Quality management systems — Guidelines for the application of ISO 9001:2008 to crop production

ISO 22006:2009 gives guidelines to assist crop producers in the adoption of ISO 9001:2008 for crop production processes. The term "crop" includes seasonal crops (such as grains, pulses, oilseeds, spices, fruit and vegetables), row-planted crops that are cultivated, perennial crops that are managed over a period of time, and wild crops that are not formally planted or managed. Horticultural crops provide an even broader range of types from annual and perennial fruits, vegetables, and ornamental flowering plants to perennial shrubs and trees, and root crops. These diverse crops require a broad range of planting, cultivating, pest control, and harvesting methods and practices. Decisions regarding planting, growing, and harvesting activities can be similar, although specific steps can be quite different when considering the range of crops. ISO 22006:2009 gives guidelines on the use and application of ISO 9001:2008 to the establishment and management of a quality management system (QMS) by an organization involved in crop production. ISO 22006:2009 is not intended to change, add or reduce the requirements of ISO 9001:2008, nor is it intended for certification. Further down the supply chain, in manufacturing processes, the language of ISO 9001:2008, ISO 15161 or ISO 22000 is considered more appropriate. The need for an ISO 9001:2008-based system containing agricultural terminology became apparent due to difficulties in the interpretation of the language of ISO 9001:2008 for crop production applications.

Systèmes de management de la qualité — Lignes directrices pour l'application de l'ISO 9001:2008 pour la production des récoltes

Sistemi vodenja kakovosti - Smernice za uporabo ISO 9001:2008 v proizvodnji pridelkov

Ta mednarodni standard podaja smernice za pomoč proizvajalcem pridelkov pri sprejemanju ISO 9001:2008[1] za procese proizvodnje pridelkov. Izraz »pridelek« vključuje sezonske pridelke (kot so žita, stročnice, oljni plodovi, začimbe, sadje in zelenjava), vrstno sajene pridelke, ki so obdelani, trajne pridelke, ki so upravljani v daljšem časovnem obdobju, in divje pridelke, ki niso formalno posajeni ali upravljani. Vrtnarski pridelki zagotavljajo še širši obseg vrst od letnega in trajnega sadja, zelenjave in okrasnih cvetočih rastlin do trajnih grmovnic in dreves ter gomoljnih pridelkov. Ti različni pridelki potrebujejo širok razpon metod in praks za sajenje, vzgajanje, zatiranje škodljivcev in pobiranje. Odločitve glede aktivnosti sajenja, rasti in pobiranja so lahko podobne, čeprav so lahko nekateri koraki precej različni, kadar upoštevamo celoten razpon pridelkov.
Ta mednarodni standard podaja smernice za uporabo ISO 9001:2008[1] za vzpostavitev sistema kakovosti (QMS), ki ga upravlja organizacija, sodelujoča pri proizvodnji pridelka.
Ta mednarodni standard ni namenjen spremembi, povečevanju ali zmanjševanju zahtev ISO 9001:2008[1] niti certificiranju.
Po dobavni verigi navzdol, v procesih proizvodnje, se jezik po ISO 9001:2008[1], ISO 15161[4] ali ISO 22000[6] šteje za primernejšega. Potreba po sistemu, postavljenem na ISO 9001:2008[1], ki vsebuje kmetijsko terminologijo, je postala očitna zaradi težav pri razlaganju jezika po ISO 9001:2008[1] za uporabo pri proizvodnji pridelkov.

General Information

Status
Published
Publication Date
02-Dec-2009
Technical Committee
Drafting Committee
Current Stage
9020 - International Standard under periodical review
Start Date
15-Apr-2024
Completion Date
15-Apr-2024

Relations

Buy Standard

Standard
ISO 22006:2011
English language
75 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day
Standard
ISO 22006:2009 - Quality management systems -- Guidelines for the application of ISO 9001:2008 to crop production
English language
63 pages
sale 15% off
Preview
sale 15% off
Preview
Standard
ISO 22006:2009
Russian language
80 pages
sale 15% off
Preview
sale 15% off
Preview

Standards Content (Sample)

SLOVENSKI STANDARD
SIST ISO 22006:2011
01-junij-2011
1DGRPHãþD
SIST ISO 15161:2003
Sistemi vodenja kakovosti - Smernice za uporabo ISO 9001:2008 v proizvodnji
pridelkov
Quality management systems -- Guidelines for the application of ISO 9001:2008 to crop
production
Systèmes de management de la qualité -- Lignes directrices pour l'application de l'ISO
9001:2008 pour la production des récoltes
Ta slovenski standard je istoveten z: ISO 22006:2009
ICS:
03.120.10 Vodenje in zagotavljanje Quality management and
kakovosti quality assurance
67.020 Procesi v živilski industriji Processes in the food
industry
SIST ISO 22006:2011 en
2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------

SIST ISO 22006:2011

---------------------- Page: 2 ----------------------

SIST ISO 22006:2011

INTERNATIONAL ISO
STANDARD 22006
First edition
2009-12-15

Quality management systems —
Guidelines for the application of
ISO 9001:2008 to crop production
Systèmes de management de la qualité — Lignes directrices pour
l'application de l'ISO 9001:2008 pour la production des récoltes
Reference number
ISO 22006:2009(E)
©
ISO 2009

---------------------- Page: 3 ----------------------

SIST ISO 22006:2011
ISO 22006:2009(E)
PDF disclaimer
This PDF file may contain embedded typefaces. In accordance with Adobe's licensing policy, this file may be printed or viewed but
shall not be edited unless the typefaces which are embedded are licensed to and installed on the computer performing the editing. In
downloading this file, parties accept therein the responsibility of not infringing Adobe's licensing policy. The ISO Central Secretariat
accepts no liability in this area.
Adobe is a trademark of Adobe Systems Incorporated.
Details of the software products used to create this PDF file can be found in the General Info relative to the file; the PDF-creation
parameters were optimized for printing. Every care has been taken to ensure that the file is suitable for use by ISO member bodies. In
the unlikely event that a problem relating to it is found, please inform the Central Secretariat at the address given below.


COPYRIGHT PROTECTED DOCUMENT


© ISO 2009
All rights reserved. Unless otherwise specified, no part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means,
electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from either ISO at the address below or
ISO's member body in the country of the requester.
ISO copyright office
Case postale 56 • CH-1211 Geneva 20
Tel. + 41 22 749 01 11
Fax + 41 22 749 09 47
E-mail copyright@iso.org
Web www.iso.org
Published in Switzerland

ii © ISO 2009 – All rights reserved

---------------------- Page: 4 ----------------------

SIST ISO 22006:2011
ISO 22006:2009(E)
Contents Page
Foreword .iv
Introduction.v
0.1 General .viii
0.2 Process approach .ix
[2]
0.3 Relationship with ISO 9004 .xi
0.4 Compatibility with other management systems.xii
1 Scope.1
1.1 General .1
1.2 Application .2
2 Normative references.2
3 Terms and definitions .2
4 Quality management system.6
4.1 General requirements .6
4.2 Documentation requirements.
...

INTERNATIONAL ISO
STANDARD 22006
First edition
2009-12-15

Quality management systems —
Guidelines for the application of
ISO 9001:2008 to crop production
Systèmes de management de la qualité — Lignes directrices pour
l'application de l'ISO 9001:2008 pour la production des récoltes
Reference number
ISO 22006:2009(E)
©
ISO 2009

---------------------- Page: 1 ----------------------
ISO 22006:2009(E)
PDF disclaimer
This PDF file may contain embedded typefaces. In accordance with Adobe's licensing policy, this file may be printed or viewed but
shall not be edited unless the typefaces which are embedded are licensed to and installed on the computer performing the editing. In
downloading this file, parties accept therein the responsibility of not infringing Adobe's licensing policy. The ISO Central Secretariat
accepts no liability in this area.
Adobe is a trademark of Adobe Systems Incorporated.
Details of the software products used to create this PDF file can be found in the General Info relative to the file; the PDF-creation
parameters were optimized for printing. Every care has been taken to ensure that the file is suitable for use by ISO member bodies. In
the unlikely event that a problem relating to it is found, please inform the Central Secretariat at the address given below.


COPYRIGHT PROTECTED DOCUMENT


© ISO 2009
All rights reserved. Unless otherwise specified, no part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means,
electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from either ISO at the address below or
ISO's member body in the country of the requester.
ISO copyright office
Case postale 56 • CH-1211 Geneva 20
Tel. + 41 22 749 01 11
Fax + 41 22 749 09 47
E-mail copyright@iso.org
Web www.iso.org
Published in Switzerland

ii © ISO 2009 – All rights reserved

---------------------- Page: 2 ----------------------
ISO 22006:2009(E)
Contents Page
Foreword .iv
Introduction.v
0.1 General .viii
0.2 Process approach .ix
[2]
0.3 Relationship with ISO 9004 .xi
0.4 Compatibility with other management systems.xii
1 Scope.1
1.1 General .1
1.2 Application .2
2 Normative references.2
3 Terms and definitions .2
4 Quality management system.6
4.1 General requirements .6
4.2 Documentation requirements.8
5 Management responsibility .13
5.1 Management commitment .13
5.2 Customer focus .13
5.3 Quality policy .14
5.4 Planning.14
5.5 Responsibility, authority and communication .
...

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ISO
СТАНДАРТ 22006
Первое издание
2009-12-15

Системы менеджмента качества.
Руководящие указания по применению
ISO 9001:2008 к продукции
растениеводства
Quality management systems – Guidelines for the application of
ISO 9001:2008 to crop productionОтветственность за подготовку русской версии несёт GOST R
(Российская Федерация) в соответствии со статьёй 18.1 Устава ISO
Ссылочный номер
ISO 22006:2009(R)
©
ISO 2009

---------------------- Page: 1 ----------------------
ISO 22006:2009(R)
Отказ от ответственности при работе в PDF
Настоящий файл PDF может содержать интегрированные шрифты. В соответствии с условиями лицензирования, принятыми
фирмой Adobe, этот файл можно распечатать или смотреть на экране, но его нельзя изменить, пока не будет получена
лицензия на интегрированные шрифты, и они не будут установлены на компьютере, на котором ведется редактирование. В
случае загрузки настоящего файла заинтересованные стороны принимают на себя ответственность за соблюдение
лицензионных условий фирмы Adobe. Центральный секретариат ISO не несет никакой ответственность в этом отношении.
Adobe - торговый знак фирмы Adobe Systems Incorporated.
Подробности, относящиеся к программным продуктам, использованные для создания настоящего файла PDF, можно найти в
рубрике General Info файла; параметры создания PDF были оптимизированы для печати. Были приняты во внимание все
меры предосторожности с тем, чтобы обеспечить пригодность настоящего файла для использования комитетами-членами
ISO. В редких случаях возникновения проблемы, связанной со сказанным выше, просьба проинформировать Центральный
секретариат по адресу, приведенному ниже.


ДОКУМЕНТ ЗАЩИЩЕН АВТОРСКИМ ПРАВОМ


Все права сохраняются. Если не оговорено другое, никакая часть этой публикации не может быть воспроизведена или
использована в любой форме или любыми средствами, электронными или механическими, включая фотокопирование и
микрофильмирование, без предварительного письменного разрешения либо от ISO по нижеприведенному адресу, либо от
комитета-члена ISO страны запрашивающей организации.
ISO copyright office
Case postale 56 • CH-1211 Geneva 20
Tel. + 41 22 749 01 11
Fax + 41 22 749 09 47
E-mail copyright@iso.org
Web www.iso.org
Опубликовано в Швейцарии

ii © ISO 2009 – Все права сохраняются

---------------------- Page: 2 ----------------------
ISO 22006:2009(R)
Содержание Страница
Предисловие .iv
Введение .v
0.1 Общие положения .viii
0.2 Процессный подход.ix
[2]
0.3 Связь с ISO 9004 .xi
0.4 Совместимость с другими системами менеджмента.xii
1 Область применения .1
1.1 Общие положения .1
1.2 Применение .2
2 Нормативные ссылки .2
3 Термины и определения .2
4 Система менеджмента качества .7
4.1 Общие требования .7
4.2 Требования к документации.9
5 Ответственность руководства.14
5.1 Приверженность руководства .14
5.2 Ориентирование потребителя .14
5.3 Политика в области качества.
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.