Predsignali glavnih signalov in ponavljalniki predsignaliziranja, ki se vgrajujejo v predorih ter na mostovih in polmostnih konstrukcijah – Oblika in osnovne dimenzije (panožna oznaka TS-Z a3.007)

1.1 Ta specifikacija določa obliko in osnovne dimenzije predsignalov glavnih signalov in ponavljalnikov predsignaliziranja, ki se vgrajujejo v predorih ter na mostnih in polmostnih konstrukcijah.
1.2 Za področje uporabe in razporeda svetilk veljajo določila točk 4 in 5.1 specifikacije SIST-TS 1072 za predsignale glavnih signalov in SIST-TS 1073 za ponavljalnike predsignaliziranja.

General Information

Status
Published
Publication Date
09-Mar-2011
Current Stage
7160 - Izvirni SIST - Izdaja (Local Project)
Start Date
09-Mar-2011
Due Date
14-Mar-2011
Completion Date
10-Mar-2011
Ref Project

Buy Standard

Technical specification
SIST-TS 1074:2011
Slovenian language
7 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview

e-Library read for
1 day

Standards Content (sample)

SLOVENSKA SIST-TS 1074
TEHNIČNA
april 2011
SPECIFIKACIJA
Predsignali glavnih signalov in ponavljalniki predsignaliziranja, ki se
vgrajujejo v predorih ter na mostovih in polmostnih konstrukcijah –
Oblika in osnovne dimenzije (panožna oznaka TS-Z a3.007)
Referenčna oznaka
ICS 03.220.30, 93.100 SIST-TS 1074:2011 (sl)
Nadaljevanje na straneh od 2 do 8

© 2011-04. Tehnično specifikacijo je založil in izdal Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------
SIST-TS 1074 : 2011
NACIONALNI UVOD

Tehnična specifikacija SIST-TS 1074 (sl), Predsignali glavnih signalov in ponavljalniki

predsignaliziranja, ki se vgrajujejo v predorih ter na mostovih in polmostnih konstrukcijah – Oblika in

osnovne dimenzije (panožna oznaka TS-Z a3.007), 2011, ima status slovenske tehnične specifikacije.

NACIONALNI PREDGOVOR

Avtor dokumenta je Ministrstvo RS za promet, izdajatelj pa Slovenski inštitut za standardizacijo.

Odločitev za izdajo tega dokumenta je dne 17. marca 2011 sprejel Strokovni svet SIST za splošno

področje.
ZVEZE S STANDARDI

S privzemom te tehnične specifikacije veljajo za omenjeni namen referenčnih standardov vsi

standardi, navedeni v izvirniku, razen tistih, ki so že sprejeti v nacionalno standardizacijo:

SIST-TS 1070 Dvolučni, trilučni in štirilučni glavni signali – Oblika in osnovne dimenzije

SIST-TS 1072 Predsignali glavnih signalov – Oblika in osnovne dimenzije

SIST-TS 1071 Dvolučni, trilučni in štirilučni glavni signali, ki se vgrajujejo v predorih ter na

mostnih in polmostnih konstrukcijah – Oblika in osnovne dimenzije
SIST-TS 1073 Ponavljalniki predsignaliziranja – Oblika in osnovne dimenzije

SIST-TS 1097 Signalne svetilke z lečo s premerom 136 mm – Tehnični pogoji za izdelavo

in dobavo
SIST-TS 1098 Svetlobni signali – Tehnični pogoji za vgradnjo
SIST-TS 1099 Označevanje signalnih znakov in oznak prometne signalizacije ter
telekomunikacijske opreme ob železniški progi
SIST-TS 1100 Vroče pocinkanje – Korozijska zaščita železnih in jeklenih delov
signalnovarnostne in telekomunikacijske opreme ob železniški progi

SIST-TS 1096 Razpršilna stekla za železniške signalne svetilke. – Tehnični pogoji za

izdelavo in dobavo
OPOMBA

– Nacionalni uvod in nacionalni predgovor nista sestavni del tehnične specifikacije.

---------------------- Page: 2 ----------------------
SIST-TS 1074 : 2011
VSEBINA Stran

1 Predmet in področje uporabe ...............................................................................................................4

2 Izrazi in definicije ..................................................................................................................................4

3 Zveza z drugimi referenčnimi dokumenti..............................................................................................4

4 Mesto vgradnje.....................................................................................................................................4

5 Oblika in osnovne dimenzije.................................................................................................................5

6 Material in izdelava...............................................................................................................................5

7 Označevanje.........................................................................................................................................8

---------------------- Page: 3 ----------------------
SIST-TS 1074 : 2011
1 Predmet in področje uporabe

1.1 Ta specifikacija določa obliko in osnovne dimenzije predsignalov glavnih signalov in

ponavljalnikov predsignaliziranja, ki se vgrajujejo v predorih ter na mostnih in polmostnih

konstrukcijah.

1.2 Za področje uporabe in razporeda svetilk veljajo določila točk 4 in 5.1 specifikacije SIST-TS 1072

za predsignale glavnih signalov in SIST-TS 1073 za ponavljalnike predsignaliziranja.

2 Izrazi in definicije

Izrazi in definicije, ki se nanašajo na to specifikacijo, so podrobneje opredeljeni v Signalnem

pravilniku.

Pod vzdrževalne aktivnosti se razumejo aktivnosti nabave in zamenjave dotrajanih ali poškodovanih

delov ter predpisani vzdrževalni posegi na obstoječi opremi železniške infrastrukture.

Pod nove vgradnje (investicija, modernizacija) so vključene vse aktivnosti, ki ne spadajo v področje

vzdrževalnih aktivnosti.
GRT – zgornji rob tirnice.
3 Zveza z drugimi referenčnimi dokumenti
– Signalni pravilnik (Uradni list RS, št. 123/2007)

– (300) Pravilnik o pogojih za projektiranje, gradnjo in vzdrževanje zgornjega ustroja železniških

prog (Uradni list RS, št. 14/2003)

– SIST-TS 1070 (TS-Z a3.001), Dvolučni, trilučni in štirilučni glavni signali – Oblika in osnovne

dimenzije

– SIST-TS 1072 (TS-Z a3.005), Predsignali glavnih signalov – Oblika in osnovne dimenzije

– SIST-TS 1071 (TS-Z a3.004), D
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.