Sludge, treated biowaste and soil - Determination of impurities and stones

This Technical Specification specifies a method to determine the physical impurities > 2 mm and stones > 5 mm in sludge, treated biowaste and soil.
Fragments of wood or bark can be acceptable constituents of the sample.

Schlamm, behandelter Bioabfall und Boden - Bestimmung von Fremdstoffen und Steinen

Diese Technische Spezifikation legt ein Verfahren zur Bestimmung von physikalischen Fremdstoffen > 2 mm sowie Steinen > 5 mm in Schlamm, behandeltem Bioabfall und Boden fest.
Holz  oder Borkenstücke sind zulässige Bestandteile der Proben und werden nicht als Fremdstoffe angesehen.

Boue, biodéchet traité et sol - Détermination des matières étrangères et pierres

La présente Spécification technique spécifie une méthode de détermination des impuretés physiques de dimensions supérieures à 2 mm et des caillouxs de dimensions supérieures à 5 mm dans les boues, les biodéchets traités et les sols.
Des morceaux de bois ou d'écorce sont des constituants acceptables dans les échantillons et ne sont pas considérés comme des impuretés.

Blato, obdelani biološki odpadki in tla - Določevanje nečistoč in kamnov

Ta tehnična specifikacija določa metodo za določevanje fizičnih nečistoč > 2 mm in kamnov > 5 mm v blatu, obdelanih bioloških odpadkih in tleh. Delci lesa ali lubja so tudi lahko sestavine vzorca.

General Information

Status
Published
Publication Date
01-Oct-2013
Current Stage
9093 - Decision to confirm - Review Enquiry
Completion Date
09-Apr-2021

Buy Standard

Standard + National Annex and/or Foreword
TS CEN/TS 16202:2013 - BARVE
Foreword and/or annex in Slovenian language, body of the standard in English language
17 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day
Draft
kTS FprCEN/TS 16202:2011
English language
15 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

SIST-TS CEN/TS 16202
SLOVENSKA

TEHNIČNA
december 2013

SPECIFIKACIJA
Blato, obdelani biološki odpadki in tla – Določevanje nečistoč in kamnov

Sludge, treated biowaste and soil – Determination of impurities and stones

Boue, biodéchet traité et sol – Détermination des matières étrangères et pierres

Schlamm, behandelter Bioabfall und Boden – Bestimmung von Fremdstoffen und
SteinenReferenčna oznaka
ICS 13.030.20; 13.080.20 SIST-TS CEN/TS 16202:2013 ((sl),en)


Nadaljevanje na straneh II do III in od 1 do 15


© 2013-12. Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------

SIST-TS CEN/TS 16202 : 2013
NACIONALNI UVOD
Tehnična specifikacija SIST-TS CEN/TS 16202 ((sl),en), Blato, obdelani biološki odpadki in tla –
Določevanje nečistoč in kamnov, 2013, ima status slovenske tehnične specifikacije in je istovetna
evropski tehnični specifikaciji CEN/TS 16202, Sludge, treated biowaste and soil – Determination of
impurities and stones, 2013.
NACIONALNI PREDGOVOR
Evropsko tehnično specifikacijo CEN/TS 16202:2013 je pripravil tehnični odbor Evropskega komiteja
za standardizacijo CEN/TC 400 Horizontalni standardi na področju blata, obdelanih bioloških
odpadkov in tal, katerega sekretariat vodi DIN.
CEN je pripravil ta dokument na podlagi mandata M/330 Evropske komisije in Evropskega združenja
za prosto trgovino, ki narekuje pripravo standardov za vzorčenje in analizne metode za higienske in
biološke kakor tudi za anorganske in organske parametre, ki bi bili primerni za blata, obdelane
biološke odpadke in tla, kolikor je to tehnično izvedljivo.
Odločitev za privzem te tehnične specifikacije je dne 25. septembra 2013 sprejel tehnični odbor
SIST/TC KAT Kakovost tal.
ZVEZE S STANDARDI
S privzemom te evropske tehnične specifikacije veljajo za omenjeni namen referenčnih standardov vsi
standardi, navedeni v izvirniku, razen tistih, ki so že sprejeti v nacionalno standardizacijo:
SIST EN 12579 (en) Izboljševalci tal in rastni substrati – Določevanje pH
SIST EN 13040 (en) Izboljševalci tal in rastni substrati – Priprava vzorcev za kemijske in fizikalne
preskuse, določevanje suhe snovi, vlage in laboratorijsko stisnjene
prostorninske gostote
SIST CR 13456 (en) Izboljševalci tal in rastni substrati – Označevanje, specifikacije in seznami
proizvodov
IZRAZI IN DEFINICIJE
V tem dokumentu se poleg izrazov in definicij iz SIST EN 12579, SIST EN 13040 in SIST CR 13456
uporabljajo še naslednji izrazi:
3.1
kamen (angl. stone; nem. Stein)
prosti koščki skal s premerom najmanj 2 mm, ki so močno utrjeni ali odpornejši proti lomljenju

[Soil Science Society of America, 2001]

OPOMBA 1: Skala je trdna snov iz mineralnih snovi.
OPOMBA 2: Apnenec, vključno z dodanim apnencem, se šteje za kamen.
3.2
steklo (angl. glass; nem. Glas)
snov, ki sestoji večinoma iz domnevno umetno utrjenih nekristaliziranih mineralov

3.3
kovina (angl. metal; nem. Metall)
snov, ki sestoji predvsem iz kovin
II

---------------------- Page: 2 ----------------------

SIST-TS CEN/TS 16202 : 2013
3.4
plastika (angl. plastics; nem. Kunststoff)
snov, ki sestoji predvsem iz domnevno umetnih materialov

3.5
druge snovi (angl. other material; nem. sonstiges Material)
nepričakovane snovi, ki niso zajete v metodi

OPOMBA: Zabeležiti jih je treba pri tehtanju in tudi kvalitativno opisati, na primer "prevladujejo usnjeni delci".

OSNOVA ZA IZDAJO TEHNIČNE SPECIFIKACIJE
– privzem tehnične specifikacije CEN/TS 16202:2013

OPOMBE
– Povsod, kjer se v besedilu tehnične specifikacije uporablja izraz “evropska tehnična
specifikacija”, v SIST-TS CEN/TS 16202:2013 to pomeni “slovenska tehnična specifikacija”.
– Nacionalni uvod in nacionalni predgovor nista sestavni del te tehnične specifikacije.
– Ta nacionalni dokument je istoveten s CEN/TS 16202:2013 in je objavljen z dovoljenjem
CEN
Management Centre
Avenue Marnix 17
B-1000 Brussels

This national document is identical with CEN/TS 16202:2013 and is published with the permission of
CEN
Management Centre
Avenue Marnix 17
B-1000 Brussels

III

---------------------- Page: 3 ----------------------

TECHNICAL SPECIFICATION
CEN/TS 16202

SPÉCIFICATION TECHNIQUE

TECHNISCHE SPEZIFIKATION
October 2013
ICS 13.030.20; 13.080.30
English Version
Sludge, treated biowaste and soil - Determination of impurities
and stones
Boue, biodéchet traité et sol - Détermination des matières Schlamm, behandelter Bioabfall und Boden - Bestimmung
étrangères et pierres von Fremdstoffen und Steinen
This Technical Specification (CEN/TS) was approved by CEN on 5 March 2011 for provisional application.

The period of validity of this CEN/TS is limited initially to three years. After two years the members of CEN will be requested to
...

SLOVENSKI STANDARD
kSIST-TS FprCEN/TS 16202:2011
01-januar-2011
%ODWRREGHODQLELRORãNLRGSDGNLLQWOD'RORþHYDQMHQHþLVWRþLQNDPQRY
Sludge, treated biowaste and soil - Determination of impurities and stones
Schlamm, behandelter Bioabfall und Boden - Bestimmung von Fremdstoffen und Steinen
Boue, biodéchet traité et sol - Détermination des matières étrangères et pierres
Ta slovenski standard je istoveten z: FprCEN/TS 16202
ICS:
13.030.20 7HNRþLRGSDGNL%ODWR Liquid wastes. Sludge
13.080.20 Fizikalne lastnosti tal Physical properties of soils
kSIST-TS FprCEN/TS 16202:2011 en,de
2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------
kSIST-TS FprCEN/TS 16202:2011

---------------------- Page: 2 ----------------------
kSIST-TS FprCEN/TS 16202:2011


TECHNICAL SPECIFICATION
FINAL DRAFT
FprCEN/TS 16202
SPÉCIFICATION TECHNIQUE

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

November 2010
ICS
English Version
Sludge, treated biowaste and soil - Determination of impurities
and stones
Boue, biodéchet traité et sol - Détermination des matières Schlamm, behandelter Bioabfall und Boden - Bestimmung
étrangères et pierres von Fremdstoffen und Steinen


This draft Technical Specification is submitted to CEN members for formal vote. It has been drawn up by the Technical Committee CEN/TC
400.

CEN members are the national standards bodies of Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia,
Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland,
Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland and United Kingdom.

Recipients of this draft are invited to submit, with their comments, notification of any relevant patent rights of which they are aware and to
provide supporting documentation.

Warning : This document is not a Technical Specification. It is distributed for review and comments. It is subject to change without notice
and shall not be referred to as a Technical Specification.


EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION

EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG

Management Centre: Avenue Marnix 17, B-1000 Brussels
© 2010 CEN All rights of exploitation in any form and by any means reserved Ref. No. FprCEN/TS 16202:2010: E
worldwide for CEN national Members.

---------------------- Page: 3 ----------------------
kSIST-TS FprCEN/TS 16202:2011
FprCEN/TS 16202:2010 (E)
Contents Page
Foreword .3
Introduction .4
1 Scope .5
2 Normative references .5
3 Terms and definitions .5
4 Principle .6
5 Reagents .6
6 Apparatus .6
7 Procedure .7
7.1 Sample preparation .7
7.1.1 Large objects .7
7.1.2 Amount of laboratory sample .7
7.1.3 Drying .7
7.1.4 Weighing .7
7.1.5 Dry sieving .8
7.2
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.