Jeklena žica za železniške signalnovarnostne naprave – Tehnični predpisi za izdelavo in prevzem (panožna oznaka TS-Z a3.037)

Ta specifikacija se nanaša na jekleno pocinkano žico (v nadaljevanju besedila: žica), ki se uporablja za vzdrževanje daljinskega upravljanja signalnovarnostnih naprav, kot so drogovi nivojskih prehodov na poteg, uvozni in izvozni signali in podobno.

General Information

Status
Published
Publication Date
09-Mar-2011
Current Stage
7160 - Izvirni SIST - Izdaja (Local Project)
Start Date
10-Mar-2011
Due Date
15-Mar-2011
Completion Date
10-Mar-2011
Ref Project

Buy Standard

Technical specification
SIST-TS 1103:2011
Slovenian language
5 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview

e-Library read for
1 day

Standards Content (sample)

SLOVENSKA SIST-TS 1103
TEHNIČNA
april 2011
SPECIFIKACIJA
Jeklena žica za železniške signalnovarnostne naprave – Tehnični predpisi
za izdelavo in prevzem (panožna oznaka TS-Z a3.037)
Referenčna oznaka
ICS 45.040, 77.140.65, 93.100 SIST-TS 1103:2011 (sl)
Nadaljevanje na straneh od 2 do 6

© 2011-04. Tehnično specifikacijo je založil in izdal Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------
SIST-TS 1103 : 2011
NACIONALNI UVOD

Tehnična specifikacija SIST-TS 1103 (sl), Jeklena žica za železniške signalnovarnostne naprave –

Tehnični predpisi za izdelavo in prevzem (panožna oznaka TS-Z a3.037), 2011, ima status slovenske

tehnične specifikacije.
NACIONALNI PREDGOVOR

Avtor dokumenta je Ministrstvo RS za promet, izdajatelj pa Slovenski inštitut za standardizacijo.

Odločitev za izdajo tega dokumenta je dne 17. marca 2011 sprejel Strokovni svet SIST za splošno

področje.
ZVEZE S STANDARDI

S privzemom te tehnične specifikacije veljajo za omenjeni namen referenčnih standardov vsi

standardi, navedeni v izvirniku, razen tistih, ki so že sprejeti v nacionalno standardizacijo:

SIST EN 10218-2 Jeklena žica in žični izdelki – Splošno – 2. del: Mere žic in tolerance

SIST EN 10218-1 Jeklena žica in žični izdelki – Splošno – 1. del: Preskusne metode

SIST EN 10244-1 Jeklena žica in žični izdelki – Neželezne kovinske prevleke na jekleni žici –

1. del: Splošna načela

SIST EN 10244-2 Jeklena žica in žični izdelki – Neželezne kovinske prevleke na jekleni žici –

2. del: Prevleke iz cinka in cinkovih zlitin

SIST EN ISO 1463 Kovinski in oksidni sloji – Merjenje debeline – Mikroskopski postopek

SIST EN ISO 2178 Nemagnetne prevleke na magnetnih osnovah – Merjenje debeline prevleke

– magnetna metoda

SIST EN ISO 1460 Kovinske prevleke – Prevleke na železnem materialu, nanesene z vročim

pocinkanjem – Gravimetrijski postopki za ugotavljanje mase nanosa na
enoto površine
OPOMBA

– Nacionalni uvod in nacionalni predgovor nista sestavni del tehnične specifikacije.

---------------------- Page: 2 ----------------------
SIST-TS 1103 : 2011
VSEBINA Stran

1 Predmet in področje uporabe ...............................................................................................................4

2 Izrazi in definicije ..................................................................................................................................4

3 Zveza z drugimi referenčnimi dokumenti..............................................................................................4

4 Karakteristike kakovosti........................................................................................................................4

5 Oblika, mera in toleranca mere ............................................................................................................5

6 Preskušanje kakovosti..........................................................................................................................5

7 Pakiranje...............................................................................................................................................6

8 Označevanje.........................................................................................................................................6

9 Garancija ..............................................................................................................................................6

---------------------- Page: 3 ----------------------
SIST-TS 1103 : 2011
1 Predmet in področje uporabe

Ta specifikacija se nanaša na jekleno pocinkano žico (v nadaljevanju besedila: žica), ki se uporablja

za vzdrževanje daljinskega upravljanja signalnovarnostnih naprav, kot so drogovi nivojskih prehodov

na poteg, uvozni in izvozni signali in podobno.
2 Izrazi in definicije

Pod vzdrževalne aktivnosti se razumejo aktivnosti nabave in zamenjave dotrajanih ali poškodovanih

delov ter predpisani vzdrževalni posegi na obstoječi opremi železniške infrastrukture.

3 Zveza z drugimi referenčnimi dokumenti

– SIST EN 10002-1, Kovinski materiali – Natezni preskus – 1. del: Metoda preskušanja pri

temperaturi okolice

– SIST EN 10218-2, Jeklena žica in žični izdelki – Splošno – 2. del: Mere žic in tolerance

– SIST EN 10218-1, Jeklena žica in žični izdelki – Splošno – 1. del: Preskusne metode

– SIST EN 10244-1, Jeklena žica in žični izdelki – Neželezne kovinske prevleke na jekleni žici –

1. del: Splošna načela

– SIST EN 10244-2, Jeklena žica in žični izdelki – Neželezne kovinske prevleke na jekleni žici –

2. del: Prevleke iz cinka in cinkovih zlitin

– SIST EN ISO 1463, Kovinski in oksidni sloji – Merjenje debeline – Mikroskopski postopek

– SIST EN ISO 2178, Nemagnetne prevleke na magnetnih osnovah – Merjenje debeline prevleke –

magnetna metoda

– SIST EN ISO 1460, Kovinske prevleke – Prevleke na železnem materialu, nanesene z vročim

pocinkanjem – Gravimetrijski postopki za ugotavljanje mase nanosa na enoto površine

4 Karakteristike kakovosti
4.1 Osnovni material

Žica mora biti izdelana iz nelegiranega (ogljikovega) jekla z najmanjšo natezno trdnostjo 1 000 N/mm

ali enakovrednega jekla.
4.2 Površina

Nepocinkana žica mora imeti gladko površino brez brazd, razcepkov ali zadebeljenj.

4.3 Struktura preloma

Struktura preloma žice mora biti homogena, odprte sive barve, brez svetlih ali temnih madežev.

4.4 Prevleka
Žica mora biti prevlečena
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.