Ageing societies - General requirements and guidelines for carer-inclusive organizations

This document specifies requirements and provides guidelines for an organizational program for working carers providing care to:
—   adult care recipients (e.g. adults with cognitive, sensory, physical, and invisible disabilities, adults with chronic or episodic conditions and older dependents);
—   long-term childcare recipients (e.g. due to chronic illness or permanent cognitive, sensory or physical disability or injury).
This document is applicable to any organization, regardless of size, sector or community setting (i.e. urban, rural or remote).
This document can be used in conjunction with an organization’s management systems, human resource programs, and/or equity, diversity and inclusion programs, or on its own in the absence of a formal workplace program to support working carers.

Vieillissement de la population -- Exigences générales et lignes directrices pour les organisations favorisant et appuyant les aidants naturels

Starajoča se družba - Splošne zahteve in smernice za oskrbovalcem prijazne organizacije

Ta dokument določa zahteve in podaja smernice za organizacijski program za oskrbovalce, ki skrbijo za:
– odrasle oskrbovance (npr. odrasle s kognitivnimi, senzoričnimi, telesnimi in nevidnimi motnjami, odrasle s kroničnimi ali epizodnimi boleznimi ter starejše odvisne osebe);
– dolgotrajne otroške oskrbovance (npr. zaradi kronične bolezni ali trajne kognitivne, senzorične ali fizične prizadetosti ali poškodbe).
Ta dokument se uporablja za vse organizacije ne glede na njihovo velikost, sektor ali okolje (tj. mestno, podeželsko ali oddaljeno).
Ta dokument je mogoče uporabljati v povezavi s sistemi vodenja organizacije, programi človeških virov in/ali programi pravičnosti, raznolikosti in vključevanja oziroma samostojno, če ni uradnega programa za delovno mesto oskrbovalca.

General Information

Status
Published
Publication Date
18-Jan-2022
Current Stage
6100 - Translation of adopted SIST standards (Adopted Project)
Start Date
26-Sep-2023
Due Date
24-Sep-2024
Completion Date
06-Feb-2024

Buy Standard

Standard
ISO 25551:2022
English language
29 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day
Standard
ISO 25551:2021 - Ageing societies -- General requirements and guidelines for carer-inclusive organizations
English language
21 pages
sale 15% off
Preview
sale 15% off
Preview
Standard – translation
ISO 25551:2022
Slovenian language
27 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day
Draft
ISO/FDIS 25551:Version 14-avg-2021 - Ageing societies -- General requirements and guidelines for carer-inclusive organizations
English language
21 pages
sale 15% off
Preview
sale 15% off
Preview

Standards Content (Sample)

SLOVENSKI STANDARD
SIST ISO 25551:2022
01-marec-2022
Starajoča se družba - Splošne zahteve in smernice za oskrbovalcem prijazne
organizacije
Ageing societies - General requirements and guidelines for carer-inclusive organizations
Vieillissement de la population -- Exigences générales et lignes directrices pour les
organisations favorisant et appuyant les aidants naturels
Ta slovenski standard je istoveten z: ISO 25551:2021
ICS:
03.080.30 Storitve za potrošnike Services for consumers
03.100.30 Vodenje ljudi Management of human
resources
11.020.10 Zdravstvene storitve na Health care services in
splošno general
SIST ISO 25551:2022 en
2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------
SIST ISO 25551:2022

---------------------- Page: 2 ----------------------
SIST ISO 25551:2022
INTERNATIONAL ISO
STANDARD 25551
First edition
2021-11
Ageing societies — General
requirements and guidelines for
carer-inclusive organizations
Vieillissement de la population — Exigences générales et lignes
directrices pour les organisations favorisant et appuyant les aidants
naturels
Reference number
ISO 25551:2021(E)
© ISO 2021

---------------------- Page: 3 ----------------------
SIST ISO 25551:2022
ISO 25551:2021(E)
COPYRIGHT PROTECTED DOCUMENT
© ISO 2021
All rights reserved. Unless otherwise specified, or required in the context of its implementation, no part of this publication may
be reproduced or utilized otherwise in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, or posting on
the internet or an intranet, without prior written permission. Permission can be requested from either ISO at the address below
or ISO’s member body in the country of the requester.
ISO copyright office
CP 401 • Ch. de Blandonnet 8
CH-1214 Vernier, Geneva
Phone: +41 22 749 01 11
Email: copyright@iso.org
Website: www.iso.org
Published in Switzerland
ii
  © ISO 2021 – All rights reserved

---------------------- Page: 4 ----------------------
SIST ISO 25551:2022
ISO 25551:2021(E)
Contents Page
Foreword .iv
Introduction .v
1 Scope . 1
2 Normative references . 1
3 Terms and definitions . 1
4 Principles . 4
4.1 General . 4
4.2 Guiding principles . 4
5 Carer-inclusive program . 5
5.1 General . 5
5.2 Top management commitment, support, and leadership . 5
5.3 Worker consultation and participation . 6
5.4 Carer-inclusive organization policy . 6
5.5 Regulatory and other requirements .
...

INTERNATIONAL ISO
STANDARD 25551
First edition
2021-11
Ageing societies — General
requirements and guidelines for
carer-inclusive organizations
Vieillissement de la population — Exigences générales et lignes
directrices pour les organisations favorisant et appuyant les aidants
naturels
Reference number
ISO 25551:2021(E)
© ISO 2021

---------------------- Page: 1 ----------------------
ISO 25551:2021(E)
COPYRIGHT PROTECTED DOCUMENT
© ISO 2021
All rights reserved. Unless otherwise specified, or required in the context of its implementation, no part of this publication may
be reproduced or utilized otherwise in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, or posting on
the internet or an intranet, without prior written permission. Permission can be requested from either ISO at the address below
or ISO’s member body in the country of the requester.
ISO copyright office
CP 401 • Ch. de Blandonnet 8
CH-1214 Vernier, Geneva
Phone: +41 22 749 01 11
Email: copyright@iso.org
Website: www.iso.org
Published in Switzerland
ii
  © ISO 2021 – All rights reserved

---------------------- Page: 2 ----------------------
ISO 25551:2021(E)
Contents Page
Foreword .iv
Introduction .v
1 Scope . 1
2 Normative references . 1
3 Terms and definitions . 1
4 Principles . 4
4.1 General . 4
4.2 Guiding principles . 4
5 Carer-inclusive program . 5
5.1 General . 5
5.2 Top management commitment, support, and leadership . 5
5.3 Worker consultation and participation . 6
5.4 Carer-inclusive organization policy . 6
5.5 Regulatory and other requirements . 7
5.6 Social responsibility . 7
5.7 Review of internal practices and available supports . 7
5.8 Identify gaps and barriers . 8
5.9 Objectives and targets . 8
5.10 Confidential disclosure of working carers . 9
5.11 Awareness, competence, and traini
...

S L O V E N S K I SIST ISO 25551


S T A N D A R D marec 2022


Starajoča se družba – Splošne zahteve in smernice za

oskrbovalcem prijazne organizacije


Ageing societies – General requirements and guidelines for carer-inclusive

organizations


Vieillissement de la population – Exigences générales et lignes directrices pour

les organisations favorisant et appuyant les aidants naturels
Referenčna oznaka
ICS 03.080.30; 03.100.30: 11.020.10 SIST ISO 25551:2022 (sl)

Nadaljevanje na straneh 2 do 28

© 2024-03. Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje ali kopiranje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------
SIST ISO 25551 : 2022
NACIONALNI UVOD

Standard SIST ISO 25551 (sl), Starajoča se družba – Splošne zahteve in smernice za oskrbovalcem
prijazne organizacije, 2022, ima status slovenskega standarda in je istoveten mednarodnemu standardu
ISO 25551 (en), Ageing societies – General requirements and guidelines for carer-inclusive
organizations, 2021.

NACIONALNI PREDGOVOR
Mednarodni standard ISO 25551:2021 je pripravil tehnični odbor ISO/TC 314 Starajoča se družba.
Slovenski standard SIST ISO 25551:2022 je prevod mednarodnega standarda ISO 25551:2021. V
primeru spora glede besedila slovenskega prevoda v tem standardu je odločilen izvirni mednarodni
standard v angleškem jeziku.

Odločitev za izdajo tega standarda je 14. januarja 2022 sprejel Strokovni svet SIST za splošno področje.

OSNOVA ZA IZDAJO STANDARDA

– privzem standarda ISO 25551:2021

OPOMBI:

– Povsod, kjer se v besedilu standarda uporablja izraz "mednarodni standard", v SIST ISO 25551:2022
to pomeni "slovenski standard".
– Nacionalni uvod in nacionalni predgovor nista sestavni del standarda.


2

---------------------- Page: 2 ----------------------
SIST ISO 25551 : 2022
Vsebina      Stran

Predgovor . 4
Uvod . 5
1 Področje uporabe . 9
2 Zveze s standardi . 9
3 Izrazi in definicije . 9
4 Načela.12
4.1 Splošno .12
4.2 Vodilna načela .12
5 Oskrbovalcem prijazen program .13
5.1 Splošno .13
5.2 Zavezanost, podpora in voditeljstvo najvišjega vodstva .13
5.3 Posvetovanje z delavci in njihovo sodelovanje .14
5.4 Politika oskrbovalcem prijazne organizacije .14
5.5 Regulatorne in druge zahteve .15
5.6 Družbena odgovornost .15
5.7 Pregled notranjih praks in razpoložljivih oblik podpore .15
5.8 Opredelitev vrzeli in ovir .15
5.9 Okvirni in izvedbeni cilji .16
5.10 Zaupno razkritje zaposlenih oskrbovalcev .16
5.11 Ozaveščenost, kompetence in usposabljanje .17
5.11.1 Splošno .
...

FINAL
INTERNATIONAL ISO/FDIS
DRAFT
STANDARD 25551
ISO/TC 314
Ageing societies — General
Secretariat: BSI
requirements and guidelines for
Voting begins on:
2021­08­17 carer-inclusive organizations
Voting terminates on:
Vieillissement de la population — Exigences générales et lignes
2021­10­12
directrices pour les organisations favorisant et appuyant les aidants
naturels
RECIPIENTS OF THIS DRAFT ARE INVITED TO
SUBMIT, WITH THEIR COMMENTS, NOTIFICATION
OF ANY RELEVANT PATENT RIGHTS OF WHICH
THEY ARE AWARE AND TO PROVIDE SUPPOR TING
DOCUMENTATION.
IN ADDITION TO THEIR EVALUATION AS
Reference number
BEING ACCEPTABLE FOR INDUSTRIAL, TECHNO­
ISO/FDIS 25551:2021(E)
LOGICAL, COMMERCIAL AND USER PURPOSES,
DRAFT INTERNATIONAL STANDARDS MAY ON
OCCASION HAVE TO BE CONSIDERED IN THE
LIGHT OF THEIR POTENTIAL TO BECOME STAN­
DARDS TO WHICH REFERENCE MAY BE MADE IN
©
NATIONAL REGULATIONS. ISO 2021

---------------------- Page: 1 ----------------------
ISO/FDIS 25551:2021(E)

COPYRIGHT PROTECTED DOCUMENT
© ISO 2021
All rights reserved. Unless otherwise specified, or required in the context of its implementation, no part of this publication may
be reproduced or utilized otherwise in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, or posting
on the internet or an intranet, without prior written permission. Permission can be requested from either ISO at the address
below or ISO’s member body in the country of the requester.
ISO copyright office
CP 401 • Ch. de Blandonnet 8
CH­1214 Vernier, Geneva
Phone: +41 22 749 01 11
Email: copyright@iso.org
Website: www.iso.org
Published in Switzerland
ii © ISO 2021 – All rights reserved

---------------------- Page: 2 ----------------------
ISO/FDIS 25551:2021(E)

Contents Page
Foreword .iv
Introduction .v
1 Scope . 1
2 Normative references . 1
3 Terms and definitions . 1
4 Principles . 4
4.1 General . 4
4.2 Guiding principles . 4
5 Carer-inclusive program . 5
5.1 General . 5
5.2 Top management commitment, support, and leadership . 5
5.3 Worker consultation and participation . 6
5.4 Carer-inclusive organization policy . 6
5.5 Regulatory and other requirements . 7
5.6 Social responsibility . 7
5.7 Review of internal practices and available supports .
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.