Quality management systems - Fundamentals and vocabulary (ISO 9000:2005)

ISO 9000:2005 describes fundamentals of quality management systems, which form the subject of the ISO 9000 family, and defines related terms.
It is applicable to the following:
a) organizations seeking advantage through the implementation of a quality management system;
b) organizations seeking confidence from their suppliers that their product requirements will be satisfied;
c) users of the products;
d) those concerned with a mutual understanding of the terminology used in quality management (e.g. suppliers, customers, regulators);
e) those internal or external to the organization who assess the quality management system or audit it for conformity with the requirements of ISO 9001 (e.g. auditors, regulators, certification/registration bodies);
f) those internal or external to the organization who give advice or training on the quality management system appropriate to that organization;
g) developers of related standards.

Qualitätsmanagementsysteme - Grundlagen und Begriffe (ISO 9000:2005)

Diese Internationale Norm beschreibt Grundlagen für Qualitätsmanagementsysteme, die den Gegenstand der ISO-9000-Familie bilden, und legt die zugehörige Terminologie fest.
Diese Internationale Norm ist anwendbar auf:
a)   Organisationen, die durch die Verwirklichung eines Qualitätsmanagementsystems Vorteile suchen;
b)   Organisationen, die Vertrauen zu ihren Lieferanten erwerben wollen, dass diese ihre Anforderungen an das Produkt erfüllen werden;
c)   die Nutzer der Produkte;
d)   alle, die mit einem gemeinsamen Verständnis der im Qualitätsmanagement verwendeten Begriffe zu tun haben (z. B. Lieferanten, Kunden, Behörden);
e)   alle, innerhalb und außerhalb der Organisation, die das Qualitätsmanagementsystem bewerten oder im Hinblick auf die Einhaltung der Anforderungen nach ISO 9001 auditieren (z. B. Auditoren, Behörden, Zertifizierungs-/Zulassungsstellen);
f)   alle, innerhalb und außerhalb der Organisation, welche die Organisation bezüglich eines für sie geeigneten Qualitätsmanagementsystems beraten und schulen;
g)   Entwickler in Bezug stehender Normen.

Systèmes de management de la qualité - Principes essentiels et vocabulaire (ISO 9000:2005)

L'ISO 9000:2005 décrit les principes essentiels des systèmes de management de la qualité, objet de la famille des normes ISO 9000, et en définit les termes associés.
Elle est applicable
a) aux organismes cherchant à progresser par la mise en oeuvre d'un système de management de la qualité;
b) aux organismes qui cherchent à s'assurer que leurs fournisseurs satisferont leurs exigences relatives aux produits;
c) aux utilisateurs des produits;
d) aux personnes concernées par une compréhension mutuelle de la terminologie utilisée dans le domaine du management de la qualité (par exemple fournisseurs, clients, autorités réglementaires);
e) aux personnes internes ou externes à l'organisme, qui évaluent ou auditent le système de management de la qualité en termes de conformité aux exigences de l'ISO 9001 (par exemple auditeurs, autorités réglementaires, organismes de certification/enregistrement);
f) aux personnes internes ou externes à l'organisme qui donnent des conseils ou fournissent une formation sur le système de management de la qualité qui lui convient;
g) aux personnes qui élaborent des normes apparentées.

Sistemi vodenja kakovosti – Osnove in slovar (ISO 9000:2005)

Mednarodni standard ISO 9000 opisuje temelje sistemov vodenja kakovosti, ki so predmet skupine standardov ISO 9000, in opredeljuje izraze v zvezi s tem.
Ta mednarodni standard lahko uporabljajo:
a) organizacije, ki si z uvedbo sistema vodenja kakovosti prizadevajo za prednost;
b) organizacije, ki želijo zaupati svojim dobaviteljem, da bodo njihove zahteve za proizvod izpolnjene;
c) uporabniki proizvodov;
d) tisti, ki se morajo med seboj sporazumeti o izrazih, ki se uporabljajo pri vodenju kakovosti (npr. dobavitelji, odjemalci, zakonodajalci);
e) tisti znotraj ali zunaj organizacije, ki ocenjujejo sistem vodenja kakovosti ali presojajo njegovo skladnost z zahtevami ISO 9001 (npr. presojevalci, zakonodajalci, certifikacijski oziroma registracijski organi);
f) tisti znotraj ali zunaj organizacije, ki svetujejo ali usposabljajo za sistem vodenja kakovosti, primeren za organizacijo;
g) razvijalci sorodnih standardov.

General Information

Status
Withdrawn
Publication Date
14-Sep-2005
Withdrawal Date
14-Sep-2015
Current Stage
9960 - Withdrawal effective - Withdrawal
Completion Date
15-Sep-2015

Relations

Buy Standard

Standard – translation
EN ISO 9000:2005
Slovenian and English language
56 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

SLOVENSKI SIST EN ISO 9000
STANDARD
december 2005
Sistemi vodenja kakovosti – Osnove in slovar (ISO 9000:2005)
(istoveten EN ISO 9000:2005)
Quality management systems – Fundamentals and vocabulary (ISO 9000:2005)
Systèmes de management de la qualité – Principes essentiels et vocabulaire
(ISO 9000:2005)
Qualitätsmanagementsysteme – Grundlagen und Begriffe (ISO 9000:2005)
Referenčna oznaka
ICS 01.040.03; 03.120.10 SIST EN ISO 9000:2005 (sl, en)
Nadaljevanje na strani II in III ter od 1 do 53

© 2005-03. Standard je izdal Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------
SIST EN ISO 9000 : 2005
NACIONALNI UVOD

Standard SIST EN ISO 9000 (sl,en), Sistemi vodenja kakovosti – Osnove in slovar (ISO 9000:2005),

2005, ima status slovenskega standarda in je istoveten evropskemu standardu EN ISO 9000 (en),

Quality management systems – Fundamentals and vocabulary (ISO 9000:2005), 2005-09-01.

NACIONALNI PREDGOVOR

Evropski standard EN ISO 9000:2005 je pripravil tehnični odbor ISO/TC 176 Vodenje in zagotavljanje

kakovosti, pododbor 1 Pojmi in izrazi, skupaj s CEN (CMC).

Slovenski standard SIST EN ISO 9000:2005 je prevod evropskega standarda EN ISO 9000:2005. Ob

sporu zaradi besedila slovenskega prevoda v tem standardu je odločilen izvirni evropski standard v

angleškem jeziku. Slovensko izdajo standarda je pripravil tehnični odbor SIST/TC VZK Vodenje in

zagotavljanje kakovosti.

Odločitev za prevzem tega standarda je dne 16. novembra 2005 prevzel SIST/TC VZK Vodenje in

zagotavljanje kakovosti.
ZVEZE S STANDARDI

S prevzemom tega evropskega standarda veljajo za omejeni namen referenčnih standardov vsi

standardi, navedeni v izvirniku, razen tistih, ki so že sprejeti v nacionalno standardizacijo:

SIST ISO 704:2003 (en) Terminološko delo – Načela in metode

SIST EN ISO 9001:2000 (sl,en) Sistemi vodenja kakovosti – Zahteve (ISO 9001:2000)

SIST EN ISO 9004:2004 (sl,en) Sistemi vodenja kakovosti – Smernice za izboljšanje delovanja

(ISO 9004:2000)

SIST EN ISO 10012:2003 (sl,en) Sistemi vodenja meritev – Zahteve za procese merjenja in merilno

opremo (ISO 10012:2003)

SIST ISO/TR 10013:2002 (sl,en) Smernice za dokumentacijo sistema vodenja kakovosti

SIST ISO/TR 10017:2003 (en) Napotki za statistične metode v zvezi z ISO 9001:2000

SIST ISO 10019:2005 (en) Smernice za izbiro svetovalcev za sisteme vodenja kakovosti in

uporabo njihovih storitev

SIST EN ISO 14001:2005 (sl,en) Sistemi ravnanja z okoljem – Zahteve z navodili za uporabo

(ISO 14001:2004)

SIST EN ISO/IEC 17000:2005 (sl,en,de,fr) Ugotavljanje skladnosti – Slovar in splošna načela

(ISO/IEC 17000:2004)

SIST EN ISO 19011:2003 (sl,en) Smernice za presojanje sistemov vodenja kakovosti in/ali sistemov

ravnanja z okoljem (ISO 19011:2002)
OSNOVA ZA IZDAJO STANDARDA
– privzem EN ISO 9000:2005
PREDHODNA IZDAJA
– SIST EN ISO 9000:2004 (sl,en)
---------------------- Page: 2 ----------------------
SIST EN ISO 9000 : 2005
OPOMBE
– Nacionalni uvod in nacionalni predgovor nista sestavni del standarda.

– Povsod, kjer se v besedilu standarda uporablja izraz “evropski standard” ali »mednarodni

standard«, v SIST EN ISO 9000:2005 to pomeni “slovenski standard”.

– Ta nacionalni dokument je istoveten EN ISO 9000:2005 in je objavljen z dovoljenjem

CEN
Rue de Stassart, 36
1050 Bruxelles
Belgija

This national document is identical with EN ISO 9000:2005 and is published with the permission of

CEN
Rue de Stassart, 36
1050 Bruxelles
Belgium
III
---------------------- Page: 3 ----------------------
SIST EN ISO 9000 : 2005
(Prazna stran)
---------------------- Page: 4 ----------------------
EVROPSKI STANDARD EN ISO 9000:2005
EUROPEAN STANDARD
EUROPÄISCHE NORM
NORME EUROPÉENNE september 2005
ICS: 03.120.10; 01.040.03 Nadomešča EN ISO 9000:2000
Slovenska izdaja
Sistemi vodenja kakovosti – Osnove in slovar
(ISO 9000:2005)

Quality management systems – Systèmes de management de la Qualitätsmanagementsysteme

Fundamentals and vocabulary qualité – Principes essentiels et – Grundlagen und Begriffe

(ISO 9000:2005) vocabulaire (ISO 9000:2005)
(ISO 9000:2005)
Ta evropski standard je CEN sprejel dne 2005-09-12.

Člani CEN morajo izpolnjevati določila notranjih predpisov CEN/CENELEC, s katerim je predpisano,

da mora biti ta standard brez kakršnihkoli sprememb sprejet kot nacionalni standard. Seznami

najnovejših izdaj teh nacionalnih standardov in njihovi bibliografski podatki so na voljo pri centralnem

sekretariatu ali članih CEN.

Ta evropski standard obstaja v treh uradnih izdajah (angleški, francoski in nemški,). Izdaje v drugih

jezikih, ki jih člani CEN na lastno odgovornost prevedejo in izdajo ter prijavijo pri centralnem

sekretariatu CEN, veljajo kot uradne izdaje.

Člani CEN so nacionalni organi za standarde Avstrije, Belgije, Cipra, Češke republike, Danske,

Estonije, Finske, Francije, Grčije, Irske, Islandije, Italije, Latvije, Litve, Luksemburga, Madžarske,

Malte, Nemčije, Nizozemske, Norveške, Poljske, Portugalske, Slovaške, Slovenije, Španije, Švedske,

Švice in Združenega kraljestva.
CEN
Evropski komite za standardizacijo
European Committee for Standardization
Europäisches Komitee für Normung
Comité Européen de Normalisation
Upravni center: Rue de Stassart 36, B-1050 Bruselj

© 2005 CEN. Lastnice avtorskih pravic so vse države članice CEN Ref. št. EN ISO 9000:2005 E

---------------------- Page: 5 ----------------------
SIST EN ISO 9000 : 2005
VSEBINA Stran CONTENTS Page

Predgovor.........................................................3 Foreword...........................................................3

Uvod.................................................................4 Introduction........................................................4

1 Predmet standarda....................................... 6 1 Scope ............................................................6

2 Temelji sistemov vodenja 2 Fundamentals of quality management

kakovosti ..................................................... 6 systems ........................................................6

2.1 Utemeljitev sistemov vodenja 2.1 Rationale for quality management

kakovosti...................................................... 6 systems ........................................................6

2.2 Zahteve za sisteme vodenja kakovosti 2.2 Requirements for quality management

in zahteve za proizvode .............................. 7 systems and requirements for products.......7

2.3 Pristop na podlagi sistemov vodenja 2.3 Quality management systems

kakovosti ..................................................... 7 approach ......................................................7

2.4 Procesni pristop......................................... 8 2.4 The process approach ...............................8

2.5 Politika kakovosti in cilji kakovosti............. 9 2.5 Quality policy and quality objectives ..........9

2.6 Vloga najvišjega vodstva znotraj 2.6 Role of top management within the

sistema vodenja kakovosti ......................... 9 quality management system ........................9

2.7 Dokumentacija......................................... 10 2.7 Documentation .........................................10

2.8 Vrednotenje sistemov vodenja 2.8 Evaluating quality management

kakovosti.................................................... 11 systems ......................................................11

2.9 Nenehno izboljševanje ........................... 13 2.9 Continual improvement ............................13

2.10 Vloga statističnih metod ....................... 13 2.10 Role of statistical techniques..................13

2.11 Osredotočenost sistemov vodenja 2.11 Quality management systems and

kakovosti in drugih sistemov vodenja........ 14 other management system focuses...........14

2.12 Razmerje med sistemi 2.12 Relationship between quality
vodenja kakovosti in modeli management systems and excellence

odličnosti ................................................... 14 models........................................................14

3 Izrazi in definicije ....................................... 15 3 Terms and definitions..................................15

3.1 Izrazi v zvezi s kakovostjo ......................16 3.1 Terms relating to quality...........................16

3.2 Izrazi v zvezi z vodenjem ........................ 17 3.2 Terms relating to management ................17

3.3 Izrazi v zvezi z organizacijo.....................19 3.3 Terms relating to organization..................19

3.4 Izrazi v zvezi s procesom in 3.4 Terms relating to process

proizvodom................................................ 21 and product ................................................21

3.5 Izrazi v zvezi s karakteristikami ............... 23 3.5 Terms relating to characteristics ..............23

3.6 Izrazi v zvezi s skladnostjo ..................... 24 3.6 Terms relating to conformity.....................24

3.7 Izrazi v zvezi z dokumentacijo................. 26 3.7 Terms relating to documentation..............26

3.8 Izrazi v zvezi s preiskovanjem................. 27 3.8 Terms relating to examination..................27

3.9 Izrazi v zvezi s presojo ........................... 28 3.9 Terms relating to audit .............................28

3.10 Izrazi v zvezi z vodenjem 3.10 Terms relating to quality management

kakovosti za procese merjenja ................. 31 for measurement processes ......................31

Dodatek A (informativni): Metodologija, Annex A (informative) Methodology
uporabljena pri razvoju used in the development of the

slovarja .....................................................32 vocabulary..................................................33

Bibliografija ....................................................50 Bibliography.....................................................51

Abecedni seznam slovenskih izrazov............. 52
Abecedni seznam angleških izrazov..............53
---------------------- Page: 6 ----------------------
SIST EN ISO 9000 : 2005
Predgovor Foreword

Mednarodna organizacija za standardizacijo ISO (the International Organization for

(ISO) je svetovna zveza nacionalnih organov za Standardization) is a worldwide federation of

standarde (članov ISO). Mednarodne standarde national standards bodies (ISO member bodies).

ponavadi pripravljajo tehnični odbori ISO. Vsak The work of preparing International Standards is

član, ki želi delovati na določenem področju, za normally carried out through ISO technical

katero je bil ustanovljen tehnični odbor, ima committees. Each member body interested in a

pravico biti zastopan v tem odboru. Pri delu subject for which a technical committee has been

sodelujejo tudi vladne in nevladne mednarodne established has the right to be represented on

organizacije, povezane z ISO. V vseh zadevah, that committee. International organizations,

ki so povezane s standardizacijo na področju governmental and non-governmental, in liaison

elektrotehnike, ISO tesno sodeluje z with ISO, also take part in the work. ISO

Mednarodno elektrotehniško komisijo (IEC). collaborates closely with the International

Electrotechnical Commission (IEC) on all matters
of electrotechnical standardization.

Osnutki mednarodnih standardov so pripravljeni International Standards are drafted in

v skladu s pravili, podanimi v 2. delu Direktiv accordance with the rules given in the ISO/IEC

ISO/IEC. Directives, Part 2.

Poglavitna naloga tehničnih odborov je priprava The main task of technical committees is to

mednarodnih standardov. Osnutki mednarodnih prepare International Standards. Draft

standardov, ki jih sprejmejo tehnični odbori, se International Standards adopted by the technical

pošljejo vsem članom v glasovanje. Za objavo committees are circulated to the member bodies

mednarodnega standarda je treba pridobiti for voting. Publication as an International

soglasje najmanj 75 odstotkov članov, ki se Standard requires approval by at least 75 % of the

udeležijo glasovanja. member bodies casting a vote.

Opozoriti je treba na možnost, da so nekateri Attention is drawn to the possibility that some of

elementi tega mednarodnega standarda lahko the elements of this document may be the

predmet patentnih pravic. ISO ne prevzema subject of patent rights. ISO shall not be held

odgovornosti za identifikacijo katerihkoli ali vseh responsible for identifying any or all such patent

takih patentnih pravic. rights.
Mednarodni standard ISO 9000 je pripravil ISO 9000 was prepared by Technical
tehnični odbor ISO/TC 176 Vodenje in Committee ISO/TC 176, Quality management

zagotavljanje kakovosti, pododbor SC1 Pojmi in and quality assurance, Subcommittee SC 1,

izrazi. Concepts and terminology.

Ta, tretja izdaja preklicuje in nadomešča drugo This third edition cancels and replaces the

izdajo (ISO 9000:2000). Vanjo so vključene second edition (ISO 9000:2000). It includes the

spremembe, ki so bile sprejete v osnutku changes accepted in the Draft Amendment
dopolnila ISO/DAM 9000:2004. ISO/DAM 9000:2004.
Dodatek A vsebuje pojmovne diagrame, ki Annex A includes concept diagrams that

grafično ponazarjajo razmerja med izrazi na provide a graphical representation of the

specifičnih področjih v zvezi s sistemi vodenja relationships between terms in specific fields

kakovosti. relative to quality management systems.
---------------------- Page: 7 ----------------------
SIST EN ISO 9000 : 2005
Uvod Introduction
0.1 Splošno 0.1 General

V nadaljevanju našteta skupina standardov ISO The ISO 9000 family of standards listed below

9000 je bila razvita z namenom, da pomaga has been developed to assist organizations, of

organizacijam vseh vrst in velikosti pri vzpostavitvi all types and sizes, to implement and operate

in izvajanju uspešnih sistemov vodenja kakovosti. effective quality management systems.

– ISO 9000 opisuje osnove sistemov – ISO 9000 describes fundamentals of

vodenja kakovosti in specificira izraze za quality management systems and specifies

sisteme vodenja kakovosti. the terminology for quality management
systems.

– ISO 9001 specificira zahteve za sisteme – ISO 9001 specifies requirements for a

vodenja kakovosti v primerih, ko mora quality management system where an
organizacija izkazati svojo zmožnost organization needs to demonstrate its

dobavljati proizvode, ki izpolnjujejo zahteve ability to provide products that fulfil

odjemalcev in zahteve ustrezne regulative, customer and applicable regulatory
in ko si organizacija prizadeva za večje requirements and aims to enhance
zadovoljstvo odjemalcev. customer satisfaction.

– ISO 9004 podaja smernice, ki se nanašajo – ISO 9004 provides guidelines that consider

tako na uspešnost kot na učinkovitost both the effectiveness and efficiency of the

sistema vodenja kakovosti. Namen tega quality management system. The aim of
standarda je izboljšati delovanje this standard is improvement of the
organizacije ter povečati zadovoljstvo performance of the organization and
odjemalcev in drugih zainteresiranih strani. satisfaction of customers and other
interested parties.

– ISO 19011 podaja napotke za presojanje – ISO 19011 provides guidance on auditing

sistemov vodenja kakovosti in sistemov quality and environmental management
ravnanja z okoljem. systems.

Skupaj tvorijo skladno celoto standardov za Together they form a coherent set of quality

sistem vodenja kakovosti, ki omogoča in management system standards facilitating
podpira medsebojno razumevanje v nacionalni mutual understanding in national and
in mednarodni trgovini. international trade.
0.2 Načela vodenja kakovosti 0.2 Quality management principles

Za uspešno vodenje in delovanje je treba To lead and operate an organization successfully,

organizacijo usmerjati in obvladovati na it is necessary to direct and control it in a

sistematičen in pregleden način. Uspeh je lahko systematic and transparent manner. Success can

rezultat izvajanja in vzdrževanja sistema result from implementing and maintaining a

vodenja, zasnovanega tako, da nenehno management system that is designed to

izboljšuje delovanje ob upoštevanju potreb vseh continually improve performance while addressing

zainteresiranih strani. Vodenje organizacije the needs of all interested parties. Managing an

obsega med drugimi področji vodenja tudi organization encompasses quality management

vodenje kakovosti. amongst other management disciplines.

Identificiranih je osem načel vodenja kakovosti, Eight quality management principles have been

ki jih lahko uporablja najvišje vodstvo zato, da identified that can be used by top management

vodi organizacijo k izboljšanemu delovanju. in order to lead the organization towards

improved performance.
a) Osredotočenost na odjemalce a) Customer focus
Organizacije so odvisne od svojih Organizations depend on their customers

odjemalcev, zato bi morale razumeti njihove and therefore should understand current

---------------------- Page: 8 ----------------------
SIST EN ISO 9000 : 2005

trenutne in prihodnje potrebe, izpolnjevati and future customer needs, should meet

njihove zahteve in si prizadevati presegati customer requirements and strive to
njihova pričakovanja. exceed customer expectations.
b) Voditeljstvo b) Leadership
Vodje poenotijo namen in usmeritev Leaders establish unity of purpose and

organizacije. Ustvarijo in vzdržujejo naj direction of the organization. They should

tako notranje okolje, v katerem se lahko create and maintain the internal
zaposleni popolnoma vključijo v doseganje environment in which people can become
ciljev organizacije. fully involved in achieving the
organization's objectives.
c) Vključenost zaposlenih c) Involvement of people
Zaposleni na vseh ravneh so jedro People at all levels are the essence of an

organizacije in njihova popolna vključenost organization and their full involvement

omogoča, da se njihove sposobnosti enables their abilities to be used for the
uporabijo v korist organizacije. organization's benefit.
d) Procesni pristop d) Process approach
Želeni rezultat se doseže uspešneje, kadar A desired result is achieved more

se aktivnosti in z njimi povezani viri vodijo efficiently when activities and related

kot proces. resources are managed as a process.
e) Sistemski pristop k vodenju e) System approach to management
Identificiranje, razumevanje in vodenje Identifying, understanding and managing
med seboj povezanih procesov kot sistem interrelated processes as a system
pripomorejo k uspešnosti in učinkovitosti contributes to the organization's

organizacije pri doseganju njenih ciljev. effectiveness and efficiency in achieving its

objectives.
f) Nenehno izboljševanje f) Continual improvement
Nenehno izboljševanje celotnega Continual improvement of the

delovanja organizacije naj bo stalen cilj organization's overall performance should

organizacije. be a permanent objective of the
organization.
g) Odločanje na podlagi dejstev g) Factual approach to decision making
Učinkovite odločitve temeljijo na analizi Effective decisions are based on the
podatkov in informacij. analysis of data and information.

h) Vzajemno koristni odnosi z dobavitelji h) Mutually beneficial supplier relationships

Organizacija in njeni dobavitelji so med An organization and its suppliers are

seboj odvisni in vzajemno koristen odnos interdependent and a mutually beneficial

povečuje zmožnost obeh strani za relationship enhances the ability of both to
ustvarjanje vrednosti. create value.
Teh osem načel vodenja kakovosti tvori These eight quality management principles
podlago za standarde sistemov vodenja form the basis for the quality management

kakovosti znotraj skupine standardov ISO 9000. system standards within the ISO 9000 family.

---------------------- Page: 9 ----------------------
SIST EN ISO 9000 : 2005
Sistemi vodenja kakovosti – Quality management systems –
Osnove in slovar Fundamentals and vocabulary
1 Predmet standarda 1 Scope

Mednarodni standard ISO 9000 opisuje temelje This International Standard describes

sistemov vodenja kakovosti, ki so predmet fundamentals of quality management systems,

skupine standardov ISO 9000, in opredeljuje which form the subject of the ISO 9000 family,

izraze v zvezi s tem. and defines related terms.

Ta mednarodni standard lahko uporabljajo: This International Standard is applicable to the

following:

a) organizacije, ki si z uvedbo sistema a) organizations seeking advantage through the

vodenja kakovosti prizadevajo za prednost; implementation of a quality management

system;

b) organizacije, ki želijo zaupati svojim b) organizations seeking confidence from

dobaviteljem, da bodo njihove zahteve za their suppliers that their product
proizvod izpolnjene; requirements will be satisfied;
c) uporabniki proizvodov; c) users of the products;
d) tisti, ki se morajo med seboj sporazumeti o d) those concerned with a mutual
izrazih, ki se uporabljajo pri vodenju understanding of the terminology used in
kakovosti (npr. dobavitelji, odjemalci, quality management (e.g. suppliers,
zakonodajalci); customers, regulators);
e) tisti znotraj ali zunaj organizacije, ki e) those internal or external to the
ocenjujejo sistem vodenja kakovosti ali organization who assess the quality
presojajo njegovo skladnost z zahtevami management system or audit it for

ISO 9001 (npr. presojevalci, zakonodajalci, conformity with the requirements of ISO

certifikacijski oziroma registracijski organi); 9001 (e.g. auditors, regulators,
certification/registration bodies);

f) tisti znotraj ali zunaj organizacije, ki f) those internal or external to the organization

svetujejo ali usposabljajo za sistem vodenja who give advice or training on the quality

kakovosti, primeren za organizacijo; management system appropriate to that
organization;
g) razvijalci sorodnih standardov. g) developers of related standards.
2 Temelji sistemov vodenja kakovosti 2 Fundamentals of quality management
systems

2.1 Utemeljitev sistemov vodenja kakovosti 2.1 Rationale for quality management

systems

Sistemi vodenja kakovosti lahko pomagajo Quality management systems can assist or-

organizacijam pri povečevanju zadovoljstva ganizations in enhancing customer satisfaction.

odjemalcev.

Odjemalci zahtevajo proizvode s karakteristikami, Customers require products with characteristics

ki zadovoljujejo njihove potrebe in pričakovanja. that satisfy their needs and expectations. These

Te potrebe in pričakovanja so izraženi v needs and expectations are expressed in product

specifikacijah proizvodov in jih skupno specifications and collectively referred to as

imenujemo zahteve odjemalcev. Zahteve customer requirements. Customer requirements

odjemalcev lahko določi odjemalec v pogodbi, may be specified contractually by the customer or

lahko pa jih določi organizacija sama. V vsakem may be determined by the organization itself. In

primeru je odjemalec tisti, ki dokončno odloči o either case, the customer ultimately determines

sprejemljivosti proizvoda. Zaradi spreminjanja the acceptability of the product. Because

---------------------- Page: 10 ----------------------
SIST EN ISO 9000 : 2005

potreb in pričakovanj odjemalcev ter zaradi customer needs and expectations are changing,

pritiska konkurence in tehničnega napredka so and because of competitive pressures and

organizacije prisiljene, da svoje proizvode in technical advances, organizations are driven to

procese nenehno izboljšujejo. improve continually their products and processes.
Sistem vodenja kakovosti spodbuja The quality management system approach

organizacije, da analizirajo zahteve odjemalcev, encourages organizations to analyse customer

določijo procese, ki pripomorejo k realizaciji za requirements, define the processes that contribute

odjemalca sprejemljivega proizvoda, in da te to the achievement of a product which is

procese obvladujejo. Sistem vodenja kakovosti acceptable to the customer, and keep these

lahko daje okvir za nenehno izboljševanje, s processes under control. A quality management

čimer se povečuje verjetnost večanja system can provide the framework for continual

zadovoljstva odjemalcev in zadovoljstva drugih improvement to increase the probability of

zainteresiranih strani. Organizaciji in njenim enhancing customer satisfaction and the

odjemalcem vzbuja zaupanje, da je organizacija satisfaction of other interested parties. It provides

sposobna zagotoviti proizvode, ki dosledno confidence to the organization and its customers

izpolnjujejo zahteve. that it is able to provide products that consistently
fulfil requirements.
2.2 Zahteve za sisteme vodenja kakovosti 2.2 Requirements for quality management
in zahteve za proizvode systems and requirements for products

Skupina ISO 9000 razlikuje med zahtevami za The ISO 9000 family distinguishes between

sisteme vodenja kakovosti in zahtevami za requirements for quality management systems

proizvode. and requirements for products.

Zahteve za sisteme vodenja kakovosti so Requirements for quality management systems

specificirane v ISO 9001. Zahteve za sisteme are specified in ISO 9001. Requirements for

vodenja kakovosti so splošne in uporabne za quality management systems are generic and

organizacije v katerikoli industrijski ali applicable to organizations in any industry or

gospodarski panogi ne glede na kategorijo economic sector regardless of the offered

ponujenega proizvoda. ISO 9001 ne postavlja product category. ISO 9001 itself does not

zahtev za proizvode. establish requirements for products.

Zahteve za proizvode lahko določijo odjemalci Requirements for products can be specified by

ali organizacija sama ob predvidevanju zahtev customers or by the organization in anticipation

odjemalcev ali pa regulativa. Zahteve za of customer requirements, or by regulation. The

proizvode in v nekaterih primerih za pripadajoče requirements for products and in some cases

procese so lahko vsebovane na primer v associated processes can be contained in, for

tehničnih specifikacijah, standardih za example, technical specifications, product

proizvode, standardih za procese, pogodbenih standards, process standards, contractual

dogovorih in v zahtevah regulative. agreements and regulatory requirements.
2.3 Pristop na podlagi sistemov vodenja 2.3 Quality management systems approach
kakovosti

Pristop k razvoju in izvajanju sistema vodenja An approach to developing and implementing a

kakovosti sestavlja več korakov, vključno z quality management system consists of several

naslednjimi: steps including the following:

a) ugotavljanje potreb in pričakovanj a) determining the needs and expectations of

odjemalcev in drugih zainteresiranih strani; customers and other interested parties;

b) vzpostavljanje politike kakovosti in ciljev b) establishing the quality policy and quality

kakovosti organizacije; objectives of the organization;
c) določanje procesov in odgovornosti, c) determining the processes and

potrebnih za doseganje ciljev kakovosti; responsibilities necessary to attain the

quality objectives;
---------------------- Page: 11 ----------------------
SIST EN ISO 9000 : 2005

d) določanje in zagotavljanje virov, potrebnih d) determining and providing the resources

za doseganje ciljev kakovosti; necessary to attain the quality objectives;

e) vzpostavljanje metod za merjenje uspešnosti e) establishing methods to measure the

in učinkovitosti vsakega procesa; effectiveness and efficiency of each
process;

f) uporaba teh merjenj za ugotavljanje f) applying these measures to determine the

uspešnosti in učinkovitosti vsakega procesa; effectiveness and efficiency of each

process;
g) določanje načinov preprečevanja g) determining means of preventing
neskladnosti in odpravljanja njihovih nonconformities and eliminating their
vzrokov; causes;

h) vzpostavljanje in uporaba procesa za h) establishing and applying a process for

nenehno izboljševanje sistema vodenja continual improvement of the quality
kakovosti. management system.

Takšen pristop je mogoče uporabiti tudi pri Such an approach is also applicable to

vzdrževanju in izboljševanju obstoječega maintaining and improving an existing quality

sistema vodenja kakovosti. management system.

Organizacija, ki sprejme gornji pristop, ustvari An organization that adopts the above

zaupanje v sposobnost svojih procesov in approach creates confidence in the capability of

kakovost svojih proizvodov ter zagotovi temelje its processes and the quality of its products,

za nenehno izboljševanje. To lahko vodi k and provides a basis for continual improvement.

povečanemu zadovoljstvu odjemalcev in drugih This can lead to increased satisfaction of

zainteresiranih strani ter k uspehu organizacije. customers and other interested parties and to

the success of the organization.
2.4 Procesni pristop 2.4 The process approach

Vsaka aktivnost ali skupek aktivnosti, ki Any activity, or set of activities, that uses

uporablja vire za pretvorbo vhodov v izhode, se resources to transform inputs to outputs can be

lahko obravnava kot proces. considered as a process.

Da bo organizacija lahko učinkovito delovala, For organizations to function effectively, they

mora prepoznavati in obvladovati številne have to identify and manage numerous
medsebojno povezane in vplivajoče procese
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.