Eye and face protection - Sunglasses and related eyewear - Part 1: Sunglasses for general use (ISO 12312-1:2013/Amd 1:2015)

2014-08-04: Draft for // ENQ received at ISO/CS (see ISO notification in dataservice on 2014-08-04).

Augen- und Gesichtsschutz - Sonnenbrillen und ähnlicher Augenschutz - Teil 1: Sonnenbrillen für den allgemeinen Gebrauch (ISO 12312-1:2013/Amd 1:2015)

Lösche Abschnitt 3 und ersetze diesen durch:
Dieser Teil von ISO 12312 gilt nicht für:
a)   Augenschutz gegen die Strahlung künstlicher Lichtquellen, z. B. von Solarien;
b)   Augenschutzgeräte für bestimmte Sportarten (z. B. Skibrillen oder andere Arten);
c)   Sonnenbrillen, die aus medizinischen Gründen zur Dämpfung von Sonnenstrahlung verschrieben wurden;
d)   Produkte, die für den direkten Blick in die Sonne, z. B. für die Beobachtung einer ringförmigen oder totalen Sonnenfinsternis, vorgesehen sind;
e)   Produkte für den betrieblichen Augenschutz.

Protection des yeux et du visage - Lunettes de soleil et articles de lunetterie associés - Partie 1: Lunettes de soleil pour usage général (ISO 12312-1:2013/Amd 1:2015)

Varovanje oči in obraza - Sončna očala in sorodna oprema za varovanje oči - 1. del: Sončna očala za splošno uporabo (ISO 12312-1:2013/Amd 1:2015)

General Information

Status
Published
Publication Date
22-Sep-2015
Current Stage
6060 - Definitive text made available (DAV) - Publishing
Due Date
23-Sep-2015
Completion Date
23-Sep-2015

RELATIONS

Buy Standard

Addendum – translation
EN ISO 12312-1:2013/A1:2015
Slovenian language
7 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview

e-Library read for
1 day
Amendment
EN ISO 12312-1:2013/A1:2015
English language
8 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview

e-Library read for
1 day

Standards Content (sample)

SLOVENSKI SIST EN ISO 12312-1:2013
STANDARD /A1
december 2015
Varovanje oči in obraza – Sončna očala in sorodna oprema za
varovanje oči – 1. del: Sončna očala za splošno uporabo
(ISO 12312-1:2013/Amd 1:2015)
Eye and face protection – Sunglasses and related eyewear –
Part 1: Sunglasses for general use (ISO 12312-1:2013/Amd 1:2015)
Protection des yeux et du visage – Lunettes de soleil et articles de lunetterie
associés – Partie 1: Lunettes de soleil pour usage général
(ISO 12312-1:2013/Amd 1:2015)
Augen- und Gesichtsschutz – Sonnenbrillen und ähnlicher Augenschutz –
Teil 1: Sonnenbrillen für den allgemeinen Gebrauch
(ISO 12312-1:2013/Amd 1:2015)
Referenčna oznaka
ICS 11.040.70; 13.340.20 SIST EN ISO 12312-1:2013/A1:2015 (sl)
Nadaljevanje na straneh II in od 1 do 6

© 2018-04. Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------
SIST EN ISO 12312-1:2013/A1 : 2015
NACIONALNI UVOD

Standard SIST EN ISO 12312-1:2013/A1 (sl), Varovanje oči in obraza – Sončna očala in sorodna

oprema za varovanje oči – 1. del: Sončna očala za splošno uporabo (ISO 12312-1:2013/Amd 1:2015),

2015, ima status slovenskega standarda in je istoveten evropskemu standardu EN ISO 12312-

1:2013/A1:2015 (en, de, fr), Eye and face protection – Sunglasses and related eyewear – Part 1:

Sunglasses for general use (ISO 12312-1:2013/Amd 1:2015), 2015.
Ta standard dopolnjuje SIST EN ISO 12312-1:2013.
NACIONALNI PREDGOVOR

Evropski standard EN ISO 12312-1:2013/A1:2015 je pripravil tehnični odbor Mednarodne organizacije

za standardizacijo ISO/TC 94 Osebna varnost – Varovalna obleka in oprema v sodelovanju s

tehničnim odborom Evropskega komiteja za standardizacijo CEN/TC 85 Oprema za zaščito oči.

Slovenski standard SIST EN ISO 12312-1:2013/A1:2015 je prevod evropskega standarda EN ISO

12312-1:2013/A1:2015. V primeru spora glede besedila slovenskega prevoda v tem standardu je

odločilen izvirni evropski standard v enem od treh uradnih jezikov CEN. Slovensko izdajo standarda je

pripravil tehnični odbor SIST/TC OVP Osebna varovalna oprema.

Odločitev za izdajo tega standarda je dne 6. novembra 2015 sprejel SIST/TC OVP Osebna varovalna

oprema.
OSNOVA ZA IZDAJO STANDARDA
– privzem standarda EN ISO 12312-1:2013/A1:2015
OPOMBE

– Povsod, kjer se v besedilu standarda uporablja izraz “evropski standard”, v SIST EN ISO 12312-

1:2013/A1:2015 to pomeni “slovenski standard”.
– Uvod in nacionalni predgovor nista sestavni del standarda.

– Ta nacionalni dokument je istoveten EN ISO 12312-1:2013/A1:2015 in je objavljen z dovoljenjem

CEN
Upravni center
Avenue Marnix 17
B-1000 Bruselj

This national document is identical with EN ISO 12312-1:2013/A1:2015 and is published with the

permission of
CEN
Management Centre
Avenue Marnix 17
B-1000 Brussels
---------------------- Page: 2 ----------------------
EVROPSKI STANDARD EN ISO 12312-1:2013/A1
EUROPEAN STANDARD
EUROPÄISCHE NORM
NORME EUROPÉENNE september 2015
ICS: 13.060.30
Slovenska izdaja
Varovanje oči in obraza – Sončna očala in sorodna oprema za
varovanje oči – 1. del: Sončna očala za splošno uporabo
(ISO 12312-1:2013/Amd 1:2015)

Eye and face protection – Protection des yeux et du visage – Augen- und Gesichtsschutz –

Sunglasses and related eyewear – Lunettes de soleil et articles de lunetterie Sonnenbrillen und ähnlicher

Part 1: Sunglasses for general use associés – Partie 1: Lunettes de soleil Augenschutz – Teil 1:

(ISO 12312-1:2013/Amd 1:2015) pour usage général (ISO 12312- Sonnenbrillen für den

1:2013/Amd 1:2015) allgemeinen Gebrauch (ISO
12312-1:2013/Amd 1:2015

To dopolnilo A1 spreminja evropski standard EN ISO 12312-1:2013 in ga je CEN sprejel 29. avgusta

2015.

Člani CEN morajo izpolnjevati notranje predpise CEN/CENELEC, s katerimi je predpisano, da mora

biti ta standard brez kakršnihkoli sprememb sprejet kot nacionalni standard. Seznami najnovejših izdaj

teh nacionalnih standardov in njihovi bibliografski podatki so na voljo pri Centralnem sekretariatu ali

članih CEN.

Ta evropski standard obstaja v treh uradnih izdajah (angleški, francoski in nemški). Izdaje v drugih

jezikih, ki jih člani CEN na lastno odgovornost prevedejo in izdajo ter prijavijo pri Centralnem

sekretariatu, veljajo kot uradne izdaje.

Člani CEN so nacionalni organi za standarde Avstrije, Belgije, Bolgarije, Cipra, Češke republike,

Danske, Estonije, Finske, Francije, Grčije, Hrvaške, Irske, Islandije, Italije, Latvije, Litve, Luksemburga,

Madžarske, Malte, Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije, Nemčije, Nizozemske, Norveške,

Poljske, Portugalske, Romunije, Slovaške, Slovenije, Španije, Švedske, Švice, Turčije in Združenega

kraljestva.
CEN
Evropski komite za standardizacijo
European Committee for Standardization
Europäisches Komitee für Normung
Comité Européen de Normalisation
Upravni center: Avenue Marnix 17, B-1000 Bruselj

© 2015 CEN Lastnice avtorskih pravic so vse države članice CEN. Ref. št. EN ISO 12312-1:2013:A1:2015 E

---------------------- Page: 3 ----------------------
SIST EN ISO 12312-1:2013/A1 : 2015
Vsebina Stran

Predgovor k evropskemu standardu ........................................................................................................ 2

Predgovor k mednarodnemu standardu ................................................................................................... 3

Dopolnilo A1 ............................................................................................................................................. 4

---------------------- Page: 4 ----------------------
SIST EN 12312-1:2013/A1 : 2015
Predgovor k evropskemu standardu

Ta dokument (EN ISO 12312-1:2013/A1:2015) je pripravil tehnični odbor ISO/TC 94 "Osebna varnost

– Varovalna obleka in oprema" v sodelovanju s tehničnim odborom CEN/TC 85 "Oprema za zaščito

oči", katerega sekretariat vodi AFNOR.

To dopolnilo k evropskemu standardu EN ISO 12312-1:2013 mora dobiti status nacionalnega

standarda z objavo istovetnega besedila ali z razglasitvijo najpozneje do marca 2016 in morebitni

nasprotujoči nacionalni standardi morajo biti razveljavljeni do marca 2016.

Opozoriti je treba na možnost, da so lahko nekateri elementi tega dokumenta predmet patentnih

pravic. CEN [in/ali CENELEC] ne prevzema odgovornosti za ugotavljanje posameznih ali vseh takih

patentnih pravic.

Ta dokument je bil pripravljen v okviru mandata, ki sta ga Evropska komisija in Evropsko združenje za

prosto trgovino dala CEN, in podpira bistvene zahteve direktive (direktiv) Evropske uni

...

SLOVENSKI STANDARD
SIST EN ISO 12312-1:2013/A1:2015
01-december-2015
9DURYDQMHRþLLQREUD]D6RQþQDRþDODLQVRURGQDRSUHPD]DYDURYDQMHRþL
GHO6RQþQDRþDOD]DVSORãQRXSRUDER ,62$PG

Eye and face protection - Sunglasses and related eyewear - Part 1: Sunglasses for

general use (ISO 12312-1:2013/Amd 1:2015)
Augen- und Gesichtsschutz - Sonnenbrillen und ähnlicher Augenschutz - Teil 1:
Sonnenbrillen für den allgemeinen Gebrauch (ISO 12312-1:2013/Amd 1:2015)

Protection des yeux et du visage - Lunettes de soleil et articles de lunetterie associés -

Partie 1: Lunettes de soleil pour usage général (ISO 12312-1:2013/Amd 1:2015)
Ta slovenski standard je istoveten z: EN ISO 12312-1:2013/A1:2015
ICS:
11.040.70 Oftalmološka oprema Ophthalmic equipment
13.340.20 Varovalna oprema za glavo Head protective equipment
SIST EN ISO 12312-1:2013/A1:2015 en

2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------
SIST EN ISO 12312-1:2013/A1:2015
---------------------- Page: 2 ----------------------
SIST EN ISO 12312-1:2013/A1:2015
EN ISO 12312-1:2013/A1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
September 2015
EUROPÄISCHE NORM
ICS 13.340.20
English Version
Eye and face protection - Sunglasses and related eyewear -
Part 1: Sunglasses for general use (ISO 12312-
1:2013/Amd 1:2015)

Protection des yeux et du visage - Lunettes de soleil et Augen- und Gesichtsschutz - Sonnenbrillen und

articles de lunetterie associés - Partie 1: Lunettes de ähnlicher Augenschutz - Teil 1: Sonnenbrillen für den

soleil pour usage général (ISO 12312-1:2013/Amd allgemeinen Gebrauch (ISO 12312-1:2013/Amd

1:2015) 1:2015)

This amendment A1 modifies the European Standard EN ISO 12312-1:2013; it was approved by CEN on 29 August 2015.

CEN members are bound to comply with the CEN/CENELEC Internal Regulations which stipulate the conditions for inclusion of

this amendment into the relevant national standard without any alteration. Up-to-date lists and bibliographical references

concerning such national standards may be obtained on application to the CEN-CENELEC Management Centre or to any CEN

member.

This amendment exists in three official versions (English, French, German). A version in any other language made by translation

under the responsibility of a CEN member into its own language and notified to the CEN-CENELEC Management Centre has the

same status as the official versions.

CEN members are the national standards bodies of Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia,

Finland, Former Yugoslav Republic of Macedonia, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania,

Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey and

United Kingdom.
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION
EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG
CEN-CENELEC Management Centre: Avenue Marnix 17, B-1000 Brussels

© 2015 CEN All rights of exploitation in any form and by any means reserved Ref. No. EN ISO 12312-1:2013/A1:2015 E

worldwide for CEN national Members.
---------------------- Page: 3 ----------------------
SIST EN ISO 12312-1:2013/A1:2015
EN ISO 12312-1:2013/A1:2015 (E)
Contents Page

European foreword ....................................................................................................................................................... 3

---------------------- Page: 4 ----------------------
SIST EN ISO 12312-1:2013/A1:2015
EN ISO 12312-1:2013/A1:2015 (E)
European foreword

This document (EN ISO 12312-1:2013/A1:2015) has been prepared by Technical Committee ISO/TC 94

"Personal safety - Protective clothing and equipment" in collaboration with Technical Committee

CEN/TC 85 “Eye protective equipment” the secretariat of which is held by AFNOR.

This Amendment to the European Standard EN ISO 12312-1:2013 shall be given the status of a national

standard, either by publication of an identical text or by endorsement, at the latest by March 2016, and

conflicting national standards shall be withdrawn at the latest by March 2016.

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of

patent rights. CEN [and/or CENELEC] shall not be held responsible for identifying any or all such patent

rights.

This document has been prepared under a mandate given to CEN by the European Commission and the

European Free Trade Association, and supports essential requirements of EU Directive(s).

According to the CEN-CENELEC Internal Regulations, the national standards organizations of the

following countries are bound to implement this European Standard: Austria, Belgium, Bulgaria,

Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, Former Yugoslav Republic of Macedonia,

France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta,

Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland,

Turkey and the United Kingdom.
Endorsement notice

The text of ISO 12312-1:2013/Amd 1:2015 has been approved by CEN as EN ISO 12312-1:2013/A1:2015

without any modification.
---------------------- Page: 5 ----------------------
SIST EN ISO 12312-1:2013/A1:2015
---------------------- Page: 6 ----------------------
SIST EN ISO 12312-1:2013/A1:2015
INTERNATIONAL ISO
STANDARD 12312-1
First edition
2013-08-01
AMENDMENT 1
2015-09-15
Eye and face protection — Sunglasses
and related eyewear —
Part 1:
Sunglasses for general use
AMENDMENT 1
Protection des yeux et du visage — Lunettes de soleil et articles de
lunetterie associés —
Partie 1: Lunettes de soleil pour usage général
AMENDEMENT 1
Reference number
ISO 12312-1:2013/Amd.1:2015(E)
ISO 2015
---------------------- Page: 7 ----------------------
SIST EN ISO 12312-1:2013/A1:2015
ISO 12312-1:2013/Amd.1:2015(E)
COPYRIGHT PROTECTED DOCUMENT
© ISO 2015, Published in Switzerland

All rights reserved. Unless otherwise specified, no part of this publication may be reproduced or utilized otherwise in any form

or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, or posting on the internet or an intranet, without prior

written permission. Permission can be requested from either ISO at the address below or ISO’s member body in the country of

the requester.
ISO copyright office
Ch. de Blandonnet 8 • CP 401
CH-1214 Vernier, Geneva, Switzerland
Tel. +41 22 749 01 11
Fax +41 22 749 09 47
copyright@iso.org
www.iso.org
ii © ISO 2015 –
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.