Interoperability specifications and communication method for external power supplies used with computing and consumer electronics devices

This International Standard defines common charging interoperability guidelines for power sources (external power supplies (EPS) and other Sources) used with computing and consumer electronics devices that implement the IEC 62680-1-3: USB Type-C®1 Cable and Connector Specification. This document defines normative requirements for an EPS to ensure interoperability, in particular it specifies the data communicated from a power source to a device (Figure 1) and certain safety elements of the EPS, cable, and device. While the requirements focus of this document is on the EPS (External Power Supply) and the behavior at its USB Type-C connector interface, it is also important to comprehend cable assembly and device capabilities and behaviors in order to assure end-to-end charging interoperability. The scope does not apply to all design aspects of an EPS. An EPS compliant with this standard is also expected to follow other applicable global standards and regulatory compliance requirements for aspects such as product safety, EMC and energy efficiency. [Figure 1] This International Standard provides recommendations for the behavior of a device when used with a power source compliant with this document. This International Standard specifies the minimum hardware specification for an EPS implementing IEC 62680-1-3: USB Type-C. This document also specifies the data objects used by a charging system utilizing IEC 62680-1-2: USB Power Delivery Specification to understand the identity, design and performance characteristics, and operating status of an external power supply. IEC 62680-1-2 and IEC 62680-1-3 focus on power delivery applications ranging to 100W for a variety of computing and consumer electronic devices including notebook computers, tablets, smartphones, small form-factor desktops, monitor displays and other related multimedia devices. Future updates to IEC 62680-1-2 and IEC 62680-1-3 specifications will extend to enable power delivery applications that require more than 100W while remaining within the technical limitations of the USB Type-C cable and connector solution. This document relies on established mechanical and electrical specifications, and communication protocols specified by IEC 62680-1-2 and IEC 62680-1-3. These specifications support methods for establishing the best performing interoperability between untested combinations of EPS and devices with the aim of improving consumer satisfaction. Information describing the USB charging interoperability model, overview of USB Type-C and USB Power Delivery specifications, and factors for charging performance are also provided to support implementation of this standard.

Interoperabilitäts-Spezifikationen und Kommunikationsverfahren für externe Stromversorgungen zur Anwendung für Computer- und Unterhaltungselektronikgeräte

Spécifications d'interopérabilité et méthode de communication pour les alimentations externes utilisées avec les dispositifs informatiques et les dispositifs électroniques grand public (TA 18)

L'IEC 63002:2021 définit des lignes directrices pour l'interopérabilité de la charge commune des sources d'alimentation (alimentations externes [EPS] et autres Sources) utilisées avec les dispositifs informatiques et les dispositifs électroniques grand public qui mettent en œuvre l'IEC 62680-1-3 (spécification des câbles et connecteurs USB Type-C). Le présent document définit les exigences normatives des EPS en matière d'interopérabilité; il spécifie notamment les données communiquées par une source d'alimentation à un dispositif (voir Figure 1) et certains éléments de sécurité de l'EPS, du câble et du dispositif. Alors que les exigences définies dans le présent document concernent l'EPS et le comportement au niveau de l'interface de son connecteur USB Type-C, il est également important de comprendre les capacités et le comportement des ensembles de câbles et des dispositifs afin d'assurer une interopérabilité de bout en bout de la charge. Le présent document ne couvre pas tous les aspects de conception d'une EPS. Le présent document ne définit pas les exigences de conformité réglementaire pour des aspects tels que la sécurité des produits, la comptabilité électromagnétique (CEM) ou l'efficacité énergétique. Le présent document fournit des recommandations pour le comportement d'un dispositif lorsqu'il est utilisé avec une source d'alimentation conforme au présent document. Il spécifie les caractéristiques matérielles minimales exigées pour une EPS qui met en œuvre l'IEC 62680-1-3. Le présent document spécifie également les objets de données utilisés par un système de charge conforme à l'IEC 62680-1-2 pour comprendre les caractéristiques d'identité, de conception et de performance, ainsi que l'état de fonctionnement d'une alimentation externe. L'IEC 62680-1-2 se concentre sur les applications d'alimentation jusqu'à 100 W pour une large gamme de dispositifs informatiques et de dispositifs électroniques grand public, notamment les ordinateurs portables, les tablettes, les mobiles multifonctions, les ordinateurs de bureau compacts, les moniteurs et d'autres dispositifs multimédias analogues. Le présent document s'appuie sur les spécifications mécaniques et électriques établies, ainsi que sur les protocoles de communication spécifiés dans l'IEC 62680-1-2 et l'IEC 62680-1-3. Ces spécifications décrivent les méthodes qui visent à optimiser l'interopérabilité entre les combinaisons EPS-dispositif qui n'ont pas été soumises à l'essai dans le but d'améliorer la satisfaction du client. Le présent document décrit également le modèle d'interopérabilité de la charge USB, la spécification USB Type-C et la spécification de l'alimentation électrique par port USB, ainsi que les facteurs de rendement de charge nécessaires aux fins de mise en œuvre. L'IEC 63002:2021 annule et remplace la première édition parue en 2016. Cette édition constitue une révision technique. Cette édition inclut les modifications techniques majeures suivantes par rapport à l'édition précédente: a) la présente norme a été renommée (anciennement intitulée Méthode d'identification et d'interopérabilité des communications des alimentations externes utilisées avec les dispositifs informatiques portatifs); b) le nouvel Article 4 traite de l'Interopérabilité de l'EPS avec les technologies USB; c) l'Article 5, Spécification EPS, fournit des exigences relatives au matériel et à la protection; la protection à maximum de tension n'est plus facul

Specifikacije in komunikacijske metode medobratovalnosti zunanjih napajalnikov, ki se uporabljajo pri računalniških in potrošniških elektronskih napravah (IEC 63002:2021)

Ta mednarodni standard določa splošne smernice glede medobratovalnosti za polnjenje za vire napajanja (zunanje napajalnike (EPS) in druge vire napajanja), ki se uporabljajo pri računalniških in potrošniških elektronskih napravah v skladu s standardom IEC 62680-1-3: Specifikacija za kable in priključke univerzalnega serijskega vodila tipa C®.
Ta dokument določa normativne zahteve za zunanji napajalnik za namene zagotavljanja medobratovalnosti; določa zlasti podatke, posredovane iz vira napajanja v napravo (slika 1) ter določene varnostne elemente zunanjega napajalnika, kabla in naprave. Čeprav se zahteve v tem dokumentu osredotočajo na zunanji napajalnik in delovanje v njegovem vmesniku priključka USB tipa C, je pomembno razumeti tudi zmogljivosti ter delovanje kabelskih sklopov in naprav, da se zagotovi medobratovalnost za polnjenje od začetka do konca. Področje uporabe se ne uporablja za vse vidike zasnove zunanjega napajalnika. Pričakuje se, da zunanji napajalnik, skladen s tem standardom, izpolnjuje tudi določila ustreznih globalnih standardov in zahteve glede skladnosti s predpisi za vidike, kot so varnost izdelkov, elektromagnetna združljivost in energijska učinkovitost.
Ta mednarodni standard podaja priporočila za delovanje naprave, kadar se uporablja z virom napajanja, skladnim s tem dokumentom. Ta mednarodni standard določa minimalno specifikacijo strojne opreme za zunanji napajalnik v skladu s standardom IEC 62680-1-3: USB tipa C. Ta dokument določa tudi podatkovne objekte, ki jih uporablja sistem za polnjenje v skladu s standardom IEC 62680-1-2: Specifikacija za zagotavljanje napajanja prek USB za razumevanje identitete, zasnove in zmogljivosti ter stanja delovanja zunanjega napajalnika. Standarda IEC 62680-1-2 in IEC 62680-1-3 se osredotočata na zagotavljanje moči (do največ 100 W) različnim računalniškim in potrošniškim elektronskim napravam, vključno s prenosnimi računalniki, tabličnimi računalniki, pametnimi telefoni, namiznimi računalniki z malim ohišjem, monitorji za prikazovanje in drugimi povezanimi večpredstavnostnimi napravami.
Prihodnje posodobitve specifikacij IEC 62680-1-2 in IEC 62680-1-3 bodo razširjene, da bo omogočeno zagotavljanje moči napravam, ki zahtevajo več kot 100 W, obenem pa bodo ostale znotraj tehničnih omejitev rešitve za kable in priključke univerzalnega serijskega vodila tipa C.
Ta dokument temelji na uveljavljenih mehanskih in električnih specifikacijah ter komunikacijskih protokolih, ki jih določata standarda IEC 62680-1-2 in IEC 62680-1-3. Te specifikacije podpirajo metode za določitev najučinkovitejše medobratovalnosti med nepreizkušenimi kombinacijami zunanjih napajalnikov in naprav s ciljem povečati zadovoljstvo potrošnikov.
V podporo izvajanju tega standarda so podane tudi informacije, ki opisujejo model medobratovalnosti za polnjenje prek USB, pregled specifikacije priključka USB tipa C in specifikacije za zagotavljanje napajanja prek USB ter dejavnike za učinkovitost polnjenja.

General Information

Status
Published
Current Stage

RELATIONS

Buy Standard

Standard
EN IEC 63002:2022 - BARVE na PDF-str 34
English language
40 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day
Draft
prEN IEC 63002:2020 - BARVE na PDF-str 29,30,35
English language
36 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (sample)

SLOVENSKI STANDARD
SIST EN IEC 63002:2022
01-april-2022
Nadomešča:
SIST EN 63002:2018
Specifikacije in komunikacijske metode medobratovalnosti zunanjih napajalnikov,
ki se uporabljajo pri računalniških in potrošniških elektronskih napravah (IEC
63002:2021)

Interoperability specifications and communication method for external power supplies

used with computing and consumer electronics devices (IEC 63002:2021)
Interoperabilitäts-Spezifikationen und Kommunikationsverfahren für externe
Stromversorgungen zur Anwendung für Computer- und Unterhaltungselektronikgeräte
(IEC 63002:2021)

Spécifications d'interopérabilité et méthode de communication pour les alimentations

externes utilisées avec les dispositifs informatiques et les dispositifs électroniques grand

public (IEC 63002:2021)
Ta slovenski standard je istoveten z: EN IEC 63002:2021
ICS:
31.020 Elektronske komponente na Electronic components in
splošno general
35.020 Informacijska tehnika in Information technology (IT) in
tehnologija na splošno general
SIST EN IEC 63002:2022 en,fr,de

2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------
SIST EN IEC 63002:2022
---------------------- Page: 2 ----------------------
SIST EN IEC 63002:2022
EUROPEAN STANDARD EN IEC 63002
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
August 2021
ICS 31.020; 35.200 Supersedes EN 63002:2017 and all of its amendments
and corrigenda (if any)
English Version
Interoperability specifications and communication method for
external power supplies used with computing and consumer
electronics devices
(IEC 63002:2021)

Spécifications d'interopérabilité et méthode de Interoperabilitäts-Spezifikationen und

communication pour les alimentations externes utilisées Kommunikationsverfahren für externe Stromversorgungen

avec les dispositifs informatiques et les dispositifs zur Anwendung für Computer- und

électroniques grand public Unterhaltungselektronikgeräte
(IEC 63002:2021) (IEC 63002:2021)

This European Standard was approved by CENELEC on 2021-07-01. CENELEC members are bound to comply with the CEN/CENELEC

Internal Regulations which stipulate the conditions for giving this European Standard the status of a national standard without any alteration.

Up-to-date lists and bibliographical references concerning such national standards may be obtained on application to the CEN-CENELEC

Management Centre or to any CENELEC member.

This European Standard exists in three official versions (English, French, German). A version in any other language made by translation

under the responsibility of a CENELEC member into its own language and notified to the CEN-CENELEC Management Centre has the

same status as the official versions.

CENELEC members are the national electrotechnical committees of Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, the Czech Republic,

Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, the

Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Republic of North Macedonia, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland,

Turkey and the United Kingdom.
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung
CEN-CENELEC Management Centre: Rue de la Science 23, B-1040 Brussels

© 2021 CENELEC All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CENELEC Members.

Ref. No. EN IEC 63002:2021 E
---------------------- Page: 3 ----------------------
SIST EN IEC 63002:2022
EN IEC 63002:2021 (E)
European foreword

The text of document 100/3463/CDV, future edition 2 of IEC 63002, prepared by IEC/TC 100 “Audio,

video and multimedia systems and equipment” was submitted to the IEC-CENELEC parallel vote and

approved by CENELEC as EN IEC 63002:2021.
The following dates are fixed:

• latest date by which the document has to be implemented at national (dop) 2022–04–01

level by publication of an identical national standard or by endorsement

• latest date by which the national standards conflicting with the (dow) 2024–07–01

document have to be withdrawn

This document supersedes EN 63002:2017 and all of its amendments and corrigenda (if any).

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of

patent rights. CENELEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

Any feedback and questions on this document should be directed to the users’ national committee. A

complete listing of these bodies can be found on the CENELEC website.
Endorsement notice

The text of the International Standard IEC 63002:2021 was approved by CENELEC as a European

Standard without any modification.

In the official version, for Bibliography, the following notes have to be added for the standards

indicated:
IEC 62684 NOTE Harmonized as EN IEC 62684
IEC 62680-2-1 NOTE Harmonized as EN 62680-2-1
IEC 62680-2-2 NOTE Harmonized as EN 62680-2-2
IEC 62680-2-3 NOTE Harmonized as EN 62680-2-3
IEC 62680-3-1 NOTE Harmonized as EN 62680-3-1
IEC 62680-1-4 NOTE Harmonized as EN IEC 62680-1-4
IEC 61000-3-2 NOTE Harmonized as EN IEC 61000-3-2
IEC 61000-3-3 NOTE Harmonized as EN 61000-3-3
IEC 62623 NOTE Harmonized as EN 62623
---------------------- Page: 4 ----------------------
SIST EN IEC 63002:2022
EN IEC 63002:2021 (E)
Annex ZA
(normative)
Normative references to international publications
with their corresponding European publications

The following documents are referred to in the text in such a way that some or all of their content

constitutes requirements of this document. For dated references, only the edition cited applies. For

undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments)

applies.

NOTE 1 Where an International Publication has been modified by common modifications, indicated by (mod), the

relevant EN/HD applies.

NOTE 2 Up-to-date information on the latest versions of the European Standards listed in this annex is available

here: www.cenelec.eu.
Publication Year Title EN/HD Year
IEC 60950-1 - Information technology equipment - Safety - -
- Part 1: General requirements
IEC 60990 - Methods of measurement of touch current EN 60990 -
and protective conductor current
IEC 62368-1 2018 Audio/video, information and EN IEC 62368-1 2020
communication technology equipment -
Part 1: Safety requirements
IEC 62680-1-1 - Universal serial bus interfaces for data and EN 62680-1-1 -
power - Part 1–1: Common components -
USB Battery Charging Specification,
Revision 1.2

IEC 62680-1-2 2021 Universal serial bus interfaces for data and EN IEC 62680-1-2 2021

power - Part 1–2: Common components -
USB Power Delivery specification
IEC 62680-1-3 - Universal serial bus interfaces for data and EN IEC 62680-1-3 -
power - Part 1–3: Common components -
USB Type-C® Cable and Connector
Specification
---------------------- Page: 5 ----------------------
SIST EN IEC 63002:2022
---------------------- Page: 6 ----------------------
SIST EN IEC 63002:2022
IEC 63002
Edition 2.0 2021-05
INTERNATIONAL
STANDARD
colour
inside
Interoperability specifications and communication method for external power
supplies used with computing and consumer electronics devices
INTERNATIONAL
ELECTROTECHNICAL
COMMISSION
ICS 31.020; 35.200 ISBN 978-2-8322-9822-0

Warning! Make sure that you obtained this publication from an authorized distributor.

® Registered trademark of the International Electrotechnical Commission
---------------------- Page: 7 ----------------------
SIST EN IEC 63002:2022
– 2 – IEC 63002:2021 © IEC 2021
CONTENTS

FOREWORD ........................................................................................................................... 4

INTRODUCTION ..................................................................................................................... 6

1 Scope .............................................................................................................................. 7

2 Normative references ...................................................................................................... 8

3 Terms, definitions and abbreviated terms ........................................................................ 8

3.1 Terms and definitions .............................................................................................. 8

3.2 Abbreviated terms ................................................................................................. 10

4 EPS interoperability based on USB technologies ........................................................... 10

4.1 Overview............................................................................................................... 10

4.2 General ................................................................................................................. 10

4.3 USB standard charging summary and interoperability ........................................... 12

4.4 USB Type-C Current ........................................................................................... 13

4.5 USB Power Delivery (USB PD) ............................................................................. 13

5 External power supply (EPS) specification ..................................................................... 14

5.1 General hardware specification ............................................................................. 14

5.1.1 General ......................................................................................................... 14

5.1.2 AC input characteristic ................................................................................... 14

5.1.3 Environmental specification ........................................................................... 14

5.1.4 EPS detection ................................................................................................ 14

5.2 EPS protection ...................................................................................................... 15

5.3 Important characteristics of an external power supply ........................................... 15

5.3.1 General ......................................................................................................... 15

5.3.2 Positive identification of a unique power source model .................................. 15

5.3.3 Static characteristics of the external power source performance and

design ........................................................................................................... 15

5.3.4 Example usage scenarios of enhanced reporting from the power source ....... 18

Annex A (informative) Open issues related to arbitrary combinations of power source

and device ............................................................................................................................ 21

A.1 EMC, safety, and performance .............................................................................. 21

A.2 Authentication, attestation, and data integrity protection ....................................... 21

A.3 Conducted noise from the EPS ............................................................................. 22

Annex B (informative) USB Type-C and USB Power Delivery robustness and

interoperability ...................................................................................................................... 23

B.1 Overview............................................................................................................... 23

B.2 USB Type-C Cable and Connector (IEC 62680-1-3) .............................................. 23

B.2.1 General ......................................................................................................... 23

B.2.2 Current capacity and cable identity ................................................................ 23

B.2.3 Interoperability ............................................................................................... 23

B.2.4 Legacy support .............................................................................................. 24

B.3 USB Power Delivery (IEC 62680-1-2) .................................................................... 24

B.3.1 General ......................................................................................................... 24

B.3.2 Robustness ................................................................................................... 24

B.3.3 Error detection and recovery .......................................................................... 25

Annex C (informative) USB charging profiles and device charging performance .................. 26

C.1 Overview............................................................................................................... 26

C.2 USB Type-C and USB PD power capabilities model .............................................. 26

---------------------- Page: 8 ----------------------
SIST EN IEC 63002:2022
IEC 63002:2021 © IEC 2021 – 3 –

C.3 Battery charging performance ............................................................................... 28

C.4 Fixed Supply charging versus PPS charging ......................................................... 29

Annex D (informative) Common charging interoperability use cases ................................... 30

D.1 General ................................................................................................................. 30

D.2 Examples of device use cases .............................................................................. 30

D.2.1 General ......................................................................................................... 30

D.2.2 Smartphone ................................................................................................... 30

D.2.3 Higher power computing devices (tablets, notebook computers, etc.) ............ 30

D.2.4 Other consumer electronics devices (smart watches, electric

toothbrushes, etc.) ......................................................................................... 31

D.3 Examples of consumer use cases ......................................................................... 31

Annex E (informative) Conformance and market considerations .......................................... 32

E.1 General ................................................................................................................. 32

E.2 Summary of reported items and test references .................................................... 32

E.3 USB-IF Compliance Program [7] ........................................................................... 33

E.4 General regulatory compliance for a power source ................................................ 34

E.5 Other considerations for system testing ................................................................ 35

E.6 After-market firmware updates to power source .................................................... 35

Bibliography .......................................................................................................................... 36

Figure 1 – Scope of the identification, communication and control method .............................. 7

Figure 2 – USB EPS charging application model ................................................................... 11

Figure 3 – Measurement of holdup time ................................................................................ 16

Figure C.1 – Source power rules for Fixed Supply operation ................................................. 27

Figure C.2 – Source power rules for PPS operation .............................................................. 28

Figure C.3 – 30 W PDP PPS example ................................................................................... 28

Figure E.1 – USB certified charger logos .............................................................................. 34

Table 1 – USB standard power modes and charging interoperability ..................................... 12

Table E.1 – Summary of reported parameters from USB PD power source and their

test references ...................................................................................................................... 32

Table E.2 – Examples of current regulations and standards in the US and EU

applicable to external power supplies used with devices (non-exhaustive list) ....................... 34

---------------------- Page: 9 ----------------------
SIST EN IEC 63002:2022
– 4 – IEC 63002:2021 © IEC 2021
INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
____________
INTEROPERABILITY SPECIFICATIONS AND COMMUNICATION METHOD
FOR EXTERNAL POWER SUPPLIES USED WITH COMPUTING AND
CONSUMER ELECTRONICS DEVICES
FOREWORD

1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising

all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote international

co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and

in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical Reports,

Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as "IEC Publication(s)"). Their

preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with

may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising

with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the International Organization for

Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.

2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international

consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all

interested IEC National Committees.

3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National

Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC

Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any

misinterpretation by any end user.

4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications

transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence between

any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in the latter.

5) IEC itself does not provide any attestation of conformity. Independent certification bodies provide conformity

assessment services and, in some areas, access to IEC marks of conformity. IEC is not responsible for any

services carried out by independent certification bodies.

6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.

7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and

members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or

other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and

expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC

Publications.

8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is

indispensable for the correct application of this publication.

9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of patent

rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

This document has been prepared by technical area 18: Multimedia home systems and

applications for end-user networks, of IEC technical committee 100: Audio, video and

multimedia systems and equipment. It is an International Standard.

This second edition cancels and replaces the first edition published in 2016. This edition

constitutes a technical revision.

This edition includes the following significant technical changes with respect to the previous

edition:

a) title is changed from Identification and communication interoperability method for external

power supplies used with portable computing devices;
b) Clause 4, EPS interoperability based on USB technologies, is added;

c) Clause 5, EPS specification, adds hardware and protection requirements; overvoltage

protection is changed from optional to normative;
---------------------- Page: 10 ----------------------
SIST EN IEC 63002:2022
IEC 63002:2021 © IEC 2021 – 5 –

d) Annex B and Annex C are added, providing an explanation of the design features in USB

Power Delivery that enhance reliability and an explanation of the concepts of charge rate

and power.
The text of this International Standard is based on the following documents:
CDV Report on voting
100/3463/CDV 100/3540B/RVC

Full information on the voting for its approval can be found in the report on voting indicated in

the above table.
The language used for the development of this International Standard is English.

This document was drafted in accordance with ISO/IEC Directives, Part 2, and developed in

accordance with ISO/IEC Directives, Part 1 and ISO/IEC Directives, IEC Supplement, available

at www.iec.ch/members_experts/refdocs. The main document types developed by IEC are

described in greater detail at www.iec.ch/standardsdev/publications.

The committee has decided that the contents of this document will remain unchanged until the

stability date indicated on the IEC website under webstore.iec.ch in the data related to the

specific document. At this date, the document will be
• reconfirmed,
• withdrawn,
• replaced by a revised edition, or
• amended.

IMPORTANT – The 'colour inside' logo on the cover page of this publication indicates

that it contains colours which are considered to be useful for the correct understanding

of its contents. Users should therefore print this document using a colour printer.

---------------------- Page: 11 ----------------------
SIST EN IEC 63002:2022
– 6 – IEC 63002:2021 © IEC 2021
INTRODUCTION

The objective of this document is to enable common charging interoperability of external power

supplies (EPSs) used with the increasing variety of computing and consumer electronics

devices that implement IEC 62680-1-3 (USB Type-C® Cable and Connector Specification)

and IEC 62680-1-2 (USB Power Delivery). Broad market adoption of this document is expected

to make a significant contribution to the global goals of consumer convenience and re-usability

of power supplies by expanding common charging interoperability across different product

categories while preserving backwards compatibility with the installed base of billions of

IEC 62680 compliant devices worldwide.

This document specifies the minimum technical requirements for interoperability and includes

recommendations for EPS functionality when used with computing and electronics devices. The

approach taken by this document, focused on enabling common charging interoperability, can

allow manufacturers to innovate in aspects such as technical design, system performance, and

energy efficiency. Furthermore, common charging interoperability enables manufacturers to

design specific EPSs that match the requirements of target devices (functionality, cost, etc.)

and use cases, while at the same time enabling consumers to use the EPS for charging other

IEC 62680 compliant devices, across various product types.

IEC 62680-1-3 adoption is well underway in global markets for a wide range of devices using

as much as 100 W, including notebook computers, tablets, smartphones, small form-factor

desktop computers, and other consumer electronics devices. This document enables the

reporting of the identity and power characteristics of power sources (EPSs and other Sources)

supported by IEC 62680-1-3 (USB Type-C) and specifies interoperability guidelines when using

IEC 62680-1-2 (USB Power Delivery). The method for identification of a specific power source

can enable equipment manufacturers to ensure compliant operation using these specifications

and promotes data communication that can be used by the device to predict and mitigate

interoperability concerns when an unfamiliar or incompatible EPS is connected to the device.

EPS power delivery applications can in the future extend beyond 100 W given updates to

IEC 62680 that appropriately address the needs of higher-power products in the computing and

consumer device market.

This document also provides important information regarding consumer safety, system

reliability as well as relevant global standards and regulatory compliance.

Other international and regional standards, and government policies for "universal" or "common

power adapters" that reference this document are expected to take into account open technical

and regulatory compliance issues that are associated with untested or arbitrary combinations

of EPSs and devices such as those identified in Annex A, as well as the limitations and issues

with approaches to define "common chargers" in meeting market needs. For clarity, this

document focuses on interoperability specifications in order to support global industry in

developing safe, convenient, environmentally conscious, and end-to-end interoperable charging

solutions that meet regulatory compliance and market requirements.
___________

USB4™ and USB Type-C® are trademarks of the Universal Serial Bus Implementers Forum (USB-IF). This

information is given for the convenience of users of this document and does not constitute an endorsement by

IEC.
---------------------- Page: 12 ----------------------
SIST EN IEC 63002:2022
IEC 63002:2021 © IEC 2021 – 7 –
INTEROPERABILITY SPECIFICATIONS AND COMMUNICATION METHOD
FOR EXTERNAL POWER SUPPLIES USED WITH COMPUTING AND
CONSUMER ELECTRONICS DEVICES
1 Scope

This document defines common charging interoperability guidelines for power sources (external

power supplies (EPSs) and other Sources) used with computing and consumer electronics

devices that implement IEC 62680-1-3 (USB Type-C Cable and Connector Specification).

This document defines normative requirements for an EPS to ensure interoperability; in

particular, it specifies the data communicated from a power source to a device (Figure 1) and

certain safety elements of the EPS, cable, and device. While the requirements focus of this

document is on the EPS and the behaviour at its USB Type-C connector interface, it is also

important to comprehend cable assembly and device capabilities and behaviours in order to

assure end-to-end charging interoperability. This document does not apply to all design aspects

of an EPS. This document does not specify regulatory compliance requirements for aspects

such as product safety, EMC or energy efficiency.
Figure 1 – Scope of the identification, communication and control method

This document provides recommendations for the behaviour of a device when used with a power

source compliant with this document. It specifies the minimum hardware specification for an

EPS implementing IEC 62680-1-3. This document also specifies the data objects used by a

charging system utilizing IEC 62680-1-2 to understand the identity, design and performance

characteristics, and operating status of an external power supply. IEC 62680-1-2 focuses on

power delivery applications ranging to 100 W for a variety of computing and consumer

electronics devices including notebook computers, tablets, smartphones, small form-factor

desktops, monitor displays and other related multimedia devices.

This document relies on established mechanical and electrical specifications, and

communication protocols specified by IEC 62680-1-2 and IEC 62680-1-3. These specifications

support methods for establishing the best performing interoperability between untested

combinations of EPS and devices with the aim of improving consumer satisfaction.
---------------------- Page: 13 ----------------------
SIST EN IEC 63002:2022
– 8 – IEC 63002:2021 © IEC 2021

Information describing the USB charging interoperability model, overview of USB Type-C and

USB Power Delivery specifications, and factors for charging performance are also provided to

support implementation of this document.
2 Normative references

The following documents are referred to in the text in such a way that some or all of their content

constitutes requirements of this document. For dated references, only the edition cited applies.

For undated references, the latest edition of the referenced document (including any

amendments) applies.

IEC 60950-1, Information technology equipment – Safety – Part 1: General requirements

IEC 60990, Methods of measurement of touch current and protective conductor current

IEC 62368-1:2018, Audio/video, information and communication technology equipment – Part 1:

Safety requirements

IEC 62680-1-1, Universal Serial Bus interfaces for data and power – Part 1-1: Common

components – USB Battery Charging
...

SLOVENSKI STANDARD
oSIST prEN IEC 63002:2020
01-november-2020
Specifikacije in komunikacijske metode medobratovalnosti zunanjih napajalnikov,

ki se uporabljajo pri računalniških in potrošniških elektronskih napravah (TA 18)

Interoperability specifications and communication method for external power supplies

used with computing and consumer electronics devices (TA 18)

Méthode d'identification et d'interopérabilité des communications des alimentations

externes utilisées avec les dispositifs informatiques portatifs
Ta slovenski standard je istoveten z: prEN IEC 63002:2020
ICS:
31.020 Elektronske komponente na Electronic components in
splošno general
35.020 Informacijska tehnika in Information technology (IT) in
tehnologija na splošno general
oSIST prEN IEC 63002:2020 en,fr,de

2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------
oSIST prEN IEC 63002:2020
---------------------- Page: 2 ----------------------
oSIST prEN IEC 63002:2020
100/3463/CDV
COMMITTEE DRAFT FOR VOTE (CDV)
PROJECT NUMBER:
IEC 63002 ED2
DATE OF CIRCULATION: CLOSING DATE FOR VOTING:
2020-09-04 2020-11-27
SUPERSEDES DOCUMENTS:
100/3421/CD, 100/3450/CC
IEC TA 18 : MULTIMEDIA HOME SYSTEMS AND APPLICATIONS FOR END-USER NETWORKS
SECRETARIAT: SECRETARY:
Japan Mr Keisuke Koide
OF INTEREST TO THE FOLLOWING COMMITTEES: PROPOSED HORIZONTAL STANDARD:
TC 108
Other TC/SCs are requested to indicate their interest, if
any, in this CDV to the secretary.
FUNCTIONS CONCERNED:
EMC ENVIRONMENT QUALITY ASSURANCE SAFETY

SUBMITTED FOR CENELEC PARALLEL VOTING NOT SUBMITTED FOR CENELEC PARALLEL VOTING

Attention IEC-CENELEC parallel voting
The attention of IEC National Committees, members of
CENELEC, is drawn to the fact that this Committee Draft
for Vote (CDV) is submitted for parallel voting.
The CENELEC members are invited to vote through the
CENELEC online voting system.

This document is still under study and subject to change. It should not be used for reference purposes.

Recipients of this document are invited to submit, with their comments, notification of any relevant patent rights of

which they are aware and to provide supporting documentation.
TITLE:

Interoperability specifications and communication method for external power supplies used

with computing and consumer electronics devices (TA 18)
PROPOSED STABILITY DATE: 2026
NOTE FROM TC/SC OFFICERS:

Copyright © 2020 International Electrotechnical Commission, IEC. All rights reserved. It is permitted to download this

electronic file, to make a copy and to print out the content for the sole purpose of preparing National Committee positions.

You may not copy or "mirror" the file or printed version of the document, or any part of it, for any other purpose without

permission in writing from IEC.
---------------------- Page: 3 ----------------------
oSIST prEN IEC 63002:2020
---------------------- Page: 4 ----------------------
oSIST prEN IEC 63002:2020
100/3463/CDV – 2 – IEC CDV 63002 Ed 2 © IEC 2020
1 CONTENTS

2 FOREWORD ........................................................................................................................... 4

3 INTRODUCTION ..................................................................................................................... 6

4 1 Scope .............................................................................................................................. 7

5 2 Normative references ...................................................................................................... 8

6 3 Terms, definitions and abbreviations................................................................................ 8

7 3.1 Terms and definitions .............................................................................................. 8

8 3.1.1 vendor identification (VID) ............................................................................... 8

9 3.1.2 power source or power supply or Source ......................................................... 9

10 3.1.3 power sink or Sink ........................................................................................... 9

11 3.1.4 external power supply (EPS) ............................................................................ 9

12 3.1.5 Programmable Power Supply (PPS) ................................................................. 9

13 3.1.6 fixed supply or fixed voltage supply ................................................................. 9

14 3.1.7 USB PD power (PDP) ...................................................................................... 9

15 3.1.8 charging cable ................................................................................................. 9

16 3.1.9 captive or permanently attached cable ............................................................. 9

17 3.2 Abbreviations ........................................................................................................ 10

18 4 EPS interoperability based on USB technologies ........................................................... 10

19 4.1 General ................................................................................................................. 10

20 4.2 USB Standard Charging Summary and Interoperability ......................................... 11

21 4.3 USB Type-C Current ........................................................................................... 12

22 4.4 USB Power Delivery (USB PD).............................................................................. 12

23 5 External power supply (EPS) Specification .................................................................... 14

24 5.1 General hardware specification ............................................................................. 14

25 5.1.1 A.C. input characteristic ................................................................................. 14

26 5.1.2 Environmental specification ........................................................................... 14

27 5.1.3 EPS detection ................................................................................................ 14

28 5.2 EPS Protection ..................................................................................................... 14

29 5.3 Important characteristics of an external power supply ........................................... 15

30 5.3.1 General ......................................................................................................... 15

31 5.3.2 Positive identification of a unique power source model .................................. 15

32 5.3.3 Static characteristics of the external power source performance and

33 design ........................................................................................................... 15

34 5.3.4 Example usage scenarios of enhanced reporting from the power source ........ 18

35 Annex A (informative) Open issues related to arbitrary combinations of power source

36 and device ..................................................................................................................... 20

37 A.1 EMC, safety and performance ............................................................................... 20

38 A.2 Authentication, attestation, and data integrity protection ....................................... 20

39 A.3 Conducted noise from the power source ............................................................... 20

40 Annex B (informative) USB Type-C and USB Power Delivery robustness and

41 interoperability ............................................................................................................... 22

42 B.1 USB Type-C Cable and Connector (IEC 62680-1-3) .............................................. 22

43 B.1.1 Current capacity and cable identity ................................................................ 22

44 B.1.2 Interoperability ............................................................................................... 22

45 B.1.3 Legacy Support ............................................................................................. 23

46 B.2 USB Power Delivery (IEC 62680-1-2) .................................................................... 23

47 B.2.1 Robustness.................................................................................................... 23

---------------------- Page: 5 ----------------------
oSIST prEN IEC 63002:2020
IECCDV 63002 Ed 2 © IEC 2020 – 3 – 100/3463/CDV

48 B.2.2 Error detection and recovery .......................................................................... 23

49 Annex C (informative) USB charging profiles and device charging performance .................. 25

50 C.1 Introduction ........................................................................................................... 25

51 C.2 USB Type-C and USB PD Power Capabilities Model ............................................. 25

52 C.3 Battery charging performance ............................................................................... 27

53 C.4 Fixed Voltage Charging versus PPS Charging ....................................................... 28

54 Annex D (informative) Common charging interoperability use cases ................................... 29

55 D.1 General ................................................................................................................. 29

56 D.2 Examples of device use cases .............................................................................. 29

57 D.2.1 Smartphone ................................................................................................... 29

58 D.2.2 Higher power computing devices (tablets, notebook computers, etc.)............. 29

59 D.2.3 Other consumer electronics (smartwatches, electric toothbrushes, etc.) ........ 30

60 D.3 Examples of consumer use cases ......................................................................... 30

61 Annex E (informative) Conformance and market considerations .......................................... 31

62 E.1 General ................................................................................................................. 31

63 E.2 Summary of reported items and test references .................................................... 31

64 E.3 USB-IF Compliance Program ................................................................................ 32

65 E.4 General regulatory compliance for a power source ................................................ 33

66 E.5 Other considerations for system testing ................................................................ 33

67 E.6 After-market firmware updates to power source .................................................... 33

68 Bibliography .......................................................................................................................... 34

70 Figure 1 – Scope of the identification, communication and control method .............................. 7

71 Figure 2 – USB EPS Charging Application Model .................................................................. 11

72 Figure 3 – Measurement of holdup time ................................................................................ 16

73 Figure 4 – Source Power Rules for Fixed Voltage Operation ................................................. 26

74 Figure 5 – Source Power Rules for PPS Operation ............................................................... 27

75 Figure 6 – 30W PDP PPS Example ....................................................................................... 27

76 Figure E.1—USB certified charger logos ............................................................................... 32

78 Table 1 – USB Standard Power Modes and Charging Interoperability ................................... 12

79 Table E.1 – Summary of reported parameters from USB PD power source ............................ 31

80 Table E.2 – Examples of current regulations and standards in the US and EU

81 applicable to external power supplies used with devices (non-exhaustive list) ....................... 33

83 v
---------------------- Page: 6 ----------------------
oSIST prEN IEC 63002:2020
100/3463/CDV – 4 – IEC CDV 63002 Ed 2 © IEC 2020
84 INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
85 ____________
87 Interoperability specifications and communication method for
88 external power supplies used with computing and consumer
89 electronics devices
91 FOREWORD

92 1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising

93 all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote international

94 co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in

95 addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical Reports,

96 Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as “IEC Publication(s)”). Their

97 preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with

98 may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising

99 with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the International Organization for

100 Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.

101 2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international

102 consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all

103 interested IEC National Committees.

104 3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National

105 Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC

106 Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any

107 misinterpretation by any end user.

108 4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications

109 transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence between

110 any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in the latter.

111 5) IEC itself does not provide any attestation of conformity. Independent certification bodies provide conformity

112 assessment services and, in some areas, access to IEC marks of conformity. IEC is not responsible for any

113 services carried out by independent certification bodies.

114 6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.

115 7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and

116 members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or

117 other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and expenses

118 arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC Publications.

119 8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is

120 indispensable for the correct application of this publication.

121 9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of patent

122 rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

123 International Standard IEC 63002 has been prepared by technical area 18: Interfaces and

124 methods of measurement for personal computing equipment, of IEC technical committee 100:

125 Audio, video and multimedia systems and equipment.

126 This second edition cancels and replaces the first edition published in 2016 and constitutes a

127 technical revision.

128 This edition includes the following significant technical changes with respect to the previous

129 edition:
130 1) Title is changed from IDENTIFICATION AND COMMUNICATION INTEROPERABILITY
131 METHOD FOR EXTERNAL POWER SUPPLIES USED WITH PORTABLE COMPUTING
132 DEVICES.
133 2) Clause 4, required interoperability of USB Type-C®, is added.

134 3) Clause 5, EPS specification, adds hardware and protection requirements. Overvoltage

135 protection is changed from optional to normative.
---------------------- Page: 7 ----------------------
oSIST prEN IEC 63002:2020
IECCDV 63002 Ed 2 © IEC 2020 – 5 – 100/3463/CDV

136 4) Annex B and Annex C are added, providing an explanation to the design features in USB

137 Power Delivery that enhance reliability and an explanation on the concepts of charge rate

138 and power.
139 The text of this standard is based on the following documents:
FDIS Report on voting
XX/XX/FDIS XX/XX/RVD
140

141 Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on

142 voting indicated in the above table.

143 This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

144 The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until the

145 stability date indicated on the IEC web site under "http://webstore.iec.ch" in the data related to

146 the specific publication. At this date, the publication will be
147 • reconfirmed,
148 • withdrawn,
149 • replaced by a revised edition, or
150 • amended.

151 The National Committees are requested to note that for this publication the stability date

152 is 2023-12.

153 THIS TEXT IS INCLUDED FOR THE INFORMATION OF THE NATIONAL COMMITTEES AND WILL BE DELETED

154 AT THE PUBLICATION STAGE.
155
---------------------- Page: 8 ----------------------
oSIST prEN IEC 63002:2020
100/3463/CDV – 6 – IEC CDV 63002 Ed 2 © IEC 2020
156 INTRODUCTION

157 The objective of this International Standard is to enable common charging interoperability of

158 external power supplies (EPS) used with the increasing variety of computing and consumer

159 electronic devices that implement the IEC 62680-1-3: USB Type-C® cable and connector and

160 the IEC 62680-1-2: USB Power Delivery standards. Broad market adoption of this

161 International Standard is expected to make a significant contribution to the global goals of

162 consumer convenience and re-usability of power supplies by expanding common charging

163 interoperability across different product categories while preserving backwards compatibility

164 with the installed base of billions of IEC 62680 compliant devices worldwide.

165 This International Standard specifies the minimum technical requirements for interoperability

166 and includes recommendations for EPS functionality when used with computing and electronics

167 devices. The approach taken by this International Standard, focused on enabling common

168 charging interoperability, can allow manufacturers to innovate in aspects such as technical

169 design, system performance, and energy efficiency. Furthermore, common charging

170 interoperability enables manufacturers to design specific EPS that match the requirements of

171 target devices (functionality, cost, etc.) and use cases, while at the same time enabling

172 consumers to use the EPS for charging other IEC 62680 compliant devices, across various

173 product types.

174 IEC 62680-1-3 adoption is well underway in global markets for a wide range of devices using

175 as much as 100 Watts including notebook computers, tablets, smartphones, small form-factor

176 desktop computers and other consumer electronics. This International Standard enables the

177 reporting of the identity and power characteristics of power sources (external power supplies

178 (EPS) and other Sources) supported by IEC 62680-1-3 (USB Type-C) and specifies

179 interoperability guidelines when using IEC 62680-1-2 (USB Power Delivery). The method for

180 identification of a specific power source can enable equipment manufacturers to ensure

181 compliant operation using these specifications and promotes data communication that can be

182 used by the device to predict and mitigate interoperability concerns when an unfamiliar or

183 incompatible EPS is connected to the device. EPS power delivery applications can in the

184 future extend beyond 100 Watts given updates to IEC 62680 that appropriately address the

185 needs of higher-power products in the computing and consumer device market.

186 This International Standard also provides important information regarding consumer safety,

187 system reliability as well as relevant global standards and regulatory compliance.

188 Other international and regional standards, and government policies for “universal/common

189 power adapters” that reference this International Standard should take into account open

190 technical and regulatory compliance issues that are associated with untested or arbitrary

191 combinations of EPS and devices such as those identified in Annex A, as well as the

192 limitations and issues with approaches to define “common chargers” in meeting market needs.

193 For clarity, this International Standard focuses on interoperability specifications in order to

194 support global industry in developing safe, convenient, environmentally conscious, and end-to-

195 end interoperable charging solutions that meet regulatory compliance and market requirements.

196
____________
® ®

USB Type-C , USB-C and USB 2.0 Type-C™ and USB4™ are trademarks of the Universal Serial Bus

Implementers Forum (USB-IF).
---------------------- Page: 9 ----------------------
oSIST prEN IEC 63002:2020
IECCDV 63002 Ed 2 © IEC 2020 – 7 – 100/3463/CDV
197 Interoperability specifications and communication
198 method for external power supplies used with
199 computing and consumer electronics devices
200 1 Scope

201 This International Standard defines common charging interoperability guidelines for power

202 sources (external power supplies (EPS) and other Sources) used with computing and consumer

203 electronics devices that implement the IEC 62680-1-3: USB Type-C Cable and Connector

204 Specification.

205 This document defines normative requirements for an EPS to ensure interoperability, in

206 particular it specifies the data communicated from a power source to a device (Figure 1) and

207 certain safety elements of the EPS, cable, and device. While the requirements focus of this

208 document is on the EPS (External Power Supply) and the behavior at its USB Type-C connector

209 interface, it is also important to comprehend cable assembly and device capabilities and

210 behaviors in order to assure end-to-end charging interoperability. The scope does not apply

211 to all design aspects of an EPS. An EPS compliant with this standard is also expected to follow

212 other applicable global standards and regulatory compliance requirements for aspects such as

213 product safety, EMC and energy efficiency.
214
215 Figure 1 – Scope of the identification, communication and control method

216 This International Standard provides recommendations for the behavior of a device when used

217 with a power source compliant with this document. This International Standard specifies the

218 minimum hardware specification for an EPS implementing IEC 62680-1-3: USB Type-C. This

219 document also specifies the data objects used by a charging system utilizing IEC 62680-1-2:

220 USB Power Delivery Specification to understand the identity, design and performance

221 characteristics, and operating status of an external power supply. IEC 62680-1-2 and IEC 62680-

222 1-3 focus on power delivery applications ranging to 100W for a variety of computing and consumer

223 electronic devices including notebook computers, tablets, smartphones, small form-factor

224 desktops, monitor displays and other related multimedia devices.

225 Future updates to IEC 62680-1-2 and IEC 62680-1-3 specifications will extend to enable power

226 delivery applications that require more than 100W while remaining within the technical

227 limitations of the USB Type-C cable and connector solution.

228 This document relies on established mechanical and electrical specifications, and

229 communication protocols specified by IEC 62680-1-2 and IEC 62680-1-3. These specifications

---------------------- Page: 10 ----------------------
oSIST prEN IEC 63002:2020
100/3463/CDV – 8 – IEC CDV 63002 Ed 2 © IEC 2020

230 support methods for establishing the best performing interoperability between untested combinations

231 of EPS and devices with the aim of improving consumer satisfaction.

232 Information describing the USB charging interoperability model, overview of USB Type-C and

233 USB Power Delivery specifications, and factors for charging performance are also provided to

234 support implementation of this standard.
235 2 Normative references

236 The following documents, in whole or in part, are normatively referenced in this document and

237 are indispensable for its application. For dated references, only the edition cited applies. For

238 undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments)

239 applies.

240 IEC 60950-1: Information technology equipment – Safety – Part 1: General requirements

241 IEC 62368-1: Audio/video, information and communication technology equipment – Part 1:

242 Safety requirements

243 IEC 62680-1-1: Universal Serial Bus interfaces for data and power – Part 1-1: Common

244 components – USB Battery Charging Specification, Revision 1.2

245 IEC 62680-1-2: Universal Serial Bus interfaces for data and power – Part 1-2: Common

246 components – USB Power Delivery specification

247 IEC 62680-1-3: Universal Serial Bus interfaces for data and power – Part 1-3: Common

248 components – USB Type-C® Cable and Connector Specification

249 IEC 62680-1-4: Universal Serial Bus interfaces for data and power- Part 1-4: Common

250 Components – USB Type-C® Authentication Specification

251 IEC 62680-2-1: Universal serial bus interfaces for data and power – Part 2-1: Universal Serial

252 Bus Specification, Revision 2.0

253 IEC 62680-2-2: Universal serial bus interfaces for data and power – Part 2-2: Micro-USB Cables

254 and Connectors Specification, Revision 1.01

255 IEC 62680-2-3: Universal Serial Bus interfaces for data and power - Part 2-3: Universal Serial

256 Bus Cables and Connectors Class Document, Revision 2.0

257 IEC 60990: Methods of measurement of touch current and protective conductor current

258 3 Terms, definitions and abbreviations
259 3.1 Terms and definitions

260 For the purposes of this document, the following terms and definitions apply.

261 3.1.1 vendor identification (VID)
262 a unique 16-bit unsigned value assigned by the USB-IF to a given vendor
____________
---------------------- Page: 11 ----------------------
oSIST prEN IEC 63002:2020
IECCDV 63002 Ed 2 © IEC 2020 – 9 – 100/3463/CDV
263 3.1.2 power source or power supply or Source
264 device designed to comply with IEC 62680-1-2 that supplies power over VBUS

265 EXAMPLE A USB connector on a PC, laptop computer, vehicle, AC outlet, docking station, battery pack, or EPS

266 3.1.3 power sink or Sink

267 device designed to comply with IEC 62680-1-2 that receives and consumes power over VBUS

268 NOTE: Sometimes referred to as the device.
269 EXAMPLE: a computing device
270 3.1.4 external power supply (EPS)

271 power source contained in a separate physical enclosure external to the device casing and

272 designed to convert mains power supply to lower DC voltage(s) for the purpose of powering the

273 device
274 EXAMPLE: a charging block
275 NOTE: an EPS is a Source in the USB Power Delivery specification
276 3.1.5 Programmable Power Supply (PPS)

277 an optional capability in IEC 62680-1-2 where a device (Sink) can adaptively adjust the EPS

278 (Source) output voltage in small increments and set maximum current within its advertised range

279 3.1.6 fixed supply or fixed voltage supply
280 a power source where output voltage is regulated
281 NOTE: Standardized voltages in IEC 62680-1-2 are 5V, 9V, 15V and 20V
282 3.1.7 USB PD power (PDP)

283 the nominal power capacity of the charger defined by IEC 62680-1-2 for use to indicate to

284 consumers

285 NOTE: The PDP rating is indicated both on the USB charger certification logo and within the USB PD source

286 capabilities advertisement to the Sink. For any given PDP rating, the minimum capabilities in terms of supported

287 voltages and currents are deterministic as defined in IEC 62680-1-2.
288 3.1.8 charging cable
289 the cable used between the EPS and device to be charged

290 NOTE: The cable connection to the EPS is a USB Type-C plug per IEC 62680-1-3. The cable connection to the

291 device can be either a USB Type-C plug, a legacy USB plug (e.g. USB Micro-B per IEC 62680-2-2), or a non-USB

292 device-specific connection (either permanent or detachable). Charging cables can be application-specific to enable

293 interoperability between the USB Type-C-based EPS defined by this standard and both existing and future devices

294 and including devices that are not able to accommodate USB Type-C receptacles, e.g. smart watches.

295 3.1.9 captive or permanently attached cable
296 a cable that has a
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.