Low-voltage surge protective devices - Part 11: Surge protective devices connected to low-voltage power systems - Requirements and test methods

To add an annex for portable SPDs for household and similar use. This annex will contain the following specific requirements to ensure the requested level of intrinsic safety for such products, i.e. product tests and safety cannot rely on any external means: - The position of the disconnector(s) : internal, i.e. all tests shall be made and passed without the help of any external means, - Additional specifications for tests taking into account that line and neutral terminals can be reversed, - Specific requirements and tests for surge protective components used with such SPDs

Überspannungsschutzgeräte für Niederspannung - Teil 11: Überspannungsschutzgeräte für den Einsatz in Niederspannungsanlagen - Anforderungen und Prüfungen

Parafoudres basse tension - Partie 11: Parafoudres connectés aux systèmes basse tension - Exigences et méthodes d'essai

Nizkonapetostne naprave za zaščito pred prenapetostnimi udari - 11. del: Naprave za zaščito pred prenapetostnimi udari za nizkonapetostne napajalne sisteme - Zahteve in preskusi - Dopolnilo A11

General Information

Status
Published
Publication Date
22-Mar-2018
Withdrawal Date
22-Mar-2021
Current Stage
6060 - Document made available - Publishing
Start Date
23-Mar-2018
Due Date
28-Oct-2018
Completion Date
23-Mar-2018

Relations

Buy Standard

Addendum – translation
EN 61643-11:2012/A11:2018
Slovenian language
7 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day
Amendment
EN 61643-11:2012/A11:2018
English language
6 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

ba
SIST EN 61643-11:2012/A11
SLOVENSKI
STANDARD  maj 2018
Nizkonapetostne naprave za zaščito pred prenapetostnimi udari –
11. del: Naprave za zaščito pred prenapetostnimi udari za nizkonapetostne
napajalne sisteme – Zahteve in preskusi – Dopolnilo A11
Low-voltage surge protective devices – Part 11: Surge protective devices
connected to low-voltage power systems – Requirements and test methods
Parafoudres basse tension – Partie 11: Parafoudres connectés aux systèmes
basse tension – Exigences et méthodes d'essai
Überspannungsschutzgeräte für Niederspannung –
Teil 11: Überspannungsschutzgeräte für den Einsatz in Niederspannungsanlagen
– Anforderungen und Prüfungen
Referenčna oznaka
ICS 29.240.10 SIST EN 61643-11:2012/A11:2018 (sl)
Nadaljevanje na straneh II in od 1 do 6
© 2021-02. Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje ali kopiranje celote ali delov tega dokumenta ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------
SIST EN 61643-11:2012/A11 : 2018
NACIONALNI UVOD
Dopolnilo SIST EN 61643-11:2012/A11 (sl), Nizkonapetostne naprave za zaščito pred prenapetostnimi
udari – 11. del: Naprave za zaščito pred prenapetostnimi udari za nizkonapetostne napajalne sisteme –
Zahteve in preskusi – Dopolnilo A11, 2018, ima status slovenskega dopolnila in je istoveten evropskemu
dopolnilu EN 61643-11:2012/A11 (en), Low-voltage surge protective devices – Part 11: Surge protective
devices connected to low-voltage power systems – Requirements and test methods, 2018.
NACIONALNI PREDGOVOR
Evropsko dopolnilo EN 61643-11:2012/A11:2018 je pripravil tehnični odbor Evropskega komiteja za
standardizacijo v elektrotehniki CLC/TC 37A Nizkonapetostne prenapetostne zaščitne naprave.
Slovensko dopolnilo SIST EN 61643-11:2012/A11:2018 je prevod evropskega dopolnila EN
61643-11:2012/A11:2018. V primeru spora glede besedila slovenskega prevoda v tem dopolnilu je
odločilno izvirno evropsko dopolnilo v angleškem jeziku. Slovensko izdajo dopolnila je pripravil
tehnični odbor SIST/TC POD Prenapetostni odvodniki.
Odločitev za privzem tega standarda je v aprilu 2018 sprejel tehnični odbor SIST/TC POD Prenapetostni
odvodniki.
OSNOVA ZA IZDAJO DOPOLNILA
– privzem dopolnila EN 61643-11:2012/A11:2018
OPOMBE
– Povsod, kjer se v besedilu dopolnila uporablja izraz "evropsko dopolnilo", v SIST EN 61643-
11:2012/A11:2018 to pomeni “slovensko dopolnilo”.
– Nacionalni uvod in nacionalni predgovor nista sestavni del dopolnila.
– Ta nacionalni dokument je istoveten EN 61643-11:2012/A11:20118 in je objavljen z dovoljenjem
CEN-CENELEC
Upravni center
Avenue Marnix 17
B-1000 Bruselj
This national document is identical with EN 61643-11:2012 and is published with the permission of
CEN-CENELEC
Management Centre
Avenue Marnix 17
B -1000 Brussels
II

---------------------- Page: 2 ----------------------
EVROPSKI STANDARD          EN 61643-11:2012/A11
EUROPEAN STANDARD

NORME EUROPÉENNE
marec 2018
EUROPÄISCHE NORM

ICS 29.140; 29.140.10


Slovenska izdaja

Nizkonapetostne naprave za zaščito pred prenapetostnimi udari –
11. del: Naprave za zaščito pred prenapetostnimi udari za nizkonapetostne
napajalne sisteme – Zahteve in preskusi – Dopolnilo A11

Low-voltage surge protective Parafoudres basse tension – Überspannungsschutzgeräte für
devices – Part 11: Surge Partie 11: Parafoudres Niederspannung – Teil 11:
protective devices connected to connectés aux systèmes basse Überspannungsschutzgeräte für
low-voltage power systems – tension – Exigences et den Einsatz in
Requirements and test methods méthodes d'essai Niederspannungsanlagen –
Anforderungen und Prüfungen

Ta dopolnilo A11 spreminja evropski standard EN 61643-11:2012; CENELEC ga je sprejel 17. julija
2018. Člani CENELEC morajo izpolnjevati notranje predpise CEN/CENELEC, s katerimi so predpisani
pogoji za privzem tega dopolnila na nacionalno raven brez kakršnihkoli sprememb.

Najnovejši seznami teh nacionalnih standardov z njihovimi bibliografskimi podatki se na zahtevo lahko
dobijo pri Upravnem centru CEN-CENELEC ali kateremkoli članu CENELEC.

Ta dopolnilo obstaja v treh uradnih izdajah (angleški, francoski in nemški). Izdaje v drugih jezikih, ki jih
člani CENELEC na lastno odgovornost prevedejo in izdajo ter prijavijo pri Upravnem centru CEN-
CENELEC, veljajo kot uradne izdaje.

Člani CENELEC so nacionalni elektrotehniški komiteji Avstrije, Belgije, Bolgarije, Cipra, Češke
republike, Danske, Estonije, Finske, Francije, Grčije, Hrvaške, Irske, Islandije, Italije, Latvije, Litve,
Luksemburga, Madžarske, Malte, Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije, Nemčije,
Nizozemske, Norveške, Poljske, Portugalske, Romunije, Slovaške, Slovenije, Srbije, Španije, Švedske,
Švice, Turčije in Združenega kraljestva.


CENELEC
Evropski komite za standardizacijo v elektrotehniki
European Committee for Electrotechnical Standardisation
Comité Européen de Normalisation
...

SLOVENSKI STANDARD
SIST EN 61643-11:2012/A11:2018
01-maj-2018
1L]NRQDSHWRVWQHQDSUDYH]D]DãþLWRSUHGSUHQDSHWRVWQLPLXGDULGHO1DSUDYH
]D]DãþLWRSUHGSUHQDSHWRVWQLPLXGDUL]DQL]NRQDSHWRVWQHQDSDMDOQHVLVWHPH
=DKWHYHLQSUHVNXVL'RSROQLOR$
Low-voltage surge protective devices - Part 11: Surge protective devices connected to
low-voltage power systems - Requirements and test methods
Überspannungsschutzgeräte für Niederspannung - Teil 11: Überspannungsschutzgeräte
für den Einsatz in Niederspannungsanlagen - Anforderungen und Prüfungen
Parafoudres basse tension - Partie 11: Parafoudres connectés aux systèmes basse
tension - Exigences et méthodes d'essai
Ta slovenski standard je istoveten z: EN 61643-11:2012/A11:2018
ICS:
29.240.10 Transformatorske postaje. Substations. Surge arresters
Prenapetostni odvodniki
SIST EN 61643-11:2012/A11:2018 en,fr
2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------

SIST EN 61643-11:2012/A11:2018

---------------------- Page: 2 ----------------------

SIST EN 61643-11:2012/A11:2018


EUROPEAN STANDARD EN 61643-11:2012/A11

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM
March 2018
ICS 29.140; 29.140.10

English Version
Low-voltage surge protective devices - Part 11: Surge protective
devices connected to low-voltage power systems -
Requirements and test methods
Parafoudres basse tension - Partie 11: Parafoudres Überspannungsschutzgeräte für Niederspannung - Teil 11:
connectés aux systèmes basse tension - Exigences et Überspannungsschutzgeräte für den Einsatz in
méthodes d'essai Niederspannungsanlagen - Anforderungen und Prüfungen
This amendment A11 modifies the European Standard EN 61643-11:2012; it was approved by CENELEC on 2017-07-17. CENELEC
members are bound to comply with the CEN/CENELEC Internal Regulations which stipulate the conditions for giving this amendment the
status of a national standard without any alteration.
Up-to-date lists and bibliographical references concerning such national standards may be obtained on application to the CEN-CENELEC
Management Centre or to any CENELEC member.
This amendment exists in three official versions (English, French, German). A version in any other language made by translation under the
responsibility of a CENELEC member into its own language and notified to the CEN-CENELEC Management Centre has the same status as
the official versions.
CENELEC members are the national electrotechnical committees of Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, the Czech Republic,
Denmark, Estonia, Finland, Former Yugoslav Republic of Macedonia, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia,
Lithuania, Luxembourg, Malta, the Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden,
Switzerland, Turkey and the United Kingdom.European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung
CEN-CENELEC Management Centre: Rue de la Science 23, B-1040 Brussels
© 2018 CENELEC All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CENELEC Members.
 Ref. No. EN 61643-11:2012/A11:2018 E

---------------------- Page: 3 ----------------------

SIST EN 61643-11:2012/A11:2018
EN 61643-11:2012/A11:2018 (E)


European foreword

This document (EN 61643-11:2012/A11:2018) has been prepared by CLC/TC 37A "Low voltage surge
protective devices".

The following dates are fixed:• latest date by which this document has to be (dop) 2018-09-23
implemented at national level by publication of an
identical national standard or by endorsement


• latest date by which the national standards conflicting (dow) 2021-03-23
with this document have to be withdrawn


Annex ZC applies to portable SPDs classified as pluggable equipment type A according to EN 62368-1.

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of patent
rights. CENELEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

This document has been prepared under a mandate given to CENELEC by the European Commission and the
European Free Trade Association, and supports essential requirements of EU Directive(s).

For the relationship with EU Directive(s) see informative Annex ZZ, which is an integral part of this
document.
2

---------------------- Page: 4 ----------------------

SIST EN 61643-11:2012/A11:2018
EN 61643-11:2012/A11:2018 (E)

In the European foreword, replace the last paragraph as follows:
This standard covers the principle elements and objectives for electrical equipment designed for use within
certain voltage limits (LVD - 2014/35/EU).
Add a new subclause:
7.5.5 Portable SPDs classified as pluggable equipment type A
For portable S
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.