Dopolnilni signali glavnih signalov in predsignalov – Kazalo in predkazalo za uvoz in hitrost ter tirna kazala – Oblika in osnovne dimenzije (panožna oznaka TS-Z a3.008)

Ta specifikacija določa obliko in osnovne dimenzije dopolnilnih signalov, ki so hitrostna kazala, hitrostna predkazala, kazalo za uvoz do mejnega tirnega signala, predkazalo za uvoz do mejnega tirnega signala, kazalo za uvoz na tir, na katerem ni zagotovljena prepeljevalna pot, smerna kazala, smerna predkazala in tirna kazala.
Ti signali so dopolnilni signali glavnih signalov ter dopolnjujejo pomen glavnih signalov in predsignalov, signalizirajo ali predsignalizirajo hitrost vožnje vlaka, vožnjo do mejnega tirnega signala, uvoz na tir brez prepeljevalne poti, smer vožnje in tir.

General Information

Status
Published
Publication Date
09-Mar-2011
Current Stage
7160 - Izvirni SIST - Izdaja (Local Project)
Start Date
09-Mar-2011
Due Date
14-Mar-2011
Completion Date
10-Mar-2011
Ref Project

Buy Standard

Technical specification
SIST-TS 1075:2011
Slovenian language
9 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview

e-Library read for
1 day

Standards Content (sample)

SLOVENSKA SIST-TS 1075
TEHNIČNA
april 2011
SPECIFIKACIJA
Dopolnilni signali glavnih signalov in predsignalov – Kazalo in predkazalo
za uvoz in hitrost ter tirna kazala – Oblika in osnovne dimenzije (panožna
oznaka TS-Z a3.008)
Referenčna oznaka
ICS 03.220.30, 93.100 SIST-TS 1075:2011 (sl)
Nadaljevanje na straneh od 2 do 10

© 2011-04. Tehnično specifikacijo je založil in izdal Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------
SIST-TS 1075 : 2011
NACIONALNI UVOD

Tehnična specifikacija SIST-TS 1075 (sl), Dopolnilni signali glavnih signalov in predsignalov – Kazalo

in predkazalo za uvoz in hitrost ter tirna kazala – Oblika in osnovne dimenzije (panožna oznaka TS-Z

a3.008), 2011, ima status slovenske tehnične specifikacije.
NACIONALNI PREDGOVOR

Avtor dokumenta je Ministrstvo RS za promet, izdajatelj pa Slovenski inštitut za standardizacijo.

Odločitev za izdajo tega dokumenta je dne 17. marca 2011 sprejel Strokovni svet SIST za splošno

področje.
ZVEZE S STANDARDI

S privzemom te tehnične specifikacije veljajo za omenjeni namen referenčnih standardov vsi

standardi, navedeni v izvirniku, razen tistih, ki so že sprejeti v nacionalno standardizacijo:

SIST-TS 1070 Dvolučni, trilučni in štirilučni glavni signali – Oblika in osnovne dimenzije

SIST-TS 1098 Svetlobni signali – Tehnični pogoji za vgradnjo
SIST-TS 1099 Označevanje signalnih znakov in oznak prometne signalizacije ter
telekomunikacijske opreme ob železniški progi
SIST-TS 1100 Vroče pocinkanje – Korozijska zaščita železnih in jeklenih delov
signalnovarnostne in telekomunikacijske opreme ob železniški progi
OPOMBA

– Nacionalni uvod in nacionalni predgovor nista sestavni del tehnične specifikacije.

---------------------- Page: 2 ----------------------
SIST-TS 1075 : 2011
VSEBINA Stran

1 Predmet in področje uporabe ...............................................................................................................4

2 Izrazi in definicije ..................................................................................................................................4

3 Zveza z drugimi referenčnimi dokumenti..............................................................................................4

4 Videz signalov ......................................................................................................................................5

5 Mesto vgradnje.....................................................................................................................................7

6 Način vgradnje......................................................................................................................................8

7 Oblika in osnovne dimenzije.................................................................................................................8

8 Material in izdelava...............................................................................................................................9

9 Označevanje.......................................................................................................................................10

---------------------- Page: 3 ----------------------
SIST-TS 1075 : 2011
1 Predmet in področje uporabe

Ta specifikacija določa obliko in osnovne dimenzije dopolnilnih signalov, ki so hitrostna kazala,

hitrostna predkazala, kazalo za uvoz do mejnega tirnega signala, predkazalo za uvoz do mejnega

tirnega signala, kazalo za uvoz na tir, na katerem ni zagotovljena prepeljevalna pot, smerna kazala,

smerna predkazala in tirna kazala.

Ti signali so dopolnilni signali glavnih signalov ter dopolnjujejo pomen glavnih signalov in

predsignalov, signalizirajo ali predsignalizirajo hitrost vožnje vlaka, vožnjo do mejnega tirnega signala,

uvoz na tir brez prepeljevalne poti, smer vožnje in tir.
2 Izrazi in definicije

Izrazi in definicije, ki se nanašajo na to specifikacijo, so podrobneje opredeljeni v Signalnem

pravilniku.

Pod vzdrževalne aktivnosti se razumejo aktivnosti nabave in zamenjave dotrajanih ali poškodovanih

delov ter predpisani vzdrževalni posegi na obstoječi opremi železniške infrastrukture.

Pod nove vgradnje (investicija, modernizacija) so vključene vse aktivnosti, ki ne spadajo v področje

vzdrževalnih aktivnosti.
GRT – zgornji rob tirnice.
3 Zveza z drugimi referenčnimi dokumenti
– Signalni pravilnik (Uradni list RS, št. 123/2007)

– (300) Pravilnik o pogojih za projektiranje, gradnjo in vzdrževanje zgornjega ustroja železniških

prog (Uradni list RS, št. 14/2003)

– SIST-TS 1070 (TS-Z a3.001), Dvolučni, trilučni in štirilučni glavni signali – Oblika in osnovne

dimenzije
– SIST-TS 1098 (TS-Z a3.032), Svetlobni signali – Tehnični pogoji za vgradnjo

– SIST-TS 1099 (TS-Z a3.033), Označevanje signalnih znakov in oznak prometne signalizacije ter

telekomunikacijske opreme ob železniški progi

– SIST-TS 1100 (TS-Z a3.034), Vroče pocinkanje – Korozijska zaščita železnih in jeklenih delov

signalnovarnostne in telekomunikacijske opreme ob železniški progi
---------------------- Page: 4 ----------------------
SIST-TS 1075 : 2011
4 Videz signalov
4.1 Hitrostna kazala

Hitrostna kazala na glavnih signalih na prometnem mestu signalizirajo omejeno hitrost.

Signalni znak hitrostnega kazala je z več belimi razpršilnimi stekli napisana številka na črni podlagi.

Številka, pomnožena z 10, pomeni dovoljeno omejeno hitrost
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.