Quality management and quality assurance - Vocabulary (ISO 8402:1994)

Qualitätsmanagement - Begriffe (ISO 8402:1994)

Diese internationale Norm definiert die wesentlichen Benennungen qualitätsbezogener Begriffe, wie sie auf allen Gebieten für die Ausarbeitung und die Anwendung von qualitätsbezogenen Normen sowie für die gegenseitige Verständigung in internationalen Beziehungen angewendet werden.

Management de la qualité et assurance de la qualité - Vocabulaire (ISO 8402:1994)

Vodenje in zagotavljanje kakovosti - Slovar

General Information

Status
Withdrawn
Publication Date
30-Mar-1995
Withdrawal Date
14-Dec-2000
Current Stage
9960 - Withdrawal effective - Withdrawal
Start Date
15-Dec-2000
Completion Date
15-Dec-2000

Relations

Buy Standard

Standard – translation
EN ISO 8402:1997
Slovenian, English, German and French language
80 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

SLOVENSKI SIST EN ISO 8402
prva izdaja
STANDARD
februar 1997
Vodenje in zagotavljanje kakovosti - Slovar
(istoveten ISO 8402:1994; EN ISO 8402:1995)
[tirijezi~na izdaja
Quality management and quality assurance - Vocabulary
(ISO 8402:1994; EN ISO 8402:1995)
Quadrilingual version
Qualitätsmanagement - Begriffe
(ISO 8402:1994; EN ISO 8402:1995)
Viersprachige Fassung
Management de la qualité et assurance de la qualité - Vocabulaire
(ISO 8402:1994; EN ISO 8402:1995)
Version quadrilingue
Deskriptorji: kakovost, vodenje kakovosti, zagotavljanje kakovosti, slovar
Referen~na {tevilka
ICS 01.040.03, 03.120.10 SIST EN ISO 8402:1997 (sl,en,de,fr)
Nadaljevanje na straneh od II do IV in od 1 do 77

© Standard je zalo`il in izdal Urad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje pri Ministrstvu za znanost in tehnologijo.

Razmno`evanje ali kopiranje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.
---------------------- Page: 1 ----------------------
SIST EN ISO 8402 : 1997
UVOD

Standard SIST EN ISO 8402 (sl,en,fr,de), Vodenje kakovosti in zagotavljanje kakovosti -

Slovar, prva izdaja, 1997, ima status slovenskega standarda in je istoveten evropskemu

standardu EN ISO 8402, druga izdaja, 1995.
NACIONALNI PREDGOVOR

Evropski standard EN ISO 8402:1995 je pripravil tehni~ni odbor Evropske organizacije za

standardizacijo CEN/CS F20 Quality assurance, katerega sekretariat spada pod Osrednje

tajni{tvo CEN. Slovenski standard SIST EN ISO 8402:1997, prva izdaja, je prevod

evropskega standarda EN ISO 8402:1995. V primeru spora glede besedila slovenskega prevoda

v tem standardu je odlo~ilen izvirni evropski standard v angle{~ini. Predlog

slovensko-angle{ke izdaje standarda je pripravil tehni~ni odbor USM/TC QAS Zagotavljanje

kakovosti, njegovo delo je s pripravo slovensko-angle{ko-nem{ko-francoske izdaje nadaljeval

tehni~ni odbor USM/TC VZK Vodenje in zagotavljanje kakovosti.
Ta slovenski standard je dne 1997-01-24 odobril direktor USM.
ZVEZE S STANDARDI
S privzemom tega evropskega standarda veljajo naslednje zveze:

SIST ISO 9000-1:1996 (en) Standardi za vodenje in zagotavljanje kakovosti - 1. del:

Smernice za izbiro in uporabo

SIST ISO 9000-2:1996 (en) Standardi za vodenje in zagotavljanje kakovosti - 2. del:

Splo{ne smernice za uporabo standardov ISO 9001, ISO 9002
in ISO 9003

SIST ISO 9000-3:1996 (en) Standardi za vodenje in zagotavljanje kakovosti - 3. del:

Smernice za uporabo standarda ISO 9001 pri razvoju, nabavi
in vzdr`evanju programske opreme

SIST ISO 9000-4:1996 (en) Standardi za vodenje in zagotavljanje kakovosti - 4. del: Vodilo

za vodenje programov zagotovljivosti

SIST ISO 9001:1995 (sl,en) Sistemi kakovosti - Model zagotavljanja kakovosti v razvoju,

proizvodnji, vgradnji in servisiranju
SIST ISO 9002:1995 (sl,en) Sistemi kakovosti - Model zagotavljanja kakovosti v
proizvodnji, vgradnji in servisiranju

SIST ISO 9003:1995 (sl,en) Sistemi kakovosti - Model zagotavljanja kakovosti v kon~ni

kontroli in presku{anju
ISO 9004-1:1994 Vodenje kakovosti in elementi sistema kakovosti - 1. del:
Smernice
ISO 9004-2:1991 Vodenje kakovosti in elementi sistema kakovosti - 2. del:
Smernice za storitve

SIST ISO 9004-3:1996 (en) Vodenje kakovosti in elementi sistema kakovosti - 3. del:

Smernice za predelane materiale
---------------------- Page: 2 ----------------------
SIST EN ISO 8402 : 1997

SIST ISO 9004-4:1996 (en) Vodenje kakovosti in elementi sistema kakovosti - 4. del:

Smernice za izbolj{anje kakovosti

SIST ISO 10011-1:1995 (sl,en) Smernice za presojo sistemov kakovosti - 1. del: Presojanje

SIST ISO 10011-2:1995 (sl,en) Smernice za presojo sistemov kakovosti - 2. del:
Kvalifikacijski kriteriji za presojevalce sistemov kakovosti

SIST ISO 10011-3:1995 (sl,en) Smernice za presojo sistemov kakovosti - 3. del: Vodenje

programov za presoje
SIST ISO 10005:1996 (en) Vodenje kakovosti - Smernice za plane kakovosti
SIST ISO 10007:1996 (en) Vodenje kakovosti - Smernice za vodenje konfiguracije

SIST ISO 10012-1:1996 (en) Zahteve za zagotavljanje kakovosti merilne opreme - 1. del:

Meroslovni potrditveni sistem za merilno opremo
SIST ISO 10013:1996 (en) Vodenje kakovosti - Smernice za izdelavo poslovnikov
kakovosti

SIST ISO 3534-1:1996 (en) Statistika - Slovar in simboli - 1. del: Verjetnostni in splo{ni

statisti~ni izrazi

SIST ISO 3534-2:1996 (en) Statistika - Slovar in simboli - 2. del: Statisti~no obvladovanje

kakovosti

SIST ISO 3534-3:1996 (en) Statistika - Slovar in simboli - 3. del: Na~rtovanje preskusov

ISO/IEC Vodilo 2:1996 (en) Standardizacija in z njo povezane dejavnosti - Splo{ni slovar

OSNOVA ZA IZDAJO STANDARDA
- Privzem standarda EN ISO 8402:1995
OPOMBE
- Povsod, kjer se v besedilu standarda uporablja izraz “evropski standard”, v
SIST EN ISO 8402:1997 to pomeni “slovenski standard”.
- Uvod in nacionalni predgovor nista sestavni del standarda.

- Povsod, kjer se v angle{kem besedilu uporablja beseda “design”, je ta v slovenskem

besedilu prevedena z besedo “na~rtovanje”. V tej zvezi to pomeni razvoj, snovanje,

oblikovanje in konstruiranje.
III
---------------------- Page: 3 ----------------------
SIST EN ISO 8402 : 1997

- Slovenski standard SIST EN ISO 8402:1997 je istoveten standardu EN ISO 8402:1995 in

je izdan z dovoljenjem
CEN
rue de Stassart, 36
1050 Bruselj
Belgija

This national document is identical with EN ISO 8402:1995 and it is published with the

permission of
CEN
rue de Stassart, 36
1050 Bruxelles
Belgium
---------------------- Page: 4 ----------------------
EVROPSKI STANDARD EN ISO 8402:1995
EUROPEAN STANDARD
EUROPÄISCHE NORM Marec 1995
NORME EUROPÉENNE
ICS: 01.040.03, 03.120.10
Deskriptorji: kakovost, vodenje kakovosti, zagotavljanje kakovosti, slovar
Slovenska izdaja
Vodenje in zagotavljanje kakovosti
Slovar
(ISO 8402:1994)
Quality management and Qualitätsmanagement - Management de la qualité et
quality assurance - Begriffe assurance de la qualité -
Vocabulary (ISO 8402:1994) Vocabulaire (ISO 8402:1994)
(ISO 8402:1994)

Ta evropski standard je dne 1995-01-11 sprejel CEN. ^lanice CEN morajo izpolnjevati dolo~ila

poslovnika CEN/CENELEC, s katerim je predpisano, da mora biti ta standard brez kakr{nihkoli

sprememb sprejet kot nacionalni standard.

Seznami najnovej{ih izdaj teh nacionalnih standardov in njihovi bibliografski podatki so na voljo

pri osrednjem tajni{tvu ali ~lanicah CEN.

Ta evropski standard obstaja v treh uradnih izdajah (angle{ki, francoski in nem{ki). Izdaje v

drugih jezikih, ki jih ~lanice CEN na lastno odgovornost prevedejo in izdajo ter prijavijo pri

osrednjem tajni{tvu CEN, veljajo kot uradne izdaje.

^lanice CEN so nacionalne ustanove za standardizacijo Avstrije, Belgije, Danske, Finske, Fran-

cije, Gr~ije, Irske, Islandije, Italije, Luksemburga, Nem~ije, Nizozemske, Norve{ke, Portugalske,

[panije, [vedske, [vice in Zdru`enega kraljestva.
CEN
Evropski komite za standardizacijo
European Committee for Standardisation
Europäisches Komitee für Normung
Comité Européen de Normalisation
Osrednje tajni{tvo: Rue de Stassart 36, B-1050 Bruselj
© 1993 Avtorske pravice imajo vse dr`ave ~lanice CEN.
---------------------- Page: 5 ----------------------
SIST EN ISO 8402 : 1997
VSEBINA Stran CONTENTS Page

Predgovor..........................................................4 Foreword...........................................................4

Opomba o privzemu........................................4 Endorsement notice.........................................4

Uvod..................................................................4 Introduction.......................................................4

Predmet standarda.........................................12 Scope..............................................................12

Izrazi in definicije...........................................12 Terms and definitions....................................12

1. del: Splo{ni izrazi.....................................14 Section 1: General terms.............................14

2. del: Izrazi, povezani s kakovostjo...........22 Section 2: Terms related to quality............22

3. del: Izrazi, povezani s sistemom Section 3: Terms related to the quality

kakovosti.............................................36 system..........................................36

4. del: Izrazi, povezani na orodja in Section 4: Terms related to tools and

tehnike ..............................................52 techniques...................................52

Dodatek A - Bibliografija...............................66 Annex A - Bibliography.................................66

Abecedni seznam slovenskih izrazov...........70 English alphabetical index............................72

---------------------- Page: 6 ----------------------
SIST EN ISO 8402 : 1997
INHALT Seite SOMMAIRE Page

Vorwort..............................................................5 Avant-propos.....................................................5

Anerkennungsnotiz............................................5 Notice d'entérinement......................................5

Einleitung...........................................................5 Introduction.......................................................5

Anwendungsbereich........................................12 Domaine d’application...................................13

Begriffe............................................................13 Termes et définitions.....................................13

Gruppe 1: Allgemeine Begriffe.....................15 Section 1: Termes généraux........................15

Gruppe 2: Qualitätsbezogene Begriffe.........23 Section 2: Termes relatifs a la qualité.......23

Gruppe 3: Begriffe zum Section 3: Termes relatifs au systéme

Qualitätsmanagementsystem......37 qualité..........................................37

Gruppe 4: Begriffe zu Werkzeugen und Section 4: Termes relatifs aux outils et aux

Techniken.....................................53 techniques...................................53

Anhang A - Literaturhinweise........................67 Annex A - Bibliographie................................67

Alphabetisches Stichwortverzeichnis............74 Index alphabétique.........................................76

---------------------- Page: 7 ----------------------
SIST EN ISO 8402 : 1997
Predgovor Foreword
Ta evropski standard je CEN prevzel od This European Standard was taken over by

tehni~nega odbora ISO/TC 176 Quality ma- CEN from the work of ISO/TC 176 “Quality

nagement and quality assurance (Vodenje in management and quality assurance”, sub-

zagotavljanje kakovosti) pododbora SC 1 committee SC1 “Concepts and terminology”
Concepts and terminology (Pojmi in of the International Standards Organization
izrazoslovje) Mednarodne organizacije za (ISO)
standardizacijo (ISO)
Druga izdaja EN ISO 8402 zamenjuje prvo This 2nd edition of EN ISO 8402 replaces
izdajo EN 28402:1991. the first edition EN 28402: 1991.

Ta evropski standard dobi status nacional- This European Standard shall be given the

nega standarda z objavo istovetnega besedila status of a national standard, either by pub-

ali z razglasitvijo, in sicer najpozneje do lication of an identical text or by endorse-

septembra 1995. Nacionalne standarde, ki so ment, at the latest by September 1995, and

v nasprotju s tem standardom, je conflicting national standards shall be with-
treba umakniti najpozneje do septembra drawn, at the latest by September 1995
1995.
V skladu s poslovnikom CEN/CENELEC In accordance with the CEN/CENELEC Inter-

morajo uporabo tega evropskega standarda national Regulations, the following countries

obvezno uvesti naslednje dr`ave: Avstrija, are bound to implement this European Stan-

Belgija, Danska, Finska, Francija, Nem~ija, dard: Austria, Belgium, Denmark, Finland,

Gr~ija, Islandija, Irska, Italija, Luksemburg, France, Germany, Greece, Iceland, Ireland,

Nizozemska, Norve{ka, Portugalska, [panija, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway,

[vedska, [vica, Zdru`eno kraljestvo. Portugal, Spain, Sweden, Switzerland, United

Kingdom.
Opomba o privzemu Endorsement notice
Besedilo mednarodnega standarda The text of the International Standard ISO
ISO 8402:1994 je CEN sprejel kot evropski 8402: 1994 was approved by CEN as a
standard brez kakr{nihkoli sprememb. European Standard without any modification.
Uvod Introduction

Mnoge obi~ajne besede iz vsakdanje rabe se Many ordinary words, in everyday use, are

na podro~ju kakovosti uporabljajo v natan~no used in the quality field in a specific or re-

dolo~enem in bolj omejenem pomenu, kot stricted manner compared with the full range

ga podaja razpon definicij v slovarjih. Razlog of dictionary definitions, due to such reasons

za to je med drugim v tem, da: as:
---------------------- Page: 8 ----------------------
SIST EN ISO 8402 : 1997
Vorwort Avant-propos
Diese Europäische Norm wurde vom CEN Cette norme européenne a été reprise par
aus der Arbeit des ISO/TC 176 “Quality CEN des travaux de l’ISO/TC 176

management and quality assurance”, Unterk- “Management de la qualité et assurance de

omitee SC1 “Concepts and terminology” der la qualité”, sous-comité SC1 “Concepts et

International Standardization Organization terminologie”, de l’Organisation Internationale

(ISO) übernommen. de Normalisation (ISO).

Die zweite Ausgabe der EN ISO 8402 ersetzt Cette deuxième édition de l’EN ISO 8402:

die erste Ausgabe EN 28402:1991. remplace la prèmiere édition de l’EN 28402:
1991.
Diese Europäische Norm muß den Status Cette norme européenne devra recevoir la

einer nationalen Norm erhalten, entweder statut de norme nationale, soit par publica-

durch Veröffentlichung eines identischen tion d’un texte identique, soit par entérine-

Textes oder durch Anerkennung bis Septem- ment, au plus tard en septembre 1995, et

ber 1995, und eitwaige entgegenstehende toutes les normes nationales en contradiction

nationale Normen müssen bis September devront être retirées au plus tard en sep-
1995 zurückgezogen werden. tembre 1995.
Entsprechend der CEN/CENELEC Geschäft- Selon le Règlement Intérieur du

sordnung sind folgende Länder gehalten, CEN/CENELEC, les pays suivants sont tenus

diese Europäische Norm zu übernehmen: de mettre cette norme européenne en appli-

Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, cation: Allemagne, Autriche, Belgique, Dane-

Frankreich, Griechenland, Irland, Island, mark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Ir-

Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, lande, Islande, Italie, Luxembourg, Norvège,

Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède et

Spanien und das Vereinigte Königreich. Suisse.
Anerkennungsnotiz Notice d’entérinement

Der Text der Internationalen Norm ISO 8402: Le texte de la norme internationale ISO

1994 wurde vom CEN als Europäische Norm 8402: 1994 a été approuvé par la CEN
ohne irgendeine Abänderung genehmigt. comme norme européenne sans aucune
modifications.
Einleitung Introduction
Viele übliche Wörter des täglichen Dans le domaine de la qualité beaucoup de

Gebrauchs werden - verglichen mit dem voll- termes d’usage courant s’emploient dans un

ständigen Begriffsumfang eines Wörterbuches sens spécifique ou plus restrictif que celui

- auf dem Qualitätsgebiet in einer spezi- donné par l’ensemble des définitions du dic-

fischen oder eingeschränkten Weise benutzt. tionnaire. Ceci résulte notamment
Das ist Ursachen zuzuschreiben wie etwa:
---------------------- Page: 9 ----------------------
SIST EN ISO 8402 : 1997
- izrazoslovje kakovosti sprejemajo - the adoption of quality terminology by

razli~ni poslovni in industrijski sektorji z different sectors of business and in-

namenom, da ustreza njihovim dustry to suit their specific perceived
specifi~nim potrebam, needs,
- strokovnjaki za podro~je kakovosti v - the introduction of a multiplicity of
razli~nih industrijskih in gospodarskih terms by quality professionals in dif-
sektorjih uvajajo najrazli~nej{e izraze. ferent industrial and economic sectors.

Namen tega mednarodnega standarda je The intent of this International Standard is to

razjasniti in standardizirati pojme kakovosti, clarify and standardize the quality terms as

kot se uporabljajo na podro~ju vodenja ka- they apply to the field of quality manage-

kovosti. Izrazi in definicije so v besedilu ment. These terms and definitions are dis-

uvr{~eni in obravnavani po skupinah glede cussed and grouped together in the text

na tematiko. Na koncu so zaradi bolj{e pre- according to logical topics. They are also

glednosti razvr{~eni {e v abecednem regrouped in an alphabetical index at the
redu. end for convenience.

Beseda kakovost (2.1) ima v splo{ni rabi za The word quality (2.1) in popular usage

razli~ne ljudi pogosto razli~en pomen. V tem often means different things to different peo-

mednarodnem standardu je kakovost defini- ple. In this International Standard quality is

rana kot skupek karakteristik predmeta defined as the totality of characteristics of

obravnave, ki se nana{ajo na njegovo an entity that bear on its ability to sat-
sposobnost, da zadovolji izra`ene in isfy stated and implied needs.
pri~akovane potrebe.

Beseda kakovost se uporablja v razli~nih There are many different usages of the word

quality. These different usages create consid-
pomenih, kar povzro~a precej{no zmedo in
erable confusion and misunderstanding. Two
nesporazume. Dva tak{na primera razli~ne

rabe sta “skladnost z zahtevami” in “stopnja such usages are “conformance to require-

ments” and “degree of excellence”.
odli~nosti”. “Skladnost z zahtevami” lahko

privede do sklepa, da “kakovost stane manj”, “Conformance to requirements” leads people

to argue that “quality costs less”, which in
kar je v dolo~enih primerih res. “Stopnja
some cases it does. Conversely, “degree of
odli~nosti” lahko nasprotno dokazuje, da

“kakovost stane ve~”, kar je v dolo~enih excellence” implies that “quality costs more”,

which in some cases it does. In order to
primerih res. Da bi se do neke mere izognili

zmedi v rabi besede kakovost, se lahko za resolve some of the confusion in the usage

opisovanje “stopnje odli~nosti” uporablja izraz of the word quality, another term grade

stopnja (2.2). Z izrazom stopnja opi{emo, (2.2) can be used to describe the degree of

excellence. The term grade is used, when
kadar je to potrebno, tehni~no odli~nost.

Stopnja odra`a na~rtovano ali priznano needed, to describe the sense of technical

excellence. Grade reflects a planned or rec-
razliko v zahtevah za kakovost. ^eprav

razli~ne kategorije stopnje niso nujno ognized difference in the requirements for

quality. Although the different categories of
---------------------- Page: 10 ----------------------
SIST EN ISO 8402 : 1997

- Unterschiedliche Wirtschafts- und Indus- - de l’adoption par différents secteurs

trie-bereiche haben sich eine qualitäts- commerciaux et industriels d’une ter-
bezogene Terminologie zu eigen ge- minologie de la qualité satisfaisant
macht, die zu ihren spezifisch empfun- leurs besoins spécifiques perçus,
denen Erfordernissen paßt,
- Die Einführung einer Vielfalt von B- - de l’introduction d’une multiplicité de
egriffen durch Fachleute im Qualitäts- termes par les professionnels de la
management in den verschiedenen In- qualité dans différents secteurs indus-
dustrie- und Wirtschaftsbereichen. triels et économiques.

Die Zielsetzung dieser Internationalen Norm La présente Norme internationale a pour

ist es, auf dem Gebiet des Qualitäts- objet de clarifier et de normaliser les termes

managements angewendete, qualitäts- relatifs à la qualité tels qu’ils s’appliquent au

bezogene Begriffe zu klären und zu normen. domaine du management de la qualité. Ces

Diese Begriffe wurden diskutiert und im Text termes définitions sont traités et regroupés

entsprechend logischen Gesichtspunkten dans le texte selon un ordre logique des

zusammengestellt. Sie sind zur Erleichterung sujets. Il sont également regroupés dans un

am Schluß auch in einem alphabetischen index alphabétique à la fin du document par

Stichwortverzeichnis zusammengestellt. souci d’ordre pratique.

Das Wort Qualität (2.1) bedeutet bei volk- Dans le langage courant, le terme qualité

stümlicher Anwendung oft unterschiedliche (2.1) n’a pas le même sens pour tout le

Dinge für verschiedene Menschen. In dieser monde. Dans la présente Norme internation-

Internationalen Norm ist Qualität definiert als
ale, le terme qualité est défini comme étant
die Gesamtheit von Merkmalen einer Einheit
l’ensemble des caractéristiques d’une en-
bezüglich ihrer Eignung, festgelegte und
tité qui lui confèrent l’aptitude à satisfaire
vorausgesetzte Erfordernisse zu erfüllen.
des besoins exprimés et implicites.
Es gibt viele unterschiedliche Anwendungen
Il y a de nombreuses acceptions différentes
des Wortes Qualität. Diese unterschiedlichen
du mot qualité. Ces différentes acceptions
Anwendungen verursachen erhebliche Konfu-
créent de nombreuses confusions et
sion und Mißverständnisse. Zwei solche An-
malentendus. Deux de ces acceptions sont
wendungen sind “Erfüllung von Forderungen”
“la conformité aux exigences” et “le degré
und “Vortrefflichkeitsgrad”. “Erfüllung von For-
d’excellence”. La conformité aux exigences
derungen” verleitet zur Argumentation, daß
amène à argumenter que la “qualité coûte
“Qualität weniger kostet”, was in einigen
moins”, ce qui est vrai dans certains cas.
Fällen zutrifft. Umgekehrt bedeutet “Vortreff-
Inversement, “la degré d’excellence” implique
lichkeitsgrad”, daß “Qualität mehr kostet”,
que “la qualité coûte plus”, ce qui est vrai
was in einigen Fällen zutrifft. Um einiges von
dans certains cas. Afin d’éviter une certaine
dem durch den Gebrauch des Wortes
confusion dans l’acception du terme qualité,
“Qualität” verursachten Durcheinander zu be-
un autre terme, classe (2.2), peut être utilisé
seitigen, kann ein anderes Wort, An-
pour décrire le degré d’excellence. Le terme
spruchsklasse (2.2), benutzt werden, um den
classe est, le cas échéant, utilisé au sens
Vortrefflichkeitsgrad zu beschreiben. Das Wort
descriptif de l’excellence technique. La classe
Anspruchsklasse wird, sofern erforderlich,
reflète une différence planifiée ou reconnue
benutzt, um die Bedeutung technischer Vor-
dans les exigences pour la qualité. Bien que
trefflichkeit zu beschreiben. Anspruchsklasse
les catégories défines par différentes catégo-
spiegelt einen geplanten oder anerkannten
ries de classe ne soient pas nécessairement
Unterschied in der Qualitätsforderung wider.
rangées les unes par rapport aux autres
Obwohl die verschiedenen Kategorien von
dans un certain ordre, des indicateurs peu-
Anspruchsklassen nicht notwendigerweise in
vent être facilement utilisés au sens d’un
einer gegenseitigen Rangfolge-Beziehung ste-
---------------------- Page: 11 ----------------------
SIST EN ISO 8402 : 1997

razvr{~ene v dolo~enem vrstnem redu, se grade do not necessarily stand in rank order

lahko kazalci stopnje uporabljajo v obliki take relationship to each other, grade indicators

razvrstitve, ki opisuje ob~utek tehni~ne can readily be used in rank order sense to

odli~nosti. Tako rabo ilustrira primer, da describe the sense of technical excellence.

vodenje hotela s petimi zvezdicami stane ve~ As example of this usage is that it costs

kot vodenje penziona. more to provide and run a five-star hotel
than a boarding house.
V tem mednarodnem standardu se v celot-
The term product (1.4) is used throughout
nem besedilu uporablja izraz proizvod (1.4).
this International Standard. It is the result of
To je rezultat aktivnosti ali procesov in je
activities or processes and can be tangible
lahko materialne ali nematerialne narave ali
or intangible, or a combination thereof. In

kombinacija obojega. V sedanji standardizaciji current ISO quality management standardiza-

na podro~ju vodenja kakovosti razvr{~a ISO
tion, products are classified in four generic
proizvode v naslednje {tiri osnovne katego- product categories:
rije:
- - strojna oprema (na primer deli, kom- - hardware (e.g. parts, components, as-
ponente, sestavi) semblies),
- - programska oprema (na primer - software (e.g. computer programs,
ra~unalni{ki programi, postopki, infor- procedures, information, data, records),
macije, podatki, zapisi)

- - predelani materiali (na primer surovine, - processed materials (e.g. raw materi-

teko~ine, trdne snovi, plini, plo~evina, als, liquids, solids, gases, sheets,
`ice) wires),
- - storitve (na primer zavarovanje, - services (e.g. insurance, banking,
transport).
ban~ni{tvo, transport).

Splo{no je znano, da proizvodi obi~ajno It is recognized that products generally in-

vsebujejo kombinacijo teh osnovnih kategorij. volve combinations of these generic product

Izrazi in pojmi, ki so podani v tem med- categories. The terms and concepts pre-

narodnem standardu, so namenjeni za upo- sented in this International Standard are in-

rabo pri vseh proizvodih. tended to be applicable to any product.

Izraz predmet obravnave (1.1) v tem med- In this International Standard, the term entity

narodnem standardu vklju~uje izraz proizvod, (1.1) includes the term product, but extends

vendar je zami{ljen {ir{e, tako da pokriva na further to cover, for example, activity, proc-

primer tudi izraze aktivnost, proces (1.2),
ess (1.2), organization (1.7) or person.
organizacija (1.7) ali oseba.

Do zme{njave je pri{lo pri razumevanju izra- Confusion has arisen in understanding the

zov obvladovanje kakovosti (3.4), zago- terms quality control (3.4), quality assur-

tavljanje kakovosti (3.5), vodenje kakovosti ance (3.5), quality management (3.2) and

(3.2), celovito vodenje kakovosti (3.7). total quality management (3.7). This Inter-

Namen tega mednarodnega standarda je national Standard is intended to clarify these

razjasniti te pojme. concepts.
---------------------- Page: 12 ----------------------
SIST EN ISO 8402 : 1997

hen, können Anspruchsklassen-Indikatoren ordre décrivant celui de l’excellence tech-

leicht im Sinn einer Rangfolge verwendet nique. Un exemple de cet usage est illustré

werden, um die Bedeutung technischer Vor- par le fait qu’il est plus coûteux de diriger

trefflichkeit zu beschreiben. Ein Beispiel für un hôtel cinq étoiles qu’une pension.

diese Benutzung ist, daß es mehr kostet, ein
Fünfsternehotel zu erstellen und zu betreiben
als eine Pension.

Die Benennung Produkt (1.4) ist überall in Le terme produit (1.4) est utilisé tout au

dieser Internationalen Norm benutzt. Es ist long de la présente Norme internationale.

das Ergebnis von Tätigkeiten und Prozes- C’est le résultat d’activités ou de proces-

sen und kann materiell oder immateriell oder sus et il peut être matériel ou immatériel ou

eine Kombination daraus sein. In der laufen- bien une combinaison des deux. Dans la

den ISO-Normung des Qualitätsmanagements normalisation actuelle ISO du management

sind Produkte in vier übergeordnete Pro- de la qualité, les produits sont classés en

duktkategorien unterteilt: quatre catégories génériques de produits:
- Hardware (z.B. Teile, Komponenten, - matériels (par exemple pièces, com-
zusammengesetzte Produkte), posants, montages),
- Software (z.B. Computerprogramme, - logiciels (par exemple programmes
Verfahren, Information, Daten, Aufzeich- d’ordinateur, procédures, informations,
nungen), données, enregistrements),
- Verfahrenstechnische Produkte (z.B. - produits issus de processus à carac-
Rohmaterial, Flüssigkeiten, Feststoffe, tère continu (par exemple matières
Gase, Platten, Drähte), premières, liquides, solides, gaz, tôles,
fils),
- Dienstleistungen (z.B. Versicherung, - services (par exemple assurances,
Bankwesen, Transport). banques, transports).

Es ist anerkannt, daß Produkte im allge- Il est reconnu que les produits sont géné-

meinen Kombinationen aus diesen vier über- ralement une combinaison de ces catégories

geordneten Produktkategorien sind. Die in génériques de produits. Les termes et con-

dieser Internationalen Norm vorgestellten Be- cepts présèntés dans la présente Norme in-

griffe sind für die Anwendung auf jedes Pro- ternationale sont destinés à être appliqués à

dukt vorgesehen. tout produit.

In dieser Internationalen Norm schließt der Dans la présente Norme internationale, le

Begriff Einheit (1.1) den Begriff Produkt terme entité (1.1) comprend le terme pro-

(1.4) ein, hat aber einen größeren Umfang, duit, mais englobe également un concept

um z.B. Tätigkeit, Prozeß (1.2), Organisa- plus large, tel qu’une activité, un processus

tion (1.7) oder Person abzudecken.
(1.2), un organisme (1.7) ou une personne.

Bezüglich des Verständnisses der Begriffe Il y a eu une certaine confusion concernant

quality control (3.4), quality assurance la compréhension des termes maîtrise de la

(3.5), quality management (3.2) und total qualité (3.4), assurace de la qualité (3.5),

quality management (3.7) ist eine Verwir- management de la qualité (3.2) et man-

rung entstanden. Diese Internationale Norm agement total de la qualité (3.7). L’objectif

soll diese Begriffe klarstellen.
de la présente Norme internationale est de
clarifier ces concepts.
---------------------- Page: 13 ----------------------
SIST EN ISO 8402 : 1997

Poenostavljeno povedano se obvladovanje In simplified terms, quality control concerns

kakovosti nana{a na operativna sredstva za the operational means to fulfil the quality

izpolnjevanje zahtev za kakovost, medtem requirements, while quality assurance aims

ko je cilj zagotavljanja kakovosti vzpostaviti at providing confidence in this fulfilment,

both within the organization and externally to
zaupanje v to izpolnjevanje, in sicer tako
customers (1.9) and authori- ties. Within
znotraj organizacije kot tudi navzven v raz-

merju do odjemalcev (1.9) in organov oblas- International Standard, the English terms

ti. Angle{ka izraza "ensure" in "assure" se v “ensure” and “assure” are used in the fol-

mednarodnih standardih uporabljata v lowing sense: “ensure” means to make sure

naslednjem pomenu: "ensure" je zagotoviti v or certain, “assure” means to give confi-

pomenu poskrbeti, da se nekaj zagotovo dence to oneself or to others
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.