Kalibrirana jeklena veriga za železniške signalnovarnostne naprave – Tehnični pogoji za izdelavo in dobavo (panožna oznaka TS-Z a3.038)

Ta specifikacija se nanaša na jekleno kalibrirano verigo, ki se vgrajuje v žicevode železniških signalnovarnostnih naprav.

General Information

Status
Published
Publication Date
13-Mar-2011
Current Stage
7160 - Izvirni SIST - Izdaja (Local Project)
Start Date
10-Mar-2011
Due Date
15-Mar-2011
Completion Date
14-Mar-2011
Ref Project

Buy Standard

Technical specification
SIST-TS 1104:2011
Slovenian language
6 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview

e-Library read for
1 day

Standards Content (sample)

SLOVENSKA SIST-TS 1104
TEHNIČNA
april 2011
SPECIFIKACIJA
Kalibrirana jeklena veriga za železniške signalnovarnostne naprave –
Tehnični pogoji za izdelavo in dobavo (panožna oznaka TS-Z a3.038)
Referenčna oznaka
ICS 45.040, 77.140.65, 93.100 SIST-TS 1104:2011 (sl)
Nadaljevanje na straneh od 2 do 7

© 2011-04. Tehnično specifikacijo je založil in izdal Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------
SIST-TS 1104 : 2011
NACIONALNI UVOD

Tehnična specifikacija SIST-TS 1104 (sl), Kalibrirana jeklena veriga za železniške signalnovarnostne

naprave – Tehnični pogoji za izdelavo in dobavo (panožna oznaka TS-Z a3.038), 2011, ima status

slovenske tehnične specifikacije.
NACIONALNI PREDGOVOR

Avtor dokumenta je Ministrstvo RS za promet, izdajatelj pa Slovenski inštitut za standardizacijo.

Odločitev za izdajo tega dokumenta je dne 17. marca 2011 sprejel Strokovni svet SIST za splošno

področje.
OPOMBA

– Nacionalni uvod in nacionalni predgovor nista sestavni del tehnične specifikacije.

---------------------- Page: 2 ----------------------
SIST-TS 1104 : 2011
VSEBINA Stran

1 Predmet in področje uporabe ...............................................................................................................4

2 Izrazi in definicije ..................................................................................................................................4

3 Zveza z drugimi referenčnimi dokumenti..............................................................................................4

4 Delovni pogoji.......................................................................................................................................4

5 Kakovost...............................................................................................................................................4

6 Izdelava ................................................................................................................................................5

7 Oblika in mera ......................................................................................................................................5

8 Preskušanje kakovosti..........................................................................................................................6

9 Označevanje.........................................................................................................................................7

10 Pakiranje.............................................................................................................................................7

---------------------- Page: 3 ----------------------
SIST-TS 1104 : 2011
1 Predmet in področje uporabe

Ta specifikacija se nanaša na jekleno kalibrirano verigo, ki se vgrajuje v žicevode železniških

signalnovarnostnih naprav (v nadaljnjem besedilu: veriga).

Veriga se uporablja kot sestavni del žicevodov signalnovarnostnih naprav železniškega prometa.

2 Izrazi in definicije

Pod vzdrževalne aktivnosti se razumejo aktivnosti nabave in zamenjave dotrajanih ali poškodovanih

delov ter predpisani vzdrževalni posegi na obstoječi opremi železniške infrastrukture.

3 Zveza z drugimi referenčnimi dokumenti
N/A
4 Delovni pogoji

Veriga se vgrajuje v žicevode signalnovarnostnih naprav železniškega prometa. Pri delovanju se giblje

po obsegu verižnega kolesa, napeta z okvirno silo 2 500 N, pri čemer se ne sme deformirati.

5 Kakovost
5.1 Material

Osnovni material za izdelavo verige je vlečena jeklena žica, ki ima v izhodnem, to je v žarečem stanju,

natezno trdnost 350 do 420 N/mm², raztezek δ5 ≥ 30 % in takšno upogljivost, da se z udarci kladiva

lahko upogne v hladnem stanju za kot 180° do popolnega dotika koncev, pri tem pa ne sme biti

indikacij razpok na natezni strani. Kemična sestava jekla za izdelavo te žice mora odgovarjati

podatkom, navedenim v naslednji tabeli. Jeklo mora biti garantirano varljivo in ne sme biti lomljivo v

hladnem ali rdeče žarečem stanju.
) Mn % P % S % (P+S) %
C %*
največ največ največ največ
0,06 do 0,11 0,45 0,05 0,05 0,09
* V jedru ne sme biti nad 0,13 % ogljika.
5.2 Odpornost in dovoljena obremenitev

Odpornost verige, izražena z dovoljenimi, poskusnimi in mejnimi obremenitvami, mora biti v skladu s

podatki za verige za ročno uporabo, ki se označujejo v tehnični in drugi dokumentaciji in ponudbah z:

Veriga d x l, SIST-TS 1104,
kjer pomeni:
d – premer verige v mm,
l – dolžina verige (znotraj skrajnih členov) v m.
Primer: d = 6 mm, l = 37 m
Veriga 6 x 37, SIST-TS 1104

Za navadne verige z nazivnim premerom d = 6 mm to pomeni, da se veriga pri natezni obremenitvi s

silo 14 000 N ne sme pretrgati, pri obremenitvi z natezno silo 7 000 N pa ne sme priti do nobenih

trajnih deformacij. Veriga ne sme imeti po dolžini in širini razpok, preloma ali kakšnih drugih

nepravilnosti. Varjena mesta ne smejo biti poškodovana. Dovoljena obremenitev verige znaša

3 500 N.
---------------------- Page: 4 ----------------------
SIST-TS 1104 : 2011
5.3 Prelom

Prelom člena verige mora pokazati homogeno strukturo sive barve brez svetlih ali temnih lis.

5.4 Zunanji videz

Členi verige morajo imeti gladke svetleče površine brez zarez, lusk ali odebelitev.

6 Izdelava

6.1 Spajanje členov v verigo je treba izvesti z elektrouporovnim varjenjem. Varjeno mesto mora biti

na daljši strani člena verige. Veriga mora biti gladka, svetleča, brez odebelitev, zarez in drugih napak.

6.2 Brezhibno naleganje na verižnik zagotavlja proizvajalec samo takrat, kadar mu je dan na voljo

ustrezen verižnik.
7 Oblika in mera

7.1 Za vse obnovljene železniške signalnovarnostne naprave veljajo zahteve glede oblike in mer

verig po tej specifikaciji iz tabele 1.
Tabela 1:
mere v mm
Nazivni premer d Toleranca
Teža
mere
Korak Toleranca
LO/LC L
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.