Svetlobni signali - Tehnični pogoji za vgradnjo (panožna oznaka TS-Z a3.032)

S to specifikacijo so predpisani pogoji za vgradnjo naslednjih svetlobnih signalov:
– dvolučni, trolučni in štirilučni glavni signali,
– predsignali glavnih signalov,
– ponavljalniki predsignaliziranja,
– kazalo in predkazalo za uvoz in hitrost,
– signalna znaka »Odhod« in »Vožnja dovoljena«,
– mejni tirni signali,
– premikalni signali za zaščito tirne poti,
– območni premikalni signali,
– premikalni signali na drči,
– kontrolni signali za avtomatske naprave na nivojskih prehodih in
– signali za preskus avtomatskih zavor.
(v nadaljnjem besedilu: svetlobni signali)

General Information

Status
Published
Publication Date
09-Mar-2011
Current Stage
7160 - Izvirni SIST - Izdaja (Local Project)
Start Date
10-Mar-2011
Due Date
15-Mar-2011
Completion Date
10-Mar-2011
Ref Project

Buy Standard

Technical specification
TS 1098:2011
Slovenian language
6 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

SLOVENSKA SIST-TS 1098


TEHNIČNA

april 2011
SPECIFIKACIJASvetlobni signali – Tehnični pogoji za vgradnjo
(panožna oznaka TS-Z a3.032)

Referenčna oznaka

ICS 03.220.30, 93.100 SIST-TS 1098:2011 (sl)


Nadaljevanje na straneh od 2 do 7© 2011-04 Tehnično specifikacijo je založil in izdal Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------

SIST-TS 1098 : 2011
NACIONALNI UVOD
Tehnična specifikacija SIST-TS 1098 (sl), Začetek in konec proge z avtomatskim progovnim blokom –
Oblika in osnovne dimenzije (panožna oznaka TS-Z a3.032), 2011, ima status slovenske tehnične
specifikacije.

NACIONALNI PREDGOVOR
Avtor dokumenta je Ministrstvo RS za promet, izdajatelj pa Slovenski inštitut za standardizacijo.
Odločitev za izdajo tega dokumenta je dne 17. marca 2011 sprejel Strokovni svet SIST za splošno
področje.

ZVEZE S STANDARDI
S privzemom te tehnične specifikacije veljajo za omenjeni namen referenčnih standardov vsi
standardi, navedeni v izvirniku, razen tistih, ki so že sprejeti v nacionalno standardizacijo:

SIST-TS 1070 Dvolučni, trolučni in štirilučni glavni signali – Oblika in osnovne dimenzije
SIST-TS 1071 Dvolučni, trolučni in štirilučni glavni signali, ki se vgrajujejo v predorih in na
mostnih ter polmostnih konstrukcijah – Oblika in osnovne dimenzije
SIST-TS 1072 Predsignali glavnih signalov – Oblika in osnovne dimenzije
SIST-TS 1073 Ponavljalniki predsignaliziranja – Oblika in osnovne dimenzije
SIST-TS 1074 Predsignali glavnih signalov in ponavljalniki predsignaliziranja, ki se vgrajujejo
v predorih in na mostnih ter polmostnih konstrukcijah – Oblika in osnovne
dimenzije
SIST-TS 1075 Dopolnilni signali glavnih signalov in predsignalov – Kazalo in predkazalo za
uvoz in hitrost ter tirna kazala – Oblika in osnovne dimenzije
SIST-TS 1076 Napisne tablice za označevanje signala – Oblika in dimenzije
SIST-TS 1077 Dopolnilni signali glavnih signalov ali predsignalov – Predsignalni opozorilnik
– Oblika in osnovne dimenzije
SIST-TS 1078 Dopolnilni signali glavnih signalov ali predsignalov – Naznanilniki glavnih
signalov in predsignalov – Oblika in osnovne dimenzije
SIST-TS 1079 Dopolnilni signali glavnih signalov ali predsignalov – Svarilniki glavnih
signalov in predsignalov – Oblika in osnovne dimenzije
SIST-TS 1080 Dopolnilni signali glavnih signalov ali predsignalov – Svetlobni mejni tirni
signali – Oblika in osnovne dimenzije
SIST-TS 1081 Dopolnilni signali glavnih signalov ali predsignalov – Likovni mejni tirni signali
– Oblika in osnovne dimenzije
SIST-TS 1082 Premikalni signali za zaščito premika – Oblika in osnovne dimenzije
SIST-TS 1083 Premikalni signali, območni premikalni signali – Oblika in osnovne dimenzije
SIST-TS 1084 Premikalni signali – Signali na raztirnikih, zapornih brunih, obračalnicah in
prenosnicah – Oblika in osnovne dimenzije
SIST-TS 1085 Premikalni signali – Premikalni signali na drči – Oblika in osnovne dimenzije
SIST-TS 1086 Avtomatske naprave na nivojskih prehodih s kontrolnimi signali – Kontrolni in
pomožni kontrolni signal – Oblika in osnovne dimenzije
SIST-TS 1087 Avtomatske naprave na nivojskih prehodih s kontrolnimi signali – Signal
»Vklopno mesto, pričakuj kontrolni signal« – Oblika in osnovne dimenzije
2

---------------------- Page: 2 ----------------------

SIST-TS 1098 : 2011

SIST-TS 1088 Signali »Začetek zavorne razdalje pred nivojskim prehodom« – Oblika in
osnovne dimenzije
SIST-TS 1089 Kontrolni signali za avtomatske naprave na nivojskih prehodih – Signal
»Vklopno mesto z daljinsko kontrolo« – Oblika in osnovne dimenzije
SIST-TS 1090 Neveljavni signali – Signalna oznaka »Signal ne velja« – Oblika in osnovne
dimenzije
SIST-TS 1091 Signalna oznaka meja odseka – Oblika in osnovne dimenzije
SIST-TS 1092 Začetek in konec proge z avtomatskim progovnim blokom – Oblika in
osnovne dimenzije
SIST-TS 1101 Naprave za zaustavitev cestnega prometa na prehodu čez železniško progo –
(Pol)zapornice – Oblika in mere
SIST-TS 1102 Svetlobni znaki na nivojskem prehodu ceste čez železniško progo (cestni
signali) – Oblika in mere

3

---------------------- Page: 3 ----------------------

SIST-TS 1098 : 2011
VSEBINA Stran

1 Predmet in področje uporabe .5
2 Izrazi in definicije .5
3 Zveza z drugimi referenčnimi dokumenti .5
4 Splošne odredbe .6
5 Način vgradnje.7
6 Platforma, zaščitna košara, stopalke in signalna omarica .7
4

---------------------- Page: 4 ----------------------

SIST-TS 1098 : 2011

1 Predmet in področje uporabe
S to specifikacijo so predpisani pogoji za vgradnjo naslednjih svetlobnih signalov:
– dvolučni, trolučni in štirilučni glavni signali,
– predsignali glavnih signalov,
– ponavljalniki predsignaliziranja,
– kazalo in predkazalo za uvoz in hitrost,
– signalna znaka »Odhod« in »Vožnja dovoljena«,
– mejni tirni signali,
– premikalni signali za zaščito tirne poti,
– območni premikalni signali,
– premikalni signali na drči,
– kontrolni signali za avtomatske naprave na nivojskih prehodih in
– signali za preskus avtomatskih zavor.
(v nadaljnjem besedilu: svetlobni signali)
2 Izrazi in definicije
Izrazi in definicije, ki se nanašajo na to specifikacijo, so podrobneje opredeljeni v Signalnem
pravilniku.
Pod vzdrževalne aktivnosti se razumejo aktivnosti nabave, zamenjave dotrajanih ali poškodovanih
delov, predpisani vzdrževalni posegi na obstoječi opremi železniške infrastrukture.
Pod novovgradnje (investicija, modernizacija) so vključene vse aktivnosti, ki ne spadajo v področje
vzdrževalnih aktivnosti.
3 Zveza z drugimi referenčnimi dokumenti
– Signalni pravilnik (Ur.l. RS, št. 123/2007)
– (300) Pravilnik o pogojih za projektiranje, gradnjo in vzdrževanje zgornjega ustroja železniških
prog (Ur.l. RS, št. 14/2003)
– (852) Pravilnik o varnostnih ukrepih pred previsoko napetostjo dotika na elektrificiranih progah
(Ur.l. RS, št. 11/2002)
– SIST-TS 1070 (TS-Z a3.001), Dvolučni, trolučni in štirilučni glavni signali – Oblika in osnovne
dimenzije
– SIST-TS 1071 (TS-Z a3.004), Dvolučni, trolučni in štirilučni glavni signali, ki se vgrajujejo v
predorih in na mostnih ter polmostnih konstrukcijah – Oblika i
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.