Basic and safety principles for man-machine interface, marking and identification - Coding principles for indicators and actuators

Establishes general rules for assigning particular meanings to certain visual, acoustsic and tactile indications. Has the status of a basic safety publication in accordance with IEC Guide 104.

Grund- und Sicherheitsregeln für die Mensch-Maschine-Schnittstelle, Kennzeichnung - Codierungsgrundsätze für Anzeigengeräte und Bedienteile

Principes fondamentaux et de sécurité pour l'interface homme-machine, le marquage et l'identification - Principes de codage pour les indicateurs et les organes de commande

Etablit des règles générales en vue d'attribuer une signification particulière à certaines indications visuelles, acoustiques et tactiles. A le statut d'une publication fondamentale de sécurité conformément au Guide 104

Osnovna in varnostna načela za vmesnik človek-stroj, označevanje in identifikacijo - Načela kodiranja za indikatorje in aktivatorje

Ta mednarodni standard določa splošna pravila za pripisovanje posebnih pomenov določenim vidnim,
zvočnim in taktilnimi indikacijam, da se:
– z varnim nadzorom in krmiljenjem opreme ali procesa poveča varnost oseb, premoženja in/ali
okolja;
– olajša primeren nadzor, krmiljenje in vzdrževanje opreme ali procesa;
– olajša hitro prepoznavanje pogojev krmiljenja in položajev aktivatorjev.
Ta standard je namenjen splošni uporabi:
– od preprostih primerov, kot so indikatorska luč, tipkala, mehanski indikatorji, svetleče diode (LED)
ali videoprikazovalniki, do večjih postaj za krmiljenje, ki lahko vključujejo raznovrstne naprave za
krmiljenje opreme ali procesa;
OPOMBA: Uporaba splošnih načel kodiranja za prikaze na zaslonih naj bi bila izpeljana brez sprememb.
– kjer je vključena varnost oseb, premoženja in/ali okolja in tudi kjer se zgoraj omenjene kode
uporabljajo z namenom olajšanja primernega nadzora in krmiljenja opreme;
– kadar mora tehnični komite pripisati posebni funkciji določen način kodiranja.

General Information

Status
Published
Publication Date
09-Jul-2002
Withdrawal Date
30-Jun-2005
Current Stage
6060 - Document made available - Publishing
Start Date
10-Jul-2002
Completion Date
10-Jul-2002

Relations

Buy Standard

Standard
EN 60073:2003
English language
35 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day
Standard – translation
EN 60073:2003
Slovenian language
35 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

SLOVENSKI SIST EN 60073:2003

STANDARD
april 2003
Basic and safety principles for man-machine interface, marking and identification -
Coding principles for indicators and actuators
ICS 01.070; 13.110; 29.020 Referenčna številka
SIST EN 60073:2003(en)
©  Standard je založil in izdal Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje ali kopiranje celote ali delov tega dokumenta ni dovoljeno

---------------------- Page: 1 ----------------------

EUROPEAN STANDARD EN 60073
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM July 2002
ICS 01.070; 29.020 Supersedes EN 60073:1996
English version
Basic and safety principles for man-machine interface,
marking and identification -
Coding principles for indicators and actuators
(IEC 60073:2002)
Principes fondamentaux et de sécurité Grund- und Sicherheitsregeln
pour l'interface homme-machine, für die Mensch-Maschine-Schnittstelle,
le marquage et l'identification - Kennzeichnung -
Principes de codage pour les indicateurs Codierungsgrundsätze für
et les organes de commande Anzeigengeräte und Bedienteile
(CEI 60073:2002) (IEC 60073:2002)
This European Standard was approved by CENELEC on 2002-07-01. CENELEC members are bound to
comply with the CEN/CENELEC Internal Regulations which stipulate the conditions for giving this European
Standard the status of a national standard without any alteration.
Up-to-date lists and bibliographical references concerning such national standards may be obtained on
application to the Central Secretariat or to any CENELEC member.
This European Standard exists in three official versions (English, French, German). A version in any other
language made by translation under the responsibility of a CENELEC member into its own language and
notified to the Central Secretariat has the same status as the official versions.
CENELEC members are the national electrotechnical committees of Austria, Belgium, Czech Republic,
Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Luxembourg, Malta,
Netherlands, Norway, Portugal, Slovakia, Spain, Sweden, Switzerland and United Kingdom.
CENELEC
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung
Central Secretariat: rue de Stassart 35, B - 1050 Brussels
© 2002 CENELEC - All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CENELEC members.
Ref. No. EN 60073:2002 E

---------------------- Page: 2 ----------------------

EN 60073:2002 - 2 -
Foreword
The text of document 16/402/FDIS, future edition 6 of IEC 60073, prepared by IEC TC 16, Basic and
safety principles for man-machine interface, marking and identification, was submitted to the
IEC-CENELEC parallel vote and was approved by CENELEC as EN 60073 on 2002-07-01.
This European Standard supersedes EN 60073:1996.
The following dates were fixed:
– latest date by which the EN has to be implemented
at national level by publication of an identical
national standard or by endorsement (dop) 2003-04-01
– latest date by which the national standards conflicting
with the EN have to be withdrawn (dow) 2005-07-01
Annexes designated "normative" are part of the body of the standard.
Annexes designated "informative" are given for information only.
In this standard, annexes A and ZA are normative and annexes B and C are informative.
Annex ZA has been added by CENELEC.
__________
Endorsement notice
The text of the International Standard IEC 60073:2002 was approved by CENELEC as a European
Standard without any modification.
In the official version, for Bibliography, the following note has to be added for the standard indicated:
IEC 60204-1 NOTE Harmonized as EN 60204-1:1997 (not modified).
__________

---------------------- Page: 3 ----------------------

- 3 - EN 60073:2002
Annex ZA
(normative)
Normative references to international publications
with their corresponding European publications
This European Standard incorporates by dated or undated reference, provisions from other
publications. These normative references are cited at the appropriate places in the text and the
publications are listed hereafter. For dated references, subsequent amendments to or revisions of any
of these publications apply to this European Standard only when incorporated in it by amendment or
revision. For undated references the latest edition of the publication referred to applies (including
amendments).
NOTE When an international publication has been modified by common modifications, indicated by (mod), the relevant
EN/HD applies.
Publication Year Title EN/HD Year
IEC 60027 Series Letter symbols to be used in HD 245 Series
electrical technology
1)
IEC 60050-441 - International Electrotechnical --
Vocabulary (IEV)
Chapter 441: Switchgear,
controlgear and fuses
1)
IEC 60050-721 - Chapter 721: Telegraphy facsimile--
and data communication
1)
IEC 60050-845 - Chapter 845: Lighting - -
IEC 60417 Series Graphical symbols for use on EN 60417 Series
equip
...

ba

SLOVENSKI SIST EN 60073


STANDARD april 2003

Osnovna in varnostna načela za vmesnik človek-stroj, označevanje in
identifikacijo – Načela kodiranja za indikatorje in aktivatorje

Basic and safety principles for man-machine interface, marking and identification
– Coding principles for indicators and actuators

Grund- und Sicherheitsregeln für die Mensch-Maschine-Schnittstelle,
Kennzeichnung – Codierungsgrundsätze für Anzeigengeräte und Bedienteile

Principes fondamentaux et de sécurité pour l'interface homme-machine, le
marquage et l'identification – Principes de codage pour les indicateurs et les
organes de commande
Referenčna oznaka
ICS 01.070; 13.110; 29.020 SIST EN 60073:2003 (sl)

Nadaljevanje na straneh II do III in od 1 do 33© 2019-03: Standard je založil in izdal Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje ali kopiranje celote ali delov tega dokumenta ni
dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------

SIST EN 60073 : 2003

NACIONALNI UVOD

Slovenski standard SIST EN 60073 (sl), Osnovna in varnostna načela za vmesnik človek-stroj,
označevanje in identifikacijo – Načela kodiranja za indikatorje in aktivatorje, 2003, ima status
slovenskega standarda in je istoveten standardu EN 60073 (en), Basic and safety principles for man-
machine interface, marking and identification – Coding principles for indicators and actuators (en), 2002.
Ta slovenski standard nadomešča SIST EN 60073:2001.

NACIONALNI PREDGOVOR

Standard EN 60073:2002 je pripravil tehnični odbor Evropskega komiteja za standardizacijo v
elektrotehniki CLC/SR 3 Dokumentacija in grafični simboli.
Slovenski standard SIST EN 60073:2003 je prevod angleškega besedila evropskega standarda EN
60073:2002. V primeru spora glede besedila slovenskega prevoda v tem standardu je odločilno izvirno
besedilo evropskega standarda v angleškem jeziku. Slovensko izdajo tega standarda je potrdil Strokovni
svet SS EIT za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij.
Odločitev za privzem tega standarda je v aprilu 2003 sprejel Strokovni svet SS EIT za področja
elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij.

ZVEZE S STANDARDI

SIST EN 60027 (vsi deli) Črkovni simboli za uporabo v elektrotehnologiji

SIST IEC 60050-441 Mednarodni elektrotehniški slovar (IEV) – 441. del: Stikalne in krmilne
naprave ter varovalke

SIST IEC 60050-845 Mednarodni elektrotehniški slovar (IEV) – 845. del: Razsvetljava

SIST EN 60417-1 Grafični simboli za uporabo na opremi – 1. del: Pregled in uporaba

SIST EN 60417-2 Grafični simboli za uporabo na opremi – 2. del: Grafični simboli

SIST EN 60447:2004 Osnovna in varnostna načela za vmesnik človek-stroj, označevanje in
identifikacija – Načela upravljanja

SIST EN 60617 (vsi deli) Grafični simboli za sheme

SIST EN 61310-1 Varnost strojev – Prikaz, oznaka in upravljanje – 1. del: Zahteve za vidne,
zvočne in otipljive signale

SIST ISO 3864 (vsi deli) Varnostne barve in varnostni znaki

SIST ISO 7000 Grafični simboli za uporabo na opremi – Registrirani simboli


OSNOVA ZA IZDAJO STANDARDA

– privzem standarda EN 60073:2002

OPOMBE

– Povsod, kjer se v besedilu standarda uporabljata izraza "evropski standard" ali “mednarodni
standard”, v SIST EN 60073:2003 to pomeni “slovenski standard”.
– Nacionalni uvod in nacionalni predgovor nista sestavni del standarda.
II

---------------------- Page: 2 ----------------------

SIST EN 60073 : 2003

– Ta standard je istoveten EN 60073:2002 in je objavljen z dovoljenjem
CENELEC
Centralni sekretariat
Rue de Stassart 35
B-1050 Bruselj


This standard is identical with EN 60073:2002 and is published with the permission of

CENELEC
Central Secretariat
Rue de Stassart 35
B-1050 BrusselsIII

---------------------- Page: 3 ----------------------

SIST EN 60073 : 2003IV

---------------------- Page: 4 ----------------------

EVROPSKI STANDARD EN 60073
EUROPEAN STANDARD

NORME EUROPÉENNE
julij 2002
EUROPÄISCHE NORM

ICS 01.070; 29.020 Nadomešča EN 60073:1996

Slovenska izdaja

Osnovna in varnostna načela za vmesnik človek-stroj, označevanje in
identifikacijo – Načela kodiranja za indikatorje in aktivatorje

Basic and safety principles for Principes fondamentaux et de Grund- und Sicherheitsregeln
man-machine interface, marking sécurité pour l'interface homme- für die Mensch-Maschine-
and identification – Coding machine, le marquage et Schnittstelle, Kennzeichnung –
principles for indicators and l'identification – Principes de Codierungsgrundsätze für
actuators codage pour les indicateurs et Anzeigengeräte und Bedienteile
(IEC 60073:2002) les organes de commande (IEC 60073:2002)
(CEI 60073:2002)

Ta evropski standard je CENELEC sprejel dne 1. julija 2002. Čl
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.