Compressed natural gas vehicle operations

1.1 This Standard gives recommendations for the operation of vehicles fuelled with natural gas and operating at a fuel system pressure not exceeding 20MPa (200 bar) at 15°C. 1.2 This standard may be applied to higher system pressures, but due regard should then be given to safety aspects such as, ventilation rates, hazardous area requirements and other aspects associated with those higher pressures.

Umgang mit erdgasbetriebenen Fahrzeugen

1.1 Diese Norm beinhaltet Empfehlungen für den Umgang mit erdgasbetriebenen Fahrzeugen, die mit einem maximalen Systemdruck von nicht mehr als 20 MPa (200 bar bei 15°C betrieben werden. 1.2 Diese Norm darf auch für höhere Systemdrücke angewendet werden. Hierbei sollten jedoch weitergehende Sicherheitsaspekte wie z.B. Luftwechsel, Anforderungen an Sicherheitßonen und andere mit diesen höheren Drücken zusammenhängende Gesichtspunkte berücksichtigt werden.

Exploitation de véhicules fonctionnant au gaz naturel comprimé

1.1 La présente norme a pour objet de fournir des recommandations pour l'exploitation de véhicules utilisant du gaz naturel comme carburant et opérant avec un système sous pression n'excédant pas 20 Mpa (200 bars) à 15°C. 1.2 La présente norme peut s'appliquer à des systèmes ayant des pressions plus élevées, mais pour cela, il convient qu'une grande attention soit portée aux aspects concernant la sécurité tels que le taux de ventilation, les conditions à respecter pour leszones dangereuses, et les autres aspects liés à ces pressions plus élevées.

Navodila za uporabo vozil na stisnjeni zemeljski plin

1.1 Ta standard vsebuje priporočila za uporabo vozil na stisnjeni zemeljski plin, ki delujejo z največjim tlakom zemeljskega plina v rezervoarjih 20 MPa (200 bar) pri 15 oC.
1.2 Ta standard lahko velja tudi za delovanje pri večjih tlakih, vendar naj se v tem primeru upoštevajo tudi varnostni vidiki, kot so ustrezno prezračevanje, zahteve za varnostna območja in drugi vidiki,
povezani z delovanjem pri večjih tlakih.
1.3 Standard velja tudi za vozila, skladna z ISO/DIS 15501-1:2000 in ISO/DIS 15501-2:2000, ter za polnilnice, skladne z zahtevami prEN 13638:1999.
1.4 Standard ne zajema vidikov za uporabo vozil na utekočinjeni zemeljski plin (LNG).

General Information

Status
Withdrawn
Publication Date
17-Oct-2000
Current Stage
9960 - Withdrawal effective - Withdrawal
Completion Date
24-Feb-2021

RELATIONS

Buy Standard

Standard
EN 13423:2001
English language
9 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview

e-Library read for
1 day
Standard – translation
EN 13423:2001 - za tisk (junij 2013)
Slovenian language
9 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview

e-Library read for
1 day

Standards Content (sample)

2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.Navodila za uporabo vozil na stisnjeni zemeljski plinUmgang mit erdgasbetriebenen FahrzeugenExploitation de véhicules fonctionnant au gaz naturel compriméCompressed natural gas vehicle operations75.200Petroleum products and natural gas handling equipment75.060Zemeljski plinNatur

...

SLOVENSKI SIST EN 13423
STANDARD
junij 2001
Navodila za uporabo vozil na stisnjeni zemeljski plin
Compressed natural gas vehicle operations
Exploitation de véhicules fonctionnant au gaz naturel comprimé
Umgang mit erdgasbetriebenen Fahrzeugen
Referenčna oznaka
ICS 43.060.40; 75.060;75.200 SIST EN 13423:2001 (sl)
Nadaljevanje na straneh II in od 1 do 8

© 2013-06 Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------
SIST EN 13423 : 2001
NACIONALNI UVOD

Standard SIST EN 13423 (sl), Navodila za uporabo vozil na stisnjeni zemeljski plin, 2001, ima status

slovenskega standarda in je istoveten evropskemu standardu EN 13423 (en), Compressed natural

gas vehicle operations, 2000.
NACIONALNI PREDGOVOR

Evropski standard EN 13423:2000 je pripravil tehnični odbor Evropskega komiteja za standardizacijo

CEN/TC 326 Oskrba s plinom za vozila na zemeljski plin (NVG – Natural Gas Vehicles), katerega

sekretariat vodi DIN.

Slovenski standard SIST EN 13423:2001 (sl) je prevod evropskega standarda EN 13423:2000. V

primeru spora glede besedila slovenskega prevoda v tem standardu je odločilen izvirni evropski

standard v angleškem jeziku. Slovensko izdajo standarda je pripravil tehnični odbor SIST/TC DPL

Oskrba s plinom.

Odločitev za privzem tega standarda je dne 18. januarja 2001 sprejel SIST/TC STC Splošni tehnični

odbor.
ZVEZA S STANDARDI

S privzemom tega evropskega standarda veljajo za omejeni namen referenčnih standardov vsi

standardi, navedeni v izvirniku, razen standardov, ki so že sprejeti v nacionalno standardizacijo:

SIST EN ISO 11439:2002 Plinske jeklenke – Visokotlačne jeklenke za zemeljski plin za pogon

motornih vozil, vgrajene na vozilo (ISO 11439:2000)
OSNOVA ZA IZDAJO STANDARDA
– privzem evropskega standarda EN 13423:2000
OPOMBE

– Povsod, kjer se v besedilu standarda uporablja izraz “evropski standard”, v SIST EN 13423:2001,

Navodila za uporabo vozil na stisnjeni zemeljski plin, to pomeni “slovenski standard”.

– Nacionalni uvod in nacionalni predgovor nista sestavni del evropskega standarda.

– Ta nacionalni dokument je istoveten EN 13423:2000 in je objavljen z dovoljenjem

CEN
Centralni sekretariat
Rue de Stassart, 36
B-1050 Brussels

This national document is identical with EN 13423:2000 and is published with the permission of

CEN
Central Secretariat
Rue de Stassart, 36
B-1050 Brussels
---------------------- Page: 2 ----------------------
EVROPSKI STANDARD EN 13423
EUROPEAN STANDARD
EUROPÄISCHE NORM
NORME EUROPÉENNE oktober 2000
ICS: 43.020; 43.180; 75.200
Slovenska izdaja
Navodila za uporabo vozil na stisnjeni zemeljski plin

Compressed natural gas Exploitation de véhicules fonctionnant Umgang mit erdgasbetriebenen

vehicle operations au gaz naturel comprimé Fahrzeugen
Ta evropski standard je CEN sprejel 15. septembra 2000.

Člani CEN morajo izpolnjevati notranje predpise CEN/CENELEC, ki določajo pogoje, pod katerimi

dobi ta standard status nacionalnega standarda brez kakršnihkoli sprememb. Najnovejši seznami teh

nacionalnih standardov in njihovi bibliografski podatki se na zahtevo lahko dobijo pri Centralnem

sekretariatu CEN ali kateremkoli članu CEN.

Ta evropski standard obstaja v treh uradnih izdajah (angleški, francoski in nemški). Izdaje v drugih

jezikih, ki jih člani CEN na lastno odgovornost prevedejo in izdajo ter prijavijo pri Centralnem

sekretariatu CEN, veljajo kot uradne izdaje.

Člani CEN so nacionalni organi za standarde Avstrije, Belgije, Češke republike, Danske, Finske,

Francije, Grčije, Islandije, Irske, Italije, Luksemburga, Nemčije, Nizozemske, Norveške, Portugalske,

Španije, Švedske, Švice in Združenega kraljestva.
CEN
Evropski komite za standardizacijo
European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation
Europäisches Komitee für Normung
Centralni sekretariat: rue de Strassart, 36 B-1050 Bruselj

© 2000 CEN Lastnice avtorskih pravic so vse države članice CEN. Ref. oznaka EN 13423:2000 E

---------------------- Page: 3 ----------------------
SIST EN 13423 : 2001
VSEBINA Stran

Predgovor ...................................................................................................................................................3

Uvod ...........................................................................................................................................................4

1 Področje uporabe ...................................................................................................................................5

2 Zveze s standardi ...................................................................................................................................5

3 Izrazi in definicije ....................................................................................................................................5

4 Priporočila za voznike vozil na zemeljski plin.........................................................................................6

5 Avtomehanične delavnice ......................................................................................................................7

---------------------- Page: 4 ----------------------
SIST EN 13423 : 2001
Predgovor

Ta evropski standard je pripravil tehnični odbor CEN/TC 326 Oskrba s plinom za vozila na zemeljski

plin (NVG – Natural Gas Vehicles), katerega sekretariat vodi DIN.

Ta evropski standard mora dobiti status nacionalnega standarda bodisi z objavo istovetnega besedila

ali z razglasitvijo najpozneje aprila 2001, nasprotujoče nacionalne standarde pa je treba razveljaviti

najpozneje aprila 2001.

V skladu z notranjimi predpisi CEN/CENELEC so dolžne ta evropski standard privzeti nacionalne

organizacije za standarde naslednjih držav: Avstrije, Belgije, Češke republike, Danske, Finske,

Francije, Grčije, Islandije, Irske, Italije, Luksemburga, Nemčije, Nizozemske, Norveške, Portugalske,

Španije, Švedske, Švice in Združenega kraljestva.
---------------------- Page: 5 ----------------------
SIST EN 13423 : 2001
Uvod

Ta standard vsebuje navodila za uporabo vozil na stisnjeni zemeljski plin in daje priporočila dobre

prakse uporabnikom teh vozil, pri parkiranju, v polnilnicah in avtomehaničnih delavnicah, ne glede na

to, ali se izvajajo kakršnikoli posegi oziroma dela na teh vozilih.
Ta standard se v glavnem nanaša na:
• lastnike, upravljavce in uporabnike parkirnih hiš oziroma prostorov,
• prodajalce, lastnike in voznike vozil na stisnjeni zemeljski plin,
• osebje v avtomehanični delavnici.
---------------------- Page: 6 ----------------------
SIST EN 13423 : 2001
1 Področje uporabe

1.1 Ta standard vsebuje priporočila za uporabo vozil na stisnjeni zemeljski plin, ki delujejo z

največjim tlakom zemeljskega plina v rezervoarjih 20 MPa (200 bar) pri 15 C.

1.2 Ta standard lahko velja tudi za delovanje pri večjih tlakih, vendar naj se v tem primeru upoštevajo

tudi varnostni vidiki, kot so ustrezno prezračevanje, zahteve za varnostna območja in drugi vidiki,

povezani z delovanjem pri večjih tlakih.

1.3 Standard velja tudi za vozila, skladna z ISO/DIS 15501-1:2000 in ISO/DIS 15501-2:2000, ter za

polnilnice, skladne z zahtevami prEN 13638:1999.

1.4 Standard ne zajema vidikov za uporabo vozil na utekočinjeni zemeljski plin (LNG).

2 Zveze s standardi

Ta evropski standard vsebuje z datiranim ali nedatiranim sklicevanjem določila iz drugih publikacij. Ta

sklicevanja so navedena na ustreznih mestih v besedilu, publikacije pa so naštete spodaj. Pri datiranih

sklicevanjih se pri uporabi tega evropskega standarda upoštevajo poznejša dopolnila ali spremembe

katerekoli od teh publikacij, če so z dopolnilom ali spremembo tudi vključene vanj. Pri nedatiranih

sklicevanjih pa se uporablja zadnja izdaja publikacije, na katero se sklicuje (vključno z dopolnili).

prEN 13638:1999 Polnilnice za vozila na zemeljski plin (NGV)

ISO/FDIS 11439:2000 Plinske jeklenke – Visokotlačne jeklenke za zemeljski plin za pogon

motornih vozil, vgrajene na vozilo (ISO 11439:2000)

ISO/DIS 15501-1:2000 Cestna vozila – Sistem za polnjenje na stisnjeni zemeljski plin – 1. del:

Varnostne zahteve

ISO/DIS 15501-2:2000 Cestna vozila – Sistem za polnjenje na stisnjeni zemeljski plin – 2. del:

Preskusne metode
3 Izrazi in definicije
V tem dokumentu so uporabljeni naslednji izrazi in definicije:
3.1
vozilo na zemeljski plin (NGV)
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.