Postal services - Open standard interface between image controller and enrichment devices (OCRs, video coding systems, voting systems)

The purpose of this Technical Specification is to define the requirements of the OCR/VCS Standard interface and to convey these requirements in context to the reader.
This document is arranged under 4 main clauses as described in Figure 1:
-   UCM (Use Case Model) describes the use cases for the IC/ED Interface using sequence diagrams with messages.
-   IDD (Interface Design Description) defines the data model for the IC/ED interface.
-   SDD (System Design Description) defines the mandatory specification of the IC/ED interface in terms of architecture, services and behavioural models. In the Common Part of this clause no middleware or transport layer is specified. The common part of this clause is intended to be middleware-independent.
-   SDD-TCP/IP, SDD-CORBA, in these specialized clauses. The specifications for 2 compatible transport solutions TCP/IP, CORBA are provided. Further middleware solutions (such as SOAP) can be added when available, provided that they are fully compatible with the Common Part.
As shown on Figure 2, there are many interfaces from an Enrichment Device to the rest of the system. This document is only concerned with the Mailpiece Processing part of the complete Standard Interface.
The mailpiece processing is concerned with the passing of a mailpiece to an Enrichment Device for processing.
Figure 3 depicts the system model of an Enrichment Device. As visible on the figure, an Enrichment Device is one of:
-   an OCR:
a single or a pool of automatic recognition and interpretation engines, which are capable of retrieving information from an image of a mailpiece without human intervention;
-   a VCS:
a single or a pool of video coding desks, which produce results from images of mailpieces; all tasks related to the management of the coders and the coding desks are encapsulated within the VCS system, or are accessible via interfaces which are outside the scope of the interface described within this document;
-   a Voter:
a system which can determine the most appropriate result for a mailpiece using data and/or an image of a mailpiece; typically, a voter determines the most appropriate result from two or more results.
This document therefore covers the Mailpiece Processing interface between the Image Controller and the Enrichment Devices.
The document describes the requirements in the case of real-time enrichment: operational mode of an Enrichment Device, where the ED replies within the specified expiration time to the IC; the IC has to keep track of all mailpieces waiting for a reply from an ED. The ED does not keep persistence of mailpieces outside a channel connection with the IC. The ED has to have the processing power available to enrich a mailpiece. There is one and only one response for a mailpiece.
A later version of the document shall describe the case of deferred enrichment: operational mode of an Enrichment Device, where the ED may pre-request mailpieces from the IC. The ED has to keep persistence of the mailpiece to enrich it later and keep the result available for a result request from the IC. There is no response expected by IC from the ED.
The interface between Image Controller and Image Controller is NOT part of this document.
Furthermore, there may be many IC connected to many ED’s, as shown in the following object model:
The submission strategy in case of one IC connected to many ED’s is not part of the interface. It is for optimizing the mail flow in case of identical ED’s, or for defining the order in which different ED’s are activated (cascaded versus parallel submission).
The submission strategy of the IC shall be part of the specification and certification of the IC, which is not part of this document.

Postalische Dienstleistungen - Offene Normschnittstelle zwischen Bildbearbeitung und Anreicherungsgeräten (OCR, Videocodierungssysteme, Abstimmungssysteme)

Services postaux - Interface standard ouverte entre le contrôleur d’images et les dispositifs enrichis (OCR, systèmes d’encodage vidéo, systèmes de votes)

Poštne storitve - Odprti standardni vmesnik med obdelovalnikom slike in napravami za obogatitev (optično prepoznavanje znakov (OCR), sistemi za videokodiranje, glasovalni sistemi)

Namen tega tehničnega poročila je določiti zahteve za vmesnik standarda OCR/VCS in te zahteve bralcu podati v kontekstu.
Ta dokument je razdeljen v 4 glavne točke, kot je opisano na sliki 1:
– UCM (model primerov uporabe) opisuje primere uporabe za vmesnik IC/ED na podlagi diagramov zaporedij s sporočili.
– IDD (opis zasnove vmesnika) določa podatkovni model za vmesnik IC/ED.
– SDD (opis zasnove sistema) določa obvezno specifikacijo vmesnika IC/ED v smislu arhitekture, storitev in vedenjskega modela. V splošnem delu te točke ni določena nobena vmesniška programska oprema ali transportna plast. Splošen del te točke naj bi bil neodvisen od vmesniške programske opreme.
– SDD-TCP/IP, SDD-CORBA, v teh specializiranih točkah. Zagotovljene so specifikacije za dve združljivi transportni rešitvi TCP/IP, CORBA. Dodatne rešitve vmesniške programske opreme (kot je SOAP) se lahko dodajo, ko so na voljo, če so v celoti združljive s splošnim delom.
(...)
Kot je prikazano na sliki 2, obstaja veliko vmesnikov od naprave za obogatitev do preostalega dela sistema. V tem dokumentu je obravnavan le del celotnega standardnega vmesnika, povezan z obdelavo pošiljk.
Obdelava pošiljk vključuje pošiljanje pošiljk v obdelavo v napravo za obogatitev.
(...)
Na sliki 3 je prikazan model sistema naprave za obogatitev. Iz slike je razvidno, da je lahko naprava za obogatitev:
– OCR:
ena sama naprava ali skupina naprav za samodejno prepoznavanje in razlago znakov, ki lahko pridobi informacije s slike pošte brez človeškega posega;
– VCS:
ena sama miza za video kodiranje ali skupina miz za video kodiranje, ki pripravi rezultate na podlagi slik pošiljk; vse naloge, povezane z upravljanjem kodirnikov in kodirnih miz so enkapsulirane v sistemu VCS ali so dostopne prek vmesnikov, ki ne spadajo v področje uporabe vmesnika, opisanega v tem dokumentu;
– sistem Voter:
sistem, ki lahko določi najustreznejši rezultat za pošiljko z uporabo podatkov in/ali slike pošiljke; običajno sistem Voter izbere najustreznejši rezultat na podlagi dveh ali več rezultatov.
Ta dokument torej ne zajema vmesnika za obdelavo pošiljk med kontrolnikom slike in napravami za obogatitev.
V tem dokumentu so opisane zahteve v primeru sprotne obogatitve: način delovanja naprave za obogatitev, pri katerem naprava v določenem času odgovori kontrolniku slike; kontrolnik slike mora spremljati vse pošiljke, ki čakajo na odgovor naprave za obogatitev. Naprava za obogatitev ne hrani pošiljk zunaj povezovalnega kanala s kontrolnikom slike. Naprava za obogatitev mora imeti na voljo obdelovalno moč za obogatitev pošiljke. Za posamezno pošiljko je mogoč le en odziv.
V poznejši različici dokumenta je treba opisati primer odložene obogatitve: način delovanja naprave za obogatitev, pri katerem lahko naprava predhodno zahteva pošiljke iz kontrolnika slike. Naprava za obogatitev mora hraniti pošiljko za poznejšo obogatitev in shraniti rezultat, ki bo na voljo na zahtevo kontrolnika slike. Kontrolnik slike ne pričakuje odziva iz naprave za obogatitev.
Vmesnik med kontrolniki slike NI del tega dokumenta.
Poleg tega je lahko več kontrolnikov slike povezanih z več napravami za obogatitev, kot je prikazana na naslednjem predmetnem modulu.
(...)
Strategija predložitve, ki se uporabi, če je en kontrolnik slike povezan z več napravami za obogatitev, ni del vmesnika. Gre za optimizacijo toka pošte v primeru enakih naprav za obogatitev ali za opredelitev vrstnega reda aktivacije različnih naprav za obogatitev (postopna ali istočasna predložitev).
Strategija predložitve kontrolnika slike je del specifikacije in certifikacije kontrolnika slike, ki ni del tega dokumenta.

General Information

Status
Published
Publication Date
02-Dec-2014
Current Stage
9060 - Closure of 2 Year Review Enquiry - Review Enquiry
Start Date
02-Dec-2023
Completion Date
02-Dec-2023

Relations

Buy Standard

Technical specification
TS CEN/TS 15448:2015 - BARVE
English language
237 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

SLOVENSKI STANDARD
SIST-TS CEN/TS 15448:2015
01-marec-2015
1DGRPHãþD
SIST-TS CEN/TS 15448:2007
SIST-TS CEN/TS 15448:2007/AC:2009
3RãWQHVWRULWYH2GSUWLVWDQGDUGQLYPHVQLNPHGREGHORYDOQLNRPVOLNHLQ
QDSUDYDPL]DRERJDWLWHY RSWLþQRSUHSR]QDYDQMH]QDNRY 2&5 VLVWHPL]D
YLGHRNRGLUDQMHJODVRYDOQLVLVWHPL
Postal services - Open standard interface between image controller and enrichment
devices (OCRs, video coding systems, voting systems)
Postalische Dienstleistungen - Offene Normschnittstelle zwischen Bildbearbeitung und
Anreicherungsgeräten (OCR, Videocodierungssystem, Abstimmungssysteme)
Services postaux - Interface standard ouverte entre le contrôleur d’images et les
dispositifs enrichis (OCR, systèmes d’encodage vidéo, systèmes de votes)
Ta slovenski standard je istoveten z: CEN/TS 15448:2014
ICS:
03.240 Poštne storitve Postal services
35.240.69 Uporabniške rešitve IT pri IT applications in postal
poštnih storitvah services
SIST-TS CEN/TS 15448:2015 en
2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------

SIST-TS CEN/TS 15448:2015

---------------------- Page: 2 ----------------------

SIST-TS CEN/TS 15448:2015

TECHNICAL SPECIFICATION
CEN/TS 15448

SPÉCIFICATION TECHNIQUE

TECHNISCHE SPEZIFIKATION
December 2014
ICS 03.240; 35.240.60 Supersedes CEN/TS 15448:2006
English Version
Postal services - Open standard interface between image
controller and enrichment devices (OCRs, video coding systems,
voting systems)
Services postaux - Interface standard ouverte entre le Postalische Dienstleistungen - Offene Normschnittstelle
contrôleur d'images et les dispositifs enrichis (OCR, zwischen Bildbearbeitung und Anreicherungsgeräten (OCR,
systèmes d'encodage vidéo, systèmes de votes) Videocodierungssysteme, Abstimmungssysteme)
This Technical Specification (CEN/TS) was approved by CEN on 15 March 2014 for provisional application.

The period of validity of this CEN/TS is limited initially to three years. After two years the members of CEN will be requested to submit their
comments, particularly on the question whether the CEN/TS can be converted into a European Standard.

CEN members are required to announce the existence of this CEN/TS in the same way as for an EN and to make the CEN/TS available
promptly at national level in an appropriate form. It is permissible to keep conflicting national standards in force (in parallel to the CEN/TS)
until the final decision about the possible conversion of the CEN/TS into an EN is reached.

CEN members are the national standards bodies of Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia,
Finland, Former Yugoslav Republic of Macedonia, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania,
Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey and United
Kingdom.

EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION

EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG

CEN-CENELEC Management Centre: Avenue Marnix 17, B-1000 Brussels
© 2014 CEN All rights of exploitation in any form and by any means reserved Ref. No. CEN/TS 15448:2014 E
worldwide for CEN national Members.

---------------------- Page: 3 ----------------------

SIST-TS CEN/TS 15448:2015
CEN/TS 15448:2014 (E)
Contents Page

Foreword .4
Introduction .5
1 Scope .6
2 Normative references .9
3 Terms and definitions .9
4 Symbols and abbreviations . 11
5 The Use Case Model (UCM) . 11
5.1 General . 11
5.2 Overall Description . 12
5.2.1 General .
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.