Sludge, treated biowaste and soil - Determination of impurities and stones

This Technical Specification specifies a method to determine the physical impurities > 2 mm and stones > 5 mm in sludge, treated biowaste and soil. Fragments of wood or bark can be acceptable constituents of the sample.

Schlamm, behandelter Bioabfall und Boden - Bestimmung von Fremdstoffen und Steinen

Diese Technische Spezifikation legt ein Verfahren zur Bestimmung von physikalischen Fremdstoffen > 2 mm sowie Steinen > 5 mm in Schlamm, behandeltem Bioabfall und Boden fest.
Holz  oder Borkenstücke sind zulässige Bestandteile der Proben und werden nicht als Fremdstoffe angesehen.

Boue, biodéchet traité et sol - Détermination des matières étrangères et pierres

La présente Spécification technique spécifie une méthode de détermination des impuretés physiques de dimensions supérieures à 2 mm et des caillouxs de dimensions supérieures à 5 mm dans les boues, les biodéchets traités et les sols.
Des morceaux de bois ou d'écorce sont des constituants acceptables dans les échantillons et ne sont pas considérés comme des impuretés.

Blato, obdelani biološki odpadki in tla - Določevanje nečistoč in kamnov

Ta tehnična specifikacija določa metodo za določevanje fizičnih nečistoč > 2 mm in kamnov > 5 mm v blatu, obdelanih bioloških odpadkih in tleh. Delci lesa ali lubja so tudi lahko sestavine vzorca.

General Information

Status
Published
Public Enquiry End Date
31-Jan-2011
Publication Date
21-Nov-2013
Technical Committee
Current Stage
6060 - National Implementation/Publication (Adopted Project)
Start Date
07-Nov-2013
Due Date
12-Jan-2014
Completion Date
22-Nov-2013

Buy Standard

Standard + National Annex and/or Foreword
SIST-TS CEN/TS 16202:2013 - BARVE na PDF-strani 16
Foreword and/or annex in Slovenian language, body of the standard in English language
17 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview

e-Library read for
1 day

Standards Content (sample)

SIST-TS CEN/TS 16202
SLOVENSKA
TEHNIČNA
december 2013
SPECIFIKACIJA
Blato, obdelani biološki odpadki in tla – Določevanje nečistoč in kamnov
Sludge, treated biowaste and soil – Determination of impurities and stones

Boue, biodéchet traité et sol – Détermination des matières étrangères et pierres

Schlamm, behandelter Bioabfall und Boden – Bestimmung von Fremdstoffen und
Steinen
Referenčna oznaka
ICS 13.030.20; 13.080.20 SIST-TS CEN/TS 16202:2013 ((sl),en)
Nadaljevanje na straneh II do III in od 1 do 15

© 2013-12. Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------
SIST-TS CEN/TS 16202 : 2013
NACIONALNI UVOD

Tehnična specifikacija SIST-TS CEN/TS 16202 ((sl),en), Blato, obdelani biološki odpadki in tla –

Določevanje nečistoč in kamnov, 2013, ima status slovenske tehnične specifikacije in je istovetna

evropski tehnični specifikaciji CEN/TS 16202, Sludge, treated biowaste and soil – Determination of

impurities and stones, 2013.
NACIONALNI PREDGOVOR

Evropsko tehnično specifikacijo CEN/TS 16202:2013 je pripravil tehnični odbor Evropskega komiteja

za standardizacijo CEN/TC 400 Horizontalni standardi na področju blata, obdelanih bioloških

odpadkov in tal, katerega sekretariat vodi DIN.

CEN je pripravil ta dokument na podlagi mandata M/330 Evropske komisije in Evropskega združenja

za prosto trgovino, ki narekuje pripravo standardov za vzorčenje in analizne metode za higienske in

biološke kakor tudi za anorganske in organske parametre, ki bi bili primerni za blata, obdelane

biološke odpadke in tla, kolikor je to tehnično izvedljivo.

Odločitev za privzem te tehnične specifikacije je dne 25. septembra 2013 sprejel tehnični odbor

SIST/TC KAT Kakovost tal.
ZVEZE S STANDARDI

S privzemom te evropske tehnične specifikacije veljajo za omenjeni namen referenčnih standardov vsi

standardi, navedeni v izvirniku, razen tistih, ki so že sprejeti v nacionalno standardizacijo:

SIST EN 12579 (en) Izboljševalci tal in rastni substrati – Določevanje pH

SIST EN 13040 (en) Izboljševalci tal in rastni substrati – Priprava vzorcev za kemijske in fizikalne

preskuse, določevanje suhe snovi, vlage in laboratorijsko stisnjene
prostorninske gostote

SIST CR 13456 (en) Izboljševalci tal in rastni substrati – Označevanje, specifikacije in seznami

proizvodov
IZRAZI IN DEFINICIJE

V tem dokumentu se poleg izrazov in definicij iz SIST EN 12579, SIST EN 13040 in SIST CR 13456

uporabljajo še naslednji izrazi:
3.1
kamen (angl. stone; nem. Stein)

prosti koščki skal s premerom najmanj 2 mm, ki so močno utrjeni ali odpornejši proti lomljenju

[Soil Science Society of America, 2001]
OPOMBA 1: Skala je trdna snov iz mineralnih snovi.
OPOMBA 2: Apnenec, vključno z dodanim apnencem, se šteje za kamen.
3.2
steklo (angl. glass; nem. Glas)

snov, ki sestoji večinoma iz domnevno umetno utrjenih nekristaliziranih mineralov

3.3
kovina (angl. metal; nem. Metall)
snov, ki sestoji predvsem iz kovin
---------------------- Page: 2 ----------------------
SIST-TS CEN/TS 16202 : 2013
3.4
plastika (angl. plastics; nem. Kunststoff)
snov, ki sestoji predvsem iz domnevno umetnih materialov
3.5
druge snovi (angl. other material; nem. sonstiges Material)
nepričakovane snovi, ki niso zajete v metodi

OPOMBA: Zabeležiti jih je treba pri tehtanju in tudi kvalitativno opisati, na primer "prevladujejo usnjeni delci".

OSNOVA ZA IZDAJO TEHNIČNE SPECIFIKACIJE
– privzem tehnične specifikacije CEN/TS 16202:2013
OPOMBE

– Povsod, kjer se v besedilu tehnične specifikacije uporablja izraz “evropska tehnična

specifikacija”, v SIST-TS CEN/TS 16202:2013 to pomeni “slovenska tehnična specifikacija”.

– Nacionalni uvod in nacionalni predgovor nista sestavni del te tehnične specifikacije.

– Ta nacionalni dokument je istoveten s CEN/TS 16202:2013 in je objavljen z dovoljenjem

CEN
Management Centre
Avenue Marnix 17
B-1000 Brussels

This national document is identical with CEN/TS 16202:2013 and is published with the permission of

CEN
Management Centre
Avenue Marnix 17
B-1000 Brussels
III
---------------------- Page: 3 ----------------------
TECHNICAL SPECIFICATION
CEN/TS 16202
SPÉCIFICATION TECHNIQUE
TECHNISCHE SPEZIFIKATION
October 2013
ICS 13.030.20; 13.080.30
English Version
Sludge, treated biowaste and soil - Determination of impurities
and stones

Boue, biodéchet traité et sol - Détermination des matières Schlamm, behandelter Bioabfall und Boden - Bestimmung

étrangères et pierres von Fremdstoffen und Steinen

This Technical Specification (CEN/TS) was approved by CEN on 5 March 2011 for provisional application.

The period of validity of this CEN/TS is limited initially to three years. After two years the members of CEN will be requested to submit their

comments, particularly on the question whether the CEN/TS can be converted into a European Standard.

CEN members are required to announce the existence of this CEN/TS in the same way as for an EN and to make the CEN/TS available

promptly at national level in an appropriate form. It is permissible to keep conflicting national standards in force (in parallel to the CEN/TS)

until the final decision about the possible conversion of the CEN/TS into an EN is reached.

CEN members are the national standards bodies of Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia,

Finland, Former Yugoslav Republic of Macedonia, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania,

Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey and United

Kingdom.
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION
EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG
CEN-CENELEC Management Centre: Avenue Marnix 17, B-1000 Brussels

© 2013 CEN All rights of exploitation in any form and by any means reserved Ref. No. CEN/TS 16202:2013: E

worldwide for CEN national Members.
---------------------- Page: 4 ----------------------
CEN/TS 16202:2013 (E)
Contents Page

Foreword ....................................................................................................................................................... 3

Introduction .................................................................................................................................................. 4

1 Scope ................................................................................................................................................ 5

2 Normative references ....................................................................................................................... 5

3 Terms and definitions ...................................................................................................................... 5

4 Principle............................................................................................................................................ 6

5 Reagents ........................................................................................................................................... 6

6 Apparatus ......................................................................................................................................... 6

7 Procedure ......................................................................................................................................... 7

7.1 Sample preparation .......................................................................................................................... 7

7.1.1 Large objects .................................................................................................................................... 7

7.1.2 Amount of laboratory sample .......................................................................................................... 7

7.1.3 Drying ............................................................................................................................................... 7

7.1.4 Weighing ........................................................................................................................................... 7

7.1.5 Dry sieving........................................................................................................................................ 7

7.2 Direct analysis without washing...................................................................................................... 8

7.3 Analysis using water and/or bleach washing ................................................................................. 8

7.3.1 General ............................................................................................................................................. 8

7.3.2 Water washing .................................................................................................................................. 8

7.3.3 Bleach washing ................................................................................................................................ 8

7.3.4 Drying ............................................................................................................................................... 9

7.4 Sieve analysis .................................................................................................................................. 9

7.4.1 Sieving and sorting stone > 5 mm ................................................................................................... 9

7.4.2 Sieving > 2 mm (optional) ................................................................................................................ 9

7.5 Sorting > 2 mm ................................................................................................................................. 9

8 Calculations and expression of results......................................................................................... 10

9 Precision data ................................................................................................................................ 10

10 Test report ...................................................................................................................................... 11

Annex A (informative) Image analysis for the estimation of area covered by plastics particles

> 2 mm ............................................................................................................................................ 12

Annex B (informative) Repeatability and reproducibility data................................................................... 13

B.1 Materials used in the interlaboratory comparison study.............................................................. 13

B.2 Validation study results ................................................................................................................. 13

Bibliography................................................................................................................................................ 15

---------------------- Page: 5 ----------------------
CEN/TS 16202:2013 (E)
Foreword

This document (CEN/TS 16202:2013) has been prepared by Technical Committee CEN/TC 400 “Project

Committee - Horizontal standards in the field of sludge, biowaste and soil”, the secretariat of which is held by

DIN.

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of patent

rights. CEN [and/or CENELEC] shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

This document has been prepared under a mandate given to CEN by the European Commission and the

European Free Trade Association.

This Technical Specification is part of a modular horizontal approach in which this document belongs to the

analytical step.

The preparation of this document by CEN is based on a mandate by the European Commission (Mandate

M/330), which assigned the development of standards on sampling and analytical methods for hygienic and

biological parameters as well as inorganic and organic determinants, aiming to make these standards

applicable to sludge, treated biowaste and soil as far as this is technically feasible.

According to the CEN-CENELEC Internal Regulations, the national standards organisations of the following

countries are bound to announce this Technical Specification: Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus,

Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, Former Yugoslav Republic of Macedonia, France, Germany,

Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland,

Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey and the United Kingdom.

---------------------- Page: 6 ----------------------
CEN/TS 16202:2013 (E)
Introduction

This Technical Specification is applicable for several types of matrices as indicated below (see also Annex B

for the results of the validation).

Table 1 — Matrices for which this Technical Specification is applicable and validated

Matrix Materials used for validation
Sludge Sewage sludge
Compost Horticultural green compost
Mixture of municipal and green compost (1:1)
Soil Sandy soil with some organic matter

WARNING — Care is to be taken when handling samples, since they may contain sharp fragments,

chemical contaminants or possible pathogenic organisms. When using bleach, care is to be taken to

avoid inhaling fumes containing Cl .
---------------------- Page: 7 ----------------------
CEN/TS 16202:2013 (E)
1 Scope

This Technical Specification specifies a method to determine the physical impurities > 2 mm and stones

> 5 mm in sludge, treated biowaste and soil.
Fragments of wood or bark can be acceptable constituents of the sample.
2 Normative references

The following documents, in whole or in part, are normatively referenced in this document and are

indispensable for its application. For dated references, only the edition cited applies. For undated references,

the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

EN 12579:2013, Soil improvers and growing media ― Sampling

EN 13040:2007, Soil improvers and growing media ― Sample preparation for chemical and physical tests,

determination of dry matter content, moisture content and laboratory compacted bulk density

CR 13456:1999, Soil improvers and growing media ― Labelling, specifications and product schedules

3 Terms and definitions

For the purposes of this document, the terms and definitions given in EN 12579:2013, EN 13040:2007 and

CR 13456:1999 and the following apply.
3.1
stone

unattached pieces of rock 2 mm in diameter or larger that are strongly cemented or more resistant to rupture

[SOURCE: Soil Science Society of America, 2001]
Note 1 to entry: Rock being hard consolidated mineral matter.
Note 2 to entry: Limestone, including added limestone, is counted as stone.
3.2
glass
material consisting mostly of presumably man-made hard not crystallised minerals
3.3
metal
material consisting mostly of metals
3.4
plastics
material consisting mostly of presumably man-made synthetics
3.5
other material
unexpected material not accounted for in the method

Note 1 to entry: It will at least be recorded in mass but is usually also labelled qualitatively when possible, e.g. "mainly

leather fragments".
---------------------- Page: 8 ----------------------
CEN/TS 16202:2013 (E)
4 Principle

Physical impurities and stones are determined after dry sieving and water washing or bleach washing if

required. Stones > 5 mm and differentiated impurities > 2 mm are determined by mass or, for plastics, by

mass and area.

NOTE The purpose of measuring both, the mass and the area of plastics, is to characterise two aspects of the

contamination with plastics. Mass characterises the sheer bulk of plastics present. Area characterises the vi

...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.