Personal protective equipment against falls from a height - List of equivalent terms

This European Standard is applicable to personal protective equipment against falls from a height. This European Standardspecifies a list of terms used to define personal protective equipment against falls from a height. The terms are listed in the alphabetical order in the three offical languages of CEN, English, French and German. The terms or explanations given in parentheses are added exclusively for better understanding.

Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz - Liste gleichbedeutender Benennungen

Diese Europäische Norm gilt für persönliche Schutzausrüstungen gegen Absturz. Sie legt eine Liste von Benennungen, die im Bereich der persönlichen Schutzausrüstungen gegen Absturz verwendet werden. Die Benennungen werden in alphabetischer Reihenfolge in den drei offiziellen CEN-Sprachen Englisch, Französisch und Deutsch aufegührt. Die in Klammern gesetzten Benennungen bzw.  Erläuterungen dienen ausschließlich zum besseren Verständnis.

Equipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur - Liste des termes équivalents

La présente norme européenne est applicable aux équipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur. Elle établit une liste des termes utilisés dans le domaine des équipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur. Les termes sont donnés en ordre asphabétique dans les trois langures officielles du CEN anglais, français et allemand. les termes et explications figurant entre parentheses ne sont donnés que pour améliorer la compréhension.

Osebna varovalna oprema za zaščito pred padci z višine - Seznam enakovrednih izrazov

General Information

Status
Published
Publication Date
31-May-2002
Withdrawal Date
31-May-2002
Current Stage
6060 - National Implementation/Publication (Adopted Project)
Start Date
01-Jun-2002
Due Date
01-Jun-2002
Completion Date
01-Jun-2002

Buy Standard

Standard
SIST EN 1868:2002
English, French and German language
27 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview

e-Library read for
1 day
Standard – translation
SIST EN 1868:2002
Slovenian language
41 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview

e-Library read for
1 day

Standards Content (sample)

SLOVENSKI STANDARD
SIST EN 1868:2002
01-april-1998
2VHEQDYDURYDOQDRSUHPD]D]DãþLWRSUHGSDGFL]YLãLQH6H]QDPHQDNRYUHGQLK
L]UD]RY

Personal protective equipment against falls from a height - List of equivalent terms

Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz - Liste gleichbedeutender Benennungen

Equipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur - Liste des termes

équivalents
Ta slovenski standard je istoveten z: EN 1868:1997
ICS:
01.040.13 Varstvo okolja in zdravja. Environment and health
Varnost (Slovarji) protection. Safety
(Vocabularies)
13.340.60 =DãþLWDSUHGSDGFLLQ]GUVL Protection against falling and
slipping
SIST EN 1868:2002 en,fr,de

2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------
SIST EN 1868:2002
---------------------- Page: 2 ----------------------
SIST EN 1868:2002
---------------------- Page: 3 ----------------------
SIST EN 1868:2002
---------------------- Page: 4 ----------------------
SIST EN 1868:2002
---------------------- Page: 5 ----------------------
SIST EN 1868:2002
---------------------- Page: 6 ----------------------
SIST EN 1868:2002
---------------------- Page: 7 ----------------------
SIST EN 1868:2002
---------------------- Page: 8 ----------------------
SIST EN 1868:2002
---------------------- Page: 9 ----------------------
SIST EN 1868:2002
---------------------- Page: 10 -
...

SLOVENSKI SIST EN 1868
prva izdaja
STANDARD
junij 2002
Osebna varovalna oprema za zaščito pred padci z višine – Seznam
enakovrednih izrazov (enakovreden EN 1868:1997)
Personal protective equipment against falls from a height –List of equivalent
terms
Equipment de protection individuelle contre les chutes de hauteur – Liste des
termes équivalents
Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz – Liste gleichbedeutender
Benennungen

Deskriptorji: osebna varovalna oprema, preprečevanje nesreč, zaščita pred padcem, slovar,

seznam
Referenčna številka
ICS 01.040.12; 13.340.99 SIST EN 1868:2002 (sl)
Nadaljevanje na straneh II in od 2 do 38

© Standard je založil in izdal Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje ali kopiranje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------
SIST EN 1868 : 2002
NACIONALNI UVOD

Standard SIST EN 1868:2002 (sl), Osebna varovalna oprema za zaščito pred padci z višine –

Seznam enakovrednih izrazov, prva izdaja, 2002, ima status slovenskega standarda in je

enakovreden evropskemu standardu EN 1868 (en), Personal protective equipment against falls from a

height – List of equivalent terms, 1997-05.
NACIONALNI PREDGOVOR

Evropski standard EN 1868:1997 je pripravil tehnični odbor Evropskega komiteja za standardizacijo

CEN/TC 160 Zaščita pred padci z višine, vključno z delovnimi pasovi.

Pripravo tega standarda sta CEN poverila Evropska komisija in Evropsko združenje za prosto

trgovino. Ta evropski standard ustreza bistvenim zahtevam evropske direktive 89/686/EEC.

Slovenski standard SIST EN 1868:2002 je prevod evropskega standarda EN 1868:1997. V primeru

spora glede besedila slovenskega prevoda v tem standardu je odločilen izvirni evropski standard v

angleškem jeziku. Slovensko izdajo standarda je pripravil tehnični odbor SIST/TC OVP Osebna

varovalna oprema.
Ta slovenski standard je dne 2002 - 04 - 08 odobrila direktorica SIST.
OPOMBE
- Povsod, kjer se v besedilu standarda uporablja izraz “evropski standard”, v
SIST EN 1868:2002 to pomeni “slovenski standard”.
- Nacionalni uvod in nacionalni predgovor nista sestavni del standarda.

- Ta nacionalni dokument je enakovreden EN 1868:1997 in je objavljen z dovoljenjem

CEN
Rue de Stassart 36
1050 Bruselj
Belgija

This national document is identical with EN 1868:1997 and is published with the permission of

CEN
Rue de Stassart, 36
1050 Bruxelles
Belgium
---------------------- Page: 2 ----------------------
EVROPSKI STANDARD EN 1868
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM maj 1997
ICS 13.340.20

Deskriptorji: osebna varovalna oprema, preprečevanje nesreč, zaščita pred padcem, slovar, seznam

Slovenska izdaja
Osebna varovalna oprema za zaščito pred padci z višine – Seznam
enakovrednih izrazov
Personal protective Persönliche Equipment de protection

equipment against falls from Schutzausrűstung gegen individuelle contre les chutes

a height – List of equivalent Absturz- de hauteur – Liste des
terms Liste gleichbedeutender termes équivalents
Benennungen

Ta evropski standard je CEN sprejel dne 1997-05-15. Članice CEN morajo izpolnjevati določila

poslovnika CEN/CENELEC, s katerim je predpisano, da mora biti ta standard brez kakršnihkoli

sprememb sprejet kot nacionalni standard.

Seznami najnovejših izdaj teh nacionalnih standardov in njihovi bibliografski podatki so na voljo pri

centralnem sekretariatu ali članicah CEN.

Evropski standardi obstajajo v treh izvirnih izdajah (nemški, angleški in francoski). Izdaje v drugih

jezikih, ki jih članice CEN na lastno odgovornost prevedejo in izdajo ter prijavijo pri centralnem

sekretariatu CEN, veljajo kot uradne izdaje.

Članice CEN so nacionalne ustanove za standardizacijo Avstrije, Belgije, Češke republike, Danske,

Finske, Francije, Grčije, Irske, Islandije, Italije, Luksemburga, Nemčije, Nizozemske, Norveške,

Portugalske, Španije, Švedske, Švice in Združenega kraljestva.
CEN
Evropski komite za standardizacijo
European Committee for Standardization
Europäisches Komitee für Normung
Comité Européen de Normalisation
Centralni sekretariat: Rue de Stassart 36, B-1050 Bruselj
---------------------- Page: 3 ----------------------
SIST EN 1868 : 2002

© 1997 Lastnice avtorskih pravic so vse države članice CEN Ref. št. EN 1868:1997

---------------------- Page: 4 ----------------------
SIST EN 1868 : 2002
VSEBINA Stran

1 Namen standarda................................................................................................................................3

2 Seznam enakovrednih izrazov

Slovensko-angleško-nemško-francoski seznam izrazov ....................................................................3

Angleško-nemško-francosko-slovenski seznam izrazov ..................................................................12

Francosko-angleško-nemško-slovenski seznam izrazov .................................................................21

Nemško-angleško-francosko-slovenski seznam izrazov ..................................................................30

---------------------- Page: 5 ----------------------
SIST EN 1868 : 2002
1 Namen standarda

Ta evropski standard se nanaša na osebno varovalno opremo za zaščito pred padci z višine.

Standard navaja seznam izrazov, ki se uporabljajo za podroben opis osebne varovalne opreme za

zaščito pred padci z višine. Ti izrazi so navedeni po abecednem redu v treh uradnih jezikih CEN:

angleškem, francoskem in nemškem. Izrazi oziroma pojasnila, navedeni v oklepaju, so dodani

izključno zaradi boljšega razumevanja.
2 Seznam enakovrednih izrazov
Slovensko-angleško-nemško-francoski seznam izrazov
Slovensko Angleško Nemško Francosko
alpinistična vrv mountaineering rope Bergseil corde d’alpinisme
blagovna znamka trade mark Warenzeihen marque commerciale
blažilec padca energy absorber Falldämpfer absorbeur d’énergie
blažilec padca shock absorbing falldämpfender composant absorbant
component Bestandteil les chocs
blokirati (npr. naprava to lock blockieren bloquer
za zaustavljanje) (e. g. fal arrester) (z. B. Auffanggerät) (par ex. antichute)
blokirna naprava locking device Sperrvorrichtung dispositif de blocage,
dispositif de
verrouillage
brez notranje napetosti stress relieved spannungsarm exempt de tension
brez zasuka torsion relieved drehungsarm exempt de torsion

celotno območje napak overall error band gesamter Fehlerbereich bande d’erreur totale

členek stub limb Gliederstumpf membre tronqué
delovna vrv working line Arbeitsseil ligne de travail
delovni oder working deck Arbeitsdeck pont de travail
delovno okolje work environment Arbeitsumgebung environnement de
travail
delovno področje operating range Betriebsbereich domaine de
fonctionnement
dinamična trdnost dynamic strength dynamische résistance dynamique
Belastbarkeit
dinamične lastnosti dynamic performance dynamische Leistung performance
dynamique
dinamični preskus dynamic performance Prüfung der essai de performance
test dynamischen Leistung dynamique
doba uporabe period of wear Benutzungsdauer durée de port
D-obroč D-ring D-Ring anneau en D
dodatna oprema additional equipment Zusatzausrüstung équipement
additionnel
dokumentacija documentation Dokumentation documentation

Nemški izraz »Leistung« v EN nima posebnega pomena, ki bi ustrezal neki predstavi v tehniki in fiziki.

---------------------- Page: 6 ----------------------
SIST EN 1868 : 2002
drseča naprava za guided type fall arrester mitlaufendes antichute mobile
zaustavljanje Auffanggerät
drseča naprava za guided type fall arrester mitlaufendes antichute mobile
zaustavljanje na including a flexible Auffanggerät incluant support
gibljivem vodilu anchor line einschließlich d’assurage flexible
beweglicher Führung

drseča naprava za guided type fall arrester Steigschutzeinrichtung antichute mobile

zaustavljanje na togem including a rigid line einschließlich fester incluant support

vodilu Führung d’assurage rigide
dviganje ascending Hochziehen ascension
dviganje lifting Hubvorgang levage
element element Einzelteil élément

element, ki vpija energy dissipating energieabsorbierendes élément de dissipation

energijo element Einzelteil de l’énergie
embalaža packaging Verpackung emballage
energija spusta descent energy Abseilarbeit énergie de descente
ergonomija ergonomics Ergonomie ergonomie
faktor dvojne varnosti twice the maximum doppelte maximal deux fois la charge
predicted load vorgegebene Last maximale prévisible

filamentno sintetično filament synthetic fibre Filamentchemiefaser fibre synthétique

vlakno filament
funkcija function Funktion fonctionnement
funkcionalni preskus functional test Funktionsprüfung essai de
fonctionnement
gibljivo pritrdišče mobile anchor point beweglicher point d’ancrage mobile
Anschlagpunkt
gibljivo vodilo flexible anchor line bewegliche Führung support d’assurage
flexible
glavni trak primary strap Primärgurtband sangle principale
hitrost spuščanja descent velocity Abseilgeschwindigkeit vitesse de descente
hladilna komora refrigerated chamber Kühlkammer enceinte réfrigérée
hrbtna opora back support Rückenstütze support dorsal
izbor selection Auswahl sélection
izpah, izvin distortion Verdrehung distorsion
izvin, izpah distortion Verdrehung distorsion
jeklena utež rigid steel mass starre Stahlmasse masse rigide en acier
jeklena žica steel wire Stahldraht fil d’acier
jeklo steel Stahl acier
kalibrirati, umeriti calibrate kalibrieren étalonner
kavelj hook Haken crochet
---------------------- Page: 7 ----------------------
SIST EN 1868 : 2002
kombinirani sistem hybrid anchor system Hybrid-Anschlagsystem système d’ancrage
sidranja hybride
konstruiranje design Konstruktion conception
konstrukcijski preskus design test Bauprüfung essai de prototype
kontrolna kartica record card Kontrollkarte fiche d’identification
korozijski preskus corrosion test Korrosionsprüfung essai de corrosion
kovinska kapica thimble Kausche cosse
kovinski material metallic material Werkstoff aus Metall, matériau métallique
metallischer Werkstoff
krmilna naprava control device Steuereinrichtung dispositif de commande

ladijski rešilni jopič deck safety harness Bootssicherheitsgurt harnais de sécurité de

pont
lahek pas lightweight harness Leichtgurt sangle mince, harnais
léger
lastna frekvenca natural frequency Eigenfrequenz fréquence naturelle
lastna teža sidra deadweight anchor Eigengewichtsanker ancre à corps mort
leto izdelave year of manufacture Herstellungsjahr année de fabrication
magnetni kompas magnetic compass Magnetkompaß compas magnétique
maksimalna razdalja maximum distance Höchstabstand distance maximale
maksimalna sila za fall arrest peak force Stoßkraft force maximale d’arrêt
zaustavitev padca de chute
material material Werkstoff matériau
material jedra vrvi rope core material Seilkernmaterial matériau constitutif de
l’âme d’une corde

material plašča vrvi rope outer sheath Seilmantelmaterial matériau constitutif de

material la gaine d’une corde
medenični trak sub-pelvic strap Beckengurtband sangle sous-pelvienne
mehanska lastnost mechanical property mechanische caractéristique
Eingenschaft mécanique
meja elastičnosti yield point Streckgrenze limite élastique
mejna vrednost, pri threshold value at Schwelle, bei der seuil d’occurrence de
kateri lahko pride do which physical injury körperliche lésions corporelles
fizične poškodbe can be expected to Schädigungen
occur auftreten
merilec sile force measuring Kraftmeßgerät appareillage de mesure
apparatus de la force
mesto pritrditve attachment point Befestigungspunkt point d’accrochage
metoda method Verfaren méthode
metoda statičnega static test method statisches méthode d’essai
preskusa Prüfverfahren statique
minimalna dolžina minimum length Mindestlänge longueur minimale
minimalna mera minimum dimension Mindestmaß dimension minimale
minimalna širina minimum width Mindestbreite largeur minimale
mrtvi vozel bowline knot Bulinknoten noeud de bouline
multifilamentno multifilament polyamide Multifilamentpolyamid- fibre polyamide
poliamidno vlakno fibre faser multifilament
multifilamentno multifilament synthetic Multifilamentchemie- fibre synthétique
sintetično vlakno fibre faser multifilament
načrtovanje preskusov scheduling of tests Prüfreihenfolge déroulement des essais
nagib inclination Neigung inclinaison
---------------------- Page: 8 ----------------------
SIST EN 1868 : 2002
namestitev installation Montage installation
namestitev v delovni work positioning Halten maintien au poste de
položaj travail
naprava za dinamično dynamic testing dynamische appareillage d’essai
preskušanje apparatus Prüfeinrichtung dynamique
naprava za hitro quick release device Schnellauslöse- dispositif de largage
sprostitev vorrichtung rapide
naprava za nastavitev length adjuster Längeneinstellung système de réglage de
dolžine la longueur
naprava za spuščanje descender device Abseilgerät descenseur
naprava za zaustavitev fall arrester Auffanggerät antichute
padca
nastavitvena naprava adjustment device Einstellvorrichtung dispositif de réglage
nastavljiva vrv z adjustable lanyard einstellbares longe réglable
zaključno zanko Verbindungsmittel

navodila za čiščenje instructions for cleaning Reinigungsanleitung instructions pour le

nettoyage
navodila za pranje instructions for washing Waschanleitung instructions pour le
lavage
navodila za uporabo instructions for use Gebrauchsanleitung mode d’emploi
navodilo guideline Leitfaden guide
nazivna obremenitev rated load Nennlast charge nominale
nazivna trdnost nominal tensile strength Nennfestigkeit charge nominale de
rupture
neporušitveni preskus non-destructive test zerstörungsfreie essai non destructif
Prüfung
nizkoprehodni filter low pass filter Tiefpaßfilter filtre passe-bas
nosilna obremenitev holding load Haltekraft charge de retenue
nosilni element load bearing element lasttragendes Teil élément supportant la
charge
obesni obroč suspension eye Aufhängeöse anneau de suspension
(orifice)
oblačilo garment Kleidungsstück vêtement
obremenitev pri spuščanju descent load Abseillast charge de descente
obroč ring Ring anneau
obseg bokov buttocks circumference Gesäßumfang tour de hanches
obseg pasu waist circumference Taillenumfang tour de taille
obseg prsi chest circumference Brustumfang tour de poitrine
odklopno mesto detachment point Ausführstelle point de décrochage
odpiralo mean of opening Öffnungsvorrichtung moyen d’ouverture

odpornost proti koroziji corrosion resistance Korrosionsbeständigkei résistance à la

t corrosion
ojačevalec amplifier Verstärker amplificateur
oplaščena pletena vrv core-case plait Kernmantelgeflecht tresse âme/gaine
opora za telo body support Körperhaltevorrichtung, dispositif de préhension
Haltevorrichtung du corps
opozorilna oznaka warning label Warnetikett étiquette
d’avertissement
opozorilo warning Warnhinweis avertissement
osebna varovalna personal protective persönliche équipement de
oprema (OVO) equipment (PPE) Schutzausrüstung protection individuelle
(PSA) (EPI)
---------------------- Page: 9 ----------------------
SIST EN 1868 : 2002
osebna varovalna personal protective persönliche équipement de protection

oprema za varovanje equipment against falls Schutzausrüstung individuelle contre les

pred padci z višine from a height gegen Absturz chutes de hauteur
osna potezna sila axial pull-out force Axialzugkraft force de traction axiale
označevanje marking Kennzeichnung marquage
oznaka modela identification marking Typbezeichnung marque d’identification
padec fall, drop Sturz, Fall chute
padec z višine fall from a height Absturz chute de hauteur
pas belt Gurt ceinture
pas trapezoidne oblike trapeze harness Trapez-Geschirr harnais en trapèze
pas za jadralno windsurfing harness Surfgeschirr harnais de planche à
deskanje voile
pas za namestitev v work positioning belt Haltegurt ceinture de maintien au
delovni položaj travail
pas za telo body harness Körpergurt dispositif de préhension
du corps
plezanje climbing Heraufkletteren escalade
podsistem sub-system Teilsystem sous-système
poliestrsko vlakno polyester fibre Polyesterfaser fibre polyester

pomik plašča po jedru, case displacement, Mantelverschiebung glissement de la gaine

zamik plašča sheath slippage
pomožni trak secondary strap Sekundärgurtband sangle secondaire
porušitev break Bruch rupture
porušitvena sila breaking force Bruchkraft force de rupture
poskusna lutka torso dummy Prüftorso mannequin torse
poslabšanje kakovosti degradation Qualitätsverlust dégradation
postopek procedure Durchführung mode opératoire
postopek predpriprave conditioning procedure Verfahren zur méthode de
Vorbehandlung conditionnement
poševna ravnina inclined plane geneigte Ebene plan incliné
poševna streha inclined roof geneigtes Dach toiture inclinée
pravilna namestitev proper way of putting richtiges Anlegen manière correcte de
on placer

pravilna nastavitev proper way to adjust richtige Einstellung manière correcte de

régler
prečna hitrost crosshead velocity Traversengeschwindig- vitesse d’écartement
keit des têtes de la machine
predhodni preskus conditioning test Prüfung mit essai de
Vorbehandlung conditionnement
predivo yarn Garn fil
prednji trak front strap Vordergurtband sangle présternale
predpriprava conditioning Vorbehandlung conditionnement
premer glave head diameter Kopfdurchmesser diamètre de la tête
premer preseka cross-section diameter Querschnittsdurch- diamètre de section
messer transversale
premer vrvi rope diameter Seildurchmesser diamètre de corde
premična naprava mobile device mitgeführtes Abseilgerät dispositif mobile
preskus test Prüfung essai

preskus dinamične dynamic strength test Prüfung der dynamischen essai de résistance

trdnosti Belastbarkeit, dynamische dynamique
Belastbarkeitsprüfung
preskus po izbiri optional test freiwillige Prüfung essai optionnel
preskus razteznosti elongation test Dehnungsprüfung essai d’allongement
preskus s padcem drop test Fallprüfung essai de chute
preskus statične static strength test Prüfung der statischen essai de résistance
---------------------- Page: 10 ----------------------
SIST EN 1868 : 2002
trdnosti Belastbarkeit statique
preskus tipa type test Baumusterprüfung essai de type
preskus vzdržljivosti endurance test Prüfung der essai d’endurance
Dauerbelastbarkeit
preskus zmogljivosti performance test Leistungsprüfung essai de performance
preskusna masa test mass Prüfmasse mase d’essai
preskusna metoda test method Prüfverfahren méthode d’essai
preskusna naprava test apparatus Prüfeinrichtung appareillage d’essai
preskusni pogoji test condition Prüfbedingung condition d’essai
preskusni postopek test procedure Prüfdurchführung mode opératoire
d’essai
preskusni valj test cylinder Prüfzylinder cylindre d’essai
preskusni vzorec test specimen Prüfmuster spécimen d’essai
pribor associated equipment Zubehör équipement associé

pripomočki za statično static testing statische Prüfeinrichtung appareillage d’essai

preskušanje apparartus statique
pripravljen za uporabo ready for use gebrauchsfertig prêt à l’emploi
pristojna oseba competent person sachkundige Person personne compétente
pritrdilni element attachement element Halteöse élément d’accrochage
pritrdišče, sidrišče anchor point Anschlagpunkt point d’ancrage
prižema rope clamp Seilklemme bloqueur
proizvajalec manufacturer Hersteller fabricant

prosti konec vrvi end of the rope leaving auslaufendes Seilende extrémité de la corde

the device sortant du dispositif
prosti pad free fall freier Fall chute libre
prsna stran anterior surface of the Brustseite face antérieure de la
chest poitrine
prsni trak chest strap Brustgurtband sangle thoracique
Prusikov vozel prusik knot Prusikknoten noeud de prusik

računsko preverjeno verified by calculation rechnerisch überprüft vérifié par calcul

ramenski trak shoulder strap Schultergurtband bretelle
razporeditev opreme arrangement of Ausrüstungsanordnung agencement
equipment d’equipement
raztezek elongation Dehnung allongement
raztezek med uporabo elongation in use Gebrauchsdehnung allongement à
l’utilisation

referenčna varovalna reference safety line Referenzsicherheitslein ligne d’assurage de

vrv e référence

referenčni varovalni pas reference deck safety Referenzsicherheitsgurt harnais de pont de

za uporabo na palubi harness référence
rekreacijsko plovilo recreational craft Sportboot navigation de plaisance
relativna vlaga relative humidity relative Luftfeuchte humidité relative

reševalna dvigalna rescue lifting device Rettungshubgerät dispositif de sauvetage

naprava par élévation
reševalna naprava rescue device Rettungsgerät dispositif de sauvetage
reševalna oprema rescue equipment Rettungsausrüstung équipement de
sauvetage
reševalna zanka rescue loop Rettungsschlaufe sangle de sauvetage
reševalni pas rescue harness Rettungsgurt harnais de sauvetage
reševanje rescue Rettung sauvetage
rešilni jopič lifejacket Rettungsweste gilet de sauvetage
rob edge Kante arête
ročno zapiralo manual locking manuell verriegelbar verrouillable
manuellement
---------------------- Page: 11 ----------------------
SIST EN 1868 : 2002
samodejni napenjalec automatic tensioner automatische dispositif de réglage
Spannvorrichtung automatique
samonavijalna naprava automatic retraction automatische dispositif à retraction
device Einzugsvorrichtung automatique
samonavijalna vrv z retractable lanyard einziehbares longe rétractable
zaključno zanko Verbindungsmittel
samonavijalna retractable type fall Höhensicherungsgerät antichute à rappel
zaustavitvena naprava arrester automatique
samozapiralen self-closing selbstschließend fermeture automatique
samozaporni self-locking selbsttätig blockierend, blocage automatique,
selbst-verriegelnd verrouillage
automatique
sedežna opora sit support Sitzstütze support fessier
sedežni pas sit harness Sitzgurt ceinture à cuissardes
sedežni trak sit strap Sitzgurtband sangle sous-fessiére
serijska številka serial number Seriennummer numéro de série
sestavljanje assembly Zusammenstellung assemblage
sestavni del component Bestandteil composant
sidrišče, pritrdišče anchor point Anschlagpunkt point d’ancrage
sidriščna naprava anchor device Anschlageinrichtung dispositif d’ancrage
sidriščno žično vodilo, anchor wire rope Führung aus Drahtseil câble d’assurage
žično vodilo
sintetično vlakno synthetic fibre Chemiefaser fibre synthétique
sistem za namestitev v work positioning Haltsystem système de maintien au
delovni položaj system travail
sistem za zaustavitev fall arrest system Auffangsystem système d’arrêt des
padca chutes
skladiščenje storage Lagerung stockage; entreposage
skrčenje shrinkage Schrumpfung rétraction
spojni element connector Verbindungselement connecteur
spona clamp Klemme pince, crampon
sprememba oblike deformation Deformation déformation
spust descent Abseilvorgang descente
spuščanje po vrvi descending, abseiling Abseilen descendant

statična preskusna sila static test force statische Prüfkraft force d’essai statique

statična trdnost static strength statische Belastbarkeit résistance statique
statična vrv z low stretch kernmantel Kernmantelseil mit corde tressée gainée à
oplaščenim jedrom rope geringer Dehnung faible coefficient
d’allongement
statična zapora static locking statisches Sperren blocage statique
stegenski trak thigh strap Beingurtband sangle cuissarde
stisnjen tulec pressed ferrule Preßhülse manchon serti
stopnja rate of stressing Spannungszunahme- vitesse de mise en
obremenjevanja geschwindigkeit charge
širina frekvenčnega frequency bandwidth Frequenzbandbreite bande passante en
pasu fréquence
širina prepustnega passband ripple Durchlaßbereich fluctuation de la bande
pasu passante
širina tkanega traku width of webbing Gurtbandbreite largeur de sangle
škripec pulley Umlenkrolle poulie
---------------------- Page: 12 ----------------------
SIST EN 1868 : 2002
tekstilna vodilna vrv textile anchor rope textiles Führungsseil corde d’assurage
tekstilna vrv textile rope Textilseil corde en textile
tekstilni material textile material Werkstoff aus Textil, matériau textile
textiler Werkstoff
tkan trak webbing Gurtband sangle
togo vodilo rigid anchor line feste Führung support d’assurage
rigide
tračno vodilo anchor rail Führungsschiene rail d’assurage
trdna opora, zgradba structure bauliche Konstruktion, structure
Struktur
trdnost strength Belastbarkeit résistance

trdnost pritrdišča soundness of fixing Festigkeit des Fixpunktes solidité de la fixation

trdnostni preskus strength test Belastbarkeitsprüfung essai de résistance
trebušni pas waist belt Hüftgurt ceinture
trebušni trak waist strap Hüftgurtband sangle de ceinture
trenje na osi pivot friction Drehreibung friction sur l’axe

trgalni stroj static testing machine statisches Prüfgerät, banc d’essai statique,

statische Prüfmaschine machine d’essai statique
trn mandrel Dorn mandrin
učinek performance Leistung performance
učinek trenja effect of friction Reibungswirkung effet de friction, effet de
frottement
umeriti, kalibrirati calibrate kalibrieren étalonner
upor resistance Widerstand résistance
uporaba use Benutzung utilisation
ustavitev halt Stillstand arrêt
U-vijak U-bolt Bügelschraube boulon en U (= serre-
cable)
varnostni pas safety harness Sicherheitsgurt harnais de sécurité
varovalna vrv safety line Sicherheitsleine ligne d’assurage
varovalni pas full body harness Auffanggurt harnais d’antichute
varovalni zaključek end stop Endsicherung butée terminale, butée
d’arrêt

varovanje med uporabo protection during use Schutz während der protection au cours de

Benutzung l’utilisation
varovanje z vrvjo rope access seilgesichertes accès par corde
Arbeiten
veriga chain Kette chaîne
vezni element fitting Beschlagteil bouclerie
vgrajeno sidrišče fall arrest attachment Fangöse élément d’accrochage
element de l’antichute
vgrajeno sidrišče structural anchor Anker ancre structurelle
višina spusta descent height Abseilhöhe hauteur de descente
vizualni pregled visual inspection visuelle Überprüfung examen visuel
vlažnost/vlaga moisture Feuchtigkeit humidité
vlečni položaj towing position Schlepposition position de remorquage
vmesno pritrdišče intermediate structural Zwischenanker ancre structurelle
anchor intermédiaire
vodilo anchor line Führung support d’assurage
vozel knot Knoten noeud
---------------------- Page: 13 ----------------------
SIST EN 1868 : 2002
vozel osmica figure of eight knot Achterknoten noeud en huit
vozljivost knotability Knotbarkeit nouabilité
vplet splice Spleiß épissure
vpletena zanka spliced eye Augenspleiß oeillet épissé
vponka karabiner Karabiner mousqueton
vrv rope Seil corde
vrv iz sintetičnih vlaken synthetic fibre rope Chemiefaserseil corde en fibre
synthétique
vrv iz vlaken fibre rope Faserseil corde en fibre
vrv z oplaščenim sheathed core rope; Kernmantelseil corde tressée gainée
jedrom kernmantel rope
vrv z zaključno zanko lanyard Verbindungsmittel longe
vrvni zaključek rope termination Seilendverbindung extrémité manufacturée
de la corde
vzdrževanje servicing Wartung maintenance
vzorec vrvi rope sample Seilprobe échantillon de corde
začasno prenosno transportable transportable dispositif d’ancrage
sidrišče temporary anchor Anschlegeinrichtung für provisoire transportable
device zeitweilige Verwendung
začetna hitrost initial velocity Anfangsgeschwindigkeit vitesse initiale
zadrževalni sistem restraint system Rückhaltsystem système de retenue
zahteva requirement Anforderung exigence
zahtevana najmanjša necessary minimum erforderliche lichte tirant d’air minimal
svetla višina clearance Höhe nécessaire
zaključek termination Endverbindung extrémité manufacturée
zamik plašča, pomik case displacement, Mantelverschiebung glissement de la gaine
plašča po jedru sheath slippage
zanka sling Schlinge anneau de sange,
élingue
zanka iz traku tape sling Bandschlinge anneau de sangle
zapiralo mean of closing Schließvorrichtung moyen de fermeture
zapisovalnik recorder Registriergerät enregistreur
zaponka buckle Schnalle boucle

zapreti in blokirati (npr. to lock (e. g. fall verriegeln (z. B. verrouiller (par ex.

vponko) karabiner) Karabiner) mousqueton)
zaščita pred protection against Schutz gegen Gefahren protection contre les
nevarnostmi hazards dangers
zataljeni konec sealed end versiegeltes Ende extrémité scellée
zaustavitev arrest Auffangvorgang arrêt
zaustavitvena razdalja arrest distance Auffangstrecke distance d’arrêt
zaustavitvena sila arresting force Auffangkraft force d’arrêt
zavorna sila braking force Bremskraft force de freinage
zgradba, trdna opora structure bauliche Konstruktion, structure
Struktur
znak character Zeichen caractère
zunanje sidro extremity structural Außenanker ancre structurelle
anchor terminale
žična vrv wire rope Drahtseil câble métallique
žično vodilo, sidriščno anchor wire rope Führung aus Drahtseil câble d’assurage
žično vodilo
---------------------- Page: 14 ----------------------
SIST EN 1868 : 2002
Angleško-nemško-francosko-slovenski seznam izrazov
Angleško Nemško Francosko Slovensko
additional equipment Zusatzausrüstung dodatna oprema
équipement additionnel
adjustable lanyard einstellbares longe réglable nastavljiva vrv z
Verbindungsmittel zaključno zanko
adjustment device Einstellvorrichtung d
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.