Personal protective equipment against falls from a height - List of equivalent terms

This European Standard is applicable to personal protective equipment against falls from a height. This European Standardspecifies a list of terms used to define personal protective equipment against falls from a height. The terms are listed in the alphabetical order in the three offical languages of CEN, English, French and German. The terms or explanations given in parentheses are added exclusively for better understanding.

Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz - Liste gleichbedeutender Benennungen

Diese Europäische Norm gilt für persönliche Schutzausrüstungen gegen Absturz. Sie legt eine Liste von Benennungen, die im Bereich der persönlichen Schutzausrüstungen gegen Absturz verwendet werden. Die Benennungen werden in alphabetischer Reihenfolge in den drei offiziellen CEN-Sprachen Englisch, Französisch und Deutsch aufegührt. Die in Klammern gesetzten Benennungen bzw.  Erläuterungen dienen ausschließlich zum besseren Verständnis.

Equipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur - Liste des termes équivalents

La présente norme européenne est applicable aux équipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur. Elle établit une liste des termes utilisés dans le domaine des équipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur. Les termes sont donnés en ordre asphabétique dans les trois langures officielles du CEN anglais, français et allemand. les termes et explications figurant entre parenthèses ne sont donnés que pour améliorer la compréhension.

Osebna varovalna oprema za zaščito pred padci z višine - Seznam enakovrednih izrazov

General Information

Status
Published
Publication Date
20-May-1997
Current Stage
9092 - Decision on results of review/2YR ENQ - revise - Review Enquiry
Completion Date
25-Jan-2023

Buy Standard

Standard
EN 1868:2002
English, French and German language
27 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day
Standard – translation
EN 1868:2002
Slovenian language
41 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

SLOVENSKI STANDARD
SIST EN 1868:2002
01-april-1998
2VHEQDYDURYDOQDRSUHPD]D]DãþLWRSUHGSDGFL]YLãLQH6H]QDPHQDNRYUHGQLK
L]UD]RY
Personal protective equipment against falls from a height - List of equivalent terms
Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz - Liste gleichbedeutender Benennungen
Equipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur - Liste des termes
équivalents
Ta slovenski standard je istoveten z: EN 1868:1997
ICS:
01.040.13 Varstvo okolja in zdravja. Environment and health
Varnost (Slovarji) protection. Safety
(Vocabularies)
13.340.60 =DãþLWDSUHGSDGFLLQ]GUVL Protection against falling and
slipping
SIST EN 1868:2002 en,fr,de
2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------

SIST EN 1868:2002

---------------------- Page: 2 ----------------------

SIST EN 1868:2002

---------------------- Page: 3 ----------------------

SIST EN 1868:2002

---------------------- Page: 4 ----------------------

SIST EN 1868:2002

---------------------- Page: 5 ----------------------

SIST EN 1868:2002

---------------------- Page: 6 ----------------------

SIST EN 1868:2002

---------------------- Page: 7 ----------------------

SIST EN 1868:2002

---------------------- Page: 8 ----------------------

SIST EN 1868:2002

---------------------- Page: 9 ----------------------

SIST EN 1868:2002

---------------------- Page: 10 -
...

SLOVENSKI SIST EN 1868
prva izdaja
STANDARD
junij 2002
Osebna varovalna oprema za zaščito pred padci z višine – Seznam
enakovrednih izrazov (enakovreden EN 1868:1997)

Personal protective equipment against falls from a height –List of equivalent
terms

Equipment de protection individuelle contre les chutes de hauteur – Liste des
termes équivalents

Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz – Liste gleichbedeutender
Benennungen


Deskriptorji: osebna varovalna oprema, preprečevanje nesreč, zaščita pred padcem, slovar,
seznam
Referenčna številka
ICS 01.040.12; 13.340.99 SIST EN 1868:2002 (sl)


Nadaljevanje na straneh II in od 2 do 38
© Standard je založil in izdal Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje ali kopiranje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------

SIST EN 1868 : 2002
NACIONALNI UVOD
Standard SIST EN 1868:2002 (sl), Osebna varovalna oprema za zaščito pred padci z višine –
Seznam enakovrednih izrazov, prva izdaja, 2002, ima status slovenskega standarda in je
enakovreden evropskemu standardu EN 1868 (en), Personal protective equipment against falls from a
height – List of equivalent terms, 1997-05.
NACIONALNI PREDGOVOR
Evropski standard EN 1868:1997 je pripravil tehnični odbor Evropskega komiteja za standardizacijo
CEN/TC 160 Zaščita pred padci z višine, vključno z delovnimi pasovi.
Pripravo tega standarda sta CEN poverila Evropska komisija in Evropsko združenje za prosto
trgovino. Ta evropski standard ustreza bistvenim zahtevam evropske direktive 89/686/EEC.
Slovenski standard SIST EN 1868:2002 je prevod evropskega standarda EN 1868:1997. V primeru
spora glede besedila slovenskega prevoda v tem standardu je odločilen izvirni evropski standard v
angleškem jeziku. Slovensko izdajo standarda je pripravil tehnični odbor SIST/TC OVP Osebna
varovalna oprema.
Ta slovenski standard je dne 2002 - 04 - 08 odobrila direktorica SIST.
OPOMBE
- Povsod, kjer se v besedilu standarda uporablja izraz “evropski standard”, v
SIST EN 1868:2002 to pomeni “slovenski standard”.
- Nacionalni uvod in nacionalni predgovor nista sestavni del standarda.
- Ta nacionalni dokument je enakovreden EN 1868:1997 in je objavljen z dovoljenjem
  CEN
  Rue de Stassart 36
  1050 Bruselj
  Belgija

This national document is identical with EN 1868:1997 and is published with the permission of

  CEN
  Rue de Stassart, 36
  1050 Bruxelles
  Belgium


II

---------------------- Page: 2 ----------------------

EVROPSKI STANDARD EN 1868
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM maj 1997

ICS 13.340.20

Deskriptorji: osebna varovalna oprema, preprečevanje nesreč, zaščita pred padcem, slovar, seznam

Slovenska izdaja

Osebna varovalna oprema za zaščito pred padci z višine – Seznam
enakovrednih izrazovPersonal protective Persönliche Equipment de protection
equipment against falls from Schutzausrűstung gegen individuelle contre les chutes
a height – List of equivalent Absturz- de hauteur – Liste des
terms Liste gleichbedeutender termes équivalents
Benennungen


Ta evropski standard je CEN sprejel dne 1997-05-15. Članice CEN morajo izpolnjevati določila
poslovnika CEN/CENELEC, s katerim je predpisano, da mora biti ta standard brez kakršnihkoli
sprememb sprejet kot nacionalni standard.

Seznami najnovejših izdaj teh nacionalnih standardov in njihovi bibliografski podatki so na voljo pri
centralnem sekretariatu ali članicah CEN.

Evropski standardi obstajajo v treh izvirnih izdajah (nemški, angleški in francoski). Izdaje v drugih
jezikih, ki jih članice CEN na lastno odgovornost prevedejo in izdajo ter prijavijo pri centralnem
sekretariatu CEN, veljajo kot uradne izdaje.

Članice CEN so nacionalne ustanove za standardizacijo Avstrije, Belgije, Češke republike, Danske,
Finske, Francije, Grčije, Irske, Islandije, Italije, Luksemburga, Nemčije, Nizozemske, Norveške,
Portugalske, Španije, Švedske, Švice in Združenega kraljestva.

CEN
Evropski komite za standardizacijo
European Committee for Standardization
Europäisches Komitee für Normung
Comité Européen de Normalisation

Centralni sekretariat: Rue de Stassart 36, B-1050 Bruselj

---------------------- Page: 3 ----------------------

SIST EN 1868 : 2002
©  1997 Lastnice avtorskih pravic so vse države članice CEN Ref. št. EN 1868:1997
2

---------------------- Page: 4 ----------------------

SIST EN 1868 : 2002
VSEBINA Stran
1 Namen standarda.3
2 Seznam enakovrednih izrazov
Slovensko-angleško-nemško-francoski seznam izrazov .3
Angleško-nemško-francosk
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.