Space product assurance - High-reliability soldering for surface-mount and mixed technology

This Standard defines the technical requirements and quality assurance provisions for the manufacture and verification of high-reliability electronic circuits based on surface mounted device (SMD) and mixed technology.
The Standard defines acceptance and rejection criteria for high-reliability manufacture of surface-mount and mixed-technology circuit assemblies intended to withstand normal terrestrial conditions and the vibrational g loads and environment imposed by space flight.
The proper tools, correct materials, design and workmanship are covered by this document. Workmanship standards are included to permit discrimination between proper and improper work.
The assembly of leaded devices to through-hole terminations and general soldering principles are covered in ECSS-Q-ST-70-08.
Requirements related to printed circuit boards are contained in ECSS-Q-ST-70 10, ECSS-Q-ST-70-11 and ECSS-Q-ST-70-12 . The mounting and supporting of devices, terminals and conductors prescribed herein applies to assemblies at PCB level designed to continuously operate over the mission within the temperature limits of -55 C to +85 C.
For temperatures outside this normal range, special design, verification and qualification testing is performed to ensure the necessary environmental survival capability.
Special thermal heat sinks are applied to devices having high thermal dissipation (e.g. junction temperatures of 110 C, power transistors) in order to ensure that solder joints do not exceed 85 C.
Verification of SMD assembly processes is made on test vehicles (surface mount verification samples). Temperature cycling ensures the operational lifetime for spacecraft. However, mechanical testing only indicates SMD reliability as it is unlikely that the test vehicle represents every flight configuration.
This Standard does not cover the qualification and acceptance of the EQM and FM equipment with surface-mount and mixed-technology.
The qualification and acceptance tests of equipment manufactured in accordance with this Standard are covered by ECSS-E-ST-10-03.
This standard may be tailored for the specific characteristics and constraints of a space project, in accordance with ECSS-S-ST-00.

Raumfahrtproduktsicherung - Hochzuverlässiges Löten von Oberflächen-Befestigungen und gemischte Technologien

Assurance produit des projets spatiaux - Soudure haute fiabilité pour technologies à montage de surface et mixte

Zagotavljanje kakovosti proizvodov v vesoljski tehniki - Visoka zanesljivost spajkanja za površinsko montažo in mešano tehnologijo

Ta standard opredeljuje tehnične zahteve in določbe za zagotavljanje kakovosti za proizvodnjo in preverjanje visoko zanesljivih elektronskih vezij na podlagi površinsko montiranih elementov (SMD) in mešane tehnologije.
Standard določa merila za sprejem ali zavrnitev za visoko zanesljivo proizvodnjo površinsko montiranih sestavov vezij z mešano tehnologijo, ki naj bi prenesli običajne zemeljske pogoje in vibracijske obremenitve zaradi pospeška ter okolje, ki jih povzročijo vesoljski poleti.
Ta dokument obravnava ustrezna orodja, pravilne materiale, zasnovo in izvedbo. Izvedbeni standardi so vključeni, da se omogoči ločevanje med primernim in neprimernim delom.
Sestav osvinčenih elementov, terminali z luknjo in splošna načela spajkanja so zajeti v standardu ECSS-Q-ST-70-08.
Zahteve v zvezi s ploščami tiskanih vezij so podane v standardih ECSS-Q-ST-70 10, ECSS-Q-ST-70-11 in ECSS-Q-ST-70-12. Nameščanje in podpiranje komponent, terminalov in prevodnikov iz tega standarda se uporablja za sestave, namenjene delovanju v okviru temperaturnega razpona –55 C do +85 C.
Pri temperaturah zunaj tega običajnega razpona se izvede posebno preskušanje zasnove, preverjanja in kvalifikacij, da se zagotovi potrebna okoljska zmožnost preživetja.
Posebni toplotni ponori se uporabljajo za naprave z visokim toplotnim odvajanjem (npr. temperature stika 110 C, močnostni tranzistor), da se zagotovi, da spojeni spoji ne presežejo 85 C.
Preverjanje postopkov sestavov površinsko montiranih elementov se izvaja na testnih plovilih (vzorci preverjanja površinske montaže). Ciklične temperaturne spremembe zagotavljajo operativno življenjsko dobo vesoljskega plovila. Vendar pa mehansko preskušanje podaja samo zanesljivost površinsko montiranih elementov, saj je malo verjetno, da testno plovilo predstavlja konfiguracijo vsakega leta.
Ta standard ne zajema kvalifikacije in sprejemljivosti opreme EQM in FM s površinsko montažo in mešano tehnologijo.
Kvalifikacijski in sprejemljivostni preskusi opreme, izdelane v skladu s tem standardom, so obravnavani v standardu ECSS-E-ST-10-03.
Ta standard se lahko prilagodi posameznim lastnostim in omejitvam vesoljskega projekta v skladu s standardom ECSS-S-ST-00.

General Information

Status
Withdrawn
Publication Date
16-Apr-2019
Withdrawal Date
01-Nov-2022
Technical Committee
Current Stage
9960 - Withdrawal effective - Withdrawal
Completion Date
02-Nov-2022

Relations

Buy Standard

Standard
EN 16602-70-38:2019 - BARVE
English language
151 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

SLOVENSKI STANDARD
SIST EN 16602-70-38:2019
01-julij-2019
Zagotavljanje kakovosti proizvodov v vesoljski tehniki - Visoka zanesljivost
spajkanja za površinsko montažo in mešano tehnologijo
Space product assurance - High-reliability soldering for surface-mount and mixed
technology
Raumfahrtproduktsicherung - Hochzuverlässiges Löten von Oberflächen-Befestigungen
und gemischte Technologien
Assurance produit spatiale - Soudure haute fiabilité pour technologies à montage de
surface et mixte
Ta slovenski standard je istoveten z: EN 16602-70-38:2019
ICS:
25.160.50 Trdo in mehko lotanje Brazing and soldering
49.140 Vesoljski sistemi in operacije Space systems and
operations
SIST EN 16602-70-38:2019 en,fr,de
2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------

SIST EN 16602-70-38:2019

---------------------- Page: 2 ----------------------

SIST EN 16602-70-38:2019


EUROPEAN STANDARD
EN 16602-70-38

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM
April 2019
ICS 25.160.50; 49.140

English version

Space product assurance - High-reliability soldering for
surface-mount and mixed technology
Assurance produit des projets spatiaux - Soudure Raumfahrtproduktsicherung - Hochzuverlässiges
haute fiabilité pour technologies à montage de surface Löten von Oberflächen-Befestigungen und gemischte
et mixte Technologien
This European Standard was approved by CEN on 5 October 2018.

CEN and CENELEC members are bound to comply with the CEN/CENELEC Internal Regulations which stipulate the conditions for
giving this European Standard the status of a national standard without any alteration. Up-to-date lists and bibliographical
references concerning such national standards may be obtained on application to the CEN-CENELEC Management Centre or to
any CEN and CENELEC member.

This European Standard exists in three official versions (English, French, German). A version in any other language made by
translation under the responsibility of a CEN and CENELEC member into its own language and notified to the CEN-CENELEC
Management Centre has the same status as the official versions.

CEN and CENELEC members are the national standards bodies and national electrotechnical committees of Austria, Belgium,
Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, Former Yugoslav Republic of Macedonia, France, Germany,
Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania,
Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey and United Kingdom.


CEN-CENELEC Management Centre:
Rue de la Science 23, B-1040 Brussels
© 2019 CEN/CENELEC All rights of exploitation in any form and by any means Ref. No. EN 16602-70-38:2019 E
reserved worldwide for CEN national Members and for
CENELEC Members.

---------------------- Page: 3 ----------------------

SIST EN 16602-70-38:2019
EN 16602-70-38:2019 (E)
Table of contents
European Foreword . 11
Introduction . 12
1 Scope . 15
2 Normative references . 16
3 Terms, definitions and abbreviated terms . 18
3.1 Terms from other standards . 18
3.2 Terms specific to the present standard . 18
3.3 Abbreviated terms. 20
3.4 Nomenclature . 21
3.4.1 Formal verbs . 21
4 Principles of reliable soldered connections . 22
5 Process identification document (PID) . 23
5.1 General . 23
5.1.1 Purpose . 23
5.1.2 Document preparation . 23
5.1.3 <> .
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.