Design of fastenings for use in concrete - Redundant non-structural systems

1.1   General
This Technical Report provides design rules for fasteners used to connect statically indeterminate non-structural light weight systems (e.g. suspended ceilings, pipe work, ducting) to concrete members such as walls or floors (see Figure 1)).
The proposed design model may be applied to post-installed mechanical and bonded anchors covered by EN 1992-4:2017, 1.2. Their suitability will be confirmed in a European Technical Product Specification.
The design rules assume the following:
-   under extreme conditions (e.g. large crack width) excessive slip or failure of a fastener might occur;
-   elements or systems are attached with at least three fixing points with one or more fasteners at each fixing point;
-   where more than one fastener is used at a fixing point (MF, see Figure 1), only fasteners of the same type, size and length are used;
-   the attached system is sufficiently stiff to transfer the load at any fixing point to adjacent fixing points without significantly impairing the performance characteristics of the system both at serviceability and ultimate limit states.
(...)
This Technical Report applies to non-structural applications in structures covered by EN 1992-1-1. In applications where special considerations apply, e.g. nuclear power plants or civil defence structures, modifications may be necessary.
This document does not cover the design of the fixture. The design of the fixture will be carried out to comply with the appropriate Standards.
1.2   Type of fasteners
Post-installed fasteners according to EN 1992-4.
1.3   Fastener dimensions and materials
EN 1992-4:2017, 1.3 applies with the following addition: In precast pre-stressed hollow core elements the minimum embedment depth may be reduced to a value to ensure proper functioning if placed in a flange (wall) of minimum thickness of 17 mm. In this case the minimum embedment depth and the admissible position of the fastener in the hollow core slab given in the relevant European Technical Product Specification will be observed (Figure 2).
(...)-
1.4   Fastener loading
Loading on the fastenings will only be quasi static. Fatigue, impact and seismic loads are not covered.
Any axial compression on the fixture will be transmitted to the concrete either without acting on the fastener or via fasteners suitable for resisting compression.
1.5   Concrete strength
EN 1992-4 applies.
1.6   Concrete member loading
EN 1992-4 applies. However, fatigue, impact and seismic loads are not covered.
1.7   Concrete member dimensions
The minimum thickness of members in which fasteners are installed is at least 80 mm unless otherwise specified in the European Technical Product Specification. For precast pre-stressed hollow core elements, the minimum wall thickness is 17 mm.

Bemessung der Verankerung von Befestigungen in Beton - Redundante nicht tragende Systeme

Conception‐calcul des fixations pour béton - Systèmes redondants nonstructurels

Projektiranje pritrjevanja za uporabo v betonu - Statično nedoločeni nekonstrukcijski sistemi

1.1 Splošno
To tehnično poročilo določa pravila za projektiranje veznih sredstev, uporabljenih za povezovanje statično nedoločenih nekonstrukcijskih lahkih sistemov (npr. visečih stropov, cevovodov, kanalov) z betonskimi elementi, kot so stene ali tla (glej sliko 1).
Predlagani model projektiranja je mogoče uporabiti za naknadno vgrajena mehanska in vezana sidra, ki jih obravnava točka 1.2 standarda EN 1992-4:2017. Njihova primernost se potrdi v evropski tehnični specifikaciji za izdelke.
Pravila projektiranja predpostavljajo naslednje:
– v ekstremnih pogojih (npr. velika širina razpoke) lahko pride do prekomernega zdrsa ali odpovedi veznega sredstva;
– elementi ali sistemi so pritrjeni z najmanj tremi točkami fiksiranja z enim ali več veznimi sredstvi na vsaki točki;
– kadar je na točki fiksiranja uporabljenih več veznih sredstev (MF; glej sliko 1), so uporabljena samo vezna sredstva iste vrste, velikosti in dolžine;
– pritrjeni sistem je dovolj tog, da prenaša obremenitev v kateri koli točki fiksiranja na sosednje točke fiksiranja brez bistvenega negativnega vpliva na značilnosti zmogljivosti sistema, kar zadeva uporabnost in ultimativna mejna stanja.
(...)
To tehnično poročilo se uporablja za nekonstrukcijske namene uporabe v konstrukcijah, ki jih obravnava standard EN 1992-1-1. Pri načinih uporabe, kjer veljajo posebne zahteve, npr. pri jedrskih elektrarnah ali zgradbah civilne obrambe, so morda potrebne prilagoditve.
Ta dokument ne obravnava projektiranja pritrditve. Projektiranje pritrditve se izvede v skladu z ustreznimi standardi.
1.2 Vrste veznih sredstev
Naknadno vgrajena vezna sredstva v skladu s standardom EN 1992-4.
1.3 Mere in materiali veznih sredstev
Točka 1.3 standarda EN 1992-4:2017 se uporablja z naslednjim dodatkom: Pri montažnih prednapetih elementih z votlim jedrom se lahko najmanjša globina vstavitve zmanjša na vrednost, ki zagotavlja ustrezno funkcijo, če gre za vstavitev v prirobnico (steno) najmanjše debeline 17 mm. V tem primeru bosta upoštevana najmanjša globina vstavitve in dopustni položaj veznega elementa v votli plošči, določena v ustrezni evropski tehnični specifikaciji za izdelke (slika 2).
(...)-
1.4 Obremenitev veznih sredstev
Obremenitev veznih sredstev bo samo navidezno statična. Utrujanje, sunki in seizmične obremenitve niso obravnavani.
Kakršna koli osna kompresija na vezni element se bo prenesla v beton, in sicer brez delovanja na vezni elementi ali prek veznih elementov z ustrezno odpornostjo proti kompresiji.
1.5 Jakost betona
Uporablja se standard EN 1992-4.
1.6 Obremenitev betonskih elementov
Uporablja se standard EN 1992-4. Vendar utrujanje, sunki in seizmične obremenitve niso obravnavani.
1.7 Mere betonskih elementov
Najmanjša debelina elementov, v katere so nameščena vezna sredstva, je 80 mm, razen če je v evropski tehnični specifikaciji za izdelke določeno drugače. Najmanjša debelina stene za montažne prednapete elemente z votlim jedrom je 17 mm.

General Information

Status
Published
Publication Date
25-Sep-2018
Current Stage
9020 - Submission to 2 Year Review Enquiry - Review Enquiry
Start Date
15-Apr-2024
Completion Date
15-Apr-2024

Buy Standard

Technical report
TP CEN/TR 17079:2018
English language
9 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

SLOVENSKI STANDARD
SIST-TP CEN/TR 17079:2018
01-december-2018
3URMHNWLUDQMHSULWUMHYDQMD]DXSRUDERYEHWRQX6WDWLþQRQHGRORþHQL
QHNRQVWUXNFLMVNLVLVWHPL
Design of fastenings for use in concrete - Redundant non-structural systems
Bemessung der Verankerung von Befestigungen in Beton - Redundante nicht tragende
Systeme
Conception-calcul des éléments de fixation pour béton - Systèmes redondants non-
structurels
Ta slovenski standard je istoveten z: CEN/TR 17079:2018
ICS:
21.060.01 Vezni elementi na splošno Fasteners in general
91.080.40 Betonske konstrukcije Concrete structures
SIST-TP CEN/TR 17079:2018 en
2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------

SIST-TP CEN/TR 17079:2018

---------------------- Page: 2 ----------------------

SIST-TP CEN/TR 17079:2018


CEN/TR 17079
TECHNICAL REPORT

RAPPORT TECHNIQUE

September 2018
TECHNISCHER BERICHT
ICS 21.060.01; 91.080.40
English Version

Design of fastenings for use in concrete - Redundant non-
structural systems
Conception-calcul des éléments de fixation pour béton Bemessung der Verankerung von Befestigungen in
- Systèmes redondants non-structurels Beton - Redundante nicht tragende Systeme


This Technical Report was approved by CEN on 9 April 2017. It has been drawn up by the Technical Committee CEN/TC 250.

CEN members are the national standards bodies of Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia,
Finland, Former Yugoslav Republic of Macedonia, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania,
Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland,
Turkey and United Kingdom.

EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION

EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG

CEN-CENELEC Management Centre: Rue de la Science 23, B-1040 Brussels
© 2018 CEN All rights of exploitation in any form and by any means reserved Ref. No. CEN/TR 17079:2018 E
worldwide for CEN national Members.

---------------------- Page: 3 ----------------------

SIST-TP CEN/TR 17079:2018
CEN/TR 17079:2018 (E)
Contents Page
European foreword . 3
Introduction . 4
1 Scope . 5
1.1 General . 5
1.2 Type of fasteners . 5
1.3 Fastener dimensions and materials . 6
1.4 Fastener loading . 6
1.5 Concrete strength . 6
1.6 Concrete member loading . 6
1.7 Concrete member dimensions . 6
2 Normative references . 6
3 Terms, definitions and symbols . 7
3.1 Terms and definitions . 7
3.2 Symbols . 7
4 Basis of design . 7
4.1 General . 7
4.2 Attached element .
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.