Safety of laser products - Particular Requirements for Consumer Laser Products

This document specifies the requirements for laser products intended for consumers. The scope of this document does not include products intended for professional use (non-consumer laser products) and restrictions as specified in this standard do not apply to non-consumer laser products. For non-consumer laser products, compliance with EN 60825 1 is sufficient to achieve the necessary level of safety. Electric Toys containing lasers, which are covered by EN 62115, are excluded from the scope of this document. Class 1C consumer laser products are not in the scope of this document. For example, cosmetic and beauty care Class 1C laser products are covered by FprEN 60335 2 113.

Sicherheit von Laserprodukten - Besondere Anforderungen an Verbraucher-Laser-Produkte

Sécurité des appareils à laser - Exigences particulières relatives aux appareils à laser destinés au grand public

Le présent document spécifie les exigences relatives aux appareils à laser destinés au grand public. Le domaine d'application du présent document ne comprend pas les appareils destinés à un usage professionnel (appareils à laser non destinés au grand public) et des restrictions telles que spécifiées dans la présente norme ne s'appliquent pas aux appareils à laser non destinés au grand public S'agissant des appareils à laser non destinés au grand public, la conformité à l'EN 60825 1 est suffisante pour atteindre le niveau nécessaire de sécurité. Les jouets électriques comportant des lasers, qui sont couverts par l’EN 62115, sont exclus du domaine d’application du présent document. Les appareils à laser de Classe 1C destinés au grand public ne relèvent pas du domaine d'application du présent document. Par exemple, les appareils à laser de Classe 1C destinés aux soins cosmétiques et esthétiques sont couverts par le FprEN 60335 2 113.

Varnost laserskih izdelkov - Posebne zahteve za laserske izdelke, namenjene potrošniku

Ta dokument podaja definicije in določa posebne zahteve za potrošniške izdelke, ki vsebujejo laserje. Cilj tega dokumenta je zagotoviti varnost laserskih izdelkov, ki so na voljo potrošnikom. Ta dokument določa zahteve, ki dopolnjujejo zahteve v standardu EN 60825-1. Vključeni so laserski izdelki, namenjeni potrošniku, ki se napajajo prek baterije, in tudi laserski izdelki, namenjeni potrošniku, ki se napajajo na druge načine. Zahteve tega dokumenta se navezujejo samo na nevarnosti laserskega sevanja za oči in kožo. Druge nevarnosti ne spadajo na področje uporabe tega dokumenta. Skladnost s tem dokumentom morda ne zadostuje za skladnost z veljavnimi zahtevami glede delovanja in preskušanja drugih veljavnih standardov o varnosti izdelkov. Področje uporabe tega dokumenta ne vključuje laserskih izdelkov, namenjenih potrošniku, ki so zasnovani za projiciranje laserskega sevanja v območju valovne dolžine od 380 nm do 780 nm na mrežnico, s predvidenim trajanjem dnevne uporabe potencialno več ur (na primer za aplikacije navidezne ali obogatene resničnosti), ker trenutno ni mogoče zagotoviti mejnih vrednosti sevanja, ki bi izključevale morebitne škodljive učinke celodnevne uporabe, dan za dnem. OPOMBA 1: Raven sevanja, ki jo dovoljuje razred 1 v območju vidne valovne dolžine, ustvari izjemno svetlo sliko, ki je bleščeča in neprijetna, zato tako visoke ravni sevanja, ki dosega mejne vrednosti razreda 1, ni mogoče razumno predvideti za to vrsto naprave (glej tudi predlog za nove delovne postavke 76/660/NP za projekt IEC/TS 60825-20). Področje uporabe tega dokumenta ne vključuje izdelkov, namenjenih za profesionalno uporabo (profesionalni laserski izdelki, ki niso namenjeni potrošniku), in omejitve, določene v tem dokumentu, ne veljajo za laserske izdelke, ki niso namenjeni potrošniku. Za doseganje potrebne ravni varnosti laserskih izdelkov, ki niso namenjeni potrošniku, zadostuje skladnost s standardom EN 60825-1. Ta dokument določa tudi podskupine laserjev, ki so dovoljeni kot potrošniški izdelki. Omejena skupina laserskih izdelkov razreda 3R je vključena. Tveganje za poškodbe je dovolj nizko, da ga je mogoče sprejeti pod razumno predvidljivimi pogoji uporabe (vključno s predvidljivo nepravilno uporabo) za skladnost z direktivo o splošni varnosti proizvodov (GPSD) in direktivo o nizki napetosti (LVD) za potrošniške izdelke. Električne igrače, ki vsebujejo laserje in so zajete v standardu EN 62115, ne spadajo na področje uporabe tega dokumenta. Laserski izdelki razreda 1C, namenjeni potrošniku, ne spadajo na področje uporabe tega dokumenta. Laserski izdelki razreda 1C za kozmetično in lepotilno nego so na primer zajeti v standardu prEN IEC 60335-2-113:202X1. OPOMBA 2: Nacionalne zahteve so lahko restriktivnejše od zahtev v točkah 6.1 in 6.2.

General Information

Status
Published
Current Stage
6060 - Document made available
Due Date
02-Mar-2020

Buy Standard

Standard
EN 50689:2022
English language
16 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day
Draft
prEN 50689:2018
English language
10 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day
Draft
prEN 50689:2019
English language
8 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (sample)

SLOVENSKI STANDARD
SIST EN 50689:2022
01-januar-2022
Varnost laserskih izdelkov - Posebne zahteve za laserske izdelke, namenjene
potrošniku
Safety of laser products - Particular Requirements for Consumer Laser Products
Ta slovenski standard je istoveten z: EN 50689:2021
ICS:
13.280 Varstvo pred sevanjem Radiation protection
31.260 Optoelektronika, laserska Optoelectronics. Laser
oprema equipment
SIST EN 50689:2022 en

2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------
SIST EN 50689:2022
---------------------- Page: 2 ----------------------
SIST EN 50689:2022
EUROPEAN STANDARD EN 50689
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
November 2021
ICS 13.280; 31.260
English Version
Safety of laser products - Particular Requirements for Consumer
Laser Products

Sécurité des appareils à laser - Exigences particulières Sicherheit von Laserprodukten - Besondere Anforderungen

relatives aux appareils à laser destinés au grand public an Verbraucher-Laser-Produkte

This European Standard was approved by CENELEC on 2021-09-27. CENELEC members are bound to comply with the CEN/CENELEC

Internal Regulations which stipulate the conditions for giving this European Standard the status of a national standard without any alteration.

Up-to-date lists and bibliographical references concerning such national standards may be obtained on application to the CEN-CENELEC

Management Centre or to any CENELEC member.

This European Standard exists in three official versions (English, French, German). A version in any other language made by translation

under the responsibility of a CENELEC member into its own language and notified to the CEN-CENELEC Management Centre has the

same status as the official versions.

CENELEC members are the national electrotechnical committees of Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, the Czech Republic,

Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, the

Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Republic of North Macedonia, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland,

Turkey and the United Kingdom.
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung
CEN-CENELEC Management Centre: Rue de la Science 23, B-1040 Brussels

© 2021 CENELEC All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CENELEC Members.

Ref. No. EN 50689:2021 E
---------------------- Page: 3 ----------------------
SIST EN 50689:2022
EN 50689:2021 (E)
Contents

European foreword ...................................................................................................................................3

1 Scope ...............................................................................................................................................4

2 Normative references .......................................................................................................................4

3 Terms and definitions .......................................................................................................................5

4 Classification of consumer laser products ........................................................................................6

5 Child appealing consumer laser products ........................................................................................6

6 All other consumer laser products ....................................................................................................7

6.1 Generic requirements for consumer laser products ...............................................................7

6.2 Requirements for Class 3R consumer laser products ............................................................7

7 User information and labelling ..........................................................................................................8

7.1 General ...................................................................................................................................8

7.2 For Class 3R consumer laser products ............................................................................... 10

Annex A (informative) Flowchart of requirements for a consumer laser product ................................. 11

Annex ZZA (informative) Relationship between this European Standard and the safety

requirements of Directive 2001/95/EC aimed to be covered ........................................................ 13

Annex ZZB (informative) Relationship between this European standard and the safety

objectives of Directive 2014/35/EU [2014 OJ L96] aimed to be covered ...................................... 15

Bibliography ........................................................................................................................................... 16

---------------------- Page: 4 ----------------------
SIST EN 50689:2022
EN 50689:2021 (E)
European foreword

This document (EN 50689:2021) has been prepared by CLC/TC 76 “Optical radiation safety and laser

equipment”.
The following dates are fixed:
• latest date by which this document has to be (dop) 2022-09-27
implemented at national level by publication of
an identical national standard or by
endorsement
• latest date by which the national standards (dow) 2024-09-27
conflicting with this document have to be
withdrawn

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of

patent rights. CENELEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

This document has been prepared under a Standardization Request given to CENELEC by the

European Commission and the European Free Trade Association, and supports essential requirements

of EU Directive(s) / Regulation(s).

For relationship with EU Directive(s) / Regulation(s), see informative Annex ZZA and ZZB, which is an

integral part of this document.

Any feedback and questions on this document should be directed to the users’ national committee. A

complete listing of these bodies can be found on the CENELEC website.
---------------------- Page: 5 ----------------------
SIST EN 50689:2022
EN 50689:2021 (E)
1 Scope

This document provides definitions and specifies the particular requirements for consumer products

containing lasers. The objective of this document is to ensure that laser products available to consumers

are safe. This document specifies requirements that are additional to those specified in EN 60825-1.

Consumer laser products that are battery powered are included, as well as consumer laser products

powered by other means.

The requirements of this document are intended to address only the laser radiation hazards to the eyes

and skin. Other hazards are not included within its scope. Compliance with this document may not be

sufficient to conform to the applicable performance and testing requirements of other applicable product

safety standards.

The scope of this document does not include consumer laser products that are designed to project laser

radiation in the wavelength range of 380 nm to 780 nm onto the retina, with an intended daily usage

duration of potentially many hours (such as for virtual reality or augmented reality applications), because

it is currently not possible to provide emission limits that preclude any potential adverse effects for day-

long usage, day after day.

NOTE 1 The level of radiation permitted by Class 1 in the visible wavelength range results in an extremely bright

image which will be dazzling and uncomfortable, and therefore such a high emission level, that reaches Class 1

limits, is not reasonably foreseeable for this type of device (see also New Work Item Proposal 76/660/NP for the

project IEC/TS 60825-20).

The scope of this document does not include products intended for professional use (non-consumer

(professional) laser products) and restrictions as specified in this document do not apply to non-

consumer laser products. For non-consumer laser products, compliance with EN 60825-1 is sufficient

to achieve the necessary level of safety.

This document also specifies which subgroups of lasers are permitted as consumer products. A

restricted group of Class 3R laser products are included. The risk of injury is low enough to be accepted

under reasonably foreseeable conditions of use (including foreseeable misuse) for compliance with the

general product safety directive (GPSD) and low voltage directive (LVD) for consumer products.

Electric toys containing lasers, which are covered by EN 62115, are excluded from the scope of this

document.

Class 1C consumer laser products are not in the scope of this document. For example, cosmetic and

beauty care Class 1C laser products are covered by prEN IEC 60335-2-113:202X .

NOTE 2 National requirements can be more restrictive than the requirements in 6.1 and 6.2.

2 Normative references

The following documents are referred to in the text in such a way that some or all of their content

constitutes requirements of this document. For dated references, only the edition cited applies. For

undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

EN 60825-1:2014 , Safety of laser products - Part 1: Equipment classification and requirements

EN 60825-1:2014/A11:2021, Safety of laser products - Part 1: Equipment classification and

requirements
EN IEC 62115:2020 , Electric toys - Safety
—————————
under preparation.
Document impacted by AC:2017-06.
Document impacted by A11:2020.
---------------------- Page: 6 ----------------------
SIST EN 50689:2022
EN 50689:2021 (E)
3 Terms and definitions

For the purposes of this document, the terms and definitions given in EN 60825-1 and the following

apply.

ISO and IEC maintain terminological databases for use in standardization at the following addresses:

• IEC Electropedia: available at http://www.electropedia.org/
• ISO Online browsing platform: available at http://www.iso.org/obp
3.1
consumer laser product

product or assembly of components that constitutes or incorporates a laser or laser system and that is

intended for consumers, or is likely to be used by consumers under reasonably foreseeable conditions

even though it is not intended for them

Note 1 to entry: When a laser product is child appealing, it is by definition a consumer laser product.

3.2
consumer

individual member of the general public, purchasing or using products, property or services, for private

purposes

Note 1 to entry: For the purpose of the requirements of this part of EN 50689, a consumer is assumed not to be a

skilled person.
[SOURCE: IEC/IEEE 82079-1:2019, definition 3.10, modified]
3.3
child appealing consumer laser product
laser product that:

a) resembles, by virtue of its form or design, anything that is commonly recognized as being

appealing to, or intended for use by, children; or

b) has any other feature or characteristic, necessary or not for the function of the product, that is

likely to be appealing to children

A child appealing consumer laser product is a product that is attractive to children due to its

characteristics such as function, movement, colour, characters, sounds, lights, shape, texture, size,

smell or taste

EXAMPLE 1 laser products resembling: e.g. cartoon characters, toys, guns, watches, telephones, musical

instruments, vehicles, human body or parts of the human body, animals, food or beverages

EXAMPLE 2 laser products playing notes (sounds), having flashing lights, moving parts or other entertaining

features

Note 1 to entry: The simple emission of a visible laser beam as such does not make a laser product child

appealing.

Note 2 to entry: “Child appealing” depends on a case-by-case assessment of the child appealing character of the

product, taking into account the specific characteristics of the product in question (see “New Declaration of ADCO

on Child Appealing Appliances, LVDWP/14/4, 15-06-2009).

Note 3 to entry: A normal telephone, mobile phone or tablet is not considered as child appealing; in contrast, a

telephone, mobile phone or tablet that is designed to look like a cartoon character, is considered child appealing.

Also, a product that resembles (but is not) a watch, telephone, musical instrument, etc. is considered as child

appealing.
---------------------- Page: 7 ----------------------
SIST EN 50689:2022
EN 50689:2021 (E)
3.4
laser pointer

laser product promoted and intended as a handheld laser either for entertainment purposes or for

pointing out objects and/or locations

Note 1 to entry: Examples which are not considered as laser pointers are: gunsights, laser levelling devices and

positioning aids, such as in laser distance measurement devices
4 Classification of consumer laser products

Laser products in the scope of this standard shall comply with EN 60825-1:2014 and

EN 60825-1:2014/A11:2021, including classification, labelling and user instructions. As a general

principle, the product shall be in the lowest feasible class commensurate with the intended function.

5 Child appealing consumer laser products

Child appealing consumer laser products that are not electric toys shall be Class 1 laser products. The

classification, engineering, labelling and information for the user requirements of EN 60825-1:2014 and

EN 60825-1:2014/A11:2021 apply.

Additionally, for child appealing consumer laser products, the accessible emission determined at the

closest point of human access and the point of the highest accessible emission (worst case condition

regarding the beam diameter), shall not exceed the maximum permissible exposure values for the skin

as specified in EN 60825-1:2014 and EN 60825-1:2014/A11:2021, Table A.5. The accessible emission

to be compared with the applicable value in Table A.5, given as irradiance or radiant exposure, is to be

determined with a circular averaging aperture (limiting aperture) of 1 mm diameter and with a timebase

of 10 s for wavelengths above 400 nm and a timebase of 1000 s for wavelengths less than and equal

to 400 nm.

NOTE 1 These limits can be seen as dual limits, additional to the AEL of Class 1, to prevent a skin burn hazard

or a corneal burn hazard; the limits are applied as emission limits to ensure product safety, they are not used as

exposure limits.

NOTE 2 Electric toys are not in the scope of this document. Requirements for electric toys incorporating lasers

are specified in EN 62115.

NOTE 3 A flowchart of the requirements of this clause and Clause 6 can be found in Annex A as a simplified

summary.

A laser pointer of any class, other than Class 1, shall not be a child appealing consumer laser product.

The emission of a child appealing consumer laser product, determined at the closest point of human

access or the worst-case position in the beam (smallest beam diameter) shall not exceed 0,001 W∙m

in the wavelength range 180 nm ≤ λ < 315 nm.

Child appealing consumer laser products shall comply with all stated requirements. Child appealing

consumer laser products that do not comply with all stated requirements are considered as unsafe.

Child appealing consumer laser products shall comply with the battery safety requirements from EN

IEC 62115:2020.
---------------------- Page: 8 ----------------------
SIST EN 50689:2022
EN 50689:2021 (E)
6 All other consumer laser products

NOTE National laws or regulations can be more restrictive than the requirements in 6.1 and 6.2.

6.1 Generic requirements for consumer laser products

The classification, engineering, labelling and information for the user requirements of EN 60825-1:2014

and EN 60825-1:2014/A11:2021 apply.

Class 1, Class 2 and a subgroup of Class 3R are permitted as consumer laser products when they are

not child appealing. Additional requirements for Class 3R consumer laser products are given in 6.2.

Requirements for child appealing consumer laser products are given in Clause 5.

Consumer laser products that are not child appealing shall meet the following requirements:

a) consumer laser products
...

SLOVENSKI STANDARD
oSIST prEN 50689:2018
01-maj-2018
Varnost laserskih izdelkov - Posebne zahteve za laserske izdelke, namenjene
potrošniku
Safety of laser products - Particular Requirements for Consumer Laser Products
Ta slovenski standard je istoveten z: prEN 50689:2018
ICS:
13.280 Varstvo pred sevanjem Radiation protection
31.260 Optoelektronika, laserska Optoelectronics. Laser
oprema equipment
oSIST prEN 50689:2018 en

2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------
oSIST prEN 50689:2018
---------------------- Page: 2 ----------------------
oSIST prEN 50689:2018
EUROPEAN STANDARD DRAFT
prEN 50689
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
March 2018
ICS 13.280; 31.260
English Version
Safety of laser products - Particular Requirements for Consumer
Laser Products
To be completed To be completed
This draft European Standard is submitted to CENELEC members for enquiry.
Deadline for CENELEC: 2018-05-25.
It has been drawn up by CLC/TC 76.

If this draft becomes a European Standard, CENELEC members are bound to comply with the CEN/CENELEC Internal Regulations which

stipulate the conditions for giving this European Standard the status of a national standard without any alteration.

This draft European Standard was established by CENELEC in three official versions (English, French, German).

A version in any other language made by translation under the responsibility of a CENELEC member into its own language and notified to

the CEN-CENELEC Management Centre has the same status as the official versions.

CENELEC members are the national electrotechnical committees of Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, the Czech Republic,

Denmark, Estonia, Finland, Former Yugoslav Republic of Macedonia, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia,

Lithuania, Luxembourg, Malta, the Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden,

Switzerland, Turkey and the United Kingdom.

Recipients of this draft are invited to submit, with their comments, notification of any relevant patent rights of which they are aware and to

provide supporting documentation.

Warning : This document is not a European Standard. It is distributed for review and comments. It is subject to change without notice and

shall not be referred to as a European Standard.
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung
CEN-CENELEC Management Centre: Rue de la Science 23, B-1040 Brussels

© 2018 CENELEC All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CENELEC Members.

Project: 65305 Ref. No. prEN 50689 E
---------------------- Page: 3 ----------------------
oSIST prEN 50689:2018
prEN 50689:2018 (E)
1 CONTENTS

2 European foreword ...................................................................................................................................2

3 1 Scope ...............................................................................................................................................3

4 2 Normative references .......................................................................................................................3

5 3 Terms and definitions .......................................................................................................................3

6 4 Classification of laser products ........................................................................................................4

7 5 Child appealing laser products .........................................................................................................4

8 6 All other consumer laser products ....................................................................................................4

9 6.1 Generic requirement for consumer laser products .................................................................4

10 6.2 Speciality products requiring a risk analysis...........................................................................4

11 Annex A (informative) Guidance on risk analysis ....................................................................................6

12 A.1 Class 1 and Class 2 laser products ..................................................................................................6

13 A.2 Class 1M and Class 2M ...................................................................................................................6

14 A.3 Class 3R ...........................................................................................................................................6

15 A.4 Guidance on performing a risk analysis ...........................................................................................7

16 Annex ZZ (informative) Relationship between this European Standard and the requirements of

17 Directive 2001/95/EC [2002 OJ L11] aimed to be covered ..............................................................8

18 Bibliography ..............................................................................................................................................9

---------------------- Page: 4 ----------------------
oSIST prEN 50689:2018
prEN 50689:2018
20 European foreword

21 This document prEN 50689:2018 has been prepared by CLC/TC 76 "Optical radiation safety and laser

22 equipment".
23 This document is currently submitted to the Enquiry.
24 The following dates are proposed:
• latest date by which the existence of this (doa) dor + 6 months
document has to be announced at national
level
• latest date by which this document has to be (dop) dor + 12 months
implemented at national level by publication of
an identical national standard or by
endorsement
• latest date by which the national standards (dow) dor + 36 months
conflicting with this document have to be
(to be confirmed or
withdrawn modified when voting)

25 This document has been prepared under a mandate given to CENELEC by the European Commission

26 and the European Free Trade Association, and supports essential requirements of EU Directive(s).

27 For the relationship with EU Directive(s) see informative Annex ZZ, which is an integral part of this

28 document.

29 This standard provides requirements for consumer products containing lasers. The laser beam should

30 always be enclosed so that no eye or skin exposure can occur. However, for some applications the laser

31 beam needs to be accessible. The objective of this standard is to ensure that laser products available

32 to consumers are safe.
---------------------- Page: 5 ----------------------
oSIST prEN 50689:2018
prEN 50689:2018 (E)
33 1 Scope

34 This document specifies the requirements for laser products intended for consumers. The scope of this

35 standard does not include products intended for professional use (non-consumer laser products). That

36 is, non-consumer (professional) laser products are not in the scope of this standard and restrictions as

37 specified in this standard do not apply to non-consumer (professional) laser products.

38 For non-consumer laser products, compliance with EN 60825-1 is sufficient to achieve the necessary

39 level of safety.

40 Electric Toys containing lasers, which are covered by EN 62115, are excluded from the scope of this

41 standard.

42 Class 1C consumer laser products are not in the scope of this standard. For example, cosmetic and

43 beauty care Class 1C laser products are covered by EN 60335-2-113.
44 2 Normative references

45 The following documents are referred to in the text in such a way that some or all of their content

46 constitutes requirements of this document. For dated references, only the edition cited applies. For

47 undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

48 EN 60825-1:2014, Safety of laser products - Part 1: Equipment classification and requirements

49 3 Terms and definitions

50 For the purposes of this document, the terms and definitions given in EN 60825-1 and the following

51 apply.

52 ISO and IEC maintain terminological databases for use in standardization at the following addresses:

53 • IEC Electropedia: available at http://www.electropedia.org/
54 • ISO Online browsing platform: available at http://www.iso.org/obp
55 3.1
56 child appealing laser

57 laser product, including any accessory which can be incorporated later or any attachment which can be

58 fixed later, that resembles by any means another object commonly recognised as appealing to or

59 intended for use by children younger than 51 months, or has entertaining audio effects or animated

60 effects and may resemble cartoon characters, toys, guns, watches, telephones, musical instruments,

61 vehicles, human body or parts of the human body, animals, food or beverages, or play musical notes,

62 or have flashing lights or moving objects or other entertaining features

63 Note 1 to entry: The emission of a laser beam alone does not make a laser product child appealing.

64 Note 2 to entry: "Child appealing" depends on a case-by-case assessment of the child appealing character of the

65 product, taking into account the specific characteristics of the product in question (see “New Declaration of ADCO

66 on Child Appealing Appliances, LVDWP/14/4, 15-06-2009).
67 3.2
68 consumer laser product

69 product or assembly of components that constitutes or incorporates a laser or laser system and that is

70 intended for consumers, or is likely to be used by consumers under reasonably foreseeable conditions

71 even though it is not intended for them
---------------------- Page: 6 ----------------------
oSIST prEN 50689:2018
prEN 50689:2018
72 3.3
73 laser pointer

74 laser product promoted and intended as a handheld laser either for entertainment purposes or pointing

75 out objects and/or locations
76 4 Classification of laser products

77 Laser products in the scope of this standard shall comply with EN 60825-1, including classification,

78 labelling and user instructions.

79 As a general principle, the product shall be in the lowest feasible class commensurate with the intended

80 function.
81 5 Child appealing laser products

82 Child appealing laser products that are not Electric Toys shall be Class 1 laser products.

83 NOTE: Electric Toys are not in the scope of this standard. Requirements for Electric Toys incorporating lasers are

84 specified in EN 62115.
85 6 All other consumer laser products
86 6.1 Generic requirement for consumer laser products

87 Consumer laser products shall be Class 1 or Class 2 except as provided in 6.2.

88 NOTE: Class 1C laser products are not in the scope of this standard, see scope.

89 6.2 Speciality products requiring a risk analysis

90 When the specific application of the consumer laser product requires higher laser classes than specified

91 in 6.1, i.e. higher than Class 1 or Class 2, the following requirements shall be met.

92 If one or more of the requirements below is not met, then the product shall not be a consumer laser

93 product:

94 a) The laser product shall not be child appealing, i.e. higher classes are permitted only for a product that

95 is not child appealing;

96 b) The laser product shall not be a laser pointer, i.e. higher classes are not permitted for a product when

97 it is a laser pointer;

98 NOTE 1: Laser pointers that exceed Class 2 are associated with a higher risk of causing temporary visual

99 disturbance effects. When persons who are undertaking safety critical tasks, such as driving a car, are exposed to

100 the laser beam resulting in vi
...

SLOVENSKI STANDARD
oSIST prEN 50689:2019
01-junij-2019
Varnost laserskih izdelkov - Posebne zahteve za laserske izdelke, namenjene
potrošniku
Safety of laser products - Particular Requirements for Consumer Laser Products
Ta slovenski standard je istoveten z: prEN 50689
ICS:
13.280 Varstvo pred sevanjem Radiation protection
31.260 Optoelektronika, laserska Optoelectronics. Laser
oprema equipment
oSIST prEN 50689:2019 en

2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------
oSIST prEN 50689:2019
---------------------- Page: 2 ----------------------
oSIST prEN 50689:2019
EUROPEAN STANDARD DRAFT
prEN 50689
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
March 2019
ICS 13.280; 31.260
English Version
Safety of laser products - Particular Requirements for Consumer
Laser Products
To be completed Sicherheit von Laserprodukten - Besondere Anforderungen
an Verbraucher-Laser-Produkte
This draft European Standard is submitted to CENELEC members for enquiry.
Deadline for CENELEC: 2019-05-24.
It has been drawn up by CLC/TC 76.

If this draft becomes a European Standard, CENELEC members are bound to comply with the CEN/CENELEC Internal Regulations which

stipulate the conditions for giving this European Standard the status of a national standard without any alteration.

This draft European Standard was established by CENELEC in three official versions (English, French, German).

A version in any other language made by translation under the responsibility of a CENELEC member into its own language and notified to

the CEN-CENELEC Management Centre has the same status as the official versions.

CENELEC members are the national electrotechnical committees of Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, the Czech Republic,

Denmark, Estonia, Finland, Former Yugoslav Republic of Macedonia, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia,

Lithuania, Luxembourg, Malta, the Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden,

Switzerland, Turkey and the United Kingdom.

Recipients of this draft are invited to submit, with their comments, notification of any relevant patent rights of which they are aware and to

provide supporting documentation.

Warning : This document is not a European Standard. It is distributed for review and comments. It is subject to change without notice and

shall not be referred to as a European Standard.
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung
CEN-CENELEC Management Centre: Rue de la Science 23, B-1040 Brussels

© 2019 CENELEC All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CENELEC Members.

Project: 65305 Ref. No. prEN 50689 E
---------------------- Page: 3 ----------------------
oSIST prEN 50689:2019
prEN 50689:2019 (E)

1 CONTENTS ................................................................................................................................... Page

2 European foreword ...................................................................................................................................3

3 1 Scope ...............................................................................................................................................4

4 2 Normative references .......................................................................................................................4

5 3 Terms and definitions .......................................................................................................................4

6 4 Classification of laser products ........................................................................................................5

7 5 Child appealing laser products .........................................................................................................5

8 6 All other consumer laser products ....................................................................................................5

9 6.1 Generic requirement for consumer laser products ...........................................................................5

10 6.2 Requirements for non-Class 1 and non-Class 2 consumer laser products .....................................5

11 Annex ZZ (informative) Relationship between this European Standard and the requirements of

12 Directive 2001/95/EC [2002 OJ L11] aimed to be covered ..............................................................7

13 Bibliography ..............................................................................................................................................8

---------------------- Page: 4 ----------------------
oSIST prEN 50689:2019
prEN 50689:2019 (E)
14 European foreword

15 This document (prEN 50689:2019) has been prepared by CLC/TC 76 “Optical radiation safety and laser

16 equipment”.
17 This document is currently submitted to the second Enquiry.
18 The following dates are proposed:
• latest date by which the existence of this (doa) dor + 6 months
document has to be announced at national
level
• latest date by which this document has to be (dop) dor + 12 months
implemented at national level by publication of
an identical national standard or by
endorsement
• latest date by which the national standards (dow) dor + 36 months
conflicting with this document have to be
(to be confirmed or
withdrawn modified when voting)

19 This document has been prepared under a mandate given to CENELEC by the European Commission

20 and the European Free Trade Association, and supports essential requirements of EU Directive(s).

21 For the relationship with EU Directive(s) see informative Annex ZZ, which is an integral part of this

22 document.

23 This standard provides requirements for consumer products containing lasers. The laser beam should

24 always be enclosed so that no eye or skin exposure can occur. However, for some applications the laser

25 beam needs to be accessible. The objective of this standard is to ensure that laser products available

26 to consumers are safe.
---------------------- Page: 5 ----------------------
oSIST prEN 50689:2019
prEN 50689:2019 (E)
27 1 Scope

28 This document specifies the requirements for laser products intended for consumers. The scope of this

29 document does not include products intended for professional use (non-consumer laser products) and

30 restrictions as specified in this standard do not apply to non-consumer laser products.

31 For non-consumer laser products, compliance with EN 60825-1 is sufficient to achieve the necessary

32 level of safety.

33 Electric Toys containing lasers, which are covered by EN 62115, are excluded from the scope of this

34 document.

35 Class 1C consumer laser products are not in the scope of this document. For example, cosmetic and

36 beauty care Class 1C laser products are covered by FprEN 60335-2-113.
37 2 Normative references

38 The following documents are referred to in the text in such a way that some or all of their content

39 constitutes requirements of this document. For dated references, only the edition cited applies. For

40 undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

41 EN 60825-1:2014/prA:2018, Safety of laser products — Part 1: Equipment classification and

42 requirements
43 3 Terms and definitions

44 For the purposes of this document, the terms and definitions given in EN 60825-1 and the following

45 apply.

46 ISO and IEC maintain terminological databases for use in standardization at the following addresses:

47 • IEC Electropedia: available at http://www.electropedia.org/
48 • ISO Online browsing platform: available at http://www.iso.org/obp
49 3.1
50 child appealing laser
51 laser product, including any accessory which can be incorporated later or any
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.