Railway applications - Electromagnetic compatibility - Part 5: Emission and immunity of fixed power supply installations and apparatus

This European Standard applies to emission and immunity aspects of EMC for electrical and electronic apparatus and systems intended for use in railway fixed installations for power supply. This includes the power feed to the apparatus, the apparatus itself with its protective control circuits, trackside items such as switching stations, power autotransformers, booster transformers, substation power switchgear and power switchgear to other longitudinal and local supplies.
Filters operating at railway system voltage (for example, for harmonic suppression or power factor correction) are not included in this standard since each site has special requirements. Filters would normally have separate enclosures with separate rules for access. If electromagnetic limits are required, these will appear in the specification for the equipment.
If a port is intended to transmit or receive for the purpose of radio communication (intentional radiators, e.g. transponder systems), then the radiated emission requirement in this standard are not intended to be applicable to the intentional transmission from a radio-transmitter as defined by the ITU.
The frequency range considered is from DC to 400 GHz. No measurements need to be performed at frequencies where no requirement is specified.
Emission and immunity limits are given for items of apparatus which are situated:
a) within the boundary of a substation which delivers electric power to a railway;
b) beside the track for the purpose of controlling or regulating the railway power supply, including power factor correction;
c) along the track for the purpose of supplying electrical power to the railway other than by means of the conductors used for contact current collection, and associated return conductors. Included are high voltage feeder systems within the boundary of the railway which supply substations at which the voltage is reduced to the railway system voltage;
d) beside the track for controlling or regulating electric power supplies to ancillary railway uses. This category includes power supplies to marshalling yards, maintenance depots and stations;
e) various other non-traction power supplies from railway sources which are shared with railway traction.
The immunity levels given in this standard apply for:
- vital equipment such as protection devices;
- equipment having connections to the traction power conductors;
- apparatus inside the 3 m zone;
- ports of apparatus inside the 10 m zone with connection inside the 3 m zone;
- ports of apparatus inside the 10 m zone with cable length > 30 m.
Apparatus and systems which are in an environment which can be described as residential, commercial or light industry, even when placed within the physical boundary of the railway substation, shall comply with EN 61000-6-1:2007 for immunity and EN 61000-6-3:2007 for emission requirements.
Excluded from the immunity requirements of this standard is power supply apparatus which is intrinsically immune to the tests defined in Tables 1 to 6.
NOTE An example is an 18 MVA 230 kV to 25 kV power supply transformer.
These specific provisions are to be used in conjunction with the general provisions in EN 50121-1.
This part of the standard covers requirements for both apparatus and fixed installations. The sections for fixed installations are not relevant for CE marking.

Bahnanwendungen - Elektromagnetische Verträglichkeit - Teil 5: Störaussendungen und Störfestigkeit von ortsfesten Anlagen und Einrichtungen der Bahnenergieversorgung

Applications ferroviaires - Compatibilité électromagnétique - Partie 5 : Emission et immunité des installations fixes d'alimentation de puissance et des équipements associés

Železniške naprave - Elektromagnetna združljivost - 5. del: Sevanje in odpornost stabilnih močnostnih napajalnih inštalacij in naprav - Dopolnilo A1

Ta evropski standard se uporablja za vidike glede sevanja in odpornosti elektromagnetne združljivosti za električne in elektronske naprave ter sisteme, namenjene za uporabo v železniških stabilnih napravah električne vleke za napajanje. To vključuje napajanje naprave, samo napravo z zaščitnim krmiljenjem, elemente ob progi, kot so stikalne postaje, energetski avtotransformatorji, ojačevalni transformatorji, močnostne stikalne naprave transformatorskih postaj in močnostne stikalne naprave za druga vzdolžna in lokalna napajanja.
Filtri, ki delujejo pri napetosti železniškega sistema (na primer za harmonično dušenje ali korekcijo faktorja moči), niso vključeni v ta standard, ker ima vsako mesto uporabe posebne zahteve. Filtri imajo običajno ločena ohišja z ločenimi pravili za dostop. Če so zahtevane mejne vrednosti elektromagnetnosti, so prikazane v specifikaciji opreme.
Če so vrata namenjena oddajanju ali sprejemanju za radijsko komunikacijo (namenski radiatorji, npr. sistemi transponderjev), se zahteva glede sevanja v tem standardu ne uporablja za namensko oddajanje radijskega oddajnika, kot je opredeljeno v ITU.
Obravnavan frekvenčni razpon je od DC do 400 GHz. Za frekvence, za katere ni določenih zahtev, ni treba opraviti meritev.
Mejne vrednosti sevanja in odpornosti so podane za elemente naprave, ki se nahajajo:
a)   na ozemlju transformatorske postaje, ki zagotavlja električno napajanje za železnico;
b)   ob progi za namene nadzora in uravnavanja napajanja železniške proge, vključno s korekcijo faktorja moči;
c)   vzdolž proge za namene oskrbe železnice z električno energijo, ki ne poteka prek vodov, ki se uporabljajo za kontaktne tokovne odjemnike, in povezanih povratnih vodov. Vključeni so visokonapetostni napajalni sistemi na ozemlju železnice, ki oskrbujejo transformatorske postaje, kjer se napetost zmanjša na napetost železniškega sistema;
d)    ob progi za nadzor ali uravnavanje električnega napajanja pomožnih železniških objektov. Ta kategorija vključuje napajanje ranžirnih postaj, vzdrževalnih prostorov in postaj;
e)    različna druga nevlečna napajanja iz železniških virov, ki so v skupni rabi z železniško vleko.
Ravni odpornosti, podane v tem standardu, veljajo za:
-   ključno opremo, kot so zaščitne naprave;
-   opremo, povezano z vlečnimi napajalnimi vodniki;
-   naprave znotraj območja 3 m;
-   vrata naprav znotraj območja 10 m s povezavo znotraj območja 3 m;
-   vrata naprav znotraj območja 10 m z dolžino kabla > 30 m.
Naprave in sistemi v okolju, ki ga lahko opišemo kot stanovanjskega, komercialnega ali manj zahtevno industrijskega, tudi če se nahajajo znotraj fizičnega ozemlja železniške transformatorske postaje, morajo biti skladni s standardom EN 61000 6 1:2007 za odpornost in standardom EN 61000 6 3:2007 za zahteve glede sevanja.
Iz zahtev tega standarda glede odpornosti so izključene napajalne naprave, ki so same po sebi odporne na preskuse, določene v preglednicah 1–6.
OPOMBA:   Primer je napajalni transformator 18 MVA iz 230 kV v 25 kV.
Te posebne določbe je treba uporabljati v povezavi s splošnimi določbami standarda EN 50121 1.
Ta del standarda zajema zahteve za naprave in stabilne naprave električne vleke. Razdelki za stabilne naprave električne vleke niso ustrezni za oznake CE.

General Information

Status
Published
Publication Date
18-Nov-2019
Current Stage
6060 - National Implementation/Publication (Adopted Project)
Start Date
12-Jul-2019
Due Date
16-Sep-2019
Completion Date
19-Nov-2019

RELATIONS

Buy Standard

Amendment
SIST EN 50121-5:2017/A1:2020
English language
3 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview

e-Library read for
1 day

Standards Content (sample)

SLOVENSKI STANDARD
SIST EN 50121-5:2017/A1:2020
01-januar-2020
Železniške naprave - Elektromagnetna združljivost - 5. del: Sevanje in odpornost
stabilnih močnostnih napajalnih inštalacij in naprav - Dopolnilo A1

Railway applications - Electromagnetic compatibility - Part 5: Emission and immunity of

fixed power supply installations and apparatus

Bahnanwendungen - Elektromagnetische Verträglichkeit - Teil 5: Störaussendungen und

Störfestigkeit von ortsfesten Anlagen und Einrichtungen der Bahnenergieversorgung

Applications ferroviaires - Compatibilité électromagnétique - Partie 5 : Emission et

immunité des installations fixes d'alimentation de puissance et des équipements
associés
Ta slovenski standard je istoveten z: EN 50121-5:2017/A1:2019
ICS:
33.100.01 Elektromagnetna združljivost Electromagnetic compatibility
na splošno in general
45.020 Železniška tehnika na Railway engineering in
splošno general
SIST EN 50121-5:2017/A1:2020 en

2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------
SIST EN 50121-5:2017/A1:2020
---------------------- Page: 2 ----------------------
SIST EN 50121-5:2017/A1:2020
EUROPEAN STANDARD
EN 50121-5:2017/A1
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
April 2019
ICS 29.280; 33.100.01; 45.020
English Version
Railway applications - Electromagnetic compatibility - Part 5:
Emission and immunity of fixed power supply installations and
apparatus

Applications ferroviaires - Compatibilité électromagnétique - Bahnanwendungen - Elektromagnetische Verträglichkeit -

Partie 5 : Emission et immunité des installations fixes Teil 5: Störaussendungen und Störfestigkeit von ortsfesten

d'alimentation de puissance et des équipements associés Anlagen und Einrichtungen der Bahnenergieversorgung

This amendment A1 modifies the European Standard EN 50121-5:2017; it was approved by CENELEC on 2018-10-30. CENELEC

members are bound to comply with the CEN/CENELEC Internal Regulations which stipulate the conditions for giving this amendment the

status of a national standard without any alteration.

Up-to-date lists and bibliographical references concerning such national standards may be obtained on application to the CEN-CENELEC

Management Centre or to any CENELEC member.

This amendment exists in three official versions (English, French, German). A version in any other language made by translation under the

responsibility of a CENELEC member into its own language and notified to the CEN-CENELEC Management Centre has the same status as

the official versions.

CENELEC members are the national electrotechnical committees of Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, the Czech Republic,

Denmark, Estonia, Finland, Former Yugoslav Republic of Macedonia, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia,

Lithuania, Luxembourg, Malta, the Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden,

Switzerland, Turkey and the United Kingdom.
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung
CEN-CENELEC Management Centre: Rue de la Science 23, B-1040 Brussels
© 2019 CENELEC All rights of exploitation in any form and b
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.