Označevanje signalnih znakov in oznak prometne signalizacije ter telekomunikacijske opreme ob železniški progi (panožna oznaka TS-Z a3.033)

Specifikacija določa vrsto sredstev za označevanje in načine označevanja signalnih znakov ter oznak prometne signalizacije ter telekomunikacijske opreme ob železniški progi.
Ta specifikacija se obvezno uporablja pri vzdrževanju, novogradnji in rekonstrukcijah za označevanje:
● stebrov signalov in oznak, nosilnih elementov znakov in oznak,
● vidnih signalnih znakov in oznak (likovni znaki, oznake, elementi in oznake pri svetlobnih znakih ...),
● signalnovarnostne opreme (kabelski razdelilci, kabelske omare, vstavki števcev osi, tirne
priključne omarice ...),
● telekomunikacijske opreme ob železniški progi (telefonske omarice, stebrički …).
Specifikacija se smiselno uporablja z določili Signalnega pravilnika s tem, da ta specifikacija podrobneje določa vrste sredstev za označevanje (svetlobni odsevni materiali) in možne načine označevanja.

General Information

Status
Published
Publication Date
09-Mar-2011
Current Stage
7160 - Izvirni SIST - Izdaja (Local Project)
Start Date
10-Mar-2011
Due Date
15-Mar-2011
Completion Date
10-Mar-2011
Ref Project

Buy Standard

Technical specification
TS 1099:2011
Slovenian language
10 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

SLOVENSKA SIST-TS 1099


TEHNIČNA

april 2011
SPECIFIKACIJAOznačevanje signalnih znakov in oznak prometne signalizacije ter
telekomunikacijske opreme ob železniški progi
(panožna oznaka TS-Z a3.033)

Referenčna oznaka

ICS 03.220.30, 93.100 SIST-TS 1099:2011 (sl)Nadaljevanje na straneh od 2 do 11© 2011-04 Tehnično specifikacijo je založil in izdal Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------

SIST-TS 1099 : 2011
NACIONALNI UVOD
Tehnična specifikacija SIST-TS 1099 (sl), Označevanje signalnih znakov in oznak prometne
signalizacije ter telekomunikacijske opreme ob železniški progi (panožna oznaka TS-Z a3.033), 2011,
ima status slovenske tehnične specifikacije.

NACIONALNI PREDGOVOR
Avtor dokumenta je Ministrstvo RS za promet, izdajatelj pa Slovenski inštitut za standardizacijo.
Odločitev za izdajo tega dokumenta je dne 17. marca 2011 sprejel Strokovni svet SIST za splošno
področje.

ZVEZE S STANDARDI
S privzemom te tehnične specifikacije veljajo za omenjeni namen referenčnih standardov vsi
standardi, navedeni v izvirniku, razen tistih, ki so že sprejeti v nacionalno standardizacijo:

SIST EN 12899-1 Stalna vertikalna cestna signalizacija – 1. del: Stalni prometni znaki
SIST EN 12481 Samolepilni trakovi – Terminologija
SIST EN 1942 Samolepilni trakovi – Merjenje debeline
SIST EN 1945 Samolepilni trakovi – Merjenje trenutne oprijemljivosti
SIST EN 12028 Samolepilni trakovi – Merjenje raztezka pri statični obremenitvi
SIST EN 12030 Samolepilni trakovi – Merjenje udarne odpornosti
SIST EN 12023 Samolepilni trakovi – Merjenje prenosa vodne pare v topli vlažni atmosferi
SIST EN 12024 Samolepilni trakovi – Merjenje odpornosti proti povišani temperaturi in
vlažnosti
SIST EN 12025 Samolepilni trakovi – Merjenje utržne trdnosti z nihalom
SIST EN 12027 Samolepilni trakovi – Merjenje odpornosti proti plamenu
SIST EN 12032 Samolepilni trakovi – Merjenje sile vezave toplotno utrdljivih lepilnih trakov
med sušenjem
SIST EN 12033 Samolepilni trakovi – Merjenje sile vezave toplotno utrdljivih lepilnih trakov
po sušenju
SIST EN ISO 4628-1 Barve in laki – Ovrednotenje propadanja premazov – Ugotavljanje obsega
in velikosti poškodb ter intenzitete enakomernih sprememb videza – 1. del:
Splošna predstavitev in sistem oznak za vrednotenje
OPOMBA
– Nacionalni uvod in nacionalni predgovor nista sestavni del tehnične specifikacije.2

---------------------- Page: 2 ----------------------

SIST-TS 1099 : 2011

VSEBINA Stran

1 Predmet in področje uporabe .4
2 Izrazi in definicije .4
3 Zveza z drugimi referenčnimi dokumenti.4
4 Vrste materialov za označevanje prometne signalizacije.5
5 Zahteve za odsevne materiale .5
6 Vrste elementov signalnovarnostne in telekomunikacijske opreme in načini označitve .6
7 Postopki označevanja z barvanjem.6
8 Postopek označevanja z odsevnimi folijami.7
9 Barvni toni po RAL-barvni lestvici.9
10 Vzdrževanje označb .11
3

---------------------- Page: 3 ----------------------

SIST-TS 1099 : 2011
1 Predmet in področje uporabe
Specifikacija določa vrsto sredstev za označevanje in načine označevanja signalnih znakov ter oznak
prometne signalizacije ter telekomunikacijske opreme ob železniški progi.
Ta specifikacija se obvezno uporablja pri vzdrževanju, novogradnji in rekonstrukcijah za označevanje:
● stebrov signalov in oznak, nosilnih elementov znakov in oznak,
● vidnih signalnih znakov in oznak (likovni znaki, oznake, elementi in oznake pri svetlobnih znakih .),
● signalnovarnostne opreme (kabelski razdelilci, kabelske omare, vstavki števcev osi, tirne
priključne omarice .),
● telekomunikacijske opreme ob železniški progi (telefonske omarice, stebrički …).
Specifikacija se smiselno uporablja z določili Signalnega pravilnika s tem, da ta specifikacija podrobneje
določa vrste sredstev za označevanje (svetlobni odsevni materiali) in možne načine označevanja.
2 Izrazi in definicije
Svetlobno odsevni materiali so materiali, ki povzročajo odboj svetlobnega toka, ki potuje iz
svetlobnega vira. Njihov namen je povečanje vidljivosti znakov in oznak tako ponoči kot tudi pri slabši
vidljivosti.
Svetlobno odsevni materiali so lahko: odsevne folije, odsevne barve, odsevne plošče, svetlobna
stekla, ki zagotavljajo optimalno vidljivost tudi ponoči.
Enginer Grade je oznaka normalne stopnje odsevnosti folije (uporablja se pri znakih z dodatno
osvetlitvijo).
High Intensity Grade je oznaka visoke stopnje odsevnosti folije (uporablja se pri znakih brez dodatne
osvetlitve).
Svetleča površina znaka ali oznake pomeni svetlečo površino odsevnika v ravnini, pravokotni na
referenčno os in omejeni z ravninami, ki se dotikajo zunanjih robov odsevnikove površine odboja
svetlobe in tečejo vzporedno z njegovo osjo. Za določanje gornje, spodnje in stranskih mej svetleče
površine se uporabljajo le vodoravne oziroma navpične ravnine.
Signalnovarnostne naprave so tehnična sredstva za varovanje in vodenje železniškega prometa.
Signalna oznaka je signalno sredstvo, s katerim se označuje ali opozarja na posebno pomembno
mesto na progi ali na prometnem mestu.
Signalni znak je v Signalnem pravilniku predpisani znak, ki se daje s stalnim, prenosnim ali ročnim
signalom in ima pomen odredbe ali predsignaliziranja oziroma odredbe in predsignaliziranja.
Vidni signalni znaki se zaznavajo z vidom in so lahko likovni, svetlobni ter ročni, in sicer: likovni
signalni znaki se dajejo z lego signala, barvnim likom ali z likom in barvnimi svetilkami; razsvetljujejo
se lahko z lastnim virom svetlobe ali pa morajo biti prevlečeni oziroma prebarvani z odsevno snovjo
oziroma opremljeni z odsevnimi stekli.
Pod novovgradnje (investicija, modernizacija) so vključene vse aktivnosti, ki ne spadajo v področje
vzdrževalnih aktivnosti.
3 Zveza z drugimi referenčnimi dokumenti
– Signalni pravilnik (Ur.l. RS, št. 123/2007)
– (300) Pravilnik o pogojih za projektiranje, gradnjo in vzdrževanje zgornjega ustroja železniških
prog Ur.l. RS, št. 14/2003
– SIST EN 12899-1, Stalna vertikalna cestna signalizacija – 1. del: Stalni prometni znaki
4

---------------------- Page: 4 ----------------------

SIST-TS 1099 : 2011

– SIST EN 12481, Samolepilni trakovi – Terminologija
– SIST EN 1942, Samolepilni trakovi – Merjenje debeline
– SIST EN 1945, Samolepilni trakovi – Merjenje trenutne oprijemljivosti
– SIST EN 12028, Samolepilni trakovi – Merjenje raztezka pri statični obremenitvi
– SIST EN 12030, Samolepilni trakovi – Merjenje udarne odpornosti
– SIST EN 12023, Samolepilni trakovi – Merjenje prenosa vodne pare v topli vlažni atmosferi
– SIST EN 12024, Samolepilni trakovi – Merjenje odpornosti proti povišani temperaturi in vlažnosti
– SIST EN 12025, Samolepilni trakovi – Merjenje utržne trdnosti z nihalom
– SIST EN 12027, Samolepilni trakovi – Merjenje odpornosti proti plamenu
– SIST EN 12032, Samolepilni trakovi – Merjenje sile vezave toplotno utrdljivih lepilnih trakov med
sušenjem
– SIST EN 12033, Samolepilni trakovi – Merjenje sile vezave toplotno utrdljivih lepilnih trakov po
sušenju
– DIN 67520-2, Ausgabe, Retroreflektierende Materialien zur Verkehrssicherung; Lichttechnische
Mindestanforderungen an Reflexstoffe für Verkehrszeichen
– DIN 67520-4, Ausgabe, Retroreflektierende Materialien zur Verkehrssicherung – Teil 4:
Lichttechnische Mindestanforderungen an Reflexstoffe mikroprismatischer Materialien
– SIST EN ISO 4628-1, Barve in laki – Ovrednotenje propadanja premazov – Ugotavljanje obsega
in velikosti poškodb ter intenzitete enakomernih sprememb videza – 1. del: Splošna predstavitev
in sistem oznak za vrednotenje
4 Vrste materialov za označevanje prometne signalizacije
Za označevanje signalnih znakov in oznak se pretežno uporablja kombinacija navedenih materialov:
– barvanje z odsevnimi barvami (npr. barvni pasovi na stebrih signalov, znaki in oznake),
– označevanje z odsevnimi folijami vrst: Enginer Grade (normalna stopnja odsevnosti) in High Intensity
Grade (visoka stopnja odsevnosti) (npr. ozadja znakov, oznak ali liki znakov in oznak …),
– označevanje z neodsevnimi folijami (npr. liki, znaki in oznake, barvni pasovi na stebrih signalov),
– barvanje z neodsevnimi (klasičnimi) barvami (npr. ozadja in podlage ali hrbtne strani znakov in
oznak),
– odsevna stekla (npr. dodatne označbe zapornic ali drugih elementov),
– drugo (optična vlakna ali svetlobna telesa matrične oblike – LED - informativne označbe na
postajah …).
Pri naročilih novih signalnih znakov ali oznak se morajo podrobno določiti vrsta materiala, dimenzije
oznake in vrste barvnih tonov označb.
5 Zahteve za odsevne materiale
Vsi odse
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.