Air conditioners, liquid chilling packages, heat pumps, process chillers and dehumidifiers with electrically driven compressors - Determination of the sound power level - Part 1: Air conditioners, liquid chilling packages, heat pumps for space heating and cooling, dehumidifiers and process chillers

This European Standard establishes requirements for determining, in accordance with a standardized procedure, the sound power level emitted into the surrounding air by air conditioners, heat pumps, liquid chilling packages with electrically driven compressors when used for space heating and/or cooling, and/or for process, as described in the EN 14511 series and dehumidifiers as described in EN 810.
This European Standard also covers the measurement of the sound power level of evaporatively cooled condenser air conditioners, as defined in EN 15218. However, the measurement will be done without external water feeding and these units will thus be considered as the other air conditioners covered by the EN 14511 series.
It is emphasized that this measurement standard only refers to airborne noise.

Luftkonditionierer, Flüssigkeitskühlsätze, Wärmepumpen, Prozesskühler und Entfeuchter mit elektrisch angetriebenen Verdichtern - Bestimmung des Schallleistungspegels - Teil 1: Luftkonditionierer, Flüssigkeitskühlsätze, Wärmepumpen zur Raumbeheizung und -kühlung, Entfeuchter und Prozesskühler

Dieser Europäische Norm Entwurf legt Anforderungen fest, nach denen der von Klimageräten, Wärmepumpen und Flüssigkeitskühlsätzen mit elektrisch angetriebenen Verdichtern zur Raum und/oder Prozessbeheizung und/oder kühlung nach der Normenreihe EN 14511 und Entfeuchtern nach EN 810, an die umgebende Luft abgegebene Schallleistungspegel nach einem genormten Verfahren ermittelt wird.
Dieser Europäische Norm Entwurf behandelt auch die Messung des Schallleistungspegels von Klimageräten mit verdunstungsgekühltem Verflüssiger nach EN 15218. Die Messung muss jedoch ohne Wasserzuleitung von außen durchgeführt werden; diese Geräte werden daher wie die sonstigen in der Normenreihe EN 14511 behandelten Klimageräte betrachtet.
Es wird darauf hingewiesen, dass sich diese Messnorm ausschließlich auf den Luftschall bezieht.

Climatiseurs, groupes refroidisseurs de liquide, pompes à chaleur, refroidisseurs industriels et déshumidificateurs avec compresseur entraîné par moteur électrique - Détermination du niveau de puissance acoustique - Partie 1 : Climatiseurs, groupes refroidisseurs de liquide, pompes à chaleur pour le chauffage et le refroidissement, déshumidificateurs et refroidisseurs industriels

La présente Norme européenne établit les exigences de détermination, suivant un mode opératoire normalisé, du niveau de puissance acoustique émis dans l’air environnant par les climatiseurs, pompes à chaleur ou groupes refroidisseurs de liquide avec compresseur entraîné par moteur électrique, lorsqu’ils sont utilisés pour le chauffage et/ou le refroidissement d’un espace, pour le et/ou les refroidisseurs industriels, comme décrit dans l'EN 14511, et par les déshumidificateurs comme décrits par l’EN 810.
La présente Norme européenne couvre également le mesurage du niveau de puissance acoustique des climatiseurs à condenseur refroidi par évaporation, comme défini dans l’EN 15218. Cependant, le mesurage est réalisé sans alimentation d’eau externe et ces appareils seront alors considérés comme les autres climatiseurs couverts par l’EN 14511.
Il est souligné que la présente norme de mesure se réfère uniquement au bruit aérien.

Klimatske naprave, enote za hlajenje kapljevine, toplotne črpalke, procesne hladilne naprave in razvlaževalniki z električnimi kompresorji - Določanje ravni zvočne moči - 1. del: Klimatske naprave, enote za hlajenje kapljevine, toplotne črpalke za ogrevanje in hlajenje prostora, razvlaževalniki in procesne hladilne naprave

Ta osnutek evropskega standarda v skladu s standardiziranim postopkom določa zahteve za določanje ravni zvočne moči, ki jo v okoljski zrak oddajajo klimatske naprave, toplotne črpalke, enote za tekočinsko hlajenje z električnimi kompresorji, kadar se ti uporabljajo za hlajenje in/ali ogrevanje prostora, vključno z vodno hlajenimi sistemi z več razcepi, kakor je opisano v skupini standardov prEN 14511, in sušilniki zraka, kakor je opisano v standardu EN 810.
Ta osnutek evropskega standarda zajema tudi merjenje ravni zvočne moči klimatskih naprav s kondenzatorjem, ohlajenim z izhlapevanjem, kakor je opisano v standardu EN 15218. Meritev naj bi se opravila brez zunanjega dotoka vode in te enote bodo torej obravnavane kot druge klimatske naprave, zajete v skupini standardov prEN 14511.
Poudariti je treba, da se ta standard za merjenje nanaša zgolj na hrup, ki se prenaša po zraku.
Ta osnutek evropskega standarda ponuja načine za določanje ravni zvočne moči enot. Nekatere od njih so z uporabo laboratorijskih akustičnih metod in dobro nadzorovanih delovnih pogojev posebej prilagojeni zagotavljanju rezultatov z nizko negotovostjo. Te meritve so primerne za namene certificiranja, označevanja z nalepkami in drugega označevanja.
V nekaterih primerih cilj in/ali okolje meritev ne dopuščata tako natančnih metod. Ta osnutek evropskega standarda ponuja tudi načine za ocenjevanje ravni zvočne moči s sprejemljivo natančnostjo, čeprav so akustične metode in/ali delovni pogoji drugačni kot v laboratoriju, npr. meritve na terenu ali meritve za kontrolo kakovosti.
Ta osnutek evropskega standarda podaja dva razreda meritev in rezultatov glede na okolje preskušanja:
– meritve razreda A ustrezajo nadzorovanim delovnim pogojem (standardni pogoji ali pogoji ocenjevanja aplikacij). Določene so glede na tolerance v preglednici 2 in se morajo uporabljati zaradi skladnosti z zahtevami Uredbe komisije (ES) št. 206/2012 z dne 6. marca 2012, ki uveljavlja Direktivo 2009/125/ES Evropskega Parlamenta in Sveta glede zahtev po okoljsko primerni zasnovi za klimatske naprave;
– meritve razreda B ustrezajo primeru, kjer razpona, določenega s tolerancami iz preglednice 2, ni mogoče izpolniti.
Pri obeh razredih je treba uporabiti natančne akustične metode ali akustične metode inženirskega razreda. Izbira metode akustičnega merjenja se izvede skladno s standardom EN ISO 3740 in skupino standardov EN ISO 9614, odvisno od vrste okoliških akustičnih polj (difuzno ali prosto polje, zaprt ali odprt prostor) in razpoložljivih instrumentov. Ne glede na trenutne delovne pogoje je treba poročati o referenci akustičnega standarda z izrecno navedbo razreda natančnosti.
Uporaba standardov EN ISO 3746 in EN ISO 3747 kot metod razreda raziskave ni priporočljiva zaradi visoke stopnje negotovosti. Uporaba teh standardov je dovoljena le pri nenadzorovanih okoljih.
Določene so tri metode za določanje ravni zvočne moči, da bi se izognili pretiranemu omejevanju obstoječih zmožnosti in izkušenj:
– prva metodologija temelji na merjenju v prostoru za preskus odmevov (glej standard EN ISO 3741 in skupino standardov EN ISO 3743);
– druga metoda temelji na meritvah v polju, ki je v osnovi prosto, nad odbojno ravnino (glej standarda EN ISO 3744 in EN ISO 3745);
– tretja metoda temelji na merjenju jakosti zvoka (glejte skupino standardov EN ISO 9614) v okolju, ki naj bi bilo prednostno prosto.
Za reference v tem osnutku evropskega standarda, ki se nanašajo na skupino standardov EN ISO 3743, se naj bi razumelo, kot da se nanašajo tudi na standarda EN ISO 3743-1 ali EN ISO 3743-2.

General Information

Status
Published
Publication Date
28-Nov-2017
Current Stage
6060 - Definitive text made available (DAV) - Publishing
Due Date
29-Nov-2017
Completion Date
29-Nov-2017

RELATIONS

Buy Standard

Standard
EN 12102-1:2018 - BARVE na PDF-str 16,28,29,30,31,32. Naslovnica SIST brez FR-naslova in 2 ICS-številk, ker bi se zaradi dolgih naslovov naslovnica izpisala na 2 straneh.
English language
35 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (sample)

2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.QDSUDYHLuftkonditionierer, Flüssigkeitskühlsätze, Wärmepumpen, Prozesskühler und Entfeuchter mit elektrisch angetriebenen Verdichtern - Bestimmung des Schallleistungspegels - Teil 1: Luftkonditionierer, Flüssigkeitskühlsätze, Wärmepumpen zur Raumbeheizung und -kühlung, Entfeuchter und ProzesskühlerAir conditioners, liquid chilling packages, heat pumps, process chillers and dehumidifiers with electrically driven compressors - Determination of the sound power level - Part 1: Air conditioners, liquid chilling packages, heat pumps for space heating and cooling, dehumidifiers and process chillers27.080Heat pumps23.120QDSUDYHVentilators. Fans. Air-conditionersICS:Ta slovenski standard je istoveten z:EN 12102-1:2017SIST EN 12102-1:2018en,fr,de01-marec-2018SIST EN 12102-1:2018SLOVENSKI

STANDARDSIST EN 12102:20141DGRPHãþD
SIST EN 12102-1:2018
EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM
EN 12102-1
November
t r s y ICS
s yä s v rä t râ
t yä r z râ
{ sä s v rä u r Supersedes EN
s t s r tã t r s uEnglish Version

Air conditionersá liquid chilling packagesá heat pumpsá process chillers and dehumidifiers with electrically driven compressors æ Determination of the sound power level æ Part

sã Air conditionersá liquid chilling packagesá heat pumps for space heating and coolingá dehumidifiers and process chillers Climatiseursá groupes refroidisseurs de liquideá pompes à chaleurá refroidisseurs industriels et déshumidificateurs avec compresseur entraîné par moteur électrique æ Détermination du niveau de puissance acoustique æ Partie

s ã Climatiseursá groups refroidisseurs de liquideá pompes à chaleur pour le chauffage et la réfrigérationá

déshumidificateurs et refroidisseurs industriels

Luftkonditioniererá Flüssigkeitskühlsätzeá Wärmepumpená Prozesskühler und Entfeuchter mit elektrisch angetriebenen Verdichtern æ Bestimmung des Schallleistungspegels æ Teil

sã Luftkonditioniererá Flüssigkeitskühlsätzeá Wärmepumpen zur Raumbeheizung und ækühlungá Entfeuchter und Prozesskühler This European Standard was approved by CEN on

s October
t r s yä

egulations which stipulate the conditions for giving this European Standard the status of a national standard without any alterationä Upætoædate lists and bibliographical references concerning such national standards may be obtained on application to the CENæCENELEC Management Centre or to any CEN memberä

translation under the responsibility of a CEN member into its own language and notified to the CENæCENELEC Management Centre has the same status as the official versionsä

CEN members are the national standards bodies of Austriaá Belgiumá Bulgariaá Croatiaá Cyprusá Czech Republicá Denmarká Estoniaá Finlandá Former Yugoslav Republic of Macedoniaá Franceá Germanyá Greeceá Hungaryá Icelandá Irelandá Italyá Latviaá Lithuaniaá Luxembourgá Maltaá Netherlandsá Norwayá Polandá Portugalá Romaniaá Serbiaá Slovakiaá Sloveniaá Spainá Swedená Switzerlandá Turkey and United Kingdomä

EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG

CEN-CENELEC Management Centre:
Rue de la Science 23,
B-1040 Brussels

t r s y CEN All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CEN national Membersä Refä Noä EN

s t s r tæ sã t r s y ESIST EN 12102-1:2018
EN 12102-1:2017 (E) 2 Contents Page

European foreword ....................................................................................................................................................... 4 Introduction .................................................................................................................................................................... 5 1 Scope .................................................................................................................................................................... 7 2 Normative references .................................................................................................................................... 7 3 Terms, definitions and symbols ................................................................................................................. 8 3.1 Terms and definitions ................................................................................................................................... 8 3.2 Symbols, subscripts and units .................................................................................................................... 9 3.2.1 General ................................................................................................................................................................ 9 3.2.2 Non ducted units .............................................................................................................................................. 9 3.2.3 Ducted units ...................................................................................................................................................... 9 4 Measuring instruments .............................................................................................................................. 10 5 Operation of the unit ................................................................................................................................... 11 6 Installation of the unit ................................................................................................................................ 12 6.1 General ............................................................................................................................................................. 12 6.2 Ducted units ................................................................................................................................................... 13 6.2.1 Installation ..................................................................................................................................................... 13 6.2.2 Duct end correction ..................................................................................................................................... 14 6.2.3 Bend correction ............................................................................................................................................ 15 6.2.4 Pressure and airflow measurements .................................................................................................... 15 6.2.5 Casing radiated test ..................................................................................................................................... 16 6.3 Wall mounted units ..................................................................................................................................... 16 6.4 Ceiling mounted units................................................................................................................................. 16 6.5 Window-type units ...................................................................................................................................... 16 6.6 Multisplit systems ........................................................................................................................................ 16 6.7 Single duct units ........................................................................................................................................... 17 6.7.1 Noise radiated by the casing .................................................................................................................... 17 6.7.2 Noise from duct outlet ................................................................................................................................ 17 7 Acoustic measurement methods ............................................................................................................ 17 7.1 Frequency range ........................................................................................................................................... 17 7.2 Method selection .......................................................................................................................................... 17 7.2.1 General ............................................................................................................................................................. 17 7.2.2 Target of measurement .............................................................................................................................. 18 7.3 Diffuse field methods .................................................................................................................................. 18 7.3.1 General ............................................................................................................................................................. 18 7.3.2 Non ducted units ........................................................................................................................................... 18 7.3.3 Ducted units ................................................................................................................................................... 19 7.4 Installation of the free field over a reflecting plane method ........................................................ 20 7.4.1 General ............................................................................................................................................................. 20 7.4.2 Reference surface ......................................................................................................................................... 20 7.4.3 Measuring surface ........................................................................................................................................ 20 8 Uncertainty of measurement results .................................................................................................... 22 9 Test report ...................................................................................................................................................... 22 9.1 General ............................................................................................................................................................. 22 SIST EN 12102-1:2018

EN 12102-1:2017 (E) 3 9.2 Unit specification .......................................................................................................................................... 22 9.3 Operating conditions, installation and environmental conditions ............................................ 23 9.4 Measurement instruments ........................................................................................................................ 23 9.5 Measured values and results .................................................................................................................... 23 Annex A (normative)

Specific measurement for variable speed units ................................................... 25 A.1 General requirements ................................................................................................................................. 25 A.2 Test mode ........................................................................................................................................................ 25 A.3 Measurements process ............................................................................................................................... 25 A.4 Additional requirements applying to Ecodesign and Energy labelling regulations ............. 25 Annex B (informative)

Typical configurations of air conditioners and heat pumps......................... 26 B.1 General ............................................................................................................................................................. 26 B.2 Air-to-air units ............................................................................................................................................... 26 B.3 Air-to-water(brine) units .......................................................................................................................... 28 B.4 Water(brine)-to-water(brine) units ...................................................................................................... 29 B.5 Water(brine)-to-air units .......................................................................................................................... 30 Annex ZA (informative)

Relationship between this European Standard and the ecodesign requirements of Commission Regulation (EU) No 206/2012 aimed to be covered ............. 31 Annex ZB (informative)

Relationship between this European Standard and the energy aimed to be covered ..................................................................................................................................... 32 Annex ZC (informative)

Relationship between this
European

Standard and the ecodesign requirements of Commission Regulation (EU) No 813/2013 aimed to be covered ............. 33 Annex ZD (informative)

Relationship between this European Standard and the energy labelling requirements of Commission Regulation (EU) No 811/2013 aimed to be covered ............................................................................................................................................................. 34 Bibliography ................................................................................................................................................................. 35 SIST EN 12102-1:2018

EN 12102-1:2017 (E) 4 European foreword This document (EN 12102-1:2017) has been prepared by Technical Committee CEN/TC 113 “Heat pumps and air conditioning units”, the secretariat of which is held by UNE. This European Standard shall be given the status of a national standard, either by publication of an identical text or by endorsement, at the latest by May 2018, and conflicting national standards shall be withdrawn at the latest by May 2018. Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of patent rights. CEN shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights. This document supersedes EN 12102:2013. This document has been prepared under a mandate given to CEN by the European Commission and the European Free Trade Association, and supports essential requirements of EU Directives. For relationship with EU Directives, see informative Annexes ZA, ZB, ZC or ZD, which are integral parts of this document. The main changes with respect to the previous edition are listed below: a) addition of Annex ZB relating to the Commission Regulation EU n°626/2012; b) addition of Annex ZC relating to the Commission Regulation EU n°813/2013; c) addition of Annex ZD relating to the Commission Regulation EU n°811/2013. EN 12102 comprises the following parts under the general title Air conditioners, liquid chilling packages, heat pumpsá process chillers and dehumidifiers with electrically driven compressors

¯ Determination of the sound power level: — Part 1: Air conditioners, liquid chilling packages, heat pumps for space heating and cooling, dehumidifiers and process chillers — Part 2: Heat pump water heaters According to the CEN-CENELEC Internal Regulations, the national standards organisations of the following countries are bound to implement this European Standard: Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, Former Yugoslav Republic of Macedonia, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey and the United Kingdom. SIST EN 12102-1:2018

EN 12102-1:2017 (E) 5 Introduction This European Standard offers ways to determine the sound power level of air conditioners, liquid chilling packages, heat pumps, and dehumidifiers with electrically driven compressors. Some of them are specifically adapted to provide results with low uncertainties, by using laboratory class acoustic methods and highly controlled operating conditions. Those measurements are suitable for certification, labelling and marking purposes. In some cases, the target and/or the environment of the measurements do not allow such precision-class methods. This European Standard also offers ways to assess sound power levels with acceptable accuracy even though acoustic methods and/or operating conditions are not laboratory-type, e.g. in situ or quality control measurements. This European Standard gives two classes of measurements and results, according to the test environment: — Class A measurements correspond to controlled operating conditions (standard or application rating conditions). It is defined by the respect to the tolerances of Table 2 and will be used for the conformity to requirements of: — The Commission Regulation (EU) No 206/2012 of 6 March 2012 implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for air conditioners; — Commission Delegated Regulation (EU) No 811/2013 of 18 February 2013 supplementing Directive 2010/30/EU of the European Parliament and of the Council with regard to the energy labelling of space heaters, combination heaters, packages of space heater, temperature control and solar device and packages of combination heater, temperature control and solar device; — The Commission Regulation (EU) No 813/2013 of 2 August 2013 implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for space heaters and combination heaters; — The Commission Delegated Regulation (EU) No 626/2011 of 4 May 2011 supplementing Directive 2010/30/EU of the European Parliament and of the Council with regard to energy labelling of air conditioners. — Class B measurements correspond to the case where the range defined by the tolerances of Table 2 cannot be fulfilled. In both classes, precision or engineering class acoustic methods need to be applied. The choice of the acoustic measurement method is done in accordance with EN ISO 3740 and the EN ISO 9614 series depending on the type of surrounding acoustic fields (diffuse or free field, enclosed or open space), and the available instrumentation. The reference of acoustic standard needs to be reported with explicit mention of its accuracy class, whatever the current operating conditions. The use of EN ISO 3746 and EN ISO 3747 as survey grade methods are not recommended due to the high level of uncertainties. Their use is only allowed for non-controlled environments when they fulfil the engineering grade requirement. Three methods for determining the sound power levels are specified in order to avoid unduly restricting existing facilities and experience: — the first methodology is based on reverberation room measurement (see EN ISO 3741 and the EN ISO 3743 series); SIST EN 12102-1:2018

EN 12102-1:2017 (E) 6 — the second method is based on measurements in an essentially free field over a reflecting plane (see EN ISO 3744 and EN ISO 3745); — the third method is based on sound intensity measurement (see the EN ISO 9614 series) preferably in a free field environment. The necessity to maintain the test conditions obviously leads to recommend test methods implemented in acoustically designed (enclosed) spaces, such as EN ISO 3741, the EN ISO 3743 series, EN ISO 3745 and also the EN ISO 9614 series when implemented in an enclosed space. The open spaces will be used only in specific cases, e.g. when the size or the capacity of the unit under test cannot be managed by standard test rooms. Suitable test methods are EN ISO 3744 and the EN ISO 9614 series. NOTE Intensity measurement methods are quite robust and are well suited for tests to be done in environments without or with a light acoustic treatment (the better the acoustic treatment, the easier the implementation). SIST EN 12102-1:2018

EN 12102-1:2017 (E) 7 1 Scope This European Standard establishes requirements for determining, in accordance with a standardized procedure, the sound power level emitted into the surrounding air by air conditioners, heat pumps, liquid chilling packages with electrically driven compressors when used for space heating and/or cooling, and/or for process, as described in the EN 14511 series and dehumidifiers as described in EN 810. This European Standard also covers the measurement of the sound power level of evaporatively cooled condenser air conditioners, as defined in EN 15218. However, the measurement will be done without external water feeding and these units will thus be considered as the other air conditioners covered by the EN 14511 series. It is emphasized that this measurement standard only refers to airborne noise. 2 Normative references The following documents, in whole or in part, are normatively referenced in this document and are indispensable for its application. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies. EN 810:1997, Dehumidifiers with electrically driven compressors - Rating tests, marking, operational requirements and technical data sheet EN 14511-1:2013, Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps with electrically driven compressors for space heating and cooling - Part 1: Terms, definitions and classification EN 14511-2:2013, Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps with electrically driven compressors for space heating and cooling - Part 2: Test conditions EN 14511-3:2013, Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps with electrically driven compressors for space heating and cooling - Part 3: Test methods EN 14511-4:2013, Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps with electrically driven compressors for space heating and cooling - Part 4: Operating requirements, marking and instructions EN 14825:2016, Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps, with electrically driven compressors, for space heating and cooling - Testing and rating at part load conditions and calculation of seasonal performance EN 15218:2013, Air conditioners and liquid chilling packages with evaporatively cooled condenser and with electrically driven compressors for space cooling - Terms, definitions, test conditions, test methods and requirements EN ISO 3740:2000, Acoustics - Determination of sound power levels of noise sources - Guidelines for the use of basic standards (ISO 3740:2000) EN ISO 3741:2010, Acoustics - Determination of sound power levels and sound energy levels of noise sources using sound pressure - Precision methods for reverberation test rooms (ISO 3741:2010) EN ISO 3743 (all parts), Acoustics - Determination of sound power levels and sound energy levels of noise sources using sound pressure - Engineering methods for small, movable sources in reverberant fields (ISO 3743, all parts) SIST EN 12102-1:2018

EN 12102-1:2017 (E) 8 EN ISO 3744:2010, Acoustics - Determination of sound power levels and sound energy levels of noise sources using sound pressure - Engineering methods for an essentially free field over a reflecting plane (ISO 3744:2010) EN ISO 3745:2012, Acoustics - Determination of sound power levels and sound energy levels of noise sources using sound pressure - Precision methods for anechoic rooms and hemi-anechoic rooms (ISO 3745:2012) EN ISO 3746:2010, Acoustics - Determination of sound power levels and sound energy levels of noise sources using sound pressure - Survey method using an enveloping measurement surface over a reflecting plane (ISO 3746:2010) EN ISO 3747:2010, Acoustics - Determination of sound power levels and sound energy levels of noise sources using sound pressure - Engineering/survey methods for use in situ in a reverberant environment (ISO 3747:2010) EN ISO 5136:2009, Acoustics - Determination of sound power radiated into a duct by fans and other air-moving devices - In-duct method (ISO 5136:2003) EN ISO 5801:2008, Industrial fans - Performance testing using standardized airways (ISO 5801:2007 including Cor 1:2008) EN ISO 9614 (all parts), Acoustics - Determination of sound power levels of noise sources using sound intensity (ISO 9614, all parts) 3 Terms, definitions and symbols For the purposes of this document, the terms, definitions and symbols given in EN 14511-1:2013, EN 14825:2016, EN 15218:2013, EN 810:1997, EN ISO 9614, EN ISO 3740:2000 to EN ISO 3747:2010 and the following apply. 3.1 Terms and definitions 3.1.1 LW required value, sound power level, defined by Formula (1): =010WPLdBPlg (1) where P is the sound power; P0 is the reference sound power = 1 pW Note 1 to entry: This definition is technically in accordance with ISO 80000-8:2007. 3.1.2 LWA overall A-weighted sound power level indoors or outdoors Note 1 to entry: Expressed in dB(A). SIST EN 12102-1:2018

EN 12102-1:2017 (E) 9 3.2 Symbols, subscripts and units 3.2.1 General The symbols, subscripts and units are given in Table 1. Table 1 — Symbols, subscripts and units Symbol/Subscript Denomination Unit LW sound power level dB LWA A-weighted sound power level dB(A) co speed of sound in air m/s T dry bulb temperature °C f centre frequency band Hz S area of the duct opening in the room m2

Ä solid of the radiation path from the test opening — W sound power — W0 reference sound power — i indoor side of units — o outdoor side of units — d in duct — 3.2.2 Non ducted units LWi sound power level radiated by the indoor side. LWo sound power level radiated by the outdoor side. 3.2.3 Ducted units For ducted unit, the required value is the sound power level travelling into the duct. It is assessed from the sound power level radiated by the air outlet opening of the duct, corrected by the “duct end correction” factor E (see 6.2.2). LWd sound power level travelling into the (discharge or suction) duct. For the case of a ducted indoor side of a split unit: LWdi sound power level travelling into the (discharge or suction) duct of indoor unit. For the case of a ducted unit on the outdoor side: LWdo sound power travelling into the (discharge or suction) duct of outdoor unit. The sound radiated by the casing does not require any specific suffix. Use the same symbols as in 3.2.1 to specify which unit is concerned, indoor or outdoor side. SIST EN 12102-1:2018

EN 12102-1:2017 (E) 10 4 Measuring instruments The instruments used for measuring and evaluation shall comply with the requirements of the standards appropriate to the test method used, from acoustic and capacity points of view. To comply with Class A measurements, the necessary instruments to control the operating conditions shall fulfil the requirements of Table 2. Table 2 — Uncertainties of measurement for indicated values Measured quantity Unit Uncertainty of measurement Liquid

- temperature inlet/outlet °C ±0,3 K
- volume flow m3/s ±3 % Air
- dry bulb temperature °C ±0,5 K
- wet bulb temperature °C ±0,8 K
- static pressure difference Pa ±8 P
¶ 100 Pa)
±8 P > 100 Pa)
- volume flow m3/s ±10 % Refrigerant
- pressure at compressor outlet kPa ±3 %
- temperature °C ±1 K Concentration
- heat transfer medium %vol ±4 % Electrical quantities

- voltage V ±1 % Rotation speed min «1 ±1 % Wet bulb temperature measurement involves the generation of air flow around a wet thermometer which may generate unwanted noise in the sound power measurement. It is then recommended to measure relative humidity or dew point instead of determining the wet bulb temperature. Suitable windshields are recommended to be fitted on microphones if they have to be affected by air velocity (above about 2 m/s) which may be produced by the unit under test or by the laboratory facilities. Adjustment shall be made to the measured sound pressure levels to compensate for any alteration in the sensitivity of shielded microphones. Above 10 m/s, windshields are usually not efficient enough and care shall be taken to reduce the air velocity (by changing the location of microphones) or to change the type of windshields. It is recommended to fit the intensity probes with windshields if they have to be affected by air velocity because they are much more sensitive to that parameter. For instance, the maximum air velocity admitted by EN ISO 9614-1 is 2 m/s. SIST EN 12102-1:2018

EN 12102-1:2017 (E) 11 5 Operation of the unit As a general rule, the sound power level is dependent on the operating conditions of the unit. Sound measurements shall be carried out at the standard rating conditions. The unit shall be installed and connected for the test as recommended by the manufacturer in its installation and operation manual according to the EN 14511 series. The accessories provided by option (for example heating element) shall not be included in the test. For inverter-type units, additional requirements to be fulfilled are given in Annex A. Steady-state conditions of operation of the unit are considered obtained and maintained when all the measured quantities remain constant, with respect of the tolerances given in Table 3. The noise measurement shall be started after at least 30 min of operation under steady-state conditions of the unit. If a defrosting cycle occurs, this delay is reduced to 10 min of operation under steady-state conditions of the unit. These steady-state conditions shall be maintained during the sound pressure (or intensity) measurements that may require from 30 s (multichannel analyser) to several hours (free field methods). This requires the continuous recording of the meaningful data. The uncertainties of each measurem

...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.