Paper and board - European list of standard grades of paper and board for recycling

This European Standard defines grades of paper and board for recycling used as raw material for recycling in the manufacture of paper and board products in the paper industry.
This European Standard also specifies tolerances for unwanted materials as well as the composition of paper and board for recycling. Unusable materials (prohibited and unwanted materials) are clearly defined for all people involved in the management of paper and board for recycling.

Papier, Karton und Pappe - Europäische Liste der Altpapier-Standardsorten

Diese Europäische Norm legt Sorten für Altpapier fest, die als Rohstoff für das Recycling bei der Herstellung von Papier- und Kartonprodukten in der Papierindustrie genutzt werden.
Diese Europäische Norm legt auch Toleranzgrenzen für unerwünschte Materialien fest und bestimmt die Zusammensetzung von Altpapier. Ungeeignete Materialien (nicht zulässige und unerwünschte Materialien) sind für alle Beteiligten im Altpapier-Management klar definiert.

Papiers et cartons - Liste européenne des sortes standard de papiers et cartons pour recyclage

La présente Norme européenne définit les sortes de papiers et de cartons pour recyclage utilisées comme matières premières pour le recyclage dans la fabrication de produits à base de papiers et de cartons dans l'industrie papetière.
La présente Norme européenne spécifie également les tolérances pour les matériaux non désirés, ainsi que la composition des papiers et cartons pour recyclage. Les matériaux inutilisables (matériaux interdits et non désirés) sont clairement définis pour tous les individus impliqués dans la gestion des papiers et cartons pour recyclage.

Papir, karton in lepenka - Seznam evropskih standardnih vrst papirja, kartona in lepenke za recikliranje

Ta evropski standard opredeljuje vrste papirja, kartona in lepenke za recikliranje, ki se uporabljajo kot
surovina za recikliranje v proizvodnem postopku izdelave izdelkov iz papirja, kartona in lepenke v
papirni industriji.
Ta evropski standard določa tudi specifične mejne vrednosti neželenih materialov kot tudi sestavo papirja,
kartona in lepenke za recikliranje. Neuporabni materiali (prepovedani in neželeni materiali) so natančno
opredeljeni za vse deležnike, ki so vključeni v postopke pri upravljanju papirja, kartona in lepenke za
recikliranje.

General Information

Status
Published
Publication Date
28-Jan-2014
Withdrawal Date
30-Jul-2014
Current Stage
9092 - Decision on results of review/2YR ENQ - revise - Review Enquiry
Completion Date
03-Sep-2019

Relations

Buy Standard

Standard
EN 643:2014
English language
16 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day
Standard – translation
EN 643:2014
Slovenian language
18 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

SLOVENSKI STANDARD
SIST EN 643:2014
01-marec-2014
1DGRPHãþD
SIST EN 643:2002
SIST EN 643:2002/AC:2003
Papir, karton in lepenka - Seznam evropskih standardnih vrst papirja, kartona in
lepenke za recikliranje
Paper and board - European list of standard grades of paper and board for recycling
Papier und Pappe - Europäische Liste der Altpapier-Standardsorten
Papiers et cartons - Liste européenne des sortes standard de papiers et cartons pour
recyclage
Ta slovenski standard je istoveten z: EN 643:2014
ICS:
01.040.85 Tehnologija papirja (Slovarji) Paper technology
(Vocabularies)
85.060 Papir, karton in lepenka Paper and board
SIST EN 643:2014 en,fr,de
2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------

SIST EN 643:2014

---------------------- Page: 2 ----------------------

SIST EN 643:2014

EUROPEAN STANDARD
EN 643

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM
January 2014
ICS 85.060 Supersedes EN 643:2001
English Version
Paper and board - European list of standard grades of paper and
board for recycling
Papiers et cartons - Liste européenne des sortes standard Papier, Karton und Pappe - Europäische Liste der
de papiers et cartons pour recyclage Altpapier-Standardsorten
This European Standard was approved by CEN on 6 December 2013.

CEN members are bound to comply with the CEN/CENELEC Internal Regulations which stipulate the conditions for giving this European
Standard the status of a national standard without any alteration. Up-to-date lists and bibliographical references concerning such national
standards may be obtained on application to the CEN-CENELEC Management Centre or to any CEN member.

This European Standard exists in three official versions (English, French, German). A version in any other language made by translation
under the responsibility of a CEN member into its own language and notified to the CEN-CENELEC Management Centre has the same
status as the official versions.

CEN members are the national standards bodies of Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia,
Finland, Former Yugoslav Republic of Macedonia, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania,
Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey and United
Kingdom.

EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION

EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG

CEN-CENELEC Management Centre: Avenue Marnix 17, B-1000 Brussels
© 2014 CEN All rights of exploitation in any form and by any means reserved Ref. No. EN 643:2014 E
worldwide for CEN national Members.

---------------------- Page: 3 ----------------------

SIST EN 643:2014
EN 643:2014 (E)
Contents Page
Foreword .3
Introduction .4
1 Scope .5
2 Terms and definitions .5
3 Group classification .6
4 Grade identification .6
5 General requirements .7
5.1 Source of the paper and board for recycling .7
5.2 Prohibited materials .7
5.3 Unwanted materials .7
5.4 Moisture content in paper and board for recycling .7
5.5 Form of delivery .7
5.6 Additional requirements for grades intended for deinking .8
5.6.1 Introduction .
...

SLOVENSKI SIST EN 643
STANDARD
marec 2014
Papir, karton in lepenka – Seznam evropskih standardnih vrst papirja,
kartona in lepenke za recikliranje

Paper and board – European list of standard grades of paper and board for
recycling

Papiers et cartons – Liste européenne des sortes standard de papiers et cartons
pour recyclage

Papier, Karton und Pappe – Europäische Liste der Altpapier-StandardsortenReferenčna oznaka
ICS 01.040.85; 85.060 SIST EN 643:2014 (sl)


Nadaljevanje na straneh II ter od 1 do 17© 2015-07: Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------

SIST EN 643 : 2014
NACIONALNI UVOD

Standard SIST EN 643 (sl), Papir, karton in lepenka – Seznam evropskih standardnih vrst papirja,
kartona in lepenke za recikliranje, 2014, ima status slovenskega standarda in je istoveten evropskemu
standardu EN 643 (en, de, fr), Paper and board – European list of standard grades of paper and board
for recycling, 2014.

Ta standard nadomešča SIST EN 643:2002 in SIST EN 643:2002/AC:2003.

NACIONALNI PREDGOVOR

Evropski standard EN 643:2014 je pripravil tehnični odbor Evropskega komiteja za standardizacijo
CEN/TC 172 Vlaknine, papir, karton in lepenka. Slovenski standard SIST EN 643:2014 je prevod
evropskega standarda EN 643:2014. V primeru spora glede besedila slovenskega prevoda v tem
standardu je odločilen izvirni evropski standard v enem izmed treh uradnih jezikov CEN. Slovensko
izdajo standarda je pripravil tehnični odbor SIST/TC VPK Vlaknine, papir, karton in lepenka.

Odločitev za privzem tega standarda je dne 30. januarja 2014 sprejel SIST/TC VPK Vlaknine, papir,
karton in lepenka.

OSNOVA ZA IZDAJO STANDARDA
– privzem standarda EN 643:2014

PREDHODNA IZDAJA

– SIST EN 643:2002

OPOMBE
– Povsod, kjer se v besedilu standarda uporablja izraz »evropski standard«, v SIST EN 643:2014 to
pomeni »slovenski standard«.
– Uvod in nacionalni predgovor nista sestavni del standarda.
– Ta nacionalni dokument je istoveten EN 643:2014 in je objavljen z dovoljenjem

CEN-CENELEC
Upravni center
Avenue Marnix 17
B-1000 Bruselj

This national document is identical with EN 643:2014 and is published with the permission of

CEN-CENELEC
Management Centre
Avenue Marnix 17
B-1000 Brussels
II

---------------------- Page: 2 ----------------------

EVROPSKI STANDARD EN 643
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM januar 2014

ICS 85.060 Nadomešča EN 643:2001Slovenska izdaja

Papir, karton in lepenka – Seznam evropskih standardnih vrst papirja, kartona
in lepenke za recikliranje

Paper and board – European list Papiers et cartons – Liste européenne Papier, Karton und Pappe –
of standard grades of paper and des sortes standard de papiers et Europäische Liste der Altpapier-
board for recycling cartons pour recyclage Standardsorten
Ta evropski standard je CEN odobril 6. decembra 2013.

Člani CEN morajo izpolnjevati notranje predpise CEN/CENELEC, ki določajo pogoje, pod katerimi
dobi ta evropski standard status nacionalnega standarda brez kakršnihkoli sprememb. Najnovejši
seznami teh nacionalnih standardov in njihovi bibliografski podatki se na zahtevo lahko dobijo pri
Upravnem centru CEN-CENELEC ali kateremkoli članu CEN.

Ta evropski standard obstaja v treh uradnih izdajah (angleški, francoski, nemški). Izdaje v drugih
jezikih, ki jih člani CEN na lastno odgovornost prevedejo in izdajo ter prijavijo pri Upravnem centru
CEN-CENELEC, veljajo kot uradne izdaje.

Člani CEN so nacionalni organi za standarde: Avstrije, Belgije, Bolgarije, Hrvaške, Cipra, Češke
republike, Danske, Estonije, Finske, Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije, Francije, Nemčije,
Grčije, Madžarske, Islandije, Irske, Italije, Latvije, Litve, Luksemburga, Malte, Nizozemske, Norveške,
Poljske, Portugalske, Romunije, Slovaške, Slovenije, Španije, Švedske, Švice, Turčije in Združenega
kraljestva.

CEN
Evropski komite za standardizacijo
European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation
Europäisches Komitee für Normung

Upravni center CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Bruselj

© 2014 CEN Lastnice avtorskih pravic so vse države članice CEN Ref. oznaka EN 643:2014 E

---------------------- Page: 3 ----------------------

SIST EN 643 : 2014
VSEBINA Stran
Predgovor . 3
Uvod . 4
1 Področje uporabe .
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.