Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-5: Generic standards - Immunity for equipment used in power station and substation environments

This part of IEC 61000 specifies EMC immunity requirements which apply to electrical and
electronic equipment intended for use in power stations and substations, as described below.
Immunity requirements for electromagnetic phenomena with spectral contributions in the
frequency range 0 Hz to 400 GHz are covered. No tests need to be performed at frequencies
or for phenomena where no requirements are specified.
This international standard sets immunity test requirements for equipment intended for use in
the generation, transmission and distribution of electricity and related telecommunication
systems. The electromagnetic environments encompassed by this standard are those which
exist at locations
• in power stations, and
• in high and medium voltage substations.
Installations to generate or convert into electrical power inside industrial facilities are also
covered by this standard as long as they, at their primary electrical connection, cannot be
directly connected to the LV power network, e.g. where the generator output voltage is
medium voltage or higher. Power installations that directly provide power into the low voltage
network (such as photovoltaic cells or combined heat power systems in private houses) are
not covered by this standard.
NOTE 1 In general, power stations comprise installations which are mainly built to convert some kind of primary
energy into electrical energy. Moreover, these power stations are connected to the medium or high voltage power
system directly or via a step-up transformer.
The object of this standard is to define immunity test requirements for equipment defined in
the scope in relation to continuous and transient, conducted and radiated disturbances,
including electrostatic discharges.
The immunity test requirements are given on a port-by-port basis, and selected according to
the location, with differentiated levels for equipment to be installed in power stations or
substations. In special cases, situations will arise where the level of electromagnetic
disturbances may exceed the levels specified in this standard; in these instances, special
mitigation measures should be adopted.
The immunity requirements are suitable for satisfying the particular needs related to the
functions and tasks of equipment and systems, for which reliable operation is required under
realistic electromagnetic conditions; in this respect, this standard establishes performance
criteria for different functional requirements.
This generic EMC immunity standard is applicable if no relevant dedicated product or productfamily
EMC immunity standard exists. According to IEC Guide 107, this generic standard
should be considered for the preparation or revision of any EMC standard referring to specific
products used in power stations and substations.Non-electronic high voltage and power equipment (primary system) are excluded from the
scope of this standard.
Emission requirements are not within the scope of this standard and are covered by relevant
product or product-family standards

Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Teil 6-5: Fachgrundnormen – Störfestigkeit von Betriebsmitteln, Geräten und Einrichtungen, die im Bereich von Kraftwerken und Schaltstationen verwendet werden

Compatibilité électromagnétique (CEM) - Partie 6-5: Normes génériques - Immunité pour les environnements de centrales électriques et de postes

L'IEC 61000-6-5:2015 spécifie les exigences en matière d'immunité CEM qui s'appliquent aux appareils électriques et électroniques destinés à être utilisés dans les centrales électriques et postes. Les exigences en matière d'immunité pour les phénomènes électromagnétiques avec des contributions spectrales dans la plage de fréquences comprise entre 0 Hz et 400 GHz sont couvertes. Cette édition annule et remplace la première édition de l'IEC TS 61000-6-5 parue en 2001. Cette édition constitue une révision technique.

Elektromagnetna združljivost (EMC) - 6-5. del: Osnovni standardi - Odpornost opreme, ki se uporablja v okoljih elektrarn in postaj

Ta del standarda IEC 61000 določa zahteve glede odpornosti proti elektromagnetnim motnjam, ki se uporabljajo za električne in elektronske naprave, namenjene za uporabo v elektrarnah in razdelilnih postajah, kot so opisane spodaj. Zajete so zahteve glede odpornosti za elektromagnetne pojave s spektralno porazdelitvijo v frekvenčnem razponu od 0 Hz do 400 GHz. Za frekvence ali pojave, za katere ni določenih zahtev, ni treba opraviti preskusov.
Ta mednarodni standard določa zahteve za preskušanje odpornosti za opremo, namenjeno za uporabo pri proizvodnji, prenosu in distribuciji elektrike, ter povezane telekomunikacijske sisteme. Elektromagnetna okolja, zajeta v tem standardu, obstajajo na lokacijah
• v elektrarnah in
• v visoko- in srednjenapetostnih razdelilnih postajah.
Ta standard zajema tudi naprave za proizvodnjo električne energije ali pretvorbo v električno energijo v industrijskih obratih, v kolikor jih na primarnem električnem priključku ni mogoče priključiti neposredno na nizkonapetostno omrežje, npr. kjer je izhodna napetost generatorja srednja ali visoka. Ta standard ne zajema elektroenergetskih naprav, ki neposredno zagotavljajo elektriko v nizkonapetostno omrežje (kot so fotonapetostne celice ali postaje za soproizvodnjo toplote in električne energije v zasebnih domovih).
OPOMBA 1: V splošnem elektrarne vključujejo naprave, katerih primarni namen je pretvorba neke vrste primarne energije v električno energijo. Poleg tega so te elektrarne neposredno ali prek avtotransformatorja povezane s srednje- ali visokonapetostnim električnim sistemom.
Cilj tega standarda je opredeliti zahteve glede preskusa odpornosti za opremo, ki je opredeljena za to področje uporabe, v zvezi z neprekinjenimi in začasnimi ter vodenimi in sevanimi motnjami elektromagnetnega sevanja, vključno z elektrostatičnimi razelektritvami. Zahteve glede preskusa odpornosti so podane na osnovi vsakega priključka posebej in izbrane v skladu z
lokacijo, pri čemer se v elektrarnah in razdelilnih postajah namestijo različne stopnje opreme. V posebnih primerih se pojavijo situacije, v katerih stopnja elektromagnetnih motenj presega ravni, navedene v tem standardu; v teh primerih je treba upoštevati posebne ukrepe za ublažitev.
Zahteve glede odpornosti so primerne za izpolnjevanje določenih potreb, povezanih s funkcijami in opravili opreme in sistemov, za katere je potrebno zanesljivo delovanje v realističnih elektromagnetnih pogojih; v zvezi s tem ta standard določa kriterije uspešnosti za različne funkcionalne zahteve.
Ta generični standard o odpornosti proti elektromagnetnim motnjam se uporablja, če ne obstaja ustrezen poseben standard o odpornosti proti elektromagnetnim motnjam za izdelek ali družino izdelkov. Glede na vodilo IEC Guide 107 je treba ta generični standard uporabljati pri pripravi ali reviziji vseh standardov o elektromagnetni združljivosti, ki se nanašajo na določene izdelke, uporabljene v elektrarnah ali razdelilnih postajah. Neelektronska visokonapetostna in električna oprema (primarni sistem) je izključena iz področja uporabe tega standarda. Zahteve glede oddajanja motenj ne spadajo v področje uporabe tega standarda in jih zajemajo ustrezni standardi za izdelek ali družino izdelkov.

General Information

Status
Published
Publication Date
13-Dec-2015
Current Stage
6060 - National Implementation/Publication (Adopted Project)
Start Date
02-Dec-2015
Due Date
06-Feb-2016
Completion Date
14-Dec-2015

Relations

Buy Standard

Standard
EN 61000-6-5:2016 - BARVE
English language
47 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

SLOVENSKI STANDARD
SIST EN 61000-6-5:2016
01-januar-2016
Elektromagnetna združljivost (EMC) - 6-5. del: Osnovni standardi - Odpornost
opreme, ki se uporablja v okoljih elektrarn in postaj
Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-5: Generic standards - Immunity for
equipment used in power station and substation environments
Compatibilité électromagnétique (CEM) - Partie 6-5: Normes génériques - Immunité pour
les environnements de centrales électriques et de postes
Ta slovenski standard je istoveten z: EN 61000-6-5:2015
ICS:
27.100 Elektrarne na splošno Power stations in general
33.100.20 Imunost Immunity
SIST EN 61000-6-5:2016 en
2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------

SIST EN 61000-6-5:2016

---------------------- Page: 2 ----------------------

SIST EN 61000-6-5:2016


EUROPEAN STANDARD EN 61000-6-5

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM
November 2015
ICS 33.100.20

English Version
Electromagnetic compatibility (EMC) -
Part 6-5: Generic standards - Immunity for equipment used in
power station and substation environment
(IEC 61000-6-5:2015)
Compatibilité électromagnétique (CEM) -  Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) -
Partie 6-5: Normes génériques - Immunité pour les Teil 6-5: Fachgrundnormen - Störfestigkeit von
équipements utilisés dans les environnements de centrales Betriebsmitteln, Geräten und Einrichtungen, die im Bereich
électriques et de postes von Kraftwerken und Schaltstationen verwendet werden
(IEC 61000-6-5:2015) (IEC 61000-6-5:2015)
This European Standard was approved by CENELEC on 2015-09-25. CENELEC members are bound to comply with the CEN/CENELEC
Internal Regulations which stipulate the conditions for giving this European Standard the status of a national standard without any alteration.
Up-to-date lists and bibliographical references concerning such national standards may be obtained on application to the CEN-CENELEC
Management Centre or to any CENELEC member.
This European Standard exists in three official versions (English, French, German). A version in any other language made by translation
under the responsibility of a CENELEC member into its own language and notified to the CEN-CENELEC Management Centre has the
same status as the official versions.
CENELEC members are the national electrotechnical committees of Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, the Czech Republic,
Denmark, Estonia, Finland, Former Yugoslav Republic of Macedonia, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia,
Lithuania, Luxembourg, Malta, the Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland,
Turkey and the United Kingdom.


European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung
CEN-CENELEC Management Centre: Avenue Marnix 17, B-1000 Brussels
© 2015 CENELEC All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CENELEC Members.
 Ref. No. EN 61000-6-5:2015 E

---------------------- Page: 3 ----------------------

SIST EN 61000-6-5:2016
EN 61000-6-5:2015
European foreword
The text of document 77/484/FDIS, future edition 1 of IEC 61000-6-5, prepared by IEC/TC 77
"Electromagnetic compatibility" was submitted to the IEC-CENELEC parallel vote and approved by
CENELEC as EN 61000-6-5:2015.
The following dates are fixed:
(dop) 2016-06-25
• latest date by which the document has to be implemented at
national level by publication of an identical national
standard or by endorsement
(dow) 2018-09-25
• latest date by which the national standards conflicting with
the document have to be withdrawn

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of
patent rights. CENELEC [and/or CEN] shall not be held responsible for identifying any or all such
patent rights.
This document has been prepared under a mandate given to CENELEC by the European Commission
and the European Free Trade Association, and supports essential requirements of EU Directive(s).
For the relationship with EU Directive(s) see informative Annex ZZ, which is an integral part of this
document.
Endorsement notice
The text of the International Standard IEC 61000-6-5:2015 was approved by CENELEC as a
European Standard without any modification.
In the official version, for Bibliography, the following notes have to be added for the standards indicated:
IEC 61000-2 NOTE Harmonized in EN 61000-2 series.
IEC 61000-6-4 NOTE Harmonized as EN 61000-6-4.
IEC 60255-1:2009 NOTE Harmonized as EN 60255-1:2010 (not modified).
IEC 60255-26:2013 NOTE Harmonized as EN 60255-26:2013 (not modified).
IEC 61439-1:2011 NOTE Harmonized as EN 61439-1:2011 (not modified).
IEC 62271-1:2007 NOTE Harmonized as EN 62271-1:2008 (not modified).
IEC 60870-2-1:1995 NOTE Harmonized as EN 60870-2-1:1996 (not modified).
IEC 61000-6-2:2005 NOTE Harmonized as EN 61000-6-2:2005 (not modified).
IEC 61326-1:2012 NOTE Harmonized as EN 61326-1:2013 (not modified).
IEC 61812-1:2011 NOTE Harmonized as EN 61812-1:2011 (not modified).
2

---------------------- Page: 4 ----------------------

SIST EN 61000-6-5:2016
EN 61000-6-5:2015
IEC 61000-4-1 NOTE Harmonized as EN 61000-4-1.
IEC 61000-4-12:2006 NOTE Harmonized as EN 61000-4-12:2006 (not modified).
IEC 61000-4-19:2014 NOTE Harmonized as EN 61000-4-19:2014 (not modified).
3

---------------------- Page: 5 ----------------------

SIST EN 61000-6-5:2016
EN 61000-6-5:2015
Annex ZA
(normative)

Normative references to international publications
with their corresponding European publications
The following documents, in whole or in part, are normatively referenced in this document and are
indispensable for its application. For dated references, only the edition cited applies. For undated
references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.
NOTE 1 When an International Publication has been modified by common modifications, indicated by (mod),
the relevant EN/HD applies.
NOTE 2 Up-to-date information on the latest versions of the European Standards listed in this annex is
available here: www.cenelec.eu.

Publication Year Title EN/HD Year
IEC 61000-4-2 - Electromagnetic compatibility (EMC) - EN 61000-4-2 2009
Part 4-2: Testing and measurement
techniques - Electrostatic discharge
immunity test
IEC 61000-4-3 - Electromagnetic compatibility (EMC) - EN 61000-4-3 2006
Part 4-3: Testing and measurement
+ A1 2008
techniques - Radiated, radio-frequency,
+ A2 2010
electromagnetic field immunity test
IEC 61000-4-4 - Electromagnetic compatibility (EMC) - EN 61000-4-4 2012
Part 4-4: Testing and measurement
techniques - Electrical fast transient/burst
immunity test
IEC 61000-4-5 - Electromagnetic compatibility (EMC) - EN 61000-4-5 2014
Part 4-5: Testing and measurement
techniques - Surge immunity test
IEC 61000-4-6 - Electromagnetic compatibility (EMC) - EN 61000-4-6 2014
Part 4-6: Testing and measurement
techniques - Immunity to conducted
disturbances, induced by radio-frequency
fields
IEC 61000-4-8 - Electromagnetic compatibility (EMC) - EN 61000-4-8 2010
Part 4-8: Testing and measurement
techniques - Power frequency magnetic
field immunity test
IEC 61000-4-11 - Electromagnetic compatibility (EMC) - EN 61000-4-11 2004
Part 4-11: Testing and measurement
techniques - Voltage dips, short
interruptions and voltage variations
immunity tests
4

---------------------- Page: 6 ----------------------

SIST EN 61000-6-5:2016
EN 61000-6-5:2015
Publication Year Title EN/HD Year
IEC 61000-4-16 - Electromagnetic compatibility (EMC) - EN 61000-4-16 1998
Part 4-16: Testing and measurement
+ A1 2004
techniques - Test for immunity to
+ A2 2011
conducted, common mode disturbances in
the frequency range 0 Hz to 150 kHz
IEC 61000-4-17 - Electromagnetic compatibility (EMC) - EN 61000-4-17 1999
Part 4-17: Testing and measurement
+ A1 2004
techniques - Ripple on d.c. input power
+ A2 2009
port immunity test
IEC 61000-4-18 - Electromagnetic compatibility (EMC) - EN 61000-4-18 2007
Part 4-18: Testing and measurement
+ corrigendum Sep. 2007
techniques - Damped oscillatory wave
+ A1 2010
immunity test
IEC 61000-4-29 - Electromagnetic compatibility (EMC) - EN 61000-4-29 2000
Part 4-29: Testing and measurement
techniques - Voltage dips, short
interruptions and voltage variations on d.c.
input power port immunity tests
IEC 61000-4-34 - Electromagnetic compatibility (EMC) - EN 61000-4-34 2007
Part 4-34: Testing and measurement
+ A1 2009
techniques - Voltage dips, short
interruptions and voltage variations
immunity tests for equipment with input
current more than 16 A per phase
IEC 61000-6-1 - Electromagnetic compatibility (EMC) - EN 61000-6-1 2007
Part 6-1: Generic standards - Immunity for
residential, commercial and light-industrial
environments
5

---------------------- Page: 7 ----------------------

SIST EN 61000-6-5:2016
EN 61000-6-5:2015
Annex ZZ
(informative)

Coverage of Essential Requirements of EU Directives
This European Standard has been prepared under a mandate given to CENELEC by the European
Commission and the European Free Trade Association and within its scope the standard covers
essential requirements as given in Annex I Article 1(b) of the EU Directive 2004/108/EC.
Compliance with this standard provides one means of conformity with the specified essential
requirements of the Directives concerned.
WARNING: Other requirements and other EU Directives may be applicable to the products falling
within the scope of this standard.
6

---------------------- Page: 8 ----------------------

SIST EN 61000-6-5:2016
IEC 61000-6-5

®


Edition 1.0 2015-08
INTERNATIONALSTANDARD
NORMEINTERNATIONALE
colour

inside


Electromagnetic compatibility (EMC) –

Part 6-5: Generic standards – Immunity for equipment used in power station and

substation environment
Compatibilité électromagnétique (CEM) –

Partie 6-5: Normes génériques – Immunité pour les équipements utilisés dans


les environnements de centrales électriques et de postes

INTERNATIONAL

ELECTROTECHNICAL

COMMISSION


COMMISSION

ELECTROTECHNIQUE


INTERNATIONALE
ICS 33.100.20 ISBN 978-2-8322-2859-3Warning! Make sure that you obtained this publication from an authorized distributor.

Attention! Veuillez vous assurer que vous avez obtenu cette publication via un distributeur agréé.

® Registered trademark of the International Electrotechnical Commission
Marque déposée de la Commission Electrotechnique Internationale

---------------------- Page: 9 ----------------------

SIST EN 61000-6-5:2016
– 2 – IEC 61000-6-5:2015 © IEC 2015
CONTENTS
FOREWORD . 4
INTRODUCTION . 6
1 Scope and object . 7
2 Normative references . 8
3 Terms, definitions and abbreviations . 9
3.1 Terms and definitions . 9
3.2 Abbreviations . 12
4 Electromagnetic environment . 12
5 Performance criteria . 16
6 Conditions during testing . 18
7 Product documentation . 19
8 Applicability . 19
9 Measurement uncertainty . 20
10 Immunity requirements . 20
10.1 General . 20
10.2 Immunity test requirements for equipment in power stations . 20
10.3 Immunity test requirements for equipment in substations . 24
Annex A (informative) Information on electromagnetic phenomena, typical sources and

causes . 29
Annex B (informative) Overview of the effect of the electromagnetic phenomena on
the functions of equipment and systems . 30
Annex C (informative) Guidelines for protected zones – Mitigation of radiated and
conducted disturbances . 34
C.1 General . 34
C.2 General approach . 34
C.3 Classification of protection zones . 35
C.3.1 General . 35
C.3.2 Zone 1 – Building shield . 36
C.3.3 Zone 2 – Room shield . 36
C.3.4 Zone 3 – Equipment shield . 37
C.3.5 Zone 4 – Additional protection . 37
C.4 Design principles for shielding . 37
C.5 Shielding effectiveness . 37
Annex D (informative) Guidance for the user of this standard . 39
Bibliography . 40


Figure 1 – Equipment ports . 10
Figure 2 – Example of the situation of a power station . 14
Figure 3 – Example of the situation of an air-insulated substation (AIS) . 15
Figure 4 – Example of the situation of a gas-insulated substation (GIS) . 16
Figure C.1 – Equipment ports . 34
Figure C.2 – Zones of protection of shielding and earthing systems . 36

---------------------- Page: 10 ----------------------

SIST EN 61000-6-5:2016
IEC 61000-6-5:2015 © IEC 2015 – 3 –
Table 1 – Characterization of the electromagnetic phenomena . 13
Table 2 – Suggested performance criteria for some representative functions . 18
Table 3 – Immunity requirements – Power station – Enclosure port . 21
Table 4 – Immunity specifications – Power station – Signal/control ports . 22
Table 5 – Immunity specifications – Power station – Low voltage a.c. input and output
power ports . 23
Table 6 – Immunity specifications – Power station – Low voltage d.c. input and output
power ports . 24
Table 7 – Immunity specifications – Substation – Enclosure port . 25
Table 8 – Immunity specifications – Substation – Signal/control ports . 26
Table 9 – Immunity specifications – Substation – Low voltage a.c. input and output
power ports . 27
Table 10 – Immunity specifications – Substation – Low voltage d.c. input and output
power ports . 28
Table A.1 – Electromagnetic phenomena – Sources and causes . 29
Table D.1 – Immunity tests and test levels to be considered in the future or for
particular product families . 39

---------------------- Page: 11 ----------------------

SIST EN 61000-6-5:2016
– 4 – IEC 61000-6-5:2015 © IEC 2015
INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
____________

ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY (EMC) –

Part 6-5: Generic standards – Immunity for equipment used
in power station and substation environment

FOREWORD
1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote
international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To
this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications,
Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as “IEC
Publication(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested
in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-
governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely
with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by
agreement between the two organizations.
2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international
consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all
interested IEC National Committees.
3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National
Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC
Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any
misinterpretation by any end user.
4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications
transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence
between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in
the latter.
5) IEC itself does not provide any attestation of conformity. Independent certification bodies provide conformity
assessment services and, in some areas, access to IEC marks of conformity. IEC is not responsible for any
services carried out by independent certification bodies.
6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.
7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and
members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or
other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and
expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC
Publications.
8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is
indispensable for the correct application of this publication.
9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of
patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.
International Standard IEC 61000-6-5 has been prepared by committee 77: Electromagnetic
compatibility (EMC).
This first edition cancels and replaces the first edition of IEC TS 61000-6-5 published in 2001.
This edition constitutes a technical revision.
This edition includes the following significant technical changes with respect to the previous
edition:
a) the scope is extended in order to cover also power generating systems in industrial
facilities;
b) the locations under consideration, i.e. power stations and substations are described in
more detail;
c) performance criteria and the EUT functions they apply to are reviewed;

---------------------- Page: 12 ----------------------

SIST EN 61000-6-5:2016
IEC 61000-6-5:2015 © IEC 2015 – 5 –
d) immunity requirements are reviewed and more specifically related to the relevant
locations;
e) informative annexes for guidance and on protected zones are added.
The text of this standard is based on the following documents:
FDIS Report on voting
77/484/FDIS 77/500/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.
This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.
A list of all parts in the IEC 61000 series, published under the general title Electromagnetic
compatibility (EMC), can be found on the IEC website.
The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until
the stability date indicated on the IEC web site under "http://webstore.iec.ch" in the data
related to the specific publication. At this date, the publication will be
• reconfirmed,
• withdrawn,
• replaced by a revised edition, or
• amended.

IMPORTANT – The 'colour inside' logo on the cover page of this publication indicates
that it contains colours which are considered to be useful for the correct
understanding of its contents. Users should therefore print this document using a
colour printer.

---------------------- Page: 13 ----------------------

SIST EN 61000-6-5:2016
– 6 – IEC 61000-6-5:2015 © IEC 2015
INTRODUCTION
IEC 61000 series is published in separate parts, according to the following structure:
Part 1: General
General considerations (introduction, fundamental principles)
Definitions, terminology
Part 2: Environment
Description of the environment
Classification of the environment
Compatibility levels
Part 3: Limits
Emission limits
Immunity limits (in so far as they do not fall under the responsibility of the product
committees)
Part 4: Testing and measurement techniques
Measurement techniques
Testing techniques
Part 5: Installation and mitigation guidelines
Installation guidelines
Mitigation methods and devices
Part 6: Generic standards
Part 9: Miscellaneous
Each part is further subdivided into sections which are to be published either as International
Standards or as technical specifications or technical reports, some of which have already
been published as sections. Others will be published with the part number followed by a dash
and a second number identifying the subdivision (example: IEC 61000-6-1).
This International Standard deals with the electromagnetic compatibility (EMC) of equipment
used in the generation, transmission and distribution of electricity and related
telecommunication systems.
Several EMC product standards have been published by technical committees dealing with
different application areas in the generation, transmission and distribution of electricity and
related telecommunication systems, for example:
• fixed power supply installations and apparatus for railway applications (TC 9),
• switchgear and controlgear (TC 17),
• instrument transformers (TC 38),
• nuclear instrumentation (TC 45),
• power systems management and associated information exchange (TC 57),
• industrial-process measurement and control – system aspects (SC 65A),
• measuring relays and protection equipment (TC 95), etc.
The requirements specified in these product standards consider product-specific aspects only.
It is the task of this generic standard IEC 61000-6-5 to specify a set of essential requirements,
test procedures and generalized performance criteria applicable to such products or systems
operating in this electromagnetic environment.

---------------------- Page: 14 ----------------------

SIST EN 61000-6-5:2016
IEC 61000-6-5:2015 © IEC 2015 – 7 –
ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY (EMC) –

Part 6-5: Generic standards – Immunity for equipment used
in power station and substation environment1 Scope and object
This part of IEC 61000 specifies EMC immunity requirements which apply to electrical and
electronic equipment intended for use in power stations and substations, as described below.
Immunity requirements for electromagnetic phenomena with spectral contributions in the
frequency range 0 Hz to 400 GHz are covered. No tests need to be performed at frequencies
or for phenomena where no requirements are specified.
This international standard sets immunity test requirements for equipment intended for use in
the generation, transmission and distribution of electricity and related telecommunication
systems. The electromagnetic environments encompassed by this standard are those which
exist at locations
• in power stations, and
• in high and medium voltage substations.
Installations to generate or convert into electrical power inside industrial facilities are also
covered by this standard as long as they, at their primary electrical connection, cannot be
directly connected to the LV power network, e.g. where the generator output voltage is
medium voltage or higher. Power installations that directly provide power into the low voltage
network (such as photovoltaic cells or combined heat power systems in private houses) are
not covered by this standard.
NOTE 1 In general, power stations comprise installations which are mainly built to convert some kind of primary
energy into electrical energy. Moreover, these power stations are connected to the medium or high voltage power
system directly or via a step-up transformer.
The object of this standard is to define immunity test requirements for equipment defined in
the scope in relation to continuous and transient, conducted and radiated disturbances,
including electrostatic discharges.
The immunity test requirements are given on a port-by-port basis, and selected according to
the location, with differentiated levels for equipment to be installed in power stations or
substations. In special cases, situations will arise where the level of electromagnetic
disturbances may exceed the levels specified in this standard; in these instances, special
mitigation measures should be adopted.
The immunity requirements are suitable for satisfying the particular needs related to the
functions and tasks of equipment and systems, for which reliable operation is required under
realistic electromagnetic conditions; in this respect, this standard establishes performance
criteria for different functional requirements.
This generic EMC immunity standard is applicable if no relevant dedicated product or product-
family EMC immunity standard exists. According to IEC Guide 107, this generic standard
should be considered for the preparation or revision of any EMC standard referring to specific
products used in power stations and substations.
NOTE 2 Product standards covering EMC aspects for equipment to be used in power stations or substations are
for example IEC 62271-1 (switchgear and controlgear), IEC 60255-26 (measuring relays and protection equipment)
or IEC 62236-5 (fixed power supply installations and apparatus for railway applications).

---------------------- Page: 15 ----------------------

SIST EN 61000-6-5:2016
– 8 – IEC 61000-6-5:2015 © IEC 2015
Non-electronic high voltage and power equipment (primary system) are excluded from the
scope of this standard.
Emission requirements are not within the scope of this standard and are covered by relevant
product or product-family standards.
NOTE 3 Where no dedicated product or product family standard covering emission requirements exists, the
generic standard IEC 61000-6-4 applies.
2 Normative references
The following documents, in whole or in part, are
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.