................................................................................................................................ 55

7.2.2 Use case categories ...................................................................................................................................... 55

7.2.3 Collection of use cases................................................................................................................................. 56

8 Compatibility with existing standards and recommendations ................................................. 105

8.1 Compatibility with Transmodel ........................................................................................................... 105

8.1.1 General .......................................................................................................................................................... 105

8.1.2 Raw data and indicators .......................................................................................................................... 106

8.1.3 Data structure representation .............................................................................................................. 106

8.2 Compatibility with EN 13816:2002 — Service Quality Definition, Targeting and

Measurement .............................................................................................................................................. 111

8.3 Compatibility with EN 15140:2006 — Basic requirements and recommendations for

systems that measure delivered service quality ............................................................................ 112

9 OpRa Generic Physical Model and XSD early draft ........................................................................ 113

9.1 General .......................................................................................................................................................... 113

9.2 What is a physical model......................................................................................................................... 113

9.3 First input toward an XML (XSD) model implementation .......................................................... 114

Annex A (informative) Data Dictionary .......................................................................................................... 116

Annex B (informative) Research Projects vs. OpRa KPI ........................................................................... 119

Bibliography .............................................................................................................................................................. 130

---------------------- Page: 5 ----------------------
SIST-TP CEN/TR 17370:2019
CEN/TR 17370:2019 (E)
European foreword

This document (CEN/TR 17370:2019) has been prepared by Technical Committee CEN/TC 278

“Intelligent transport systems”, the secretariat of which is held by NEN.

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of

patent rights. CEN shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

This document is the Technical Report (TR) of Operating raw data and statistics exchange (OpRa) that

contains information needed to define precisely the contents of what could be the scope of the following

Technical Specification (TS) or European Norm (EN).
---------------------- Page: 6 ----------------------
SIST-TP CEN/TR 17370:2019
CEN/TR 17370:2019 (E)
0 Introduction
0.1 General

The Public Transport (PT) sector, particularly for Public Transport Operators (PTO) and Public Transport

Authorities (PTA), has identified the necessity to develop a data strategy, based on the cost and value,

focusing on the strategic benefits of data. It is crucial that mobility stakeholders are not only able to

compete against potential new market entrants, but also need a suitable environment to develop new

business models and services. Public transport is becoming a data-enabled or data-driven business and

should answer different local conditions.

This led to the need to standardize data analysis in Public Transport to understand formally how

information can be created as added value and indicator calculation can facilitate moving from a

qualitative analysis of the PT service towards a quantitative one.

In this perspective, OpRa (Operating raw data and statistics exchange) defines a minimum set of Public

Transport raw data needed as PT quantitative analysis enabling factor.

This document is an informative document that describes the approach followed to perceive this goal and

the results got.
0.2 Transport modes

OpRa takes most public transport modes, except air transport, into account. This specifically includes rail,

bus, metro, tramway, trolleybus, ferry, coach, funicular railway, suspension railway, and rack railway.

0.3 OpRa management information

Management information deals with functions analysing production data in order to evaluate the service

quality or to take corrective measures in planning and managing operations. In PT, for instance, the study

of operational data (e.g. observed run times, passenger load) collected during service operations is an

input for strategic planning (e.g. how and when to amend the schedules), tactical planning (e.g. when to

undertake a certain control action), quality follow-up, etc.
Management information uses, therefore, two main types of data:

— data resulting from the planning stages, i.e. theoretical data on the production orders (e.g. timetables,

run times, driver rosters, etc.);

— data describing the daily actual production (e.g. observed passing times, actual number of

passengers, missed interchanges, modifications operated to the plan, etc.).

Advances in technology, in particular as regards data storage, allow the provision of all the necessary

underlying data in production databases, against which the desired requests can be made by PT

managers. Consistent data structures for management data will make the design of such requests easier,

and offer the flexibility required to OpRa exchange PT raw data, in order to enable indicators calculation.

Raw data is identified according to specific use cases and, where applicable, defined and described in

Transmodel format. In this perspective, the exchange will be performed using similar NeTEx modalities,

for compatibility reasons.
---------------------- Page: 7 ----------------------
SIST-TP CEN/TR 17370:2019
CEN/TR 17370:2019 (E)
0.4 OpRa exchanging data modality

Similarly, to NeTEx, the primary software resource from implementing an OpRa interface will be based

on XML schema; at this stage, a full schema has not been designed yet.

Two main variants of the schema will be available each providing a different protocol for embedding the

same content model subschemas.

a) Simple OpRa documents exchange: (see NeTEx _publication.xsd). A schema to use with NeTEx

documents input or output by a system that are exchanged as files using FTP, email etc.

b) OpRa document exchange using SIRI HTTP requests: (see NeTEx_siri_SG.xsd). A schema that

embeds the OpRa elements in a sequence of HTTP messages that define request/response and

publish/subscribe interchanges for exchanging data. Requests use OpRa elements to specify the

desired data. Responses wrap in version frames. The messages are specializations of the SIRI

framework.
0.5 Motivation

Measured Public Transport data describing the public transport network fulfilment are essential for

studies, control, service improvement and contractual relations between stakeholders. It is important

that they can be shared among PTO, PTA, engineering and design office, researchers, and other actors in

a clear and unambiguous way, in order to provide accurate and intelligible information.

Furthermore, the OpRa covered scope is fully complementary to other existing exchange standards and

allows covering one of the small remaining gaps of public transport standardization, with particular

references to Transmodel, NeTEx and SIRI.

NeTEx (CEN/TS 16614-1 to 3) is an exchange protocol dedicated to scheduled public transport data,

based on the Transmodel (EN 12896) conceptual data model. NeTEx supports the exchange of

information relevant to public transport services for passenger information and AVM systems and is

divided into three parts:
— Part 1: network topology exchange;
— Part 2: timetables exchange;
— Part 3: fare information exchange.

SIRI (EN 15531-1 to 5) is complementary with NeTEx and provides operators and manufacturers with a

standard framework for exchanging data concerning public transport real-time information, along with

a set of functional services for specific types of real-time data. As for NeTEx, the underlying conceptual

definitions used by SIRI are provided by Transmodel. SIRI and NeTEx share the same communication

protocol.

Using these standards, scheduled and real-time information can be made available for passenger

information, and for operations and for process review. However, there is still one final aspect missing,

just after real-time: to provide information about what has actually been performed, with the same

overall view as for scheduled information. Such data allows a feedback loop to improve existing services.

The OpRa work is therefore about operating raw data and statistics, regularly requested by PTA, aims to

meet that need.
---------------------- Page: 8 ----------------------
SIST-TP CEN/TR 17370:2019
CEN/TR 17370:2019 (E)
0.6 CEN Standards context

OpRa work has been developed under the aegis of CEN draws on a number of existing national Public

Transport Service scenarios and EU standards.

The keystone is the Transmodel standard, a conceptual model that names and represents PT info

concepts for a wide set of functional areas and can be used to compare and understand different models.

Transmodel project outputs have been used both to underpin a number of CEN concrete data standards

such as NeTEx, SIRI or IFOPT . It underpins many national standards to allow for harmonization and

interoperability. Transmodel generic model has been used to develop OpRa and OpRa-specific

requirements itself being updated to include OpRa additions provided also some of Transmodel

enhancements (present in prEN 12896-8, concerning Management Information and Statistics).

CEN (Comité Européen de Normalization) is Europe’s standardization body. It divides its work into

committees covering different aspects of industry and technology. OpRa work is formally produced by

Technical Committee 278, Work Group 3, Sub-Group 10. Other TC 278 WG 3 sub-groups handle the

related standards, in particular, Transmodel (SG4 Reference data model), SIRI (SG5 Service Interface for

Real-time Information) and NeTEx (SG9 NEtwork and Timetable EXchange).
Figure 1 — CEN TC 278 WG 3 Sub-groups
0.7 CEN process and participants

The CEN process requires a working sub-group to develop a candidate specification, which is then sent

to national mirror groups for review and comment, with voting stages for approval and adoption. Work

on OpRa has involved delegates from France, Hungary, and Italy. Evolution of EU PT standards and OpRa

for rail with TAP/TSI compatibility.
The following countries have shown interest for the activation of OpRa work:
1) Austria (ASI);
2) Czech Republic (UNMZ);
3) Denmark (DS);
4) France (AFNOR);
5) Hungary (MSZT);
6) Italy (UNI);
7) Netherlands (NEN);

IFOPT has been included in Transmodel Part 2: Public Transport Network (EN 12896-2) and is no more a

standalone standard.
---------------------- Page: 9 ----------------------
SIST-TP CEN/TR 17370:2019
CEN/TR 17370:2019 (E)
8) Norway (SN);
9) Slovakia (SOSMT);
10) Slovenia (SIST);
11) Spain (UNE);
12) United Kingdom (BSI).

The following map shows the distribution of the stakeholders by country, based on whether they are

already active or just interested in the results.
Figure 2 — OpRa stakeholders' involvement

The development of OpRa has drawn on PT national scenarios, in particular to identifies needs and

validate the OpRa detailed use cases by establishing mappings with studied national PT scenarios.

The development of OpRa also coincided with an interest by the European Rail Authority (ERA), UITP

and other stakeholders in seeking a degree of data interoperability between different modes of Public

Transport such as rail, metro and bus, that is, the ability to exchange PT raw data about routes, timetables

and fares between systems and to supply external third-party users.
0.8 Evolution of EU PT standards and OpRa

This document describes the results of preliminary analysis phase covering the following main topics:

— national scenarios for Public Transport raw data and statistics exchange (needs and usage);

— Public Transport Quality of Service (QoS) in EU projects;
— use cases definition and classifications;
— compliance with CEN TC 278 WG 3 standards (Transmodel).

The subsequent work consists in the definition of a Technical Specification (TS) for OpRa data exchange

format and associated services. In this perspective, it has been proposed to insert this standardization

activity among those included in the EU ICT Rolling Plan 2019.
---------------------- Page: 10 ----------------------
SIST-TP CEN/TR 17370:2019
CEN/TR 17370:2019 (E)
0.9 Further information

In the case of long-distance train, OpRa work takes into account the requirements formulated by the ERA

(European Rail Agency) — TAP/TSI (Telematics Applications for Passenger / Technical Specification for

Interoperability), entered into force on 13 May 2011 as the Commission Regulation (EU No 454/2011),

and based on UIC directives.
---------------------- Page: 11 ----------------------
SIST-TP CEN/TR 17370:2019
CEN/TR 17370:2019 (E)
1 Scope
1.1 Introduction

The OpRa work scope is the definition of a minimum set of Public Transport raw data needed as PT

quantitative analysis enabling factor. To obtain this considering all the several aspects involved in this

complex domain, the work has been conducted through the following phases:
1) assessment;
2) use cases definition and classification;
3) indicators definition;
4) raw data identification.

OpRa work does not go into the field of service quality measurement and reporting: service quality

analysis will of course use data provided by OpRa, but quality definition remains a contractual level issue

between a Public Transport Authority and a Public Transport Operator or an operator’s internal choice

for a purely private service. OpRa mainly only reports unbiased actual data (i.e. measured or observed),

described and aggregated in a shared and understandable way.

The OpRa work documented in detail in this document is coherent with EU Directive 2010/40. In

particular, it relates to the Article 4 of the Delegated Regulation EU 2017/1926 [33], as regards the

historic data. OpRa proposes to complement NeTEx (dedicated to the static scheduled information), for

the historic data based on the underlying conceptual data reference model Transmodel EN 12896,

similarly to the requirement of the Delegated Regulation EU 2017/1926 referring to the static scheduled

information
1.2 Assessment phase
The assessment phase has been conducted studying the following aspects:

• national scenarios for public transport raw data and statistics exchange, to identify indicators needs

and usage;

• public transport KPI definition in research projects to consider what has been already done in

literature and research;

• relations with public transport EU norms, to be coherent with already existent PT norms.

Moreover, involved actors and stakeholders have been identified like: Public Transport Authority

(PTA), Public Transport Agencies, Public Transport Operator (PTO), system integrators and

Transport authorities, transport operators, infrastructure managers or transport on demand service providers

shall provide the static travel and traffic data and historic traffic data listed in point 1 of the Annex of the different

transport modes, by using: (a) for the road transport, the standards defined in Article 4 of Delegated Regulation

(EU) 2015/962; (b) for other transport modes, the use of one of the following standards and technical specifications:

NeTEx CEN/TS 16614 and subsequent versions, technical documents defined in Regulation (EU) No 454/2011 and

subsequent versions, technical documents elaborated by IATA or any machine-readable format fully compatible

and interoperable with those standards and technical specifications; (c) for the spatial network the requirements

defined in Article 7 of Directive 2007/2/EC.

16) For what concerns the exchange of static scheduled data (such as public transport, long distance coach and

maritime including ferry), the relevant data in the national access point should use the CEN data exchange standard

NeTEx CEN/TS 16614 based on the underlying conceptual data reference model Transmodel EN 12896:2006 and

subsequent upgraded version.
---------------------- Page: 12 ----------------------
SIST-TP CEN/TR 17370:2019
CEN/TR 17370:2019 (E)
passengers, analysing public transportation Planning and Oper
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.