Žarnice signalnih svetilk za svetlobne signale – Tehnični pogoji za izdelavo in dobavo (panožna oznaka TS-Z a3.028)

Specifikacija predpisuje tehnične pogoje za vgradnjo in dobavo žarnic za svetlobne signale stabilnih naprav železniškega prometa.

General Information

Status
Published
Publication Date
13-Mar-2011
Current Stage
7160 - Izvirni SIST - Izdaja (Local Project)
Start Date
10-Mar-2011
Due Date
15-Mar-2011
Completion Date
14-Mar-2011
Ref Project

Buy Standard

Technical specification
SIST-TS 1094:2011
Slovenian language
7 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview

e-Library read for
1 day

Standards Content (sample)

SLOVENSKA SIST TS 1094
TEHNIČNA
april 2011
SPECIFIKACIJA
Žarnice signalnih svetilk za svetlobne signale – Tehnični pogoji za izdelavo
in dobavo (panožna oznaka TS-Z a3.028)
Referenčna oznaka
ICS 29.140.01, 93.100 SIST-TS 1094:2011 (sl)
Nadaljevanje na straneh od 2 do 8

© 2011-04 Tehnično specifikacijo je založil in izdal Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------
SIST-TS 1094 : 2011
NACIONALNI UVOD

Tehnična specifikacija SIST-TS 1094 (sl), Žarnice signalnih svetilk za svetlobne signale – Tehnični

pogoji za izdelavo in dobavo (panožna oznaka TS-Z a3.028), 2011, ima status slovenske tehnične

specifikacije.
NACIONALNI PREDGOVOR

Avtor dokumenta je Ministrstvo RS za promet, izdajatelj pa Slovenski inštitut za standardizacijo.

Odločitev za izdajo tega dokumenta je dne 17. marca 2011 sprejel Strokovni svet SIST za splošno

področje.
ZVEZE S STANDARDI

S privzemom te tehnične specifikacije veljajo za omenjeni namen referenčnih standardov vsi

standardi, navedeni v izvirniku, razen tistih, ki so že sprejeti v nacionalno standardizacijo:

SIST EN 60061-1 Vznožki in okovi žarnic in sijalk skupaj s kalibri za kontrolo medsebojne

zamenljivosti in varnosti – 1. del: Vznožki žarnic in sijalk

SIST EN 60360 Standardna metoda za merjenje porasta temperature na vznožku žarnice ali

sijalke

SIST EN 60064/A2 Žarnice za uporabo v stanovanjih in podobnih splošnih primerih razsvetljave

– Tehnične zahteve – Dodatek A2

SIST EN 60064 Žarnice za uporabo v stanovanjih in podobnih splošnih primerih razsvetljave

– Tehnične zahteve
OPOMBA

– Nacionalni uvod in nacionalni predgovor nista sestavni del tehnične specifikacije.

---------------------- Page: 2 ----------------------
SIST-TS 1094 : 2011
VSEBINA Stran

1 Predmet in področje uporabe ...............................................................................................................4

2 Izrazi in definicije ..................................................................................................................................4

3 Zveza z drugimi referenčnimi dokumenti..............................................................................................4

4 Oblika, dimenzije in tolerance mer .......................................................................................................5

5 Električne in svetlobne karakteristike ...................................................................................................5

6 Izdelava ................................................................................................................................................5

7 Označevanje.........................................................................................................................................6

8 Kontrola in prevzem..............................................................................................................................6

9 Dobava .................................................................................................................................................8

10 Skladiščenje .......................................................................................................................................8

---------------------- Page: 3 ----------------------
SIST-TS 1094 : 2011
1 Predmet in področje uporabe

Specifikacija predpisuje tehnične pogoje za vgradnjo in dobavo žarnic za svetlobne signale stabilnih

naprav železniškega prometa.
2 Izrazi in definicije

Pod vzdrževalne aktivnosti se razumejo aktivnosti nabave, zamenjave dotrajanih ali poškodovanih

delov, predpisani vzdrževalni posegi na obstoječi opremi železniške infrastrukture.

Pod novo vgradnje (investicija, modernizacija) so vključene vse aktivnosti, ki ne spadajo v področje

vzdrževalnih aktivnosti.
3 Zveza z drugimi referenčnimi dokumenti
– Signalni pravilnik (Ur.l. RS, št. 123/2007).

– (300) Pravilnik o pogojih za projektiranje, gradnjo in vzdrževanje zgornjega ustroja železniških

prog (Ur.l. RS, št. 14/2003).

– SIST EN 60061-1, Vznožki in okovi žarnic in sijalk skupaj s kalibri za kontrolo medsebojne

zamenljivosti in varnosti – 1. del: Vznožki žarnic in sijalk

– SIST EN 60360, Standardna metoda za merjenje porasta temperature na vznožku žarnice ali

sijalke

– SIST EN 60064/A2, Žarnice za uporabo v stanovanjih in podobnih splošnih primerih razsvetljave –

Tehnične zahteve – Dodatek A2

– SIST EN 60064, Žarnice za uporabo v stanovanjih in podobnih splošnih primerih razsvetljave –

Tehnične zahteve
---------------------- Page: 4 ----------------------
SIST-TS 1094 : 2011
4 Oblika, dimenzije in tolerance mer
Oblika, dimenzije in tolerance mer žarnice so podane v tabeli 1.
Tabela 1
Dimenzije in tolerance mer Podnožje
Oznaka Oblika
H D h h b d a
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6,5 ± 1,1 ±
Sig 1230
0,5 0,15
2,5 ±
0,5
6,0 ± 0,65 ±
Sig 1820
0,5 0,10
BA 20d
67 ± 35,5 ± 29,6 ±
SIST EN
1 1 0,15
60061-1
5,0 ± 0,8 ± 4,5 ±
Sig 1867
0,5 0,1 0,5
5 Električne in svetlobne karakteristike
Električne in svetlobne karakteristike žarnic morajo biti v skladu s tabelo 2.
Tabela 2
Delovni
Delovni Srednji preskusni Koeficient svetlobnega
svetlobni tok čas izkoristka
Napetost Tok Moč
lm h Lm/W
V A W
1 2 3 4 5 6
350
12 2,5/2,5 30/30 600 11,66
-5%
270
12 1,7/1,7 20/20 600 13,50
-5%
165
30 0,5/0,5 15/15 600 11,00
-5%
6 Izdelava

6.1 Balon žarnice mora biti iz popolnoma brezbarvnega stekla brez mehurčkov, odrgnin in drugih

deformacij, ki bi vplivale na optične lastnosti.
Balon žarnice mora biti iz stekla, ki prenaša velike temperaturne razlike.
6.2 Višina svetilne nitke mora biti strogo v mejah danih toleranc.
---------------------- Page: 5 ----------------------
SIST-TS 1094 : 2011
Pri žarnicah z dvema nitkama mora biti priključek glavnega voda označen.
6.3 Bajonetno podnožje mora biti izdelano iz materiala po SIST EN 60360.

Bajonetno podnožje mora biti trdno in trajno pritrjeno s steklenim balonom. Spoj na podnožju mora

imeti gladko površino in žička ne sme gledati iz njega.

Os klinov na bajonetnem podnožju mora biti v osi svetilne nitke. Oddaljenost klinov od horizontalne osi

svetilne nitke mora biti v predpisani razdalji v mejah dovoljenega odstopanja.
7 Označevanje
Na cilindričnem delu podnožja ima vsaka žarnica jasen in neizbrisen napis,
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.