Round and sawn timber - Terminology - Part 1: General terms common to round timber and sawn timber

This part of standard contains general terms relating to sawntimber used in European Standards and defintions of these terms.

Rund- und Schnittholz - Terminologie - Teil 1: Gemeinsame allgemeine Begriffe über Rundholz und Schnittholz

Diese Teil der Norm enthält allgemeine Benennungen über Schnittholz und deren Definitionen, die in Europäischen Normen vorkommen.

Bois ronds et bois sciés - Terminologie - Partie 1: Termes généraux communs aux bois ronds et aux bois sciés

La présente partie de norme européenne comporte les termes généraux relatifs aux bois sciés utilisés dans les normes européennes, ainsi que les définitions de ces termes.

Okrogli in žagani les - Terminologija - 1. del: Skupni splošni izrazi za okrogli in žagani les

General Information

Status
Withdrawn
Publication Date
06-Mar-1995
Withdrawal Date
27-Aug-2019
Current Stage
9960 - Withdrawal effective - Withdrawal
Completion Date
28-Aug-2019

Relations

Effective Date
04-Sep-2019

Buy Standard

Standard – translation
EN 844-1:1998
Slovenian language
6 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

SIST EN 844-1
SLOVENSKI
prva izdaja
STANDARD
marec 1998
Okrogli in `agani les - Terminologija - 1. del: Skupni splo{ni izrazi
za okrogli in `agani les (enakovreden EN 844-1:1995)
Round and sawn timber - Terminology - Part 1: General terms common
to round and sawn timber
Bois ronds et bois sciés - Terminologie - Partie 1: Termes généraux
communs aux bois ronds et aux bois sciés
Rund und Schnittholz - Terminologie - Teil 1: Gemeinsame allgemeine
Begriffe über Rundholz und Schnittholz
Deskriptorji: les, okrogli les, `agani les, ve~jezi~ni slovar
Referen~na {tevilka
ICS 01.040.79; 79.020; 79.040 SIST EN 844-1:1998 (sl)
Nadaljevanje na straneh II in od 2 do 5
© Standard je zalo`il in izdal Urad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje pri Ministrstvu za znanost in tehnologijo.
Razmno`evanje ali kopiranje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------

SIST EN 844-1 : 1998
UVOD
Standard SIST EN 844-1 Okrogli in `agani les - Terminologija - 1. del: Skupni splo{ni izrazi
za okrogli in `agani les, prva izdaja, 1998, ima status slovenskega standarda in je
enakovreden evropskemu standardu EN 844-1, Round and sawn timber - Terminology - Part
1: General terms common to round and sawn timber, first edition, 1995.
NACIONALNI PREDGOVOR
Evropski standard EN 844-1:1995 je pripravil tehni~ni odbor Evropske organizacije za
standardizacijo CEN/TC 175 Okrogli in `agani les. Slovenski standard SIST EN 844-1:1998 je
prevod evropskega standarda EN 844-1:1995. V primeru spora glede besedila slovenskega
prevoda v tem standardu je odlo~ilen izvirni evropski standard v angle{kem jeziku. Slovensko
izdajo standarda je pripravil tehni~ni odbor USM/TCLII Les in lesni izdelki.
Ta slovenski standard je dne 1998-03-03 odobril direktor USM.
OSNOVA ZA IZDAJO STANDARDA
- Prevod standarda EN 844-1:1995
OPOMBE
- Povsod, kjer se v besedilu standarda uporablja izraz “evropski standard”, v SIST EN
844-1:1998 to pomeni “slovenski standard”.
- Uvod in nacionalni predgovor nista sestavna dela standarda.
- Slovenski standard SIST EN 844-1 je enakovreden standardu EN 844-1:1995 in je izdan
z dovoljenjem
CEN
rue de Stassart, 36
1050 Bruselj
Belgija
This national document is equivalent to EN 844-1 and it is published with the
permission of
CEN
rue de Stassart, 36
1050 Bruxelles
Belgium
II

---------------------- Page: 2 ----------------------

EVROPSKI STANDARD
EUROPEAN STANDARD EN 844-1
EUROPÄISCHE NORM Marec 1995
NORME EUROPÉENNE
ICS: 01.040.79; 79.020; 79.040
Deskriptorji: les, okrogli les, `agani les, ve~jezi~ni slovar
Slovenska izdaja
Okrogli in `agani les - Terminologija - 1. del: Skupni splo{ni izrazi
za okrogli in `agani les
Round and sawn timber - Bois ronds et bois sciés - Rund und Schnittholz -
Terminology - Part 1: General Terminologie - Partie 1: Terminologie - Teil 1:
terms common to round and Termes généraux communsGemeinsame allgemeine
sawn timber aux bois ronds et aux bois Begriffe über Rundholz und
sciés Schnittholz
Ta evropski standard je dne 1995-10-31 sprejel CEN. ^lanice CEN morajo izpolnjevati dolo~ila
poslovnika CEN/CENELEC, s katerim je predpisano, da mora biti ta standard brez
kakr{nihkoli sprememb sprejet kot nacionalni standard.
Seznami najnovej{ih izdaj teh nacionalnih standardov in njihovi bibliografski podatki so na
voljo pri osrednjem tajni{tvu ali ~lanicah CEN.
Ta evropski standard obstaja v treh izvirnih izdajah (nem{ki, angle{ki in francoski). Izdaje v
drugih jezikih, ki jih ~lanice CEN na lastno odgovornost prevedejo in izdajo ter prijavijo pri
osrednjem tajni{tvu CEN, veljajo kot uradne izdaje.
^lanice CEN so nacionalne ustanove za standardizacijo Avstrije, Belgije, Danske, Finske,
Francije, Gr~ije, Irske, Islandije, Italije, Luksemburga, Nem~ije, Nizozemske, Norve{ke,
Portugalske, [panije, [vedske, [vice in Zdru`enega kraljestva.
CEN
Evropski komite za standardizacijo
European Committee for Standardisation
Europäisches Komitee für Normung
Comité Européen de Normalisation
Osrednje tajni{tvo: Rue de Stassart 36, B-1050 Bruselj
© 1993 Lastnice avtorskih pravic so vse dr`ave ~lanice CEN

---------------------- Page: 3 ----------------------

SIST EN 844-1 : 1998
VSEBINA Stran
Predgovor.3
1 Namen in podro~je uporabe.4
2 Izrazi in definicije.4
Abecedni seznam slovenskih izrazov.5
Abecedni seznam angle{kih izrazov.5
Abecedni seznam nem{kih izrazov.
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.