Naprave za zaustavitev cestnega prometa na prehodu čez železniško progo – (Pol)zapornice – Oblika in mere (panožna oznaka TS-Z a3.035:1/2007)

Ta specifikacija določa obliko in mere vzdrževanja obstoječih železniških zapornic ali polzapornic, ki se uporabljajo pri zaustavitvi cestnega prometa na nivojskem prehodu čez železniško progo. Specifikacija ne predpisuje oblike in mer mehanizmov za premikanje (pol)zapornic, temveč samo njihovo najmanjše dovoljeno odstopanje od robnika cestišča, pogojeno z varnim odvijanjem prometa.

General Information

Status
Published
Publication Date
10-Dec-2012
Current Stage
7160 - Izvirni SIST - Izdaja (Local Project)
Start Date
19-Nov-2012
Due Date
24-Nov-2012
Completion Date
11-Dec-2012
Ref Project

Relations

Effective Date
01-Jan-2013

Buy Standard

Technical specification
TS 1101:2013 - BARVE
Slovenian language
9 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

SLOVENSKA SIST-TS 1101


TEHNIČNA

januar 2013
SPECIFIKACIJANaprave za zaustavitev cestnega prometa na prehodu čez železniško progo –
(Pol)zapornice – Oblika in mere (panožna oznaka TS-Z a3.035:1/2007)

Referenčna oznaka

ICS 03.220.30, 93.080.30, 93.100 SIST-TS 1101:2013 (sl)


Nadaljevanje na straneh od 2 do 10© 2013-01. Tehnično specifikacijo je založil in izdal Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------

SIST-TS 1101 : 2013
NACIONALNI UVOD
Tehnična specifikacija SIST-TS 1101 (sl), Naprave za zaustavitev cestnega prometa na prehodu čez
železniško progo – (Pol)zapornice – Oblika in mere (panožna oznaka TS-Z a3.035:1/2007), 2013, ima
status slovenske tehnične specifikacije.

Ta tehnična specifikacija nadomešča tehnično specifikacijo SIST-TS 1101:2011.

NACIONALNI PREDGOVOR
Avtor dokumenta je Ministrstvo RS za promet, izdajatelj pa Slovenski inštitut za standardizacijo.
Odločitev za izdajo tega dokumenta je dne 12. decembra 2012 sprejel Strokovni svet SIST za splošno
področje.

ZVEZE S STANDARDI
S privzemom te tehnične specifikacije veljajo za omenjeni namen referenčnih standardov vsi
standardi, navedeni v izvirniku, razen tistih, ki so že sprejeti v nacionalno standardizacijo:
SIST-TS 1099 Označevanje signalnih znakov in oznak prometne signalizacije in
telekomunikacijske opreme ob železniški progi.
OPOMBA
– Nacionalni uvod in nacionalni predgovor nista sestavni del tehnične specifikacije.


2

---------------------- Page: 2 ----------------------

SIST-TS 1101 : 2013

VSEBINA Stran

1 Predmet in področje uporabe .4
2 Izrazi in definicije .4
3 Zveza z drugimi referenčnimi dokumenti.4
4 Oblika in mere .4
5 Barva .9
6 Svetlobne oznake za označevanje zapornic in polzapornic.9
3

---------------------- Page: 3 ----------------------

SIST-TS 1101 : 2013
1 Predmet in področje uporabe
1.1 Ta specifikacija določa obliko in mere vzdrževanja obstoječih železniških zapornic ali polzapornic,
ki se uporabljajo pri zaustavitvi cestnega prometa na nivojskem prehodu čez železniško progo.
1.2 Specifikacija ne predpisuje oblike in mer mehanizmov za premikanje (pol)zapornic, temveč samo
njihovo najmanjše dovoljeno odstopanje od robnika cestišča, pogojeno z varnim odvijanjem prometa.
2 Izrazi in definicije
Zapornice – naprave za zaustavitev prometa na celotni širini cestišča, ki poteka preko nivojskega
prehoda čez železniško progo.
Polzapornice – naprave za zaustavitev prometa na polovici širine cestišča, ki poteka preko nivojskega
prehoda čez železniško progo.
3 Zveza z drugimi referenčnimi dokumenti
– Pravilnik o nivojskih prehodih (Uradni list RS, št. 85/2008)
– Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Uradni list RS, št. 46/2000,
110/2006, 49/2008, 64/2008 in 65/2008 popr.)
– SIST-TS 1099 (TS-Z a3.033), Označevanje signalnih znakov in oznak prometne signalizacije in
telekomunikacijske opreme ob železniški progi
4 Oblika in mere
Osnovni sestavni deli (pol)zapornic so zaporniški pogon, drog in lomljivi del.
Drog (pol)zapornice vsebuje ustrezne svetlobne oznake in naprave za dajanje svetlobnih znakov.
4.1 Osnovne mere (pol)zapornic v sorazmerju s prečnim profilom ceste
4.1.1 Shematski prikaz (pol)zapornic z glavnimi merami v sorazmerju s prečnim profilom ceste je
prikazan na sliki 1.
4.1.2 Drog (pol)zapornice v skrajnem spodnjem položaju, ko (pol)zapornica zaustavlja promet cestnih
vozil preko nivojskega prehoda z železniško progo, mora biti vzporeden s površino cestišča, in sicer
na višini 0,9 do 1,2 m od površine cestišča.
4.1.3 Zgornja površina (vrh) temelja pogona (pol)zapornic mora biti vzporedna s površino cestišča in
ne sme biti višje kakor 10 cm od tal.
4.1.4 Po Pravilniku o nivojskih prehodih je najmanjša bočna razdalja med robnikom cestišča in
najbližjim delom (pol)zapornice (najmanj 0,3 m – največ 2 m), kadar ni robnika, pa (najmanj 0,75 m)
(slika 2).
Kadar je polzapornica vgrajena na srednjem dvignjenem otoku, je treba zagotoviti zadostno širino za
namestitev protiuteži.


4

---------------------- Page: 4 ----------------------

SIST-TS 1101 : 2013


Slika 1: Shematski prikaz (pol)zapornice
Drog polzapornice se konča 10 do 20 cm pred osjo vozišča ceste, v primeru uporabe deljenih zapornic
pa naj bo razdalja med dvema drogovoma od 10 do 20 cm.
5

---------------------- Page: 5 ----------------------

SIST-TS 1101 : 2013

Slika 2: Prikaz (pol)zapornice v odprtem položaju glede na cestišče z robnikom
6

---------------------- Page: 6 ----------------------

SIST-TS 1101 : 2013

4.2 Zaporniški drog
Dolžina droga (L) (pol)zapornice je odvisna od širine cestišča in pogojev za namestitev pogona
zapornic. Dolžine segmentov in teža droga (pol)zapornice so navedene v tabeli 1. Segmenti so
pravokotne oblike, dimenzije segmentov so v ta
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.