Quality management systems - Fundamentals and vocabulary (ISO 9000:2005)

ISO 9000:2005 describes fundamentals of quality management systems, which form the subject of the ISO 9000 family, and defines related terms.
It is applicable to the following:
a) organizations seeking advantage through the implementation of a quality management system;
b) organizations seeking confidence from their suppliers that their product requirements will be satisfied;
c) users of the products;
d) those concerned with a mutual understanding of the terminology used in quality management (e.g. suppliers, customers, regulators);
e) those internal or external to the organization who assess the quality management system or audit it for conformity with the requirements of ISO 9001 (e.g. auditors, regulators, certification/registration bodies);
f) those internal or external to the organization who give advice or training on the quality management system appropriate to that organization;
g) developers of related standards.

Qualitätsmanagementsysteme - Grundlagen und Begriffe (ISO 9000:2005)

Diese Internationale Norm beschreibt Grundlagen für Qualitätsmanagementsysteme, die den Gegenstand der ISO-9000-Familie bilden, und legt die zugehörige Terminologie fest.
Diese Internationale Norm ist anwendbar auf:
a)   Organisationen, die durch die Verwirklichung eines Qualitätsmanagementsystems Vorteile suchen;
b)   Organisationen, die Vertrauen zu ihren Lieferanten erwerben wollen, dass diese ihre Anforderungen an das Produkt erfüllen werden;
c)   die Nutzer der Produkte;
d)   alle, die mit einem gemeinsamen Verständnis der im Qualitätsmanagement verwendeten Begriffe zu tun haben (z. B. Lieferanten, Kunden, Behörden);
e)   alle, innerhalb und außerhalb der Organisation, die das Qualitätsmanagementsystem bewerten oder im Hinblick auf die Einhaltung der Anforderungen nach ISO 9001 auditieren (z. B. Auditoren, Behörden, Zertifizierungs-/Zulassungsstellen);
f)   alle, innerhalb und außerhalb der Organisation, welche die Organisation bezüglich eines für sie geeigneten Qualitätsmanagementsystems beraten und schulen;
g)   Entwickler in Bezug stehender Normen.

Systèmes de management de la qualité - Principes essentiels et vocabulaire (ISO 9000:2005)

L'ISO 9000:2005 décrit les principes essentiels des systèmes de management de la qualité, objet de la famille des normes ISO 9000, et en définit les termes associés.
Elle est applicable
a) aux organismes cherchant à progresser par la mise en oeuvre d'un système de management de la qualité;
b) aux organismes qui cherchent à s'assurer que leurs fournisseurs satisferont leurs exigences relatives aux produits;
c) aux utilisateurs des produits;
d) aux personnes concernées par une compréhension mutuelle de la terminologie utilisée dans le domaine du management de la qualité (par exemple fournisseurs, clients, autorités réglementaires);
e) aux personnes internes ou externes à l'organisme, qui évaluent ou auditent le système de management de la qualité en termes de conformité aux exigences de l'ISO 9001 (par exemple auditeurs, autorités réglementaires, organismes de certification/enregistrement);
f) aux personnes internes ou externes à l'organisme qui donnent des conseils ou fournissent une formation sur le système de management de la qualité qui lui convient;
g) aux personnes qui élaborent des normes apparentées.

Sistemi vodenja kakovosti – Osnove in slovar (ISO 9000:2005)

Mednarodni standard ISO 9000 opisuje temelje sistemov vodenja kakovosti, ki so predmet skupine standardov ISO 9000, in opredeljuje izraze v zvezi s tem.
Ta mednarodni standard lahko uporabljajo:
a) organizacije, ki si z uvedbo sistema vodenja kakovosti prizadevajo za prednost;
b) organizacije, ki želijo zaupati svojim dobaviteljem, da bodo njihove zahteve za proizvod izpolnjene;
c) uporabniki proizvodov;
d) tisti, ki se morajo med seboj sporazumeti o izrazih, ki se uporabljajo pri vodenju kakovosti (npr. dobavitelji, odjemalci, zakonodajalci);
e) tisti znotraj ali zunaj organizacije, ki ocenjujejo sistem vodenja kakovosti ali presojajo njegovo skladnost z zahtevami ISO 9001 (npr. presojevalci, zakonodajalci, certifikacijski oziroma registracijski organi);
f) tisti znotraj ali zunaj organizacije, ki svetujejo ali usposabljajo za sistem vodenja kakovosti, primeren za organizacijo;
g) razvijalci sorodnih standardov.

General Information

Status
Withdrawn
Publication Date
14-Sep-2005
Withdrawal Date
14-Sep-2015
Current Stage
9960 - Withdrawal effective - Withdrawal
Completion Date
15-Sep-2015

Relations

Buy Standard

Standard – translation
EN ISO 9000:2005
Slovenian and English language
56 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

SLOVENSKI SIST EN ISO 9000

STANDARD
december 2005


Sistemi vodenja kakovosti – Osnove in slovar (ISO 9000:2005)
(istoveten EN ISO 9000:2005)

Quality management systems – Fundamentals and vocabulary (ISO 9000:2005)


Systèmes de management de la qualité – Principes essentiels et vocabulaire

(ISO 9000:2005)


Qualitätsmanagementsysteme – Grundlagen und Begriffe (ISO 9000:2005)
Referenčna oznaka
ICS 01.040.03; 03.120.10 SIST EN ISO 9000:2005 (sl, en)


Nadaljevanje na strani II in III ter od 1 do 53© 2005-03. Standard je izdal Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------

SIST EN ISO 9000 : 2005
NACIONALNI UVOD
Standard SIST EN ISO 9000 (sl,en), Sistemi vodenja kakovosti – Osnove in slovar (ISO 9000:2005),
2005, ima status slovenskega standarda in je istoveten evropskemu standardu EN ISO 9000 (en),
Quality management systems – Fundamentals and vocabulary (ISO 9000:2005), 2005-09-01.

NACIONALNI PREDGOVOR

Evropski standard EN ISO 9000:2005 je pripravil tehnični odbor ISO/TC 176 Vodenje in zagotavljanje
kakovosti, pododbor 1 Pojmi in izrazi, skupaj s CEN (CMC).

Slovenski standard SIST EN ISO 9000:2005 je prevod evropskega standarda EN ISO 9000:2005. Ob
sporu zaradi besedila slovenskega prevoda v tem standardu je odločilen izvirni evropski standard v
angleškem jeziku. Slovensko izdajo standarda je pripravil tehnični odbor SIST/TC VZK Vodenje in
zagotavljanje kakovosti.

Odločitev za prevzem tega standarda je dne 16. novembra 2005 prevzel SIST/TC VZK Vodenje in
zagotavljanje kakovosti.

ZVEZE S STANDARDI

S prevzemom tega evropskega standarda veljajo za omejeni namen referenčnih standardov vsi
standardi, navedeni v izvirniku, razen tistih, ki so že sprejeti v nacionalno standardizacijo:

SIST ISO 704:2003 (en) Terminološko delo – Načela in metode

SIST EN ISO 9001:2000 (sl,en) Sistemi vodenja kakovosti – Zahteve (ISO 9001:2000)

SIST EN ISO 9004:2004 (sl,en) Sistemi vodenja kakovosti – Smernice za izboljšanje delovanja
(ISO 9004:2000)

SIST EN ISO 10012:2003 (sl,en) Sistemi vodenja meritev – Zahteve za procese merjenja in merilno
opremo (ISO 10012:2003)

SIST ISO/TR 10013:2002 (sl,en) Smernice za dokumentacijo sistema vodenja kakovosti

SIST ISO/TR 10017:2003 (en) Napotki za statistične metode v zvezi z ISO 9001:2000

SIST ISO 10019:2005 (en) Smernice za izbiro svetovalcev za sisteme vodenja kakovosti in
uporabo njihovih storitev

SIST EN ISO 14001:2005 (sl,en) Sistemi ravnanja z okoljem – Zahteve z navodili za uporabo
(ISO 14001:2004)

SIST EN ISO/IEC 17000:2005 (sl,en,de,fr) Ugotavljanje skladnosti – Slovar in splošna načela
(ISO/IEC 17000:2004)

SIST EN ISO 19011:2003 (sl,en) Smernice za presojanje sistemov vodenja kakovosti in/ali sistemov
ravnanja z okoljem (ISO 19011:2002)

OSNOVA ZA IZDAJO STANDARDA

– privzem EN ISO 9000:2005
PREDHODNA IZDAJA
– SIST EN ISO 9000:2004 (sl,en)

II

---------------------- Page: 2 ----------------------

SIST EN ISO 9000 : 2005
OPOMBE
– Nacionalni uvod in nacionalni predgovor nista sestavni del standarda.

– Povsod, kjer se v besedilu standarda uporablja izraz “evropski standard” ali »mednarodni
standard«, v SIST EN ISO 9000:2005 to pomeni “slovenski standard”.

– Ta nacionalni dokument je istoveten EN ISO 9000:2005 in je objavljen z dovoljenjem

 CEN
 Rue de Stassart, 36
 1050 Bruxelles
 Belgija
This national document is identical with EN ISO 9000:2005 and is published with the permission of
 CEN
 Rue de Stassart, 36
 1050 Bruxelles
 Belgium
III

---------------------- Page: 3 ----------------------

SIST EN ISO 9000 : 2005

(Prazna stran)

IV

---------------------- Page: 4 ----------------------

EVROPSKI STANDARD EN ISO 9000:2005
EUROPEAN STANDARD
EUROPÄISCHE NORM
NORME EUROPÉENNE september 2005


ICS: 03.120.10; 01.040.03 Nadomešča EN ISO 9000:2000Slovenska izdaja

Sistemi vodenja kakovosti – Osnove in slovar
(ISO 9000:2005)

Quality management systems – Systèmes de management de la Qualitätsmanagementsysteme
Fundamentals and vocabulary qualité – Principes essentiels et – Grundlagen und Begriffe
(ISO 9000:2005) vocabulaire (ISO 9000:2005)
(ISO 9000:2005)
Ta evropski standard je CEN sprejel dne 2005-09-12.

Člani CEN morajo izpolnjevati določila notranjih predpisov CEN/CENELEC, s katerim je predpisano,
da mora biti ta standard brez kakršnihkoli sprememb sprejet kot nacionalni standard. Seznami
najnovejših izdaj teh nacionalnih standardov in njihovi bibliografski podatki so na voljo pri centralnem
sekretariatu ali članih CEN.

Ta evropski standard obstaja v treh uradnih izdajah (angleški, francoski in nemški,). Izdaje v drugih
jezikih, ki jih člani CEN na lastno odgovor
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.